Teksti suurus:

Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2003, 24, 352

Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni põhimäärus

Vastu võetud 11.02.2003 nr 25

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998; 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271, ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845, 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22) § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni staatus

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (edaspidi inspektsioon) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium ) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis tegeleb ohutuse ja usaldatavuse arendamisega oma tegevusvaldkonnas ning teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

§2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab inspektsioon riiki.

§3. Inspektsiooni nimi eri keeltes

Inspektsiooni nimi on:
1) inglise keeles – Estonian Technical Inspectorate;
2) prantsuse keeles – Direction Estonienne de la Surveillance Technique;
3) saksa keeles – Estnische Technische Inspektion;
4) soome keeles – Viron Teknillinen Tarkastuslaitos;
5) vene keeles – Инспекция Технического Надзора Эстонии

§4. Inspektsiooni tegevust reguleerivad õigusaktid

Inspektsioon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute, millega Eesti Vabariik on ühinenud, nõuetest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) määrustest ja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest, samuti teiste ministrite asjassepuutuvatest määrustest.

§5. Aruandekohustuslikkus

(1) Inspektsioon on aruandekohustuslik ministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ja teostab inspektsiooni üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Inspektsioon koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilisi aruandeid õigusaktidega sätestatud korras.

§6. Inspektsiooni tegevuse koordineerimine ja koostöö

(1) Inspektsiooni tegevust koordineerib ja korraldab kantsler.

(2) Inspektsioon teeb koostööd ministeeriumi tööstusosakonna ja teiste ministeeriumi osakondadega.

§7. Inspektsiooni eelarve

(1) Inspektsiooni kulud kaetakse riigieelarvest. Inspektsiooni eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

(2) Inspektsioonil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

§8. Inspektsiooni pitsat ja sümboolika

Inspektsioonil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§9. Inspektsiooni dokumentide vormistamine

(1) Inspektsiooni kirjaplangil, üldplangil ja turvaplangil kasutatakse Riigikantselei poolt registreeritud embleemi.

(2) Inspektsiooni poolt väljastatavad litsentsid, load, tunnustused, kooskõlastused, ettekirjutused ja otsused allkirjastatakse vastavalt õigusaktidega antud volitustele.

(3) Inspektsiooni muud dokumendid vormistatakse õigusaktides või asjaajamiskorras ettenähtud korras.

§10. Asukoht

Inspektsiooni asukohaks on Tallinn. Inspektsiooni postiaadress on Aru 10/ Auna 6, 10317 Tallinn.

2. peatükk
INSPEKTSIOONI TEGEVUSVALDKOND, EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED

§11. Inspektsiooni tegevusvaldkond

(1) Ohutusalane järelevalve ja arendustegevus:
1) mäetööde (maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning esmatöötlus, allmaaehitiste rajamine ja markšeideritööd, allmaarajatiste tuleohutus, seadme kasutamine maavara geoloogilisel uuringul ja puurkaevu puurimisel ning teravilja esmatöötlemine) valdkonnas;
2) tsiviilkäibes lõhkeainete ja lõhketööde, ilutulestikuvahendite ja ilutulestike läbiviimise valdkonnas;
3) surveseadmete (katlad, mahutid, torustikud, lihtsad surveanumad, aerosooliballoonid jms) valdkonnas;
4) liftide ja köisteede valdkonnas;
5) masinate (sh kraanad) valdkonnas;
6) gaasiseadmete, -tööde ja -paigaldiste valdkonnas;
7) elektriseadmete, -tööde ja -paigaldiste, elektromagnetilise ühilduvuse valdkonnas;
8) ehitustoodete valdkonnas;
9) ohtlike kemikaalide käitlemise valdkonnas.

(2) Usaldatavuse alane järelevalve ja arendustegevus:
1) legaalmetroloogia (mõõtevahendid, kinnispakid) valdkonnas;
2) seadmete energiatõhususe (energia ja muude ressursside tarbivuse märgistus) valdkonnas.

§12. Inspektsiooni tegevuse eesmärk

Inspektsiooni tegevuse eesmärgiks on riigi majanduspoliitika elluviimine ohutuse ja usaldatavuse arendamisel oma tegevusvaldkonnas.

