Teksti suurus:

Mootorsõiduki heitgaasi saasteainete sisalduse ja sõiduki mürataseme normide kinnitamine Mootorsõiduki heitgaasi saasteainete sisalduse ja sõiduki mürataseme normid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2003
Avaldamismärge:RTL 1996, 144, 698

Mootorsõiduki heitgaasi saasteainete sisalduse ja sõiduki mürataseme normide kinnitamine Mootorsõiduki heitgaasi saasteainete sisalduse ja sõiduki mürataseme normid

  Mootorsõiduki heitgaasi saasteainete sisalduse ja sõiduki
        mürataseme normide kinnitamine

   Keskkonnaministri 24. juuli 1996. a. määrus nr. 42

   Vastavalt liiklusseaduse (RT 1992, 12, 193; RT I 1995, 2/3,
3; 1996, 16, 268) paragrahvile 11 ja Vabariigi Valitsuse 26.
oktoobri 1994. a. määrusega nr. 394 kinnitatud liikluseeskirja
(RT I 1994, 76-78, 1327; 1995, 52, 842; 53, 853) punktile 17
määran:

   1. Kinnitada "Mootorsõiduki heitgaasi saasteainete
sisalduse ja sõiduki mürataseme normid" vastavalt käesoleva
määruse lisale ja kehtestada need alates 1. jaanuarist 1997. a.

   2. Tunnistada kehtetuks alates 1. jaanuarist 1997. a.
Keskkonnaministeeriumi 8. oktoobri 1992. a. määrus nr. 24
"Mootorsõidukite heitgaasis sisalduvate kahjulike ainete
sisalduse ja heitgaaside suitsususe normid".

   Minister Villu REILJAN
   Kantsler Rein RATAS

------

                        Lisa
                     keskkonnaministri 
                     24. juuli 1996. a.
                     määrusele nr. 42

  Mootorsõiduki heitgaasi saasteainete sisalduse ja sõiduki
            mürataseme normid


   1. TERMINID JA LÜHENDID

   Termineid ja lühendeid tuleb käesolevates normides mõista
nii nagu alljärgnevalt on seletatud:
   EÜ direktiiv - "Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiiv" ("The
Council of European Communities Directive"). Alates 1991. a. EL
- Euroopa Liidu direktiiv (European Union - EU);
   E-reegel nr. . . . - ÜRO Genfi 1958. a. "Mootorsõiduki
varustuse ja osade ametliku kinnitamise ühtsete tingimuste
vastuvõtmise ja vastastikuse tunnustamise kokkuleppe reegel"
("Agreement Concerning the Adoption of Uniform Condition of
Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor
Vehicle Equipment and Parts done at Geneva on 20 March 1958
Regulation nr. . . . " või UN/ECE R . . . );
   mootorsõiduk - mootori jõul liikuv sõiduk. Mootorsõidukiks
ei loeta mootoriga jalgratast, mopeedi ega mootori jõul liikuvat
rööbassõidukit;
   sõiduk - teel liiklemiseks ettenähtud või teel liiklev
seade, mis liigub mootori jõul või ilma;
   TJV - toodangu järelevalve - sõiduki, selle osade ja
varustuse tüübikinnituse nõuetele vastavuse perioodiline
kontrollimine EÜ direktiivi 70/156/EEC ja selle täienduse
92/53/EEC kohaselt;
   TK - tüübikinnitus - protseduur, millega riik tunnustab
sõiduki tüübi (mudeli) või selle süsteemide, osade või seadmete
vastavust riigis kehtivatele tehnonõuetele;
   TÜ - tehnoülevaatus - sõiduki tehnoseisundi ja varustuse
kontrollimine ning registreerimistunnistuse andmete võrdlemine
sõidukiga.

