Teksti suurus:

Raudteeameti põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 24, 350

Raudteeameti põhimäärus

Vastu võetud 11.02.2003 nr 23

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998; 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271, ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845, 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22) § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Raudteeameti staatus

Raudteeamet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

§ 2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3. Ameti nimi eri keeltes

Ameti nimi on:
1) inglise keeles – Estonian Railway Administration;
2) prantsuse keeles – Administration Estonienne des Transports Ferroviaires;
3) saksa keeles – Estnische Eisenbahnbehörde;
4) soome keeles – Viron Rautatievirasto;
5) vene keeles – Департамент жележных дорог Эстоний.

§ 4. Ameti tegevust reguleerivad õigusaktid

Amet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute, millega Eesti Vabariik on ühinenud, nõuetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest, samuti teiste ministrite asjassepuutuvatest määrustest.

§ 5. Aruandekohustuslikkus

(1) Amet on aruandekohustuslik ministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Amet koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilisi aruandeid õigusaktidega sätestatud korras.

§ 6. Ameti tegevuse koordineerimine ja koostöö

(1) Ameti tegevust koordineerib ja korraldab kantsler.

(2) Amet teeb koostööd ministeeriumi teede- ja raudteeosakonna ja ministeeriumi teiste osakondadega.

§ 7. Ameti eelarve

(1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

(2) Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus ja rahandusministri loaga väljaspool kontsernikontot.

§ 8. Ameti pitsat ja sümboolika

Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§ 9. Ameti dokumentide vormistamine

(1) Ameti kirjaplangil, üldplangil ja turvaplangil kasutatakse kehtestatud korras registreeritud sümboolikat.

(2) Ameti poolt väljastatavad load ja koostatud ettekirjutused ning protokollid allkirjastatakse ja väljastatakse vastavalt õigusaktidega antud volitustele.

(3) Ameti muud dokumendid vormistatakse õigusaktides ja asjaajamiskorraga ettenähtud korras.

§ 10. Asukoht

Ameti asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn. Ameti postiaadress on Lastekodu 31, 10113.

2. peatükk
AMETI TEGEVUSVALDKOND, EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED

§ 11. Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkond on seadusega sätestatud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalve teostamine ning seadusega ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine raudteetranspordi valdkonnas.

§ 12. Ameti tegevuse eesmärk

Ameti tegevuse eesmärgiks on riigi majanduspoliitika elluviimine raudteetranspordi valdkonnas.

§ 13. Ameti põhiülesanded

Ameti põhiülesanded on:
1) riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni rakendamine;
2) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks, sh eestikeelse terminoloogia täiustamine;
3) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel; oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sh osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

§ 14. Ameti tegevus põhiülesannete täitmiseks

Põhiülesannete täitmiseks amet:
1) teeb koostööd teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega õigusaktidega ettenähtud korras;
2) esindab kooskõlastatult ministeeriumiga riiki rahvusvahelistes raudteealastes organisatsioonides;
3) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavatest välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi kohustuste täitmises;
4) koostab ja esitab ameti eelarve eelnõu ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
5) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaani;
6) jälgib ja hindab tegevusvaldkonnas kujunenud olukorda tegevuse eesmärgi ja põhiülesannete täitmisel ning informeerib sellest ministeeriumi teede- ja raudteeosakonda;
7) informeerib avalikkust ja asjassepuutuvaid isikuid arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonnas;
8) lahendab oma tegevusvaldkonnas kaebusi ja vaidlusi; osaleb oma pädevuse piires kohtumenetluses;
9) peab talle õigusaktidega antud riiklikke registreid;
10) nõustab teisi isikuid oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes;
11) korraldab vedurijuhtide eksamineerimist ja vedurijuhilubade väljaandmist, peatamist, kehtetuks tunnistamist;
12) otsustab raudteeinfrastruktuuri ehitusprojekti heakskiitmise ja teostab raudteeinfrastruktuuri-rajatisele riiklikku järelevalvet;
13) otsustab veoeeskirjade ja nende muudatuste heakskiitmise, avaldamise ja kättesaadavaks tegemise;
14) hoiab raudtee-ettevõtjate esitatud tulude ja kulude arvestusi ning tutvustab neid kehtestatud korras selleks õigustatud huvi omavatele isikutele;
15) korraldab raudteeõnnetuste asjaolude väljaselgitamist;
16) täidab õigusaktide alusel kriisireguleerimisalaseid ülesandeid;
17) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
AMETI STRUKTUUR

§ 15. Struktuuriüksused

(1) Ameti põhiliseks struktuuriüksuseks on osakond. Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused ja bürood.

(2) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab minister ameti peadirektori ettepanekul.

§ 16. Osakonna struktuur

(1) Osakonna struktuur ja ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud osakonna põhimäärusega.

(2) Teenistujate kohustused, õigused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ametijuhendiga.

§ 17. Osakonna juhtimine

Osakonda juhib selle juhataja või peadirektori poolt määratud ametnik, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest.

§ 18. Ameti osakonnad ja nende põhiülesanded

(1) Majandustalituse ülesanneteks on ameti arvutivõrgu haldamine, kantseleitöö ja dokumentide arhiveerimise korraldamine, inventari hangete ja korrashoiu korraldamine ja ruumide korrashoid.