§13. Inspektsiooni põhiülesanded

Inspektsiooni põhiülesanded on:
1) riikliku järelevalve teostamine inspektsiooni tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni rakendamine;
2) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks, samuti osalemine oma tegevusvaldkonna standardimises ja eestikeelse terminoloogia korrastamises;
3) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel; oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sh osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

§14. Inspektsiooni tegevus põhiülesannete täitmiseks

Põhiülesannete täitmiseks inspektsioon:
1) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega õigusaktidega ettenähtud korras;
2) esindab kooskõlastatult ministeeriumiga riiki rahvusvahelistes organisatsioonides;
3) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavatest välislepingutest tulenevate Eesti Vabariigi kohustuste täitmises;
4) koostab inspektsiooni eelarve eelnõu ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
5) töötab välja ja viib ellu inspektsiooni strateegia ja tööplaanid;
6) jälgib ja hindab tegevusvaldkonnas kujunenud olukorda tegevuse eesmärgi ja põhiülesannete täitmisel ning informeerib sellest ministeeriumi tööstusosakonda;
7) teavitab avalikkust ja asjassepuutuvaid isikuid arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonnas;
8) lahendab oma tegevusvaldkonnas kaebusi ja vaidlusi; osaleb oma pädevuse piires kohtumenetluses;
9) peab talle õigusaktidega antud riiklikke registreid;
10) annab õigusaktidega sätestatud korras välja litsentse, lube, tunnistusi, kooskõlastusi ja muid dokumente;
11) nõustab teisi isikuid oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes;
12) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
INSPEKTSIOONI STRUKTUUR

§15. Struktuuriüksused

(1) Inspektsiooni põhiliseks struktuuriüksuseks on osakond. Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused või muud struktuuriüksused.

(2) Inspektsiooni struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab minister inspektsiooni peadirektori ettepanekul.

§16. Osakonna struktuur

(1) Osakonna struktuur ja ülesanded määratakse peadirektori poolt kinnitatud osakonna põhimääruses.

(2) Teenistujate kohustused, õigused ja vastutus määratakse peadirektori poolt kinnitatud ametijuhendiga.

§17. Osakonna juhtimine

Osakonda juhib selle juhataja või peadirektori poolt määratud ametnik, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest.

§18. Inspektsiooni osakonnad ja nende põhiülesanded

(1) Tehnikaohutuse osakonna põhiülesanneteks on surveseadmete, liftide ja köisteede, masinate (sh kraanade), gaasiohutuse, ehitustoodete ja ohtlike kemikaalide valdkonnas on teostada seadmete ja toodete ohutuse turujärelevalvet; teostada seadmete, paigaldiste ja tööde ohutusalast järelevalvet; teostada järelevalvet tunnustatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja, isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegevuse üle; selgitada välja avarii või õnnetuse tekkepõhjusi.

(2) Elektriohutuse osakonna põhiülesanneteks on elektriseadmete, -paigaldiste ja tööde ning elektromagnetilise ühilduvuse ning seadmete energiatõhususe valdkonnas on teostada seadmete ja toodete ohutuse ja usaldatavuse turujärelevalvet; teostada seadmete, paigaldiste ja tööde ohutusalast järelevalvet; teostada järelevalvet tunnustatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja, isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja tegevuse üle; selgitada välja avarii või õnnetuse tekkepõhjusi.

(3) Mäetööde ohutuse osakonna põhiülesanneteks on mäetööde, tsiviilkäibes lõhkeainete ja lõhketööde ning ilutulestikuvahendite valdkonnas on teostada seadmete ja toodete ohutuse turujärelevalvet; teostada seadmete, paigaldiste ja tööde ohutusalast järelevalvet; anda välja litsentse, lubasid, tunnistusi ja kooskõlastusi; pidada lõhkematerjaliregistrit; selgitada välja avarii või õnnetuse tekkepõhjusi.

(4) Legaalmetroloogia osakonna põhiülesanneteks on legaalmetroloogia valdkonnas teostada taatluskohustuslike mõõtevahendite ja kinnispakkide usaldatavuse turujärelevalvet; teostada taatluskohustuslike mõõtevahendite tüübikinnitusi; pidada tüübikinnituse saanud mõõtevahendite andmekogu; teostada järelevalvet taatluskohustuslike mõõtevahendite kasutamise üle; teha ministrile esildisi mõõtevahendite taatlemise tegevusloa väljastamiseks; teostada järelevalvet tegevusluba omavate ettevõtjate taatlustegevuse üle; koostada metroloogilisi nõudeid mõõtevahenditele ja esitada neid kinnitamiseks; osaleda ühtsete taatlusmetoodikate koostamises ja esitada neid kinnitamiseks; algatada mõõtevahendi erakorralist taatlust.

(5) Haldusosakonna põhiülesanneteks on tagada inspektsiooni halduskorraldus; infotehnoloogia alane areng ja toimivus; avalike suhete korraldus; personalitöö ja koolitus; dokumendihalduse ja arhiivi korraldamine; sisekontroll ja auditeerimine; eelarve- ja finantskontroll ning raamatupidamine; õigusalane nõustamine.

4. peatükk
INSPEKTSIOONI JUHTIMINE

§19. Inspektsiooni juhtimine

Inspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja või peadirektori poolt määratud osakonnajuhataja.

