Teksti suurus:

Vallasekretäri ja linnasekretäri kutsenõuete kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2011
Avaldamismärge:RT I 1996, 57, 1044

Vallasekretäri ja linnasekretäri kutsenõuete kinnitamine

Vastu võetud 23.07.1996 nr 197

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26–28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773) paragrahvi 55 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Vallasekretäri ja linnasekretäri kutsenõuded» (juurde lisatud).

Peaminister Tiit VÄHI
Siseminister Märt RASK
Riigisekretär Uno VEERING


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 23. juuli 1996. a määrusega nr 197

Vallasekretäri ja linnasekretäri kutsenõuded

1. Valla- või linnasekretär on kohaliku omavalitsuse teenistuses olev ametiisik, kes vastab avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 288; 50, 764; 97, 1664; 1996, 15, 265; 45, 850) kohaliku omavalitsuse ametnikule esitatavatele nõuetele ning kelle tegevust reguleeritakse seadustega ja valla või linna põhimäärusega.

2. Valla- või linnasekretäril peab olema juristi kvalifikatsioon või tunnistus vastavuse kohta alljärgnevatele kutsenõuetele.

3. Valla- või linnasekretär:
1) omab üldteadmisi ühiskonnakorralduse ja juhtimise ning sotsiaalteaduste, eelkõige õigus- ja majandusteaduse alal;
2) tunneb Eesti Vabariigi riigikorralduse aluseid (riigi põhiseaduslikud institutsioonid, kohalik omavalitsus ning nende valimissüsteem);
3) orienteerub seadustega valla või linna pädevusse antud küsimustes ning vastavaid valdkondi reguleerivate õigusaktide süsteemis;
4) suudab esitada arvamuse volikogu ja valla- või linnavalitsuse õigusaktide ja lepingute vastavuse kohta seadustele ja teistele õigusaktidele;
5) suudab esindada valla- või linnavalitsust kohtus;
6) suudab tagada valla- või linnavalitsuse poolt väljaantava dokumentatsiooni vastavuse seadustele ja teistele õigusaktidele;
7) suudab korraldada õigusabi andmist volikogu ja valla- või linnavalitsuse liikmetele;
8) suudab korraldada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste organisatsioonilis-tehnilist ettevalmistamist;
9) suudab korraldada kantselei ja personali juhtimist valla- või linnavalitsuses;
10) suudab kontrollida volikogu ja valla- või linnavalitsuse õigusaktide täitmist.

/otsingu_soovitused.json