Teksti suurus:

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 13, 66

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. veebruari 2003. a otsusega nr 326

Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses (RT I 1998, 23, 321; 59, 941; 1999, 10, 149; 2000, 55, 365; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Eesti omanik ja osanik ning nendega võrdsustatud välismaised isikud

(1) Eesti osanik või Eesti kaasomanik käesoleva seaduse mõttes on Eesti kodanik või Eesti juriidiline isik. Eesti juriidiline isik käesoleva seaduse tähenduses on Eestis registreeritud juriidiline isik või Eestis asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik.

(2) Käesoleva seaduse §-des 1 ja 2 nimetatud merelaeva omaniku, kaasomaniku või kaaspärijaga on, kui ta seda taotleb, laeva kinnistamisel võrdsustatud Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja Euroopa Liidu liikmesriigi õiguse järgi asutatud äriühing või muu eraõiguslik juriidiline isik, mille asu- ja tegevuskoht on Euroopa Liidu liikmesriigis, tingimusel, et tal on:
1) elukoht või püsiv tegevuskoht Eestis, kusjuures tegevuskohaks ei loeta laeva ennast, või
2) Eestis elav või asuv püsiv esindaja, kes vastutab Eestis merelaevale kehtivatest tehnilistest, sotsiaalsetest ja halduslikest nõuetest kinnipidamise eest ning juhib ja kontrollib vahetult laeva kasutamist.»

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Välismaise laevaomaniku esindaja

(1) Kui merelaeva omanikul, sealhulgas kaasomanikul või kaaspärijal, ei ole Eestis elukohta või püsivat tegevuskohta, peab tal olema püsiv esindaja, kes:
1) vastab Eestis reederi kohta kehtestatud nõuetele;
2) täidab käesoleva seaduse § 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud ülesandeid;
3) asendab omanikku käesoleva seaduse I osa 2. peatükis ning II osa 2. peatüki 1. ja 3. jaos nimetatud registritoimingutes.

(2) Esindaja määramist tõendatakse vastavasisulise notariaalselt kinnitatud volikirjaga.»

§ 3. Paragrahvi 81 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Laevakinnistusraamatu menetlusele haldusmenetluse seadust ei kohaldata.»

§ 4. Paragrahvi 10 lõike 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti Vabariigi välisesinduse väljastatud ajutine liputunnistus kehtib kuni alalise lipudokumendi väljastamiseni, kuid mitte üle kuue kuu.»

§ 5. Paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Lipudokumendi vormi kehtestamisel võib näha ette lipudokumendi täiendamise käesoleva seaduse §-des 11, 13–15 nimetamata andmetega.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

« § 241. Laeva allprahtimine

(1) Laeva allprahtimine on lubatud, kui see lisaks käesoleva seaduse §-s 24 sätestatule vastab järgmistele tingimustele:
1) allprahtimine on lubatud prahilepinguga;
2) allprahtija vastab käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud tingimustele;
3) allprahtimine lõpeb enne kui prahtimine;
4) allprahtimine kantakse laevapereta prahitud laevade registrisse.

(2) Allprahilepingu lõppemisel peab allprahtija tagastama lipudokumendi prahtijale.»

§ 7. Paragrahvi 42 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) omanik, kaasomanikud ja kaasomandi suurus, käesoleva seaduse §-s 4 1 nimetatud juhul ka omaniku esindaja (esitatud andmed tuleb tõendada, sealhulgas §-s 41 nimetatud esindaja korral tema volitusi, vastavust Eestis reederile kehtestatud nõuetele ning nõusolekut esindajaks asumise kohta);».

§ 8. Paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 48. Välismaal registreeritud laev

(1) Laeva omanik on kohustatud tagama laeva välisriigi laevaregistrist kustutamise 15 päeva jooksul, alates laeva kandmisest laevakinnistusraamatusse, ning tõendama seda kohtule.

(2) Kohus võib kontrollimist vajavate asjaolude selgitamiseks teha järelepärimisi välisriigi registripidajale.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmata jätmisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 53 sätteid.»

§ 9. Paragrahvi 52 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse §-s 51 nimetatud andmete esitamise ja muutustest teatamise kohustus on:
1) laeva omanikul;
2) kaasomanikel või, kui laevakinnistusraamatusse on kantud disponent, siis disponendil;
3) käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud juhul lisaks omanikule või kaasomanikule ka tema esindajal;
4) juriidilisest isikust omaniku, kaasomaniku, disponendi või esindaja korral selle seadusjärgsel esindajal.»

§ 10. Paragrahvi 82 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) väikelaeva tehnilise ülevaatuse raamat, millesse on tehtud kanne tehnilise ülevaatuse läbimise kohta;».

§ 11. Paragrahvi 107 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 4 lõige 2 ja § 41 jõustuvad Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga eraldi seadusega.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json