Teksti suurus:

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2004
Avaldamismärge:

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.12.2000 nr 79
RTL 2000, 136, 2156
jõustumine 01.01.2001

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise

tingimused ja kord

 

 

 

 

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 

14.03.2001/33 (RTL 2001, 38, 529), 26.03.2001

07.12.2001/119 (RTL 2001, 135, 1952), 01.01.2002

09.07.2002/96 (RTL 2002, 84,1301), 02.08.2002

03.10.2002/120 (RTL 2002, 118, 1718), 21.10.2002

24.01.2003/11 (RTL 2003, 16, 219), 08.02.2003

 

 

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse » (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198; 2001, 85, 509) paragrahvi 12 lõike 2 alusel.

 

§1. Üldsätted

 

(1)               Määrus reguleerib tehniliste abivahendite soodustingimustel müümise ja laenutamise teenuse osutamist lastele, puuetega inimestele ja vanuritele.

 

(2) Tehnilised abivahendid (proteesid, ortoosid jm abivahendid) on tooted, instrumendid, varustus või tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet.

 

(3) Soodustingimustel eraldatakse eritellimuse alusel või masstoodanguna valmistatud tehnilisi abivahendeid, mida vajadusel kohandatakse konkreetsele isikule.

 

(4) Määruse alusel kompenseeritavate tehniliste väikeabivahendite loetelus (lisa 1), loetelus piirhinnad inkontinentsitoodetele (lisa 6) ja keerulisemate abivahendite loetelus (lisa 2) on kindlaks määratud abivahendite kasutusaeg, piirhinnad ja riigi osaluse protsent abivahendi eest tasumisel. Piirhindade puhul tasub riik piirhinnast riigi osaluse protsendi ulatuses.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§2. Tehnilise abivahendi taotlemine

 

(1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste kompenseerimist käesoleva määruse alusel võivad taotleda:

1)      lapsevanemad või eestkostja lapsele;

2)      tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 30 detsibellist) või on määratud invaliidsusgrupp;

3)      vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut;

4)      insuliini süstivad diabeetikud.

 

(2) Tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab:

1)      tehniliste väikeabivahendite korral perearst või eriarst;

2)      keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus.

 

(3) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste esmakordse kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja elukohajärgsesse maavalitsusse ning isikliku abivahendi kaardi (lisa 4) saamisel abivahendeid väljastavasse ettevõttesse, asutusse või organisatsiooni (edaspidi ettevõte).

 

(4) Korduvalt määratud väikeabivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja abivahendeid väljastavasse ettevõttesse. Ettevõte kooskõlastab enne abivahendi müüki või laenutamist taotluse maavalitsusega.

 

(5) Korduvalt määratud keerulisemate abivahendite kompenseerimise taotlemiseks ja käesoleva määruse paragrahvis 4 toodud erandjuhtumitel esitab isik elukohajärgsele maavalitsusele vabas vormis avalduse.

 

(6) 20 000 krooni ja rohkem maksvate proteeside kompenseerimise aluseks on lastel ja tööealistel isikutel rehabilitatsiooniplaan ning vanaduspensionieas olevatel isikutel eriarsti tõend või kohaliku ekspertkomisjoni nõudmisel rehabilitatsiooniplaan. Abivahendi vajaduse määramisel rehabilitatsiooniplaani koostamise eest tasub klient. Rehabilitatsiooniplaani koostamise tasu määratakse kindlaks maavalitsuse ja rehabilitatsiooniasutuse vahel sõlmitavas lepingus.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§3. Abivahendi taotluste läbivaatamine

 

(1)               Isikliku abivahendi kaardi väljastab isikule arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani alusel allkirja vastu tema elukohajärgne maavalitsus, kes peab kaartide kohta arvestust. Maavanemal on õigus delegeerida isikliku abivahendi kaardi väljastamine kohalikele omavalitsusüksustele.

 

(2) Isikliku abivahendi kaardid nummerdatakse ja nendele tehakse märge puude raskusastme või töövõime kaotuse protsendi kohta ekspertiisiotsuse või invaliidsustunnistuse alusel.

 

(3) Igale isikule väljastatakse ainult üks isikliku abivahendi kaart, millele ettevõtted kannavad kõik soodustingimustel müüdud või laenutatud abivahendid. Kaardi täitumisel kinnitab elukohajärgne maavalitsus sellele lisalehe, mille järjekorranumber märgitakse kaardile. Kaardi kaotamisel väljastatakse dublikaat. Lisalehele ja dublikaadile märgitakse sama järjekorranumber, mis oli esialgsel kaardil.

 

(4) Elukoha muutmise korral peab isikliku abivahendi kaardi omanik pöörduma uue elukohajärgse maavalitsuse poole, kus tema kaart registreeritakse ümber, märkides sellele uue numbri ning väljastaja nimetuse, ning teavitatakse sellest eelmist isikliku abivahendi kaardi registreerijat.

 

(5) Ettevõtted müüvad või laenutavad abivahendeid soodustingimustel ainult täpselt ja täielikult täidetud isikliku abivahendi kaardi olemasolul.

 

(6) Isikliku abivahendi kaart väljastatakse diabeetikutele testribade ostmiseks ning esmaste individuaalselt valmistatavate ortooside ja proteeside ostmiseks vastavalt lisas 3 toodud loetelule.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§4. Erandjuhtumid

 

(1) Käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikes 6 nimetatud kohalik ekspertkomisjon vaatab tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise taotlused läbi ja teeb otsuse järgmistel juhtudel:

1)      [käesolevast tekstist välja jäetud]

2)      isik vajab ühte või mitut abivahendit kogumaksumusega alates 20 000 kroonist, mis sisaldab abivahendi maksumust koos pakutava kasutus- ja hooldusõpetuse teenusega;

3)      isik vajab uut abivahendit enne eelmise kasutusaja möödumist.

4)      isik vajab abivahendit, mis ei ole käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud loeteludes ja uue abivahendi puhul määrab omaosaluse protsendi, mis ei ole väiksem kui 10 protsenti .

 

(2)  [Kehtetu]

 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tehtud otsused saadetakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§5. Üleriigilise ja kohaliku ekspertkomisjoni moodustamine ja nende koosseis

 

(1) Tehniliste abivahenditega varustamise ja nendega seotud teenuste osutamise üleriigiliseks koordineerimiseks, tulemuslikumaks osutamiseks ning kaebuste lahendamiseks moodustab sotsiaalminister nõuandva õigusega üleriigilise tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni (edaspidi üleriigiline ekspertkomisjon).