   2. MOOTORSÕIDUKI HEITGAASI SAASTEAINETE SISALDUSE NORMID

   2.1. Mootorsõiduki tehnoülevaatusel ja muudel
kontrollimistel peab mootorsõiduki heitgaaside kahjulike ainete
sisaldus ja nende kontrollimise meetod vastama järgmistele
nõuetele:

   2.1.1. Katalüsaatorita või lambta-andurita katalüsaatoriga
ottomootoriga sõidukid:
   1) alates mootorsõiduki 1967. valmistamisaastast kuni 1987.
valmistamisaastani ei tohi heitgaasi süsinikoksiidi (CO)
sisaldus olla ühelgi tööreþiimil suurem kui 4,5%. Kui valmistaja
on näinud ette väiksema CO sisalduse, siis peab see vastama
valmistaja ettekirjutusele;
   2) alates mootorsõiduki 1987. valmistamisaastast ei tohi
heitgaasi CO sisaldus olla ühelgi tööreþiimil suurem kui 3,5%.
Kui valmistaja on näinud ette väiksema CO sisalduse, siis peab
see vastama valmistaja ettekirjutusele;
   3) enne 1967. aastat valmistatud mootorsõidukite heitgaasi
saasteainete sisaldust ei normeerita;
   4) mootor ei tohi suitseda ühelgi tööreþiimil;
   5) mootorsõiduki heitgaasi CO sisaldust peab kontrollima
spektrograafi tüüpi gaasianalüsaatoriga joonisel 1 toodud skeemi
kohaselt ja järgides EÜ direktiivi 92/55/EEC metoodikat.

   Gaasianalüsaator peab olema taadeldud Riigi Standardiametis
ja temale peab olema kinnitatud sellekohane silt, millele on
märgitud kehtivusaeg, taatleja nimi ja aadress.

   Joonis 1. Ottomootori heitgaasi mõõtmise põhimõtteline
skeem (vaata RTL 1996, 144, 698)

   1 - auto, mille summutisse on asetatud sond; 
2 - filter-kondensaadieraldi; 3 - peenfilter; 4 - pump; 
5 - heitgaasi kamber; 6 - etalongaasi kamber (on täidetud
analüüsitava gaasiga); 7 - kiirguse vastuvõttur; 
8 - kiirgusallikad, mille ees pöörleb piludega ketas; 
9 - piludega ketast ringiajav elektrimootor; 10 - võimendi; 
11 - mõõdik; 12 - isekirjutav seade.

   2.1.2. Lambta-anduriga reguleeritava küttesegu koostise ja
katalüsaatoriga ottomootoriga sõidukid:
   1) alates mootorsõiduki 1998. valmistamisaastast ei tohi
heitgaasi CO sisaldus ületada tühikäigul 0,5% ja pööretel 2000
min -1 - 0,3%. Lambta väärtus peab olema 1,0 astmel +/-0,03.
Lambta-anduri kontrollimisel tema lahutamisega protsessorist
peab lambta väärtus muutuma vähemalt 2% esialgsest väärtusest;
   2) alates mootorsõiduki 1996. valmistamisaastast ei tohi
tühikäigul süsivesinike (CH) mahuline sisaldus ületada:
   - 4 silindriga mootori puhul - CH 1200 ppm;
   - >4 silindriga mootori puhul - CH 3000 ppm
   ja pööretevahemikus 2000 min -1 kuni 0,6 n/nim 
(n/nim - mootori nimipöörete arv minutis):
   - 4 silindriga mootori puhul - 600 ppm;
   - >4 silindriga mootori puhul - 1000 ppm;
   3) mootor ei tohi suitseda ühelgi tööreþiimil;
   4) enne 1998. aastat valmistatud mootorsõidukite heitgaasi
saasteainete sisaldus ei tohi olla suurem käesolevate nõuete
punktis 2.1.1 toodud väärtustest;
   5) sõiduki heitgaasi CO ja süsivesinike sisaldust peab
kontrollima spektrograafi tüüpi gaasianalüsaatoriga joonisel 1
toodud skeemi kohaselt, järgides EÜ direktiivi 92/55/EEC
metoodikat.

