Teksti suurus:

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 22, 322

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» muutmine

Vastu võetud 06.02.2003 nr 17

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» (RT I 1999, 16, 273; 2002, 39, 245; 61, 375) § 16 lõike 3 alusel.

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» (RTL 2002, 18, 236) tehakse järgmine muudatus:

määruse paragrahvis 1 nimetatud lisa 2 muudetakse ja kehtestatakse järgmisel kujul (lisatud).

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 6. veebruari 2003. a määruse nr 17 «Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» muutmine»
lisa

SUUNAMISKIRI REHABILITATSIOONIASUTUSSE ISIKLIKU REHABILITATSIOONIPLAANI KOOSTAMISEKS

«____» _________ 200__ . a
[ ]_____________ Pensioniameti arstliku ekspertiisi komisjoni ____ koosseis
postiaadress: _____________________________________________________
tel: ________________ e-post: ______________________________________
ekspertarsti nimi ja allkiri: ___________________________________________
[ ] Sotsiaalkindlustusamet
postiaadress: ____________________________________________________
tel: ________________ e-post: _____________________________________
ametniku nimi ja allkiri: ____________________________________________

Puude raskusastme taotleja ______________________________________
                  (ees- ja perekonnanimi)
  ______________________________________
                (elukoht, kontaktandmed)

I TEATIS REHABILITATSIOONIPLAANI KOOSTAMISE KOHTA

(täidab rehabilitatsiooniasutus)

Asutus   Aadress   Registri-
number  
Rehabilitat-
siooniplaani koostanud isik (ees- ja pere-
konnanimi)
Telefon, faks,
e-post

[ ] rehabilitatsiooniplaani koostamine

 

[ ] rehabilitatsiooniplaani koostamine väljaspool rehabilitatsiooniasutust: koostamise koht ja aadress_______________________________

Hind

[ ] Kinnitan, et rehabilitatsiooniplaan on koostatud väljaspool rehabilitatsiooniasutust

Allkiri

Puude raskusastme taotleja allkiri: ________

Kuupäev

II HINNANG REHABILITATSIOONIPLAANILE

(täidab pensioniamet või Sotsiaalkindlustusamet 16-aastase ja vanema isiku puhul)

[ ] rehabilitatsiooniplaanis sisalduvad andmed on piisavad puude raskusastme määramiseks;

[ ] rehabilitatsiooniplaanis sisalduvad andmed on ebapiisavad puude raskusastme määramiseks; puudused ja nende kõrvaldamise tähtaeg:________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________ _______________ _______________ ______________
Kuupäev Nimi Ametikoht Allkiri

1. jaanuaril 2002. a jõustunud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatuse kohaselt (vt seaduse § 21 lõige 2) on Teile puude raskusastme määramiseks vaja koostada isiklik rehabilitatsiooniplaan.

Isiklik rehabilitatsiooniplaan on vajalik selleks, et hinnata Teie tegevusvõimet, vajadust kõrvalabi, juhendamise või järelevalve järele. Samuti tuuakse rehabilitatsiooniplaanis ära Teie iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused. Rehabilitatsiooniplaan koostatakse Teie või Teie seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel sotsiaalministri kehtestatud nõuetele vastavas rehabilitatsiooniasutuses. Lisame nimekirja rehabilitatsiooniasutustest, kus Teile rehabilitatsiooniplaani koostavad asutused on tähistatud «X»-ga.

Rehabilitatsiooniplaani koostamisel kuni 16-aastasele isikule saadab rehabilitatsiooniasutus täidetud suunamiskirja lapse elukohajärgsele maavalitsusele, 16-aastasele ja vanemale inimesele rehabilitatsiooniplaani koostamisel elukohajärgsele pensioniametile.

NB!

PALUN VALIGE SOBIV REHABILITATSIOONIASUTUS «X»-ga TÄHISTATUD ASUTUSTE HULGAST JA REGISTREERIGE VASTUVÕTU AEG.

REHABILITATSIOONIASUTUSSE REHABILITATSIOONIPLAANI TEGEMA MINNES VÕTKE KAASA KÄESOLEV SAATEKIRI.

/otsingu_soovitused.json