 

(2)   Üleriigiline ekspertkomisjon moodustatakse kolmeks aastaks.

 

(3) Üleriigilise ekspertkomisjoni esimees on Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler.

 

(4) Üleriigilise ekspertkomisjoni liikmed on:

–Haridusministeeriumi esindaja;

–Eesti sotsiaalnõukoja esindaja;

–Sotsiaalministeeriumi esindajad (finants-eelarve, hoolekande ja siseauditi osakonnast);

–Sotsiaalkindlustusameti esindaja (püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi alal);

–Eesti Arstide Liidu esindaja;

–Eesti Perearstide Seltsi esindaja;

–liikumispuudega inimeste organisatsioonide esindaja;

–kuulmispuudega inimeste organisatsioonide esindaja;

–nägemispuudega inimeste organisatsioonide esindaja;

–raske ja/või püsiva tervisehäirega inimeste organisatsioonide esindaja;

–puuetega laste vanemate organisatsioonide esindaja;

–eakate organisatsioonide esindaja.

 

(5) Üleriigilise ekspertkomisjoni ülesanded ja töökorra kinnitab sotsiaalminister.

 

(6) Tehniliste abivahenditega varustamise ja nendega seotud teenuste osutamise kohapealseks koordineerimiseks ning tulemuslikumaks osutamiseks moodustab maavanem nõuandva õigusega tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni (edaspidi kohalik ekspertkomisjon).

 

(7) Kohalik ekspertkomisjon moodustatakse kolmeks aastaks.

 

(8) Kohaliku ekspertkomisjoni esimees on maavanem või tema poolt määratud isik.

 

(9) Kohaliku ekspertkomisjoni koosseisus peab olema vähemalt viis isikut, järgmise erialase ettevalmistusega isikute:

-         pedagoogika           1 (isikute arv)

-         sotsiaaltöö 1

-         arstiteadus              1

-         tegevusteraapia       1

-         füsioteraapia           1

ning järgmiste organisatsioonide esindajate hulgast:

-         Puuetega Inimeste Koja esindaja                 1

-         eakate organisatsiooni esindaja                    1

-         puuetega laste vanemate organisatsiooni esindaja     1

 

(10) Kohaliku ekspertkomisjoni ülesanded ja töökorra kinnitab maavanem.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§ 51 Dokumentide loetelu

 

(1) Isikliku abivahendi kaardi saamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) väikeabivahendite korral perearsti või eriarsti tõend;

2) keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarsti tõend või rehabilitatsiooniplaan.

 

(2) Keerulisema tehnilise abivahendi soodustingimusel ostmiseks või laenutamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) taotlus kohalikule ekspertkomisjonile (vabas vormis);

2) isikliku abivahendi kaart (lisa 4);

3) eriarstitõend või rehabilitatsiooniplaan vastavalt sotsiaalministri poolt kehtestatud vormile;

4) hinnapakkumised.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§6. Abivahendi eraldamine

 

(1) Eelisjärjekorras võimaldatakse soodustingimustel abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuseid käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 märgitud taotlejatele.

 

(2) Juhul kui tehniliste abivahendite soodustingimustel müümine või laenutamine kohe ei ole võimalik, seab tehnilisi abivahendeid müüv ja laenutav ettevõte sisse taotlejate järjekorra, mille alusel võimaluse avanedes abivahendeid müüakse või laenutatakse.

 

(3) Tehnilisi abivahendeid soodustingimustel müüvad ja laenutavad ettevõtted peavad abivahendi müümisel või laenutamisel tagama kliendile abivahendi sobitamise, kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õpetamise.

 

(4) Isikul on õigus soodustingimustel eraldatavale tehnilisele abivahendile (v.a abivahendid ühekordseks kasutamiseks) pärast eelmise abivahendi kasutusaja möödumist.

 

(5) Erandkorras on lühema kasutusajaga õigus saada tehnilist abivahendit isikutel, kellele abivahend on muutunud ebasobivaks tervislikel (nt kuulmise halvenemine) või muudel isikust mitteolenevatel (nt kasvamine lapseeas) põhjustel.

 

§7. Abivahendi tagastamine

 

(1) Kui eritellimusel valmistatud või kohandatud soodustingimustel eraldatud tehniline abivahend osutub kasutuskõlbmatuks garantiiaja jooksul, või kui rehabilitatsiooniasutus teeb kindlaks, et eraldatud abivahend isikule ei sobi, loetakse abivahend selle väljastanud ettevõtte praagiks, mis kuulub ümbertegemisele või vahetamisele väljastaja omavahendite arvelt.

 

(2) Soodustingimustel laenutatud korduvkasutusega tehnilised abivahendid kuuluvad tagastamisele neid väljastanud ettevõttele vastavalt kasutajaga sõlmitud lepingule.

 

§8. Arvestuse pidamine soodustingimustel eraldatavate tehniliste abivahendite üle

 

(1) Tehnilisi abivahendeid väljastavad ettevõtted kannavad abivahendi väljastamist puudutavad andmed isiku isikliku abivahendi kaardi vastavale reale.

 

(2) Ettevõte peab sellist arvestust tellimuste ja klientide kohta, mis annab ülevaate tema tegevusest klientide teenindamisel ja abivahendite väljastamisel.

 

(3)               Ettevõte registreerib esitatud tehniliste abivahendite soodustingimustel ostu või laenutamise taotlused. Taotluste register sisaldab järgnevaid andmeid: taotleja nimi, isikukood, elukoht, taotluse esitamise kuupäev, ettevõtte nimetus kuhu taotlus esitatakse, taotletava abivahendi nimetus, abivahendi kogumaksumus, riigi osaluse protsent, omaosaluse protsent, kätte saamise kuupäev, ettevõtte esindaja allkiri ja kliendi allkiri.

 

(4) Ettevõtted peavad eraldi arvestust soodustingimustel laenutatud korduvkasutusega tehniliste abivahendite üle.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§9. Korraldamine ja koordineerimine

 

(1) Maakondades korraldab ja koordineerib tehniliste abivahendite alaste teenuste osutamist sotsiaalabi korras maavanem.

 

(2) Maavanemal on õigus korraldada vähempakkumise konkursse tehniliste abivahendite laenutamise ja ostmise osas.