   2.1.3. Diiselmootoriga sõidukid:
   1) alates mootorsõiduki 1997. valmistamisaastast ei tohi
heitgaasi suitsususe neeldumistegur ületada:
   - ülelaadeta mootoritel - 2,5 m -1;
   - turbodiislitel - 3,0 m -1;
   2) alates mootorsõiduki 1987. valmistamisaastast kuni 1997.
valmistamisaastani ei tohi heitgaaside suitsususe neeldumistegur
ületada 1,5 m -1 ja vabakiirenduse reþiimil 3,5 m -1;
   3) enne 1987. aastat valmistatud mootorsõidukite heitgaasi
suitsusust ei normeerita, nende suhtes kehtib punktis 2.1.3.5
toodud nõue;
   4) kui valmistaja on näinud ette väiksema suitsususe määra
kui käesolevates nõuetes ette nähtud, siis peab see vastama
valmistaja ettekirjutusele;
   5) heitgaaside torust ei tohi töösoojal mootoril väljuda
nähtavat suitsu ühelgi püsival tööreþiimil. Veeauru olemasolu on
lubatud;
   6) mootorsõiduki heitgaasi suitsusust peab kontrollima
vastavalt E-direktiivi 92/55/EEC metoodikale
Bouger-Lambert-Beer'i seadusel põhineva kiirguse neeldumist
mõõtva suitsususemõõturiga joonisel 2 toodud skeemi kohaselt.
Suitsususemõõtur peab mõõtmisel registreerima:
   - mootoriõli või jahutusvedeliku temperatuuri [oC];
   - tühikäigupöördeid [min -1];
   - suurimaid regulaatori pöördeid [min -1];
   - aja, mis kulub mootori pöörete tõstmiseks tühipööretelt
regulaatori suurimatele pööretele [s];
   - suitsusust eeltoodud tingimustel [m -1];
   - suitsususemõõtur peab valima välja kuuest katsest kolm
sellist katset, mille tulemus ei erine teineteisest rohkem kui
0,5 m -1 ning arvutama nendest aritmeetilise keskmise ja
registreerima selle;
   - automaatse enesekontrolli tulemuse.

   Mõõtur peab olema taadeldud Riigi Standardiametis ja temale
peab olema kinnitatud sellekohane silt, millele on märgitud
kehtivusaeg, taatleja nimi ja aadress.

   Joonis 2. Suitsususemõõturi mõõteseadme põhimõtteline skeem
(vaata RTL 1996, 144, 698)
   1 - sisenevad heitgaasid; 2 - mõõteseadme küttekehad; 3 -
väljuvad heitgaasid; 4 - kiirgusallikas; 5 - puhas õhk; 6 -
ventilaator; 7 - kiirgusandur.

   2.2. Mootorsõiduki tüübikinnituse ja toodangu järelevalve
katsetustel peab mootorsõiduki heitgaaside kahjulike ainete
sisaldus ja nende kontrollimise meetodid vastama järgmistele
nõuetele:

   2.2.1. Ottomootoriga sõidukid:
   1) mootorsõiduki heitgaasi saasteainete sisaldus ei tohi
ületada käesolevate nõuete punktides 2.1.1 ja 2.1.2 tooduid. Kui
sõidukivalmistaja on näinud ette rangemad nõuded, siis peavad
need vastama valmistaja ettekirjutusele;
   2) alates mootorsõiduki 1998. valmistamisaastast ei tohi
lämmastikühendite sisaldus heitgaasis ühelgi tööreþiimil
täiskoormusel ületada 1000 ppm. Kui sõidukivalmistaja on näinud
ette rangemad nõuded, siis peavad need vastama valmistaja
ettekirjutusele;
   3) mootorsõiduki heitgaasi saasteainete sisaldust peab
kontrollima E-reegli nr. 15 metoodika järgi.

