Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 "Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 23, 333

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 "Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri" muutmine

Vastu võetud 07.02.2003 nr 19

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601) § 23 ja «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655) § 13 lõike 3 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrust nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri» (RTL 2001, 65, 897; 2002, 102, 1555) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sõiduki tegelik mass ei tohi ületada registrimassi, mistahes telje koormus aga registreerimisel määratud väärtust, kui selle kohta pole «Teeseaduse» § 35 lõike 2 alusel kehtestatud korras välja antud eriluba.»;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Töötlemata ümarpuidu vedu eriveosena on lubatud ajavahemikul 1. jaanuarist 1. aprillini, kui keskmine ööpäevane temperatuur on enne veo teostamise algust olnud kahe nädala jooksul alla miinus 8 °C ja tingimusel, et autorongi tegelik mass ei ületa 52 t ning sõidukite registrimassid, registriteljekoormused ja autorongi mõõtmed ei ületa majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud suurimaid lubatud suurusi.»;

3) paragrahvi 14 lõike 1 tabelis 1 tekst «L < 24» asendatakse tekstiga «L ≤ 24»;

4) paragrahvi 14 lõikes 10 tekst «lõigetes 5–7» asendatakse tekstiga «lõigetes 7 ja 8»;

5) paragrahvi 21 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Haagise ja pukseeritava seadme peab tähistama tagantpoolt võrdkülgsete kolmnurksete punaste helkuritega. Helkuri külje pikkus peab olema 150 mm – 300 mm.»

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2003. a.

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json