 

(3) Tehniliste abivahendite teenuste arendamise ja kättesaadavuse parema tagamise eesmärgil on maavanemal õigus sõlmida ettevõtetega lepinguid kuni kolmeks aastaks. Konkreetsed teenused ja nende finantseerimise mahud kooskõlastatakse poolte vahel igal aastal pärast riigieelarve vastuvõtmist.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§10. Finantseerimine

 

(1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist ja nendega seotud teenuseid finantseeritakse sotsiaalabi korras:

1)         riigieelarvest maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kuludeks määratud vahendite arvelt lähtudes käesolevast määrusest;

2)         ravikindlustuse vahenditest lähtudes Eesti Haigekassa poolt sõlmitud lepingutest;

3)         valla- või linnaeelarvetest lähtudes kohalike omavalitsusorganite kehtestatud korrast.

 

(2) Hoolekande- ja kinnipidamisasutustes viibivatele isikutele vajalike tehniliste abivahendite ostmist ja laenutamist ning nendega seotud teenuseid finantseeritakse asutuse eelarvest, välja arvatud hoolekandeasutustes viibivatele isikutele paragrahvi 2 lõike 1 punkti 2 alusel määratud individuaalsed tehnilised abivahendid, mida finantseeritakse vastavalt käesolevale määrusele.

 

(3) Sotsiaalminister jaotab vastavalt kehtestatud korrale igal eelarveaastal maavalitsustele rahalised vahendid tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kompenseerimiseks.

 

(4) Maavalitsustel on õigus jätta riigieelarvest maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kuludeks määratud vahendeid reservi kuni 10% ulatuses. Reservi kasutamiseks teeb maavanemale ettepaneku kohalik ekspertkomisjon.

 

(5) Isikutel on õigus abivahendeid osta ja laenutada ning nendega seotud teenuste eest tasuda isiklike vahendite arvelt või kasutada selleks sponsorvahendeid.

 

(6) Abivahendi eest tasumisel kaetakse abivahendi maksumusest riigi osaluse protsent pärast isiku omaosaluse protsendi tasumist.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§11. Aruandlus

 

(1) Soodustingimustel tehnilisi abivahendeid müüvad ja laenutavad ettevõtted esitavad maavalitsustele kvartaalse aruande soodustingimustel müüdud ja laenutatud abivahendite kohta sotsiaalministri kehtestatud aruandevormi «Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid» (lisa 5) kohaselt ja registri kohta, mis sisaldavad paragrahvi 8 lõikes 3 toodud andmeid.

 

(2) Maavalitsused esitavad Sotsiaalministeeriumile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks aruanded nendega lepingulistes suhetes olevate ettevõtete poolt soodustingimustel müüdud ja laenutatud abivahendite kohta käesoleva määruse lisas 5 toodud vormi kohaselt ja aruanded taotlejate registri kohta, mis sisaldab paragrahvi 8 lõikes 3 toodud andmeid.

 

(3) Aruanded esitatakse elektrooniliselt (disketil või elektroonilise kirja lisana) ja paberkandjal.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§12. Kontroll abivahendite teenuse osutamise üle

 

(1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite müümist ja laenutamist ettevõtetes on õigus kontrollida maavalitsustel ja Sotsiaalministeeriumil.

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutustel on õigus teha soodustingimustel tehnilisi abivahendeid müüvatele ja laenutavatele ettevõtetele ettepanekuid teenuste kvaliteedi parandamiseks, lepingute muutmiseks või lõpetamiseks.

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

§13. Määruse rakendamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]


Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

l i s a  1

Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate tehniliste väikeabivahendite loetelu  

Jaotus liikide kaupa

Kasutusaeg sõltuvalt amortisatsiooni astmest

Müük, laenutus

Piirlimiit aastas

Individuaalne

Riigi osaluse %*

LIIKUMISABIVAHENDID

 

 

 

 

 

Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed:

034806 rööbaspuud ja seisutoed

8 a

L/M

 

 

20%/30%

Ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid:

5 a

 

 

 

 

120303 kepid

 

M

 

 

50%

120306 küünarkargud

 

M

 

 

50%

120309 küünarvarrekargud

 

M

 

 

50%

120312 kaenlakargud

 

M

 

 

50%

120316 käimisabivahendid kolme või enama tugipunktiga, käepideme või küünarvarretoega

 

M

 

 

50%

Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks:

6 a

 

 

 

 

120603 tugiraamid

 

L/M

 

 

60%/70%

120606 ratastugiraamid

 

L/M

 

 

60%/70%

120609 käimistoolid

 

L/M

 

 

60%/70%

120612 kõrg-tugiraam

 

L/M

 

 

60%/70%

Jalgrattad:

6 a

 

 

 

 

121812 ratastega tõukeraamid ja -rattad

 

L/M

1 tk

 

30%/60%

Ratastoolid (välja arvatud spetsiaalselt kohandatud):

122103 hoobadega käsitsi kontrollitavad ratastoolid

5 a

L/M

 

 

90%  

122106 tagarattaveoga bimanuaalsed ratastoolid

7 a

L/M

 

 

90%

122109 esirattaveoga bimanuaalsed ratastoolid

7 a

L/M

 

 

90%

122112 hoobjuhitavad bimanuaalsed ratastoolid

5 a

L/M

 

 

90%

122115 ühepoolse juhitavusega võimenduseta ratastoolid

7 a

L/M

 

 

90%

122703 tõuketoolid

7 a

L/M

 

 

90%  

Lisavarustus ratastoolidele:

 

 

 

 

 

122406 ratastoolipadjad

3 a

M

 

 

90%  

122415 ratastoolilauad

4a

L/M

 

 

50%

122424 akud ja akulaadijad

2 a

M

 

 

50%

Muud sõiduriistad:

4 a

 

 

 

 

122703 istekäru (lastele)

 

L/M

 

 

90%

Lauad:

5 a

 

 

 

 

180303 töölauad lastele

 

L/M

 

 

90%

180306 lugemislauad

 

L/M

 

 

80%/60%

180315 voodilauad

 

L/M

 

 

80%/60%

Istemööbel:

 

 

 

 

 

180903 toolid

5 a

L/M

 

 

80%/60%

180933 seljatoed, padjad, polstrid

3 a

M

 

 

80%

Toetusabivahendid:

8 a

 

 

 

 

181803 käsipuud

 

M

 

 

50%

181806 tugikäepidemed

 

M

 

 

50%

181809 tualeti käsivarretoed

 

M

 

 

50%

Vertikaalkonveierid:

5 a

 

 

 

 

183015 kaasaskantav kaldtee

 

L/M

 

 

60%/50%

ORTOOSID JA PROTEESID

 

 

 

 

 