(2) Järelevalveosakonna ülesanneteks on seaduses ja seaduse alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud juhtudel ja raudteeseaduses ja selle alusel kehtestatud määrustes sätestatud nõuete täitmise kontrollimine ja vastavate protokollide ja ettekirjutuste koostamine, väärteomenetluse läbiviimine, vedurijuhtide eksamineerimise korraldamine, raudteeinfrastruktuuri rajatiste ehitamise riikliku järelevalve teostamine, veoeeskirjade ja tegevuseeskirjade kontrollimine ning nende heakskiitmise ettevalmistamine, raudteeõnnetuste asjaolude väljaselgitamise korraldamine, tehniliste normide ja standardite kehtestamiseks ettepanekute väljatöötamine ning muude järelevalvega seotud ülesannete täitmine.

(3) Tururegulatsiooni osakonna ülesanneteks on Raudteeameti õigusaktide, sõlmitavate lepingute ja muude juriidilise sisuga dokumentide eelnõude ettevalmistamine või nende seadustele vastavuse kontrollimine, teiste Raudteeameti struktuuriüksuste juriidiline nõustamine, kaebuste lahendamise ettevalmistamine raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt läbilaskevõime osa eraldamata jätmise või diskrimineerivatel tingimustel eraldamise või vaba läbilaskevõime jaotamata jätmise korral, raudteede riikliku registri ja raudteeveeremi riikliku registri pidamine ning nimetatud registrites sisalduvate andmete töötlemine, tegevuslubade, ohutustunnistuste, ehitus- ja kasutuslubade vastavalt kas väljaandmise, pikendamise, kehtetuks tunnistamise, kehtivuse lõpetamise, peatamise või tühistamise ettevalmistamine, raudtee-ettevõtjate esitatud tulude ja kulude arvestuste hoidmine ning kehtestatud korras tulude ja kulude arvestuste tutvumiseks andmise korraldamine selleks õigustatud huvi omavatele raudtee-ettevõtjatele, statistiliste vaatluste korraldamine, peadirektori volituse alusel Raudteeameti esindamine kohtus ning muude Raudteeameti juriidiliste küsimuste lahendamine või lahendamise ettevalmistamine.

(4) Arendusosakonna ülesanneteks on raudteesektori arengu kohta teabe koondamine, rahvusvahelistest lepingutest tulenevate Raudteeametile pandud kohustuste täitmine, Eesti Vabariigi rahvusvahelistes raudteeorganisatsioonides esindamise korraldamine, eurointegratsiooniga seonduvate küsimuste lahendamine, ameti arendustegevuse korraldamine ja selles osalemine, töö tulemuslikkuse tagamiseks protseduurireeglite ja juhendmaterjalide väljatöötamise ja täiustamise koordineerimine, sh kvaliteedisüsteemi haldamine ning kaasajastamine; ametisisese kommunikatsiooni ja koostööpartnerite ning avalikkusega suhtlemise koordineerimine, sh interneti kodulehekülje haldamine, personalitöö korraldamine, sh personalipoliitika rakendamine ja arendamine, personaliarvestuse pidamine, koolituspoliitika arendamine. Euroopa Liidu eelstruktuurivahenditest ja ühtekuuluvusfondist kaasrahastatavate ning muude raudteega seonduvate arendusprojektide algatamine, haldamine ning juhtimine.

4. peatükk
AMETI JUHTIMINE

§ 19. Ameti juhtimine

Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja või peadirektori poolt määratud ametnik.

§ 20. Peadirektori õigused, kohustused ja vastutus

Ameti peadirektor:
1) juhib ameti tööd peadirektori asetäitjate ja osakonnajuhatajate kaudu, otsustab ja korraldab ameti pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise ning vastutab ameti tegevuse tulemuste eest;
2) tagab ameti ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ja annab aru ministrile;
3) kinnitab osakondade ja teiste struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid ning teenistujate ametipalgad ja ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;
5) rakendab ametis otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
6) nimetab ameti siseauditi eest vastutava isiku;
7) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti teenistujate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras, määrab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi ameti ametnikele ja abiteenistujatele;
8) esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
9) esindab ametit teistes riigiasutustes ja organisatsioonides;
10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
11) esitab ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
12) kehtestab ameti pitsati kasutamise korra ja tagab selle järgimise;
13) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
14) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
15) annab volitusi ameti esindamiseks;
16) kehtestab ametnike atesteerimisnõuded;
17) kasutab esimese allkirja õigust ameti panga- ja raamatupidamisdokumentidel, määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud;
18) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muude õigusaktidega.

§ 21. Peadirektori käskkirjad

(1) Ameti peadirektor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning ministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

(2) Ameti peadirektor võib anda ameti sisemises asjaajamises ka muid kirjalikke korraldusi.

(3) Ameti peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt asjaajamise juhendile.

5. peatükk
LÕPPSÄTE

§ 22. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Ameti ümberkorraldamine või tema tegevuse lõpetamine toimub seaduse alusel.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 23. Teede- ja sideministri määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks teede- ja sideministri 14. veebruari 2001. a määrus nr 6 «Raudteeameti põhimääruse kinnitamine» (RTL 2001, 25, 325).

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE