Teksti suurus:

Tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise ravi otsuse vormistamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 1997, 73, 413

Tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise ravi otsuse vormistamise kord

Vastu võetud 18.03.1997 nr 10


Psühhiaatrilise abi seaduse (RT I 1997, 16, 260)
paragrahvide 11, 12, 13 ja 14 alusel määran:

1. Kehtestada, et isiku tahtest olenematu vältimatu
psühhiaatrilise abi andmiseks peavad kiirabiüksuste ja teiste
esmatasandi arstiabi osutavate tervishoiuasutuste
meditsiinitöötajad otsustama, kas isikule on vaja anda tahtest
olenematut vältimatut psühhiaatrilist haiglaravi või on võimalik
nende käsutuses olevate arstiabi meetoditega isiku tervisehäiret
diagnoosida ja ravida haigla psühhiaatriaosakonda suunamata.

2. Kinnitada arsti saatekirja vorm (lisa 1) kiirabi korras
või mõnel muul viisil isiku haigla psühhiaatriaosakonda
saatmiseks.

3. Kinnitada arsti otsuse vorm (lisa 2) tahtest olenematu
vältimatu psühhiaatrilise abi korras ravile võtmiseks haigla
psühhiaatriaosakonda.

4. Vabal tahte avalduse alusel haiglas ravil oleva isiku
suhtes, kes vajab tahtest olenematut ravi, teeb
psühhiaatriaosakonna arst otsuse käesoleva määruse punktis 3
kinnitatud vormi kohaselt.

5. Isiku tahtest olenematut psühhiaatrilist ravi võib
jätkata pärast arsti otsuse tegemist 48 tundi, mille jooksul
peab ravi jätkamiseks kuni 14 päevaks või lõpetamiseks olema
tehtud otsus kahe psühhiaatri poolt.

Otsus vormistatakse käesoleva määruse punktiga 3 kinnitatud
vormi kohaselt, kuhu kantakse ka teave isiku tahtest olenematu
ravi jätkamise taotluse esitamisest kohtule.

                   Minister Tiiu ARO
                   Kantsler Jaan RÜÜTMANN                     Kinnitatud
                    sotsiaalministri 
                    18. märtsi 1997. a. 
                    määrusega nr. 10

                       Lisa 1

       Saatekiri tahtest olenematu vältimatu
         psühhiaatrilise abi andmiseks

Käesolevaga suunan lähtuvalt psühhiaatrilise abi seaduse
paragrahv 11 sätestatust psühhiaatriaosakonda ravile
...........................................................
   (ees- ja perekonnanimi)
Elukoht ........................................................
         (tänav, maja, vald, maakond, linn)
Teave lähedase isiku või seadusliku esindaja kohta .............
................................................................
          (nimi, aadress, telefon)

Teave psühhiaatrilise haiglaravi vajaduse kohta:
Psüühikahäire iseloom ..........................................
Ohtlikkus psüühikahäire tõttu ..................................
Muu psühhiaatrilise abi ebapiisavus või sellest keeldumine .....
................................................................
Ravi vajaduse teabe edastanud või taotluse esitanud isik .......
................................................................
Teave isikule antud medikamentoosse ravi või muu ravi kohta
(mittevajalik läbi kriipsutada) ................................
   
Kuupäev ....................... Kellaaeg ......................
Arst
............................... Arsti kood ....................
  (ees- ja perekonnanimi)
...............................
      (allkiri)                     Kinnitatud
                    sotsiaalministri 
                   18. märtsi 1997. a. 
                    määrusega nr. 10

                      Lisa 2

  Tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise ravi otsus

Haigla ........................ Tegevusluba ....................
                       (kuupäev ja nr.) 

               I OSA

   1. Käesolevaga otsustan lähtuvalt psühhiaatrilise abi
seaduse paragrahv 11 sätestatust võtta ravile / jätkata ravi
(mittevajalik läbi kriipsutada)
................................................................
          (ees- ja perekonnanimi)
Elukoht ........................................................
      (tänav, maja, vald, maakond, linn, postiindeks)

   2. Põhjendus tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise
abi andmiseks:
2.1. Psüühikahäire iseloom .....................................
2.2. Ohtlikkus psüühikahäire tõttu .............................
2.3. Teadaolevad andmed muu psühhiaatrilise abi
ebapiisavuse või sellest keeldumise kohta
................................................................
2.4. Otsus tehtud: ............................................

Kuupäev ........................ Kellaaeg ......................
Arst
................................ Arsti kood ....................
  (ees- ja perekonnanimi)
................................
      (allkiri)

   3. Olen teadlik minu suhtes tehtud tahtest olenematu
psühhiaatrilise ravi otsusest 

Kuupäev ........................ Kellaaeg ......................
................................................................
             (isiku allkiri)
................................................................
    (isiku allkirjast keeldumise kohta annab allkirja
          tunnistajana teine isik)

              II OSA

       Ravile võtmise otsus kuni 14 päevaks

          (täidetakse 48 h jooksul)

Kuupäev ........................ Kellaaeg ......................
1. Psühhiaater
................................ Arsti kood ....................
   (ees- ja perekonnanimi)
................................
      (allkiri)

2. Psühhiaater
................................ Arsti kood ....................
   (ees- ja perekonnanimi)
................................
      (allkiri)

              III OSA

         Otsus ravi lõpetamise kohta

................................................................
Kuupäev ........................ Kellaaeg ......................
1. Psühhiaater
................................ Arsti kood ....................
   (ees- ja perekonnanimi)
................................
      (allkiri)

2. Psühhiaater
................................ Arsti kood ....................
  (ees- ja perekonnanimi)
................................
     (allkiri)

              IV OSA

        Teave ravi jätkamiseks kohtu loal

................................................................
     (taotluse esitamise kuupäev ja kohtu otsus)
  
  

/otsingu_soovitused.json