§20. Inspektsiooni peadirektori õigused, kohustused ja vastutus

Inspektsiooni peadirektor:
1) juhib inspektsiooni tööd peadirektori asetäitjate ja osakonnajuhatajate kaudu, otsustab ja korraldab inspektsiooni pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise; tagab inspektsiooni ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ja annab aru ministrile;
2) kinnitab osakondade ja teiste struktuuriüksuste põhimäärused, inspektsiooni asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid ning teenistujate ametipalgad ja ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
3) nimetab ametisse ja vabastab ametist inspektsiooni koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud inspektsiooni abiteenistujatega;
4) rakendab inspektsioonis otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
5) nimetab inspektsiooni siseauditi eest vastutava isiku;
6) teostab teenistuslikku järelevalvet inspektsiooni teenistujate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras, määrab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi inspektsiooni ametnikele ja abiteenistujatele;
7) esitab ministrile ettepanekuid inspektsiooni kulude eelarve kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise;
8) esindab inspektsiooni teistes riigiasutustes ja organisatsioonides;
9) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;
10) esitab ministrile ettepanekuid inspektsiooni tegevusvaldkonna korraldamiseks;
11) kehtestab inspektsiooni pitsati kasutamise korra ja tagab selle täitmise;
12) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
13) moodustab töörühmi tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
14) annab volitusi inspektsiooni esindamiseks;
15) kehtestab ametnike atesteerimisnõuded;
16) omab esimese allkirja õigust inspektsiooni panga- ja raamatupidamisdokumentidel, määrab teised allkirjaõiguslikud ametnikud;
17) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muude õigusaktidega.

§21. Peadirektori käskkirjad

(1) Inspektsiooni peadirektor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning ministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

(2) Inspektsiooni peadirektor võib anda inspektsiooni sisemises asjaajamises ka muid kirjalikke korraldusi.

(3) Inspektsiooni peadirektori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt asjaajamise juhendile.

§22. Peadirektori asetäitjate kohustused, õigused ja vastutus

(1) Peadirektori asetäitja turujärelevalve alal:
1) juhib inspektsiooni turujärelevalvealast tööd, otsustab ja korraldab turujärelevalve alaste ülesannete täitmise ning annab aru peadirektorile;
2) esitab peadirektorile ettepanekuid inspektsiooni turujärelevalve alase tegevuse arendamiseks (sh vajalike eelarvevahendite kohta) ning jälgib eelarvevahendite kasutamist turujärelevalve alal;
3) esindab peadirektori volitusel inspektsiooni teistes riigiasutustes ja organisatsioonides;
4) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
5) korraldab turujärelevalve arendamiseks koostööd teiste riigiasutuste ja organisatsioonidega;
6) korraldab turujärelevalve arendusprojektide ettevalmistamist ja teostamist;
7) tagab turujärelevalvealase statistika ja aruannete koostamise;
8) tagab turujärelevalve alal toimunud avariide ja õnnetusjuhtumite tekkepõhjuste väljaselgitamise;
9) täidab muid talle seaduse või muude õigusaktidega pandud või peadirektori antud ülesandeid.

(2) Peadirektori asetäitja paigaldiste järelevalve alal:
1) juhib inspektsiooni paigaldiste järelevalve alast tööd, otsustab ja korraldab paigaldiste järelevalve alaste ülesannete täitmise ning annab aru peadirektorile;
2) esitab peadirektorile ettepanekuid inspektsiooni paigaldiste järelevalve alase tegevuse arendamiseks (sh vajalike eelarvevahendite kohta) ning jälgib eelarvevahendite kasutamist paigaldiste järelevalve alal;
3) esindab peadirektori volitusel inspektsiooni teistes riigiasutustes ja organisatsioonides;
4) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi;
5) korraldab paigaldiste järelevalve arendamiseks koostööd teiste riigiasutuste ja organisatsioonidega;
6) korraldab paigaldiste järelevalve arendusprojektide ettevalmistamist ja teostamist;
7) tagab paigaldiste järelevalve alase statistika ja aruannete koostamise;
8) tagab paigaldiste järelevalve alal toimunud avariide ja õnnetusjuhtumite tekkepõhjuste väljaselgitamise;
9) täidab muid talle seaduse või muude õigusaktidega pandud või peadirektori antud ülesandeid.

5. peatükk
LÕPPSÄTE

§23. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Inspektsiooni ümberkorraldamine või tema tegevuse lõpetamine toimub seaduse alusel.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§24. Majandusministri määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks majandusministri 22. augusti 2000. a määrus nr 27 «Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni põhimääruse kinnitamine» (RTL 2000, 95, 1484).

Minister Liina TÕNISSON

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json