Teksti suurus:

Riigisaladuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja kohtumenetluse seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 13, 67

Riigisaladuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja kohtumenetluse seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. veebruari 2003. a otsusega nr 327

I. Riigisaladuse seaduses (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, 643; 2002, 53, 336; 57, 354; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigisaladuseks oleva teabe tähtsusest lähtuvalt liigitatakse käesolevas seaduses riigisaladus järgmisteks erineva salastatuse tasemega saladusteks:
1) «piiratud» tasemega riigisaladus;
2) «konfidentsiaalse» tasemega riigisaladus;
3) «salajase» tasemega riigisaladus;
4) «täiesti salajase» tasemega riigisaladus.»

§ 2. Seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. «Piiratud» tasemega riigisaladus

(1) «Piiratud» tasemega riigisaladus on teave, mida käsitletakse «piiratud» tasemega saladusena Eesti Vabariigiga välislepingu sõlminud välisriigis või rahvusvahelises organisatsioonis, kui see on vastavas välislepingus selliselt sätestatud. Seda teavet sisaldav teabekandja salastatakse 10 aastaks.

(2) «Piiratud» tasemega riigisaladuseks on ka Välisministeeriumi kogutud ja koostatud teave välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide kohta, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta välissuhtlemist. Seda teavet sisaldav teabekandja salastatakse 30 aastaks.»

§ 3. Paragrahvi 5:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitsepolitseiameti ning Teabeameti kriisireguleerimisplaan tegutsemiseks hädaolukorras. Seda teavet sisaldav teabekandja salastatakse 20 aastaks. Salastatus kustub teabe kasutamisel hädaolukorras;»;

2) punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Vabariigi Valitsuse kinnitatud riiklikult tähtsate hädaolukorraks valmisolekuga seotud ettevõtete ja asutuste loetelu, mille töö tagamine on riigi julgeolekule olulise tähtsusega.»;

3) punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkti 10 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) riigisaladust valdava asutuse riigisaladust sisaldavate teabekandjate evakuatsiooniplaan.»

§ 4. Paragrahvi 6:

1) punkti 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ministeeriumide ja maakondade riskianalüüsi kokkuvõte ning riskianalüüsi see osa, mis kirjeldab põhiseaduslikku korda ähvardavaid ohte, planeeritavaid meetmeid ja ressursside vajadust ohtude ennetamiseks ning nendest tulenevate hädaolukordade lahendamiseks.»;

2) punkti 11 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti struktuur, välja arvatud struktuuriüksused, mis avaldatakse vastava julgeolekuasutuse põhimääruses.»;

3) punktist 15 jäetakse välja sõnad «ja investeeringute».

§ 5. Paragrahvi 7 punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riiklikus kriisireguleerimisplaanis kirjeldatud riiklik tegevuskava tegutsemiseks eriolukorra ja erakorralise seisukorra ajal ning sõjaajal.»

§ 6. Paragrahvi 17 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) vaatab läbi ja kinnitab Siseministeeriumi kantsleri, Kaitsepolitseiameti peadirektori ja tema asetäitja, Teabeameti peadirektori ja tema asetäitja ning Kaitsejõudude Peastaabi ülema ja tema asetäitja suhtes teostatud julgeolekukontrolli tulemused.»

§ 7. Paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) «piiratud» tasemega riigisaladust sisaldav teabekandja märgistatakse salastusmärkega «PIIRATUD».»

§ 8. Paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2, 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (2) Õigus üksnes «piiratud» tasemega riigisaladusele juurdepääsuks tekib füüsilisel isikul ametikohajärgselt. Ametikohtade loetelu, kellel on põhjendatud teadmisvajadus juurdepääsuks üksnes «piiratud» tasemega riigisaladusele, kehtestab asjaomane minister, kaitseväes või Kaitseliidus kaitseväe juhataja, maavalitsuses maavanem ning Riigikogu Kantseleis, Vabariigi Presidendi Kantseleis, Riigikantseleis, Õiguskantsleri Kantseleis, kohtutes ja Riigikontrollis vastava asutuse juht.

