Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 "Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 22, 321

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 "Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu" muutmine

Vastu võetud 06.02.2003 nr 16

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375, 89, 511; 111, 663) § 10 alusel.

Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruses nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2002, 144, 2118) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 nimetatud avalduse vorm asendatakse käesolevale määrusele lisatud avalduse vormiga;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Hüvitise taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, pangakonto number, andmed hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvesse võtmise ja viimase taotlejale makstud töötu abiraha juhtumi kohta.»

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määruse nr 16 «Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» muutmine»
lisa

AVALDUS TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE TAOTLEMISEKS

___________Tööhõiveametile esitamiseks Eesti Töötukassale

TÄIDAB TAOTLEJA

Eesnimi Perekonnanimi Isikukood
_ _ _ _ _ _ _ _ _  
Elukoht    
__________________

  (maakond, linn/vald)

_____________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

_ _ _ _
(postiindeks)

______________________________ ____________________________
(töö- või teenistussuhte lõpetamise alus) (töö- või teenistussuhte lõpetamise kuupäev)

Palun määrata ja maksta mulle töötuskindlustushüvitis

[ ] Panka: pank__________________ konto nr_____________________
[ ] Posti teel elukoha aadressil  

[ ] Palun mulle makstavalt hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu.

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

[ ] tööandja tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta

[ ] dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta

KUUPÄEV ALLKIRI
_______________
____________________
 

TÄIDAB TÖÖHÕIVEAMET

Avaldus on Tööhõiveametis vastu võetud___________200__a

Taotleja on töötuna arvele võetud alates__________200__a

Viimane taotlejale töötu abiraha maksmise juhtum ____________________________

_________________________________________________________________

                          (periood: alguse kuupäev – lõpetamise kuupäev)

KONSULTANDI NIMI________________ ALLKIRI______________________  

/otsingu_soovitused.json