   2.2.2. Diiselmootoriga sõidukid:
   1) mootorsõiduki heitgaasi suitsususe neeldumistegur peab
vastama alltoodud tabelis 1 toodud väärtustele.
Vabakiirendusreþiimil mõõdetud suitsususe neeldumistegur ei tohi
ületada tabelis 1 esitatud väärtusi rohkem kui 0,5 m -1 võrra
ning lisaks veel +10% õhurõhu ja gaaside temperatuuri
kõikumisest tingitud ebatäpsusest;
   Mootori heitgaasi nimitootlikkuse peab arvutama järgmiselt:
   - kahetaktilisele mootorile - G = Vn/60;
   - neljataktilisele mootorile - G = Vn/120,
   kus: G - heitgaasi nimitootlikkus liitrit/s,
   V - mootori töömaht liitrites,
   n - väntvõlli pöörlemiskiirus min -1.

   Tabel 1. Heitgaasi suitsususe neeldumisteguri vastavus
mootori nimitootlikkusele 

-------------------------------------------------------
   Mootori heitgaasi   Suitsususe neeldumistegur
   nimitootlikkus l/s   m -1
-------------------------------------------------------
    42             2,26
    45             2,19
    50             2,08
    55             1,985
    60             1,90
    65             1,84
    70             1,775
    75             1,72
    80             1,665
    85             1,62
    90             1,575
    95             1,535
   100             1,495
   105             1,465
   110             1,425
   115             1,395
   120             1,37
   125             1,345
   130             1,32
   135             1,30
   140             1,27
   145             1,25
   150             1,225
   155             1,205
   160             1,19
   165             1,17
   170             1,155
   175             1,14
   180             1,125
   185             1,11
   190             1,095
   195             1,08
   200             1,065
-------------------------------------------------------

   2) mootorsõiduki heitgaasi suitsusust peab kontrollima EÜ
direktiivi 72/306/EEC ja E-reegli nr. 24 metoodika kohaselt.

   2.2.3. Otto- ja diiselmootoriga sõidukid:
   1) alates 1999. valmistamisaastast peab mootorsõiduki
heitgaaside saasteainete sisaldus ja katsetuse metoodika vastama
tabelis 3 esitatule, kui mootorsõidukis kasutatav kütus ei ole
madalama kvaliteediga kui käesolevate nõuete lisanduses toodud.

   Eestis on lubatud kasutada ka sõidukeid, mis on USA normi
"US-FTP75" kohaselt katsetatud ja vastavad nendele.

   2) järgmiste kasutatud sõidukite:
   - M1-kategooria sõidukid vanusega üle viie aasta või
läbisõiduga üle 80 000 km;
   - M1- ja N1-kategooria sõidukid (täis- ja tühimassi vahega
üle 760 kg) vanusega üle 11 aasta või läbisõiduga üle 200 000
km;
   - M2-, M3- ja N2- ning diiselmootoriga N3-kategooria
sõidukid vanusega üle viie aasta või läbisõiduga üle 160 000 km;

   E-reegli nr. 49/01 ja 49/02 kohaste heitgaasi saasteainete
sisalduse normi rakendamise lõdvenemistegurite lubatud väärtused
ja süsivesinike lekkimise hulga lubatud suurenemine (grammides)
ei tohi ületada tabelis 2 toodud väärtusi.

   
   Tabel 2. Saasteaine sisalduse lõdvenemistegurid ja
süsivesinike lekkimise hulga lubatud suurenemine

----------------------------------------------------------------
Saasteaine Katalüsaatorita Kolmiskatalüsaatoriga Diiselmootor
ja sõiduki või hapendava  ottomootor
kategooria katalüsaatoriga
      ottomootor 
----------------------------------------------------------------
CO: M1      1,2        1,2        1,1 
M1, N1      1,5        1,5        1,2
M2, M3, N2, N3  -         -         1,1
----------------------------------------------------------------
CH: M1      1,3        1,3        1,0    
M1, N1      1,7        1,7        1,0
M2, M3, N2, N3  -         -         1,1
----------------------------------------------------------------
NOx: M1     1,0        1,1        1,0
M1, N1      1,0        1,2        1,0
M2, M3, N2, N3  -         -         1,05
----------------------------------------------------------------
Kübemed: M1                      1,2
M1, N1      -         -         1,5
M2, M3, N2, N3                     1,1
----------------------------------------------------------------
Lubatud CH 
lekkimise 
suurenemine:
M1        0,0        0,0        -
M1, N1      0,4        0,4        -
M2, M3, N2, N3  -         -         -
----------------------------------------------------------------

