Teksti suurus:

Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 1997, 8, 56

Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise korra kinnitamine

Vastu võetud 14.01.1997 nr 10

Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse (RT 1992, 10, 143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945) paragrahvi 30 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada «Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise kord» (juurde lisatud).

 

Peaminister Tiit VÄHI
Põllumajandusminister Ilmar MÄNDMETS
Riigisekretär Uno VEERING

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 1997. a.
määrusega nr. 10

Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise kord

1. Järelevalvet põllumajandusreformi läbiviimise üle teostavad põllumajandusminister ja maavanem käesolevas korras sätestatud tingimustel.

2. Järelevalvet teostatakse põllumajandusreformi komisjoni, kohaliku omavalitsuse või õigustatud subjekti taotluse alusel või vahetult käesoleva korra punktis 1 nimetatud järelevalvet teostava isiku algatusel.

3. Põllumajandusreformi seaduse paragrahvi 281 lõikes 4 loetletud rikkumiste tuvastamiseks on põllumajandusministril ja maavanemal õigus:

1) saada põllumajandusreformi kohustatud subjektilt, põllumajandusreformi komisjonilt, riigi esindajalt, reformihaldurilt või likvideerijalt kirjalikku informatsiooni põllumajandusreformi kulgemise kohta;

2) saata enda poolt määratud isik kontrollima põllumajandusreformi läbiviimise seaduslikkust.

4. Kontrollimise tulemustest lähtudes on põllumajandusministril õigus:

1) nimetada maavanema või kohaliku omavalitsuse volikogu ettepanekul ametisse reformihaldur;

2) esitada põllumajandusreformi kohustatud subjektile, põllumajandusreformi komisjonile, riigi esindajale, reformihaldurile või likvideerijale kirjalikke ettepanekuid järelevalve teostamisel avastatud puuduste kõrvaldamiseks;

3) teha maavanemale ettepanek ühismajandi sundlõpetamise algatamiseks.

5. Kontrollimise tulemustest lähtudes on maavanemal õigus:

1) teha põllumajandusministrile ettepanek nimetada ametisse reformihaldur;

2) esitada põllumajandusreformi kohustatud subjektile, põllumajandusreformi komisjonile, riigi esindajale, reformihaldurile või likvideerijale kirjalikke ettepanekuid järelevalve teostamisel avastatud puuduste kõrvaldamiseks.

6. Kui ühismajandis ei ole põllumajandusreform lõpetatud 1. detsembriks 1996. a. algatab maavanem 1. veebruariks 1997. a. ühismajandi sundlõpetamise. Enne sundlõpetamise algatamist kontrollib maavanem, kas põllumajandusreformi lõpetamist takistanud asjaolusid on võimalik kõrvaldada muul viisil ja teeb vajaduse korral põllumajandusreformi komisjonile või kohalikule omavalitsusele ettepaneku põllumajandusreformi lõpetamiseks. Kui maavanem otsustab algatada ühismajandi sundlõpetamise, pöördub ta hagiavaldusega ühismajandi asukohajärgsesse kohtusse.

7. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560) paragrahvist 85 on maavanemal õigus teostada järelevalvet kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja valitsuse põllumajandusreformiga seotud üksikaktide seaduslikkuse üle.

 

Põllumajandusminister Ilmar MÄNDMETS

/otsingu_soovitused.json