Teksti suurus:

Valitsusasutuste sümbolite registreerimise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RT I 1996, 35, 717

Valitsusasutuste sümbolite registreerimise korra kinnitamine

Vastu võetud 17.05.1996 nr 138

Valitsusasutuste sümbolite registreerimise korra kinnitamine (õ) 14.01.2008 17:10

 

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628) paragrahvi 41 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada «Valitsusasutuste sümbolite registreerimise kord» (juurde lisatud).

2. Valitsusasutustel registreerida oma kasutuselolevad sümbolid hiljemalt 1. oktoobriks 1996. a.

  Peaminister Tiit VÄHI
  Justiitsminister Paul VARUL
  Riigisekretär Uno VEERING


  Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 17. mai 1996. a määrusega nr 138

Valitsusasutuste sümbolite registreerimise kord

1. Valitsusasutuste sümbolite registreerimist korraldab Riigikantselei.

2. Valitsusasutuste sümbolite kavandid ja kirjeldused ei tohi olla vastuolus riigivapi ja -lipu, kaubamärkide, teenetemärkide ning muude sümboleid käsitlevate ning nende kasutamist reguleerivate õigusaktidega, samuti tuleb järgida rahvusvaheliselt üldtunnustatud heraldikareegleid.

3. Valitsusasutuse sümboli registreerimise avaldus ning sellele lisatavad sümboli kavandid ja kirjeldused tuleb enne Riigikantseleile registreerimiseks esitamist kooskõlastada vastava valitsemisala küsimusi korraldava ministri ning Patendiametiga.

4. Valitsusasutuse sümboli registreerimiseks tuleb Riigikantseleile koos avaldusega esitada kahes eksemplaris:
1) vapi, embleemi või eraldusmärgi värvilised, mustvalged ja kontuurlahenduses kavandid koos nende heraldilise kirjeldusega;
2) vapikujundi ja värvuskombinatsiooni ideestiku seletus (põhjendus);
3) lipu värvilised ja kontuurlahenduses kavandid koos kirjeldusega;
4) lipu värvuskombinatsiooni ja lipul oleva kujutise ideestiku seletus (põhjendus).

5. Riigisekretär vaatab koos avaldusega esitatud, käesoleva korra punktis 4 loetletud dokumendid läbi ning teeb otsuse sümboli ja selle kirjelduse registreerimise kohta 30 päeva jooksul avalduse Riigikantseleisse saabumise päevast arvates.

6. Riigisekretäril on õigus keelduda valitsusasutuse sümboli registreerimisest ja tagastada registreerimisele esitatud sümboli kavandid ning kirjeldused koos kirjaliku põhjendusega, kui:
1) registreerimiseks esitatud sümbol on vastuolus käesoleva korra punktis 2 esitatud nõuetega;
2) registreerimiseks esitatud sümbol on identne või äravahetamiseni sarnane kehtiva või ajaloolise Eesti riikliku, organisatsiooni või isikusümboliga, samuti välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni üldiselt teadaoleva ametliku sümboliga;
3) registreerimiseks esitatud sümbol on identne või äravahetamiseni sarnane Eestis registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgiga;
4) registreerimiseks esitatud sümboli kavandil on puudusi vormistamise või ideestiku osas.

7. Pärast käesoleva korra punktis 6 loetletud puuduste kõrvaldamist on valitsusasutusel õigus uuesti taotleda oma sümboli registreerimist riigisekretäri poolt.

8. Valitsusasutuse registreeritud sümboli kavandile ja kirjeldusele tehakse registreerimismärge ning kummagi üks eksemplar tagastatakse koos kaaskirjaga registreerimisavalduse esitanud valitsusasutusele, teine eksemplar jäetakse etalonina säilitamiseks Riigikantseleisse ning võetakse vastavasse nimistusse ja andmebaasi.

9. Valitsusasutuse sümboli registreerimisest informeerib Riigikantselei Patendiametit.

10. Valitsusasutuse ümberkorraldamisel tuleb valitsusasutuse sümbolid käesoleva korra kohaselt ümber registreerida.

11. Valitsusasutuse tegevuse lõpetamisel tehakse kas kõrgemalseisva valitsusasutuse või selle puudumisel tegevust lõpetava valitsusasutuse taotlusel tema registreeritud sümbolite osas sellekohane märge Riigikantselei vastavas nimistus ja andmebaasis ning Riigikantselei informeerib sellest Patendiametit.

Õiend

Parandatud pealkiri määruse sisus ja metaandmetes.

/otsingu_soovitused.json