(3) Õiguse üksnes «piiratud» tasemega riigisaladusele juurdepääsuks juriidilistel isikutel ja teenistusvälistel füüsilistel isikutel otsustab asjaomane minister, maavalitsuses maavanem ning Riigikogu Kantseleis, Vabariigi Presidendi Kantseleis, Riigikantseleis, Õiguskantsleri Kantseleis, kohtutes ja Riigikontrollis vastava asutuse juht igal konkreetsel juhul eraldi.

(4) Kui «piiratud» tasemega riigisaladusele juurdepääsu omav isik ei oma juurdepääsu «konfidentsiaalse», «salajase» või «täiesti salajase» tasemega riigisaladusele, siis esitab ta ühe kuu jooksul pärast vastavale ametikohale nimetamist või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsuse tegemist julgeolekukontrolli teostavale asutusele käesoleva seaduse § 28 lõike 3 punktis 3 nimetatud dokumendi.»

§ 9. Paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigisaladusele juurdepääsu õigus juurdepääsuloa alusel on «konfidentsiaalse», «salajase» või «täiesti salajase» tasemega juurdepääsuluba omaval füüsilisel või juriidilisel isikul, kellel on põhjendatud teadmisvajadus.»

§ 10. Paragrahvi 25:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1 ning teksti täiendatakse pärast sõna «korras» sõnadega «ning pärast julgeolekukontrolli läbimist»;

2) täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Uurija, prokurör või kohus edastab julgeolekukontrolli teostavale asutusele julgeolekukontrolli läbiviimise taotluse isikule riigisaladusele juurdepääsu õiguse andmise otsustamiseks. Julgeolekukontrolli läbimiseks esitavad isikud julgeolekukontrolli teostavale asutusele käesoleva seaduse § 28 lõike 3 punktis 3 nimetatud dokumendi.

(3) Julgeolekukontrolli teostav asutus edastab julgeolekukontrolli tulemusena kogutud andmed uurijale, prokurörile või kohtule nende poolt määratud tähtajaks, mis ei või olla lühem kui üks kuu.»

§ 11. Paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse sõna «teatud» sõnadega ««konfidentsiaalse», «salajase» või «täiesti salajase»».

§ 12. Paragrahvi 29:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juurdepääsuloa saamiseks või selle kehtivuse pikendamiseks või juurdepääsuks uurija, prokuröri või kohtu määruse alusel peab seda taotlev isik läbima julgeolekukontrolli. Julgeolekukontrolli eesmärk on selgitada välja isiku vastavus juurdepääsuloa andmise või selle kehtivuse pikendamise tingimustele.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Julgeolekukontrolli on õigus läbi viia ka isikute suhtes, kellel on juurdepääs «piiratud» tasemega riigisaladusele ametikohajärgselt.»;

3) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «lõikes 3» sõnadega «ja 3 1»;

4) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Teabeamet teostab julgeolekukontrolli Teabeametisse julgeolekuametniku ametikohale kandideerivate ja Teabeametis teenistuses olevate isikute suhtes.»

§ 13. Paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

« (21) Julgeolekukontrolli teostav asutus võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud tähtaega pikendada füüsilise isiku puhul kolme kuu ja juriidilise isiku puhul kuue kuu võrra järgmistel juhtudel:
1) juurdepääsuloa taotlejaga või taotleja esindajaga ei ole julgeolekukontrolli käigus olnud võimalik taotlejast olenevatel põhjustel vestlust läbi viia;
2) juurdepääsuloa andmise otsustamisel on vajalik tugineda välisriigist pärinevale teabele;
3) julgeolekukontrolli käigus kogutud teabest tuleneb, et vastavalt järgneva kolme või kuue kuu jooksul võivad tõenäoliselt ilmneda juurdepääsuloa andmisest keeldumise alused;
4) julgeolekukontrolli käigus kogutud teabest tuleneb, et vastavalt järgneva kolme või kuue kuu jooksul võivad kontrollitava isiku suhtes juurdepääsuloa andmisest keeldumise alused ära langeda.

(22) Riigisaladuse kaitse komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud tähtaega pikendada füüsilise isiku puhul kolme kuu ja juriidilise isiku puhul kuue kuu võrra ka muudel juhtudel, mis on julgeolekukontrolli eesmärki silmas pidades vajalik.»

