Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 26. augusti 2002. a määruse nr 53 "Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine" ja teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 23, 335

Teede- ja sideministri 26. augusti 2002. a määruse nr 53 "Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine" ja teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 10.02.2003 nr 21

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655) § 13 lõike 3 ning § 15 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 26. augusti 2002. a määruse nr 53 «Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» muutmine» (RTL 2002, 106, 1575) § 1 punkti 95 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 95) lisa 2 koodi 501 kontrollimise osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Kontrollimine: vaatluse ja võrdlemisega punktis 1 toodud normdokumentidega.»»

§ 2. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724) muudetakse järgmiselt:

1) lisade 1 ja 2 grupi 13 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Sõiduki ja autorongi massid»;

2) lisa 1 kood 1302 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 1302. Autorongi lubatud suurim tegelik mass

Nõuded: 1) vedukist ja täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
• 2-teljelisest vedukist ja 2-teljelisest täishaagisest koosneval autorongil – 36 t;
• 2-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;
• 3- või 4-teljelisest vedukist ja 2-, 3- või 4-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;
2) sadulvedukist ja poolhaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
• 2-teljelisest vedukist ja 1-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 28 t;
• 2-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;
• 3-teljelisest vedukist ja 2- või 3-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;
• 3-teljelisest vedukist ja 2- või 3-teljelisest, 40 jala pikkuste konteinerite veo poolhaagisest, mida kasutatakse kombineeritud kaubaveo korral, koosneval autorongil – 44 t;
3) 2-teljelisest vedukist ja 2-teljelise telikuga poolhaagisest või kesktelghaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
a) poolhaagise telgede vahe korral 1,3–1,8 m (vt joonis 92) – 36 t;

Joonis 92. Tandemtelgede asetus.

b) poolhaagise telgede vahe on suurem kui 1,8 m ja lubatud koormus on 20 t ning sadulveduki veoteljel on paarisrattad ja lubatud suurim registrimass on 18 t ning veoteljel kasutatakse õhkvedrusid või nendega võrdsustatud vedrustust * (vt joonis 93) – 38 t.

Märkus: * Sõiduki vedrustussüsteem loetakse õhkvedrustuseks, kui vähemalt 75% sõiduki massist kantakse ratastele õhkvedrudega. Veotelje vedrustus võrdsustatakse õhkvedrustusega, kui ta täidab direktiivi 96/53/EÜ 97/27/EÜ nõudeid.

Joonis 93. Autorongi koormus ja poolhaagise tandemtelgede asetus.

Kontrollimine: kaalumise ja mõõdulindiga.»;

3) lisade 1 ja 2 kood 1303 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« Kood 1303. Autorongi koostamine

Nõuded: 1) M1, M2, M3 ja N1 kategooria sõiduki haakes võib vedada kuni 2-teljelist haagist, kui:
• pidurita O1 kategooria haagise registrimass ei ületa 0,5 vedukauto registrimassi;
• piduriga O1 ja O2 kategooria täishaagise või kesktelghaagise registrimass ei ületa vedukauto registrimassi või poolhaagise registrimass ei ületa 1,4 korda vedukauto registrimassi;
• piduriga O1 ja O2 kategooria haagise registrimass ei ületa 1,15 korda M1G kategooria vedukauto (maastikuauto) registrimassi;
• M3 kategooria I klassi bussi ABS piduritega kaheteljelise bussihaagise registrimass ei ületa 1,4 korda bussi registrimassi.

Ühelgi juhul ei ole lubatud ületada vedukauto valmistaja poolt lubatud suurimat haagise registrimassi ja haagise registrimassi määramisel tuleb aluseks võtta väiksem väärtustest;
2) N2 ja N3 kategooria sõiduki haakes võib vedada:
• pidurita O1 kategooria haagist;
• piduriga O2 kategooria kesktelghaagist, mille registrimass ei ületa vedukauto registrimassi;
• piduriga poolhaagist või O3 ja O4 kategooria kesktelghaagist, mille registrimass ei ületa 1,5 korda vedukauto registrimassi;
• piduriga täishaagist, mille registrimass ei ületa 1,4 korda vedukauto registrimassi;
• piduriga täishaagist, mille registrimass ei ületa 2,0 korda vedukauto registrimassi, kui vedukauto kõik teljed on veoteljed.

Poolhaagise registrimassi määramisel arvestatakse ainult massi seda osa, mis koormab poolhaagise telge/telgi. Ühelgi juhul ei ole lubatud ületada vedukauto valmistaja poolt vedukautoga vedada lubatud suurimat haagise registrimassi ja haagise registrimassi määramisel tuleb aluseks võtta väiksem väärtustest;
3) L kategooria sõidukite haakes võib vedada pidurita O1 kategooria haagist, mille täismass ei ületa 0,5 korda veduki tühimassi.

Kontrollimine: registreerimisdokumentide järgi või kaalumisega.»;

4) lisa 2 kood 1302 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood 1302. Autorongi lubatud suurim tegelik mass

Nõuded: 1) vedukist ja täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
• 2-teljelisest vedukist ja 2-teljelisest täishaagisest koosneval autorongil – 36 t;
• 2-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;
• 3- või 4-teljelisest vedukist ja 2-, 3- või 4-teljelisest täis- või kesktelghaagisest koosneval autorongil – 40 t;
2) sadulvedukist ja poolhaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
• 2-teljelisest vedukist ja 1-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 28 t;
• 2-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;
• 3-teljelisest vedukist ja 2- või 3-teljelisest poolhaagisest koosneval autorongil – 40 t;
• 3-teljelisest vedukist ja 2- või 3-teljelisest, 40 jala pikkuste konteinerite veo poolhaagisest, mida kasutatakse kombineeritud kaubaveo korral, koosneval autorongil – 44 t;
3) 2-teljelisest vedukist ja 2-teljelise telikuga poolhaagisest või kesktelghaagisest koosneval autorongil on lubatud suurim tegelik mass:
a) poolhaagise telgede vahe korral 1,3–1,8 m (vt lisa 1 joonis 92) – 36 t;
b) poolhaagise telgede vahe on suurem kui 1,8 m ja lubatud koormus on 20 t ning sadulveduki veoteljel on paarisrattad ja lubatud suurim registrimass on 18 t ning veoteljel kasutatakse õhkvedrusid või nendega võrdsustatud vedrustust * (vt lisa 1 joonis 93) – 38 t.

Märkus: * Vedrustussüsteem loetakse õhkvedrustuseks, kui vähemalt 75% sõiduki massist kantakse ratastele õhkvedrudega. Veotelje vedrustus võrdsustatakse õhkvedrustusega, kui ta täidab direktiivi 96/53/EÜ 97/27/EÜ nõudeid.

Kontrollimine: kaalumise ja mõõdulindiga.»

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json