Ortoosid, mis on valmistatud masstoodetena (hinnaga kuni 1000 krooni)

2 a

M

 

 

50%

Ülajäsemete ortoosid:

 

 

 

 

 

060603 sõrmeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

Alajäsemete ortoosisüsteemid:

061203 sisetallad ja tallatoed

 

 

 

 

 

–lastele

1 a

M

2 paari

I

90%

–täiskasvanutele

1 a

M

2 paari

I

50%

Ortopeedilised jalatsid:

 

 

 

 

 

063303 masstoodanguna valmistatud ortopeedilised jalatsid või

 

 

 

 

 

063306 eritellimusel valmistatud ortopeedilised jalatsid

 

 

 

 

 

–lastele

 

M

3 paari

I

50%  

–täiskasvanutele

 

M

2 paari

I

50%

PÕETUS- JA HOOLDUSVAHENDID

 

 

 

 

 

Abivahendid songa raviks:

 

 

 

 

 

031203 kubemesonga bandaažid

1 a

M

1 tk

 

50%

031206 songavööd

1 a

M

1 tk

 

50%

Lamatiste vältimise abivahendid:

033303 lamatisi vältivad padjad

3 a

M

1 tk

 

70%

Biokeemilise testimise varustus ja materjalid:

032412 glükomeetrid

4 a

M

1 tk

 

60%

Tualeti kasutamise abivahendid:

091203 teisaldatavad tualetitoolid, ratastega või ilma

4 a

L/M

 

 

80%/60%

091212 kõrgendatud tualetiistmed

4 a

M

 

 

80%

091227 tualettpaberi haarats

4 a

M

 

 

50%

091233 siibrid

4 a

M

 

 

50%

Naha kaitse ja puhastamise vahendid:

092109 desinfitseerimisvahendid

 

M

0,5 l kuus

 

40%

092118 nahakaitsevahendid

(vastavalt lisale 6)

 

M

0,5 l kuus

 

40%

Uriini suunavad abivahendid:

 

 

 

 

 

092409 uriinikondoomid ja teised sellesarnased vahendid

 

M

 

40 tk kuus

 

50%

092403 balloonkateetrid  

 

M

5 tk kuus

 

50%

092406 kateetrid 

 

M

60 tk kuus

 

50%

Uriinikogujad:

 

 

 

 

 

092704 kehal kantavad suletud uriinikogumiskotid

 

M

10 tk kuus

 

 

50%

092705 kehal kantavad avatud uriinikogumiskotid

 

M

10 tk kuus

 

 

50%

092707 mitte kehal kantavad suletud uriinikogumiskotid

 

M

10 tk kuus

 

 

50%

092708 mitte kehal kantavad uriinikogumiskotid

 

M

10 tk kuus

 

 

50%

092713 uriinikoguja kinnitus- ja hoidmisvahendid

 

M

10 tk kuus

 

 

50%

Uriini absorbeerivad abivahendid:

093004 – inkontinentsitooted (vastavalt lisale 6)

 

M

40 tk kuus (lastele alates 3. eluaastast)

 

40%

093009 uriini absorbeerivate abivahendite hoidmis- ja kinnitusvahendid (vastavalt lisale 6)

 

M

5 tk kuus

 

50%

Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks:

093303 vanni- ja dušitoolid

3 a

M

 

 

50%

093327 vannikaelatugi

2 a

M

 

 

50%

Maniküüri ja pediküüri abivahendid:

093609 vedrukäärid küünte lõikamiseks

3 a

M

 

 

50%

Ümberasetamise/teisaldamise abivahendid:

123003 libistamislauad ja -matid

4 a

L/M

 

 

50%/50%

123006 pööramisplaadid

4 a

L/M

 

 

50%/50%

123012 nöörredelid ja voodinöörid

4 a

M

 

 

50%

123015 tõsterihmad

4 a

M

 

 

50%

Voodid:

 

 

 

 

 

181207 voodid ja eemaldatavad voodipõhjad, kohandatavad

6 a

L/M

 

 

70%/50%

Voodite lisavarustus:

 

 

 

 

 

181215 voodiaste ühe ja kahe astmega

6 a

L/M

 

 

70%/50%

181224 päitsekõrgendus

6 a

L/M

 

 

70%/50%

181227 voodipiirded

6 a

L/M

 

 

70%/50%

123009 voodiohjad

4 a

L/M

 

 

70%/50%

Abivahendid riietumiseks/lahtiriietumiseks:

090002 sukajalgatõmbaja

3 a

M

 

 

50%

090918 nööpija

3 a

M

 

 

50%

Toiduvalmistamise abivahendid:

150306 abivahendid lõikamiseks, hakkimiseks, tükeldamiseks

4 a

M

 

 

50%

Söömise ja joomise abivahendid:

150912 söögiriistad (lusikas, kahvel, nuga)

4 a

M

 

 

50%

Käsivarre, käe ja/või sõrmefunktsioone abistavad ja/või asendavad abivahendid:

241806 käepidemehoidjad

4 a

M

 

 

50%

241806 klaasihoidjad

4 a

M

 

 

50%

Pikendused:

 

 

 

 

 

242103 haaratsid

4 a

M

 

 

50%

Kinnitusvahendid:

 

 

 

 

 

242706 libisemisvastased alused

3 a

M

 

 

50%

NÄGEMISABIVAHENDID

 

 

 

 

 

Kellad:

 

 

 

 

 

095103 käekellad

3 a

M

 

 

70%

095106 taskukellad

3 a

M

 

 

70%

095109 muud kellad (laua-, seina-, äratuskellad)

3 a

M

 

 

70%

Orienteerumise abivahendid:

 

 

 

 

 

123903 kompimiskepid (valged)

3 a

M

 

 

90%

123906 elektroonilised orienteerumisabivahendid

3 a

M

 

 

60%

123915 reljeefkaardid

3 a

M

 

 

90%

Valgustid:

 

 

 

 

 

180606 lugemis- ja töövalgustid

4 a

L/M

 

 

80%/50%

Alternatiivse ja augmentatiivse suhtlemistreeningu abivahendid:

034215 punktkirja treeningu abivahendid

2 a

L

 

 

80%

Optilised abivahendid:

 

 

 

 

 

213012 suurendusklaasid sisseehitatud valgustusega

3 a

M

 

 

90%

210315 suurendusklaasid valgustusega

3 a

M

 

 

90%

210318 binoklid ja teleskoobid

3 a

M

 

 

90%

210321 prillidesse monteeritud monookulaarsed või biokulaarsed kaugele ja lähedale vaatamise pikksilmad

3 a

M

 

 

90%

210336 valgusfiltrid

3 a

M

 

 

90%

Elektronoptilised abivahendid:

210606 lugemisraamid

5 a

L

 

 

90%

Kirjutus- ja tekstitöötlusmasinad:

211503 mehaanilised kirjutusmasinad

4 a

L

1 tk

 

90%

211512 käsipunktkirjamasinad

4 a

L

1 tk

 

90%

211515 elektrilised punktkirjamasinad

4 a

L

1 tk

 

90%

Kalkulaatorid:

 

 

 

 

 

211803 arvelauad

4 a

L

1 tk

 

50%

211806 elektroonilised kalkulaatorid

3 a

L

1 tk

 

80%

211809 mitteelektrilised kalkulaatorid

3 a

L

1 tk

 

50%

Abivahendid joonistamiseks ja kirjutamiseks:

212409 allkirja juhendid

5 a

L

 

 

60%

–templid

5 a

M

 

I

60%

212412 kirjutusraamid

3 a

L

 

 

90%

212415 punktkirjavarustus

3 a

L

 

 

90%

Meerikud ja vastuvõtjad:

 

 

 

 

 

213003 kasettmagnetofonid

3 a

M/L

1 tk

 

50%/80%

213009 minikasettmagnetofonid (sh diktofonid)

3 a

M/L

1 tk

 

50%/80%

KUULMISABIVAHENDID

 

 

 

 

 

Telefonid ja telefoneerimisabivahendid:

213621 telefonivõimendid

5-10 a

M/L

 

 

50%/60%

Abivahendid lähisuhtlemiseks:

214215 häälevõimendid isiklikuks kasutuseks

5-10 a

M/L

1 tk

 

75%/80%

214218 kommunikatsioonivõimendid

5-10 a

M/L

1 tk

 

75%/80%

Kuulmisabivahendid:

 

 

 

 

 

214503 kuuldeaparaadi individuaalne otsak

 

M

2 tk

I

90%

Signaliseerimise ja osutamise abivahendid:

214803 uksesignaalid ja neile osutajad

5-10 a

M/L

 

 

50%/60%

214815 helile osutajad

5-10 a

M/L

 

 

50%/60%

Häiresüsteemid:

 

 

 

 

 

215109 hädaohu avastamise abivahendid

5-10 a

M/L

 

 

50%/60%

ABIVAHENDID JA SEADMED KESKKONNATEGURITE PARANDAMISEKS, TÖÖRIISTAD JA MASINAD:

Mõõteriistad:

 

 

 

 

 

270603 abivahendid ja tööriistad pikkuse mõõtmiseks

6-8 a

M/L

 

 

50%/50%

270606 abivahendid ja tööriistad nurkade mõõtmiseks

6-8 a

M/L

 

 

50%/50%

270621 abivahendid temperatuuri mõõtmiseks

6-8 a

M/L

 

 

50%/50%

 

Abivahendid, mis maksavad alla 200 krooni, ei kuulu kompenseerimisele (v.a naha kaitse ja puhastamise vahendid; uriini suunavad abivahendid; uriinikogujad; uriini absorbeerivad abivahendid), kuid neid käsitletakse 5%-lise käibemaksu alla kuuluvatena vastavalt sotsiaalministri 11. märtsi 1999. a määrusele nr 13.

 

Ühe käega käimise abivahendid kuuluvad kompenseerimisele alates 100 kroonist.

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

*Lapsed kuni 18 a:

1) lapsinvaliidi või puudega lapse tõendi olemasolu korral või kuulmislanguse puhul alates 30 detsibellist M 90%, L 90%;

2) ilma tõendita M 50%, L 50%.


Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

l i s a  2

 

 

Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate keerulisemate tehniliste abivahendite loetelu

 

Jaotus liikide kaupa

Kasutusaeg sõltuvalt amortisatsiooni astmest

Müük, laenutus

Piirlimiit aastas

Individuaalne

Riigi osaluse %*

LIIKUMISABIVAHENDID

Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed:

034803 treeningu ja ergomeeter jalgrattad

8 a

L

1 tk

 

50%

034815 pedaaltrenažöör, sh reguleeritav

8 a

L

1 tk

 

50%

034824 liikuvus-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed

8 a

L

1 tk

 

50%

Jalgrattad:

6 a

 

 

 

 

121806 kolmerattalised jalgrattad pedaalidega

 

L/M

1 tk

 

30%/60%

121809 kolmerattalised jalgrattad käsiajamiga

 

L/M

1 tk

 

30%/60%

Ratastoolid (sh mehaanilised spetsiaalselt kohandatud):

122121 elektrilised abilise poolt juhitavad ratastoolid

7 a

L/M

 

 

90%

122124 elektrilised ratastoolid käsijuhtimisega

7 a

L/M

 

 

90%

122127 elektrilised ratastoolid mootorjuhtimisega

7 a

L/M

 

 

90%

Istemööbel:

 

 

 

 

 

180912 toolid ja istmed püstitõusmisfunktsiooniga

5a

L/M

 

 

80%/60%

180921 spetsiaalne istemööbel (sh püksistmed)

3 a

L/M

 

 

80%/60%

180939 moduleeritavad istumissüsteemid lastele

5 a

L/M

 

 

90%

ORTOOSID JA PROTEESID

 

 

 

 

 

Ortoosid, mis on valmistatud masstoodetena (hinnaga üle 1000 krooni)

2 a

M

 

 

50%

Eritellimusel valmistatavad ortoosid ja proteesid:

Lülisamba ortoosid:

060303 ristluu-niude ortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060306 nimme-ristluu ortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060309 rindkere-nimme-ristluu ortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060312 kaela ortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060315 kaela-rindkere ortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060318 kaela-rindkere-nimme-ristluu ortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

Ülajäsemete ortoosid:

060606 käeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060609 randmeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060612 käe-randmeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060613 käe-randme-sõrmeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060615 küünarliigeseortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060618 küünarliigese-randmeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060619 küünarliigese-randme-käeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060621 õlaortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060624 õla-küünarliigeseortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060627 õla-küünarliigese-randmeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

060630 õla-küünarliigese-randme-käeortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

Alajäsemete ortoosisüsteemid:

061203 jalaortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

061206 kanna-jalaortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

061209 põlveortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

061212 põlve-kanna-jala ortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

061215 puusaortoosid, k.a abduktsiooniortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

061216 puusa-põlveortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

061218 puusa-põlve-kanna-jala ortoosid

2 a

M

1 tk

I

90%

Jäsemeproteesid:

