Teksti suurus:

Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse väljaandmise korra kinnitamine Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse väljaandmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RTL 1996, 144, 705

Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse väljaandmise korra kinnitamine Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse väljaandmise kord

Vastu võetud 06.12.1996 nr 18
RTL 1996, 144, 705
jõustumine 21.12.1996

TURVATÖÖTAJA KVALIFIKATSIOONITUNNISTUSE VÄLJAANDMISE KORRA KINNITAMINE            


   Vastavalt turvateenistuse seaduse (RT I 1993, 75, 1100;
1995, 62, 1056; 1996, 49, 953) § 9 lõikele 2 ja
Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 1996. a. määruse nr. 12
"Turvateenistuse seaduse mõnede sätete rakendamine" (RT I 1996,
5, 96) punktile 3:

   1. Kinnitan "Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse
väljaandmise korra".

   2. Tunnistan siseministri 19. veebruari 1996. a. määrusega
nr. 3 "Turvateenistuse seaduse rakendamine" (RTL 1996, 25/26,
171) kinnitatud "Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse
väljaandmise korra" kehtetuks.

   Minister Riivo SINIJÄRV
   Kantsler Jaan TOOTS

------

                   Kinnitatud
               siseministri 6. detsembri 1996. a.
                  määrusega nr. 18

  Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistuse väljaandmise kord

   1. Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistus on
turvaelementidega dokument formaadis A4.
Kvalifikatsioonitunnistusele on trükitud tekst "Turvatöötaja
kvalifikatsioonitunnistus" ning tunnistuse number.

   2. Kvalifikatsioonitunnistusele kantakse järgmised andmed:
   1) omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
   2) kvalifikatsioonieksami sooritamise aeg;
   3) omistatud kvalifikatsioon;
   4) tunnistuse väljaandja nimi või nimetus ja registrikood
ning pitser;
   5) koolitusluba omava asutuse, ettevõtte või
organisatsiooni juhi ja eksamikomisjoni esimehe ees- ja
perekonnanimi ning allkiri;
   6) väljaandmise kuupäev.

   3. Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistust peavad omama:
   1) turvaettevõtte juht;
   2) turvaala juhtivtöötaja;
   3) turvaettevõtte turvatöötaja, kes vahetult valvab ja
kaitseb objekti, välja arvatud valvur;
   4) turvateenuste osutamisega tegelev üksikisik;
   5) turvakoolituslitsentsi omava asutuse, ettevõtte ja
organisatsiooni turvatöötajate turvaalase väljaõppe ja
täienduskoolitusega tegelev töötaja;
   6) sisevalveteenistust omava asutuse, ettevõtte ja
organisatsiooni, kellel peab olema turvalitsents,
sisevalveteenistuse juht ja sisevalveteenistuse turvatöötaja,
välja arvatud valvur.

   4. Turvatöötaja kvalifikatsioonitunnistus (edaspidi
kvalifikatsioonitunnistus) väljastatakse isikule, kes on
sooritanud turvatöötaja kvalifikatsioonieksami (edaspidi eksam).

   5. Eksami sooritamise õigus on isikul, kes on edukalt
läbinud turvatöötaja väljaõppe turvakoolitusluba omavas
asutuses, ettevõttes või organisatsioonis vastava õppekava
ulatuses.

   6. Eksami võib sooritada ka eksternina, kui sellele
vahetult eelnes töötamine valvurina või muu turvatöötajana
vähemalt kuue kuu jooksul.

   7. Juhul kui eksami sooritajal on juriidiline kõrg- või
keskeriharidus, peab ta sooritama eksami ainult nendes
õppeainetes, mis puudusid tema koolitusprogrammis.

   8. Eksami võtab vastu koolitusluba omava asutuse, ettevõtte
või organisatsiooni eksamikomisjon. Eksamikomisjoni tööst võib
osa võtta politseiasutuse esindaja.

   9. Eksami sooritanule omistatakse vastav turvatöötaja
kvalifikatsioon, milleks on:
   1) turvajuhi kvalifikatsioon;
   2) turvatöötaja kvalifikatsioon.

   10. Turvatöötaja kvalifikatsiooni peavad omama:
   1) turvatöötaja, kes vahetult valvab ja kaitseb objekti
(välja arvatud valvur);
   2) sisevalveteenistuse turvatöötaja (välja arvatud valvur).

   11. Turvajuhi kvalifikatsiooni peavad omama:
   1) turvaettevõtte juht;
   2) turvaala juhtivtöötaja;
   3) turvateenuste osutamisega tegelev üksikisik;
   4) turvakoolituslitsentsi omava asutuse, ettevõtte ja
organisatsiooni turvatöötajate turvaalase väljaõppe ja
täienduskoolitusega tegelev töötaja;
   5) sisevalveteenistust omava asutuse, ettevõtte ja
organisatsiooni, kellel peab olema turvalitsents,
sisevalveteenistuse juht.

   12. Kvalifikatsioonitunnistus trükitakse Politseiameti
kinnitatud näidise järgi.

   13. Kvalifikatsioonitunnistus väljastatakse selles
nimetatud isikule allkirja vastu.

   14. Punktis 3 loetletud turvatöötajad, kes töötavad
nimetatud ametikohtadel käesoleval ajal, peavad sooritama
kvalifikatsioonieksami hiljemalt 1. septembriks 1997. a.
  
  
  
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json