   
   Tabel 3. Saasteainete sisalduse piirväärtused heitgaasis

-----------------------------------------------------------------
Sõiduki    CO  CH  NOx  CH + NOx  Kübemed  Katsetuse
kategooria                 (diislitele) metoodika
-----------------------------------------------------------------
Nõue A. Etüleeritud bensiinil töötavad M1- ja      E-reegel
N1-kategooria sõidukid ning N1-kategooria diiselsõidukid nr.
tuletatud massiga kg-s* tüübikinnituse- ja toodangu    83/01**
järelevalve katsetustel:

1020    58          9(23,8)
     g/testile       g/testile
>1020 1250 67         20,5(25,6)  
     g/testile       g/testile
>1250 1470 76          22(27,5)
     g/testile       g/testile
>1470 1700 84         23,5(29,4)
     g/testile       g/testile
>1700 1930 93   -    -   25(31,3)   -
     g/testile       g/testile
>1930 2150 101         26,5(33,1) 
     g/testile       g/testile
>2150   110          28(35,0) 
     g/testile       g/testile
                N1 kat. 
                sõidukitel 
                (sulgudes) 
                korrutatud 
                1,25
-----------------------------------------------------------------
Nõue B. lambta-anduri ja pliivabal bensiinil 
töötavad M1-kategooria sõidukid             E-reegel
a)                            nr. 
tüübikinnituse                      83/01
katsetustel 2,72 -   -   0,97      -
       g/km        g/km
b) toodangu
järelevalve 3,16 -   -   1,13      -
katsetustel g/km        g/km
-----------------------------------------------------------------
Nõue C. M1-kategooria diiselautod            E-reegel
a) tüübikinnituse                     nr. 83
katsetustel 2,72 -   -   0,97      0,14
       g/km        g/km      g/km**
b) toodangu
järelevalve 3,16 -   -   1,13      0,18
katsetustel g/km        g/km      g/km**
-----------------------------------------------------------------
M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria diiselautod        US FTP
a) tüübikinnituse                    75 või 
katsetustel  1,2  2,4  14,4  -       -    79 
       g/kWh g/kWh g/kWh             või 
b) toodangu                       E-reegel
järelevalve 12,3  2,6  15,8  -       -    nr.
katsetustel g/kWh g/kWh g/kWh              49/01
-----------------------------------------------------------------
M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria diiselautod        E-reegel
mootoriga "Euro 1"                    nr.
a) tüübikinnituse                     49/02
katsetustel  4,5  1,1  8,0  -       0,36
       g/kWh g/kWh g/kWh         g/kWh ***
b) toodangu 
järelevalve  4,9  ,23  9,0  -       0,4
katsetustel g/kWh g/kWh g/kWh         g/kWh ***
-----------------------------------------------------------------
M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria diiselautod        E-reegel
mootoriga "Euro 2"                    nr.
a) tüübikinnituse                     49/02
katsetustel  4,0  1,1  7,0  -       0,15
       g/kWh g/kWh g/kWh         g/kWh
b) toodangu 
järelevalve  4,0  1,1  7,0  -       0,15
katsetustel g/kWh g/kWh g/kWh         g/kWh
-----------------------------------------------------------------

   Märkused.

   * Tuletatud mass saadakse, kui sõiduki tühimassile
liidetakse lisamass 100 kg.

   ** N1-kategooria sõiduki etüleeritud bensiinil töötava
mootori heitgaasi süsivesinike ja lämmastikhapendite
kogusisalduse piirväärtus ei või olla tabelis 3 antud väärtusest
suurem üle 1,25 korra.