 

 

 

 

 

061803 käe osade proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

061806 randmeliigese eksartikulatsiooni proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

061809 küünarvarreproteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

061812 küünarliigese eksartikulatsiooni proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

061815 õlavarreproteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

061818 õlaeksartikulatsiooni proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

061821 esineljandiku amputatsiooni proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

061824 proteeskäed

5 a

M

1 tk

I

90%

Alajäsemeproteesid:

062403 jalaosade proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

062406 kannaliigese eksartikulatsiooni proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

062409 sääreproteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

062412 põlve eksartikulatsiooni proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

062415 reieproteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

062418 puusa eksartikulatsiooni proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

062421 vaagnaosa amputeerimise proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

062424 hemikorporektoomi-amputatsiooni proteesid

5 a

M

1 tk

I

90%

062427 kanna-jala seadised (proteesjalad)

5 a

M

1 tk

I

90%

062439 säärehülsid

5 a

M

1 tk

I

90%

062442 reiehülsid

5 a

M

1 tk

I

90%

062445 alajäsemete proteesisüsteemidele kohandatud seadmed

5 a

M

1 tk

I

90%

Muud proteesid:

 

 

 

 

 

063018 rinnaproteesid

4 a

M

 

 

70%

063021 silmaproteesid

2 a

M

 

I

80%

PÕETUS- JA HOOLDUSVAHENDID

 

 

 

 

 

Voodid:

 

 

 

 

 

181210 voodid ja eemaldatavad voodipõhjad, mootoriga kohandatavad

6 a

L

 

 

70%

NÄGEMISABIVAHENDID

 

 

 

 

 

Optilised abivahendid:

210303 prilliklaasid (Dsph, cyl, kui korrigeerib kuni 0,3-ni)

2 a

M

 

I

50%

210327 nägemisvälja avardajad

3 a

M

 

 

60%

210330 läätsed ning läätsesüsteemid tugevaks suurendamiseks

3 a

M

 

 

90%

210333 prismaprillid

3 a

M

 

 

90%

Elektronoptilised abivahendid:

210603 suurendavad videosüsteemid

5 a

L

1 tk

 

90%

210912 kuvarid

5 a

L/M

1 tk

 

90%

210915 varustus tehiskõneks

5 a

M

 

 

90%

Tarkvara:

 

 

 

 

 

210927 tarkvara, mis suurendab teksti ekraanil (ZOOM tekst)

5 a

M

 

 

90%

2121 tarkvara nägemistreeninguks

3 a

L

 

 

90%

KUULMISABIVAHENDID

 

 

 

 

 

Heli ülekandesüsteemid:

 

 

 

 

 

213924 raadiosagedusega ülekandesüsteemid

5-10 a

M/L

1 tk

 

50%/60%

213927 IR-süsteemid

5-10 a

L

1 tk

 

50%

Kuulmisabivahendid:

 

 

 

 

 

214503 kõrvasisesed kuulmisabivahendid

3-8 a

M

1 tk

 

90%**

214506 kõrvatagused kuulmisabivahendid

3-8 a

M

2 tk

 

90%**

214512 kehale kinnitatavad kuulmisabivahendid

3-8 a

M

1 tk

 

75%

 

* Lapsed kuni 18 a:

1) lapsinvaliidi või puudega lapse tõendi olemasolu korral või kuulmislanguse puhul alates 30 detsibellist M 90%, L 90%;

2) ilma tõendita M 50%, L 50%.

** Tööealistele isikutele, kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist – M 90%, ülejäänud – M 90%, kuid kompensatsioon ei ületa 2500 krooni.

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]


 

Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

l i s a  3

[Kehtetu]


Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

l i s a  4

 

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART

Nimi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Isikukood: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Elukoht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Puude iseloom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Kaardi väljastaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kehtib: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jrk nr

Kp

Ettevõtte nimetus

Abivahendi nimetus

Kogumaksumus

Riigi dotats.

Oma osalus

Kätte saadud

Ettevõtte esindaja

Kliendi allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

l i s a  5

 

 

Sotsiaalministeerium

Lk 1 (4)

Statistika ja analüüsi osakond tel (2) 62 69 760

Gonsiori 29 15027 TALLINN

Aruande esitaja

Aadress

 

 

Juhataja ees- ja perekonnanimi, telefon

Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid

 

 

kvartaalne aruanne kasvavas kokkuvõttes aasta algusest (1.kv, poolaasta, 9 kuud, aasta)

 

Esitavad: maavalitsused kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks

 

soodustingimustel eraldamise korra” juurde

1. Abivahendi saajad *

 

 

neist

 

 

 

neist

töövõimelises eas isikud

 

Abivahendi liik

Abivahendi saajate arv kokku

kuni 18 a lapsed

puudega lapsed *

töötavad

mittetöötavad

vanaduspensionieas isikud

A

1

2

3

4

5

6

Müüdav abivahend

 

 

 

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

laenutatav abivahend

 

 

 

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

* Igat isikut arvestatakse vaid üks kord, sõltumata sellest, mitu korda ta aruandeperioodi jooksul abivahendit sai.

** Puudega lapse tõendit või lapsinvaliidi tõendit omavad lapsed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk 2 (4)

2. Abivahendite maksumus ja finantseerimine (krooni)

 

 

sellest

Abivahendi liik

Abivahendite maksumus kokku

maksis riik

s.h. abivahendid lastele

A

1

2

3

Müüdav abivahend

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

Kokku

 

 

 

Laenutatav abivahend*

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

Kokku

 

 

 

Müüdavad ja laenutatavad kokku

 

 

 

liikumisabivahend

 

 

 

ortoosid ja proteesid

 

 

 

põetus- ja hooldusvahendid

 

 

 

nägemisabivahendid

 

 

 

kuulmisabivahendid

 

 

 

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

 

 

 

Kokku

 

 

 

* Laenutatava abivahendi maksumus - teenustasu, s.o. laenutamise maksusmus

 

 

 

 

 

 


 

Lk 3 (4)

3. Abivahendi saajad firmade lõikes

 

Abivahendisaajate arv*

 

 

neist

Firma nimi

kokku

liikumisabivahendid

ortoosid ja proteesid

põetus- ja hooldusvahendid

nägemisabivahendid

kuulmisabivahendid

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

A

1

2

3

4

5

6

7

Müüdav abivahend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

Laenutatav abivahend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

* Iga isikut arvestatakse vaid üks kord, sõltumata sellest, mitu korda ta aruandeperioodi jooksul abivahendit sai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk 4 (4)