§ 14. Paragrahvi 31:

1) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kes on piiratud teovõimega;»;

2) lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) keda on karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest ja kelle neid karistusandmeid ei ole karistusregistrist kustutatud;»;

3) lõike 1 punktis 9 asendatakse sõna «kuriteo» sõnaga «süüteo»;

4) lõike 1 punktis 10 asendatakse sõna «kriminaalkaristust» sõnadega «karistust kuriteo eest»;

5) lõike 1 punktis 16 asendatakse sõnad «haldusõiguserikkumise menetlust» sõnaga «väärteomenetlust»;

6) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) «Piiratud» tasemega riigisaladusele juurdepääsu eeldaval ametikohal ei saa töötada isik, kelle puhul esinevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud asjaolud. Selline isik kas nimetatakse võimaluse korral teisele ametikohale või vabastatakse teenistusest avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22) sätestatud alustel ja korras.»

§ 15. Paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Füüsilise isiku juurdepääsuloa kehtetuks tunnistamise korral peab juurdepääsuvajadust põhjendanud ja loa saamist toetanud asutus tagastama loa originaali julgeolekukontrolli teostanud asutusele viie tööpäeva jooksul, alates kuupäevast, mil julgeolekukontrolli teostanud asutus lõpetamisteate edastas.»

§ 16. Seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

« § 351. Ametikohajärgne juurdepääs «piiratud» tasemega riigisaladusele

(1) Isikud, kes töötavad ametikohal, millel on pärast käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 nimetatud ametikohtade loetelu kehtestamist ametikohajärgne juurdepääs «piiratud» tasemega riigisaladusele ja kes ei oma kehtivat juurdepääsuluba «konfidentsiaalse», «salajase» või «täiesti salajase» tasemega riigisaladusele, esitavad § 28 lõike 3 punktis 3 nimetatud dokumendid julgeolekukontrolli teostavale asutusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eespool nimetatud ametikohtade loetelu jõustumist.

(2) Kui isiku suhtes, kes töötab ametikohal, millel on pärast käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 nimetatud ametikohtade loetelu kehtestamist ametikohajärgne juurdepääs «piiratud» tasemega riigisaladusele, esinevad § 31 lõikes 1 sätestatud tingimused, siis ta nimetatakse võimaluse korral teisele ametikohale või vabastatakse ta vastavalt ametikohalt avaliku teenistuse seaduses sätestatud alustel ja korras.»

II. Avaliku teenistuse seaduses (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377) tehakse järgmised muudatused:

§ 17. Paragrahvi 117:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) kui ametikoht, millel ta töötab, eeldab juurdepääsu «piiratud» tasemega riigisaladusele, kuid sellel töötava ametniku suhtes esinevad riigisaladuse seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud asjaolud.»;

2) lõikes 5 asendatakse sõnad «punktides 2–6» sõnadega «punktides 2–7».

III. Apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustikus (RT I 1993, 50, 695; 2002, 83, 488) tehakse järgmised muudatused:

§ 18. Paragrahvi 41:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «korral või» sõnaga ««piiratud»,»;

2) lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «juurdepääsu» sõnaga ««piiratud»,».

IV. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 1998, 43–45, 666; 108/109, 1783; 1999, 16, 271; 31, 425; 2000, 51, 319; 55, 365; 2001, 21, 113; 34, 186; 53, 313; 93, 565; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 64, 390; 92, 529) tehakse järgmised muudatused:

§ 19. Paragrahvi 81:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «korral või» sõnaga ««piiratud»,»;

2) lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «juurdepääsu» sõnaga ««piiratud»,».

V. Halduskohtumenetluse seadustikus (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376) tehakse järgmised muudatused:

§ 20. Paragrahvi 27:

1) lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu «korral või» sõnaga ««piiratud»,»;

2) lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «juurdepääsu» sõnaga ««piiratud»,».

VI. Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 2002, 85, 503; 82, 480) tehakse järgmised muudatused:

§ 21. Paragrahvi 171:

1) lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «korral või» sõnaga ««piiratud»,»;

2) lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «juurdepääsu» sõnaga ««piiratud»,».

VII. Seaduse jõustumine

§ 22. Seadus jõustub 2003. aasta 1. märtsil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json