   *** autode Euro 1 nõuetele vastavatel diiselmootoritel,
mille võimsus on kuni 85 kW, ei või kübemete sisaldus
heitgaasides olla tabelis 3 antud väärtusest suuremad üle 1,7
korra.   3. SÕIDUKI POOLT TEKITATAVA MÜRA TASEME NORMID

   3.1. Sõiduki poolt tekitatava müra tase ja selle
kontrollimise meetodid peavad vastama järgmistele nõuetele:
   1) kuni 1988. valmistamisaastani ei tohi sõiduki seisu- ja
sõidumüra ühelgi mootori tööreþiimil ületada tabelis 4 toodud
väärtusi (mõõtmise skeem peab vastama joonisele 3);

   Joonis 3. A sõidumüra ja B seisumüra mõõtmise skeem
(vaata RTL 1996, 144, 698)
   Sõidumüra mõõdetakse kiirendava sõiduki möödumisel.
Seisumüra mõõdetakse mootorist 7,0 m kaugusel suurima müra
suunal. Müra ekraniseerida võivad esemed, piirded, ehitised vms.
ei tohi müra allikatele asuda lähemal kui 50 m.

   
   Tabel 4. Kuni 1988. a. valmistatud sõidukite mürataseme
piirväärtused

----------------------------------------------------------------
   Sõiduki kategooria            Müra tase dB(A)
----------------------------------------------------------------
M1-kategooria sõiduk                 82

N1-kategooria sõiduk                 84

N2- ja N3-kategooria sõidukid            89

200 kW ja suurema mootori võimsusega 
M2- ja M3-kategooria sõidukid            91

200 kW ja suurema mootori võimsusega 
N3-kategooria sõiduk                 91
----------------------------------------------------------------

   2) alates 1988. valmistamisaastast ei tohi sõiduki
sõidumüra ühelgi mootori tööreþiimil ületada tabelis 5 toodud
väärtusi (mõõtmise skeem peab vastama joonisele 3);


   Tabel 5. 1988. a. kuni 1996. a. valmistatud sõidukite
mürataseme piirväärtused

----------------------------------------------------------------
   Sõiduki kategooria            Müra tase dB(A)
----------------------------------------------------------------
M1-kategooria sõiduk                77

150 kW mootori võimsusega M2- ja 
M3-kategooria sõidukid               80

> 150 kW mootori võimsusega M2- ja 
M3-kategooria sõidukid               84

2 t täismassiga N1- ja M2- kategooria sõidukid   78

> 2 t täismassiga N1- ja M2-kategooria sõidukid   79

 75 kW mootori võimsusega N2- ja N3-kategooria 
sõidukid                      81

75 kW, kuid 150 kW mootori võimsusega N2- ja 
N3-kategooria sõidukid               83

150 kW mootori võimsusega N2- ja 
N3-kategooria sõidukid               84
----------------------------------------------------------------

   3) alates sõiduki 1996. valmistamisaastast ei tohi seisu-
ja sõidumüra ületada ühelgi mootori tööreþiimil tabelites 6 ja 7
toodud väärtusi (möödasõidu müra mõõtmise skeem peab vastama
joonisele 3 A). Seisumüra peab mõõtma mootori stabiilsetel
pööretel, mis peavad olema vähemalt 3/4 nimipööretest (mõõtmise
skeem peab vastama joonisele 4);


   Tabel 6. Alates 1996. a. valmistatud sõidukite mürataseme
piirväärtused 

----------------------------------------------------------------
Sõiduki kategooria               Müra tase dB(A)
----------------------------------------------------------------
M1-kategooria sõiduk                 74

150 kW mootori võimsusega M2- ja 
M3-kategooria sõidukid                78

> 150 kW mootori võimsusega M2- ja 
M3-kategooria sõidukid                80

2 t täismassiga N1- ja M2-kategooria sõidukid     76

> 2 t täismassiga N1- ja M2-kategooria sõidukid    77

 75 kW mootori võimsusega N2- ja 
N3-kategooria sõidukid                77

75 kW, kuid 150 kW mootori võimsusega N2- ja 
N3-kategooria sõidukid                78

150 kW mootori võimsusega N2- ja 
N3-kategooria sõidukid                80
----------------------------------------------------------------

   Otsepritsega diiselmootoriga auto ja üle 2-tonnise
täismassiga maastikuauto (G-kategooria sõidukid, kui nende
mootori võimsus on väiksem kui 150 kW) müra võib olla 1 dB(A)
võrra suurem tabelis 6 toodust. 2-tonnise ja suurema täismassiga
G-kategooria sõidukil, mille mootori võimsus on 150 kW ja
suurem, võib müra ületada tabelis 6 toodu kuni 2 dB(A).


   Joonis 4. Seisumüra mõõtmise skeem vastavalt EÜ
direktiivile 92/97/EEC (vaata RTL 1996, 144, 698)

   Müratase on antud tabelis 7. A - mõõtmise piirkond, kus ei
tohi olla takistusi või isikuid, v.a. autojuht ja mõõtja.


   Tabel 7. Alates 1996. a. valmistatud sõidukite mürataseme
piirväärtused

-----------------------------------------------------------------
Jrk.        Sõiduki kategooria         Müra tase
nr.                            dB(A)
-----------------------------------------------------------------
 1   M1 (sõiduauto - 8+1 sõitjakohta)          77

 2   M1 (otsepritse diiselmootoriga)           78

 3   M2 ja M3 (buss - üle 8+1 sõitjakoha, kuid 
    mootori võimsusega alla 150 kW)           80

 4   M2 ja M3 (mootori võimsusega üle 150 kW)      83

 5   N1 (veoauto) ja M2 (buss), kui nende täismass 
    ei ületa 2 tonni                  78

 6   N1 ja M2 (otsepritse diiselmootoriga, kui nende 
    täismass ei ületa 2 tonni)             79

 7   N1 ja M2 (täismassiga üle 2 tonni, kuid vähem 
    kui 3,5 tonni)                   79

 8   N1ja M2 (otsepritse diiselmootoriga, täismassiga 
    üle 2 tonni, kuid vähem kui 3,5 tonni)       80

 9   N2 ja N3 (mootori võimsusega kuni 75 kW veoauto)  81

10   N2 ja N3 (mootori võimsusega üle 75 kW, kuid vähem 
    kui 150 kW)                     83

11   N2 ja N3 (mootori võimsusega üle 150 kW)      84
----------------------------------------------------------------

   4) kuni sõiduki 1998. valmistamisaastani ei tohi
kabiini/kere sisemüra ületada sõitjate, juhi ja teenindava
personali peade kõrgusel 85 dB(A), M2- ja M3-kategooria bussidel
C 80 dB(A) ning alates sõiduki 1998. valmistamisaastast C
autodel (v.a. bussid) C 80 dB(A) ning bussidel 75 dB(A);

   5) suruõhu müra ei tohi ületada 72 dB(A). Mõõtmise skeem
peab vastama joonisele 5:

Joonis 5. Suruõhu müra mõõtmise skeem (vaata RTL 1996, 144, 698)

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 - mikrofonide asukohad 1,2 m
kõrgusel teepinnast.

   6) L-kategooria sõidukite (mopeedid, mootorrattad,
motorollerid jms.) mürataseme piirväärtused peavad vastama
E-reeglitele nr. 9/05 ja 41/02 (tabel 8):

   
   Tabel 8. L-kategooria sõidukite mürataseme piirväärtused

----------------------------------------------------------------
Jrk.     Sõiduki kategooria ja klass      Müra tase
nr.                           dB(A)
----------------------------------------------------------------
1  L-kategooria sõidukid mootori töömahuga 80 cm3   75

2  L-kategooria sõidukid mootori töömahuga > 80 cm3
   ja 175 cm3                     77

3  L-kategooria sõidukid mootori töömahuga > 175 cm3 80

4  L5-kategooria, mootori töömahuga .50 cm3, 
   3- ja 4-rattalised sõidukid            82
----------------------------------------------------------------

   7) sõiduki tehnoülevaatusel, TK ja TJV katsetustel peab
kontrollimine toimuma joonistel 3, 4 ja 5 antud skeemide
kohaselt ja vastavalt EÜ direktiivide 70/157/EEC, 84/424/EEC ja
92/97/EEC ning E-reegli nr. 51/01 metoodikale. Mootorratta müra
peab määrama vastavalt E-reeglite nr. 9/05 ja 41/02 metoodikale.

   Mürataseme mõõtmine peab toimuma Riigi Standardiameti
taadeldud müramõõdikuga, millel peab olema silt taatlemise
kehtivusaja, taatleja nime ja aadressiga.                     Lisandus
              mootorsõiduki heitgaasi saasteainete 
               sisalduse ja sõiduki mürataseme 
                     normidele

   
 Nõuded mootorsõiduki tüübikinnituse ja toodangu järelevalve
  katsetustel heitgaasi saasteainete sisalduse määramisel
         kasutatavale mootorikütusele

   
   Mootorsõiduki tüübikinnitamise ja toodangu järelevalve
katsetustel heitgaasi saasteainete sisalduse määramisel
kasutatav mootorikütus peab vastama järgmistele nõuetele:

   
   Etüleeritud bensiinil:
1. Oktaanarv uurimismeetodil RON   98
2. Tihedus (15 oC juures)      min. 0,741
                   maks. 0,755
3. Destilleerimise temperatuurid
   aurustumise algus        min. 24 oC
                   maks. 40 oC
   10% mahust           min. 42 oC
                   maks. 58 oC
   50% mahust           min. 90 oC
                   maks. 110 oC
   90% mahust           min. 150 oC
                   maks. 170 oC
   keemise lõpp-punkt       min. 185 oC
                   maks. 205 oC
   jääk              maks. 2% mahust
4. Süsivesinike sisaldus:
   olefiinsed           maks. 20% mahust
   aromaatsed           maks. 45% mahust
   jääk              ülejäänud
5. Vaigusisaldus           maks. 4 mg / 100 ml
6. Väävlisisaldus          0,04% mahust
7. Pliisisaldus           min. 0,10 g
                   maks. 0,40 g
8. Hapendumise stabiilsus      min. 480 minutit

   Pliivabal bensiinil:
1. Oktaaniarv: uurimismeetodil RON  95
        mootorimeetodil MON  85
2. Tihedus temperatuuril 15 oC    0,748
                   0,762

3. Destilleerimise temperatuurid
   aurustumise algus        min. 24 oC
                   maks. 40 oC
   10% mahust           min. 42 oC
                   maks. 58 oC
   50% mahust           min. 90 oC
                   maks. 110 oC
   90% mahust           min. 155 oC
                   maks. 189 oC
   keemise lõpp-punkt       min. 190 oC
                   maks. 215 oC
   jääk              maks. 2% mahust
4. Süsivesinike sisaldus:
   olefiinsed           maks. 20% mahust
   aromaatsed           maks. 45%
   benseeni            maks. 5% mahust
   jääk              ülejäänud
5. Väävlisisaldus          0,04%
6. Pliisisaldus           0,005 g
7. Fosforisisaldus          0,0013 g
8. Vaseproov temperatuuril 
  50 oC ISO 2160 järgi       maks. 1

   Diislikütusel:
1. Tsetaaniarv            min. 49
                   maks. 53
2. Tihedus temperatuuril 15 oC    min. 0,835
                   maks. 0,845
3. Destilleerimise temperatuurid
   50% mahust           min. 245 oC
   90% mahust           min. 320 oC
                   maks. 340 oC
   keemise lõpp-punkt       maks. 370 oC
4. Viskoossus temperatuuril 40 oC  min. 2,5 mm2/s
                   maks. 3,5 mm2/s
5. Veesisaldus            0,05% mahust
6. Tuhasus              0,01% mahust
7. Väävlisisaldus          0,3% mahust
8. Happearv             0,20 mg KOH/g
9. Stabiilsus hapendumisele     2,5  mg / 100 ml
10. Vaseproov (korrosiooniproov) 
  ISO 2160 järgi          maks. 1
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json