4. Abivahendite maksumus firmade lõikes (krooni)

 

Abivahendi saajate arv

 

 

neist

Firma nimi

kokku

liikumisabivahendid

sh ratastoolid

ortoosid ja proteesid

sh tallatoed

põetus- ja hooldusvahendid

sh mähkmed

nägemisabivahendid

kuulmisabivahendid

meelelahutus- ja arendavad abivahendid

A

1

2

 

3

 

4

 

5

6

7

Müüdav abivahend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laenutatav abivahend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müüdavad ja laenutatavad kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Laenutatava abivahendi maksumus - teenustasu, s.o. laenutamise maksumus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Sotsiaalministri  14.12.2000. a. määruse nr 79

“Tehniliste abivahendite taotlemise ja

soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord”

L i s a  6

 

Piirhinnad inkontinentsitoodetele

 

 

 

Inkontinentsitooted 093004

 

INKONTINENTSISIDEMED NAISTELE

Piirhinnad KM-ga

Molimed F Mini N28 (kerge inkontinentsiside naistele, imavus 200ml)

1,62

Molimed F Midi N 28 (kerge inkontinentsiside naistele, imavus 300ml)

2,14

Molimed F Maxi N28 (kerge inkontinetsiside naistele, imavus 600ml)

2,98

Molimed Premium Ultra Micro N28 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga)

1,93

Molimed Premium Micro N14 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga)

1,98

Molimed Premium Mini N14 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga)

2,26

Molimed Premium Midi N14 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga)

2,6

Molimed Premium Maxi N14 (kerge inkontinentsiside naistele, tekstiilist välispinnaga)

3,86

TENA lady Ultra Mini

1,61

TENA lady Mini

2,28

TENA lady Mini Long

2,81

TENA lady Normal

3,77

TENA lady Extra

4,55

TENA lady Super

5,52

INKONTINENTSISIDEMED MEESTELE

 

Molimed M N24 (kerge inkontinentsiside meestele, imavus 210ml )

6,95

Ribamähe Protea 10cmx30cm 19g

1,44

Mähe meestele Protea M

4,44

Abri-Man (anatoomiline mähe meestele) Normal

6,04

Abri-Man (anatoomiline mähe meestele) Large

7,67

Abri-Man (anatoomiline mähe meestele) Normal extra

7,81

TENA for men Normal

4,33

TENA for men Extra

4,91

IMAVAD PÜKSID

 

Molicare Mobil Small (kõhuümb. 40-80cm) N20

15,01

Molicare Mobil Medium (imavad püksid, kõhuümberm. 70-100) N14

12,71

Molicare Mobil Large (imavad püksid, kõhuümberm. 100-150) N14

15,08

Abri-Flex (imavad püksid) Medium

12,78

Abri-Flex (imavad püksid) Large

14,93

Abri-Flex (imavad püksid) Small Extra

14,29

Abri-Flex (imavad püksid) Medium Extra

14,03

Abri-Flex (imavad püksid) Large Extra

17,54

TENA pants Plus XS

16,38

TENA pants Plus S

12,42

TENA pants Plus M

13,39

TENA pants Plus L

15,4

PÜKSMÄHKMED

 

Molicare Extra Small (kõhuümb. 40-70, imavus 720ml ) N28 (raske inkontinents)

4,99

Molicare Small (kõhuümb. 50-80, imavus 830 ml) N28 (raske inkontinents)

5,35

Molicare Medium (kõhuümb. 70-120, imavus 1170ml) N28 (raske inkontinents)

6,12

Molicare Large (kõhuümb. 110-150, imavus 1450ml) N28 (raske inkontinents)

7,74

Molicare Super Small, (kõhuümb, 50-80, imavus 1300ml) N28 (väga raske inkontinents)

5,81

Molicare Super Medium (kõhuümb. 70-120, imavus 2230ml) N28 (väga raske inkontinents)

7,38

Molicare Super Large (kõhuümb. 110-150, imavus 2400ml) N28 (väga raske inkontinents)

8,56

ID slip small day +98g

6,96

ID slip small night 120g

7,2

ID slip T2

7,32

ID slip medium day 125g

7,44

ID slip medium day +135g

8,64

ID slip medium night 165g

10,08

ID slip medium night +

10,32

ID slip T3

8,64

ID slip large day 150g

8,88

ID slip large day +165g

10,68

ID slip large night 190g

11,4

ID slip large night +

11,64

ID slip T4 X-large day +

10,8

ID slip T4 X-large night

11,64

Abri-Form X-Small

5,71

Abri-Form Small

6,48

Abri-Form Small X-Plus

7,28

Abri-Form Medium Normal

7,85

Abri-Form Medium

6,91

Abri-Form Medium Extra

8,88

Abri-Form Medium X-Plus

9,49

Abri-Form Large Normal

9,22

Abri-Form Large

7,99

Abri-Form Large Extra

10,12

Abri-Form Large X-Plus

11,62

Abri-Form Extra Large

10,33

Abri-Wing (lekkekaitsega) Medium

14,88

Abri-Wing (lekkekaitsega) Large

17,54

Delta-Line T2 Medium

6,44

Delta-Line T3 Large

7,44

Delta-Line  T2 Medium Extra

7,42

Delta-Line  T3 Large Extra

8,5

TENA slip Plus XS

5,1

TENA slip Plus S

6,1

TENA slip Plus M

7,06

TENA slip Plus L

8,54

TENA slip Super S

7,64

TENA slip Super M

8,54

TENA slip Super L

9,98

TENA slip Maxi S

8,57

TENA slip Maxi M

9,84

TENA slip Maxi L

11,62

KAUSSMÄHKMED

 

TENA comfort Mini Plus

2,05

TENA comfort Mini Extra

2,81

TENA comfort Mini Super

3,47

TENA comfort Plus

4,22

TENA comfort Extra

5,19

TENA comfort Super

6,64

TENA comfort Maxi

7,79

VÖÖMÄHKMED

 

TENA flex Plus M

7,12

TENA flex Plus L

8,63

TENA flex Super M

8,63

TENA flex Super L

10,08

TENA flex Maxi M

9,95

TENA flex Maxi L

11,74

VORMMÄHKMED

 

Moliform Normal (kerge ja keskmine inkontinents, imavus 800ml) N28

3,83

Moliform Plus (keskmine inkontinents, imavus 1000ml) N28

4,14

Moliform Extra (raske inkontinents, imavus 1250ml) N28

5,39

Moliform Super (väga raske inkontinents, imavus 2100ml)  N28

6,12

Anaform mini 35g

3,06

Anaform day 50g

3,36

Anaform anatomic day 60g

3,84

Anaform anatomic day +85g

 

Anaform anatomic day +85g

5,28

Anaform anatomic night 120g

6,24

Anaform night +165g

8,64

Abri-San Mono

1,3

Abri-San Mono Long

2,02

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Micro

1,81

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Mini

2,11

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Normal

2,8

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Midi

3,8

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Plus

3,96

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Super

4,78

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Forte

5,65

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Extra

6,66

Abri-San (elastse lekkekaitsega) Maxi X.Plus

7,14

Abri-Let (vormmähe meestele) Mini

1,27

Abri-Let (vormmähe meestele) Midi

1,85

Abri-Let (vormmähe meestele) Extra

2,32

Delta-Line  4 Normal

2,09

Delta-Line 6 Plus

3,61

Delta-Line  8 Super

4,14

Delta-Line  9 Maxi

5,12

LASTE MÄHKMED

 

Pabermähkmed

 

Fixies Maxi (8-18kg) N44

4,58

Fixies Junior (12-25kg) N18

5,11

Lastemähkmed Moomin

 

Unisex 18 MAXI/MAXI+ (7-18kg)

65,92

Unisex 16 JUNIOR (12-25kg)

65,92

LUXUS WALKERS  22 maxi 7-18kg

101,44

LUXUS WALKERS  20 junior  12-20kg

101,44

PRIME 20 MAXI / MAXI+ (7-15kg)

80,64

PRIME 18 JUUNIOR (12-25kg)

80,64

Unisex 54 MAXI (7-16kg) double pack

175,52

Unisex 52 MAXI+ (7-18kg) double pack

175,52

Unisex 44 JUNIOR (12-25kg) double pack

175,52

LASTE IMAVAD PÜKSID

 

Fixies Training Pants (imavad püksid, 12-25kg) N28

7,56

LASTE PÜKSMÄHKMED

 

Top Changes Imikutele 8/16 kg 

3,84

NOORUKITE PÜKSMÄHE JUNIOR

 

ID slip junior 72g                                                                   

5,04

 

 

093009 uriini absorbeerivate abivahendite hoidmis- ja kinnitusvahendid

Piirhinnad

VÕRKPÜKSID

 

Molipants Medium (kõhuümb. 60-100, pestavad) N50

6,28

Molipants Large (kõhuümb. 80-120, pestavad) N50

6,48

Molipants Xlarge (kõhuümb. 100-160, pestavad) N50

7,19

Molipants Economy (universaalsuurusega, ühekordsed) N100

2,9

Molipants S (50-120cm) N3

6,1

Molipants M-L (100-160cm) N3

7,02

Fixea Medium sinised

10,56

Fixea Large pruunid

12,6

Fixea X-large oranžid

13,8

Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) Small

6,59

Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) Medium

7,03

Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) Large

7,6

Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) X-Large

8,27

Abri-Net with legs (võrkpüksid säärtega) XX-Large

9,23

Abri-Net (võrkpüksid) Small

8,08

Abri-Net (võrkpüksid) Medium

8,7

Abri-Net (võrkpüksid) Large

9,31

Abri-Net (võrkpüksid) X-Large

9,91

Abri-Net (võrkpüksid) XX-Large

10,86

Abri-One (üliveniv) one-size

2,94

Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) Small

6,88

Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) Medium

7,19

Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) Large

7,45

Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) X-Large

7,98

Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) XX-Large

8,74

Abri-Pants (polüamiidmaterjalist, õmblusteta) XXX-Large

9,43

TENA fix S

8,66

TENA fix M

10,81

TENA fix L

12,98

TENA fix XL

14,06

PÜKSID MÄHKMETE FIKSEERIMISEKS

 

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) X-Small

98,21

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) Small

100,19

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) Medium

103,92

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) Large

114,25

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) X-Large

130,68

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) XX-Large

146,45

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast säärtega) XXX-Large

175,04

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) X-Small

95,78

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Small

99,53

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Medium

103,06

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Large

112,7

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) X-Large

128,18

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) XX-Large

143,83

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) XXX-Large

167,47

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) X-Small

33,77

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Small

34,48

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Medium

37,12

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) Large

41,75

Abri-Fix Soft Cotton (puuvillast) X-Large

49,04

 

 

092118 nahakaitsevahendid

Piirhinnad

NAHA PESEMIS-JA HOOLDUSVAHENDID (sobilikud uriini-ja/või roojapidamatusega patsientidele)

Menalind naha puhastusvaht (ei vaja veega maha pesemist, lõhnastatud, aerosool) 400 ml, N1

52,1

Menalind vedelseep (sisaldab pantenooli ja kummelit) 500ml, N1

37,52

Menalind õli-spray (väga kuiva naha hoodluseks) 200ml

53,66

Menalind geel (ergutab nahavereringet, sisald. mentooli, kamprit, pantenooli, kummelit)200ml

31,72

Menalind nahakaitsekreem (sisald. tsinkoksiidi, talki, pantenooli, kummelit) 200 ml

46,87

Euron Care Puhastuspiim 250ml                                                                                                 

45,6

Euron Care Puhastuspiim 1000ml                                                                                              

108,96

Euron Care Puhastusvaht 500ml                                                                                                

94,56

Euron Care Pesukinnas kilega 50tk. Euron protection                                     

62,4

Abena Jaotuskarp Desifoamile

108,18

Abena Hoidja 500 ml pudelile

123,96

Abena Desifoam puhastusvahend 140 ml

65,5

Abena Desifoam puhastusvahend 250 ml

79,99

Abena kehakreem 100 ml

41,86

Abena kehakreem 500 ml

76,04

Abena kehageel 250 ml

46,79

Abena pesukreem 500 ml

92,46

Abena pesuvaht 400 ml

85,2

Abena nahahooldussalv 150 ml

94,19

Abena Dushiseep,lõhnastatud 500 ml

94,07

Abena pesuõli 500 ml

100,08

Abena shampoon 500 ml

100,27

Tenaset Pesukinnas kilega, 16 x 25 cm

0,92

Tenaset Pesukreem, lõhnastatud, tuubis 250 ml

40,36

Tenaset Pesukreem, lõhnastatud, pumbaga1000 ml

90,44

 

 

 

[RTL 2003, 16, 219 – jõust. 08.02.2003]

 

/otsingu_soovitused.json