KOHTUMENETLUSÕIGUSMaksejõuetusmenetlus

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi pankrotiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigi pankrotiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.1996
RT I 1997, 5, 32
jõustumine 01.02.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
RT I 1997, 18, õiend
05.06.1997RT I 1997, 48, 77410.07.1997
16.12.1997RT I 1998, 2, 4601.01.1998
17.02.1999RT I 1999, 27, 38001.04.1999
15.01.2003RT I 2003, 13, 6411.02.2003

I. osa  

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

II. osa Seaduse rakendamine 

§ 131.  Seaduse kohaldamine pankrotimenetluse toimingule

  Enne 1997. aasta 1. veebruari alanud pankrotimenetluses kohaldatakse nende pankrotimenetluse toimingute suhtes, mida tehakse pärast 1997. aasta 1. veebruari, käesolevas seaduses sätestatut, kui rakendussätetest ei tulene teisiti.

§ 132.  Töötajate huvide kaitse

  Kui pankrot on välja kuulutatud enne 1997. aasta 1. veebruari, makstakse töötajatele hüvitist pankroti väljakuulutamise ajal kehtinud Eesti Vabariigi pankrotiseaduse §-s 58 sätestatud alustel ja korras.

§ 133.  Seaduse kohaldamine pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja nõude suurusele

  (1) Kuni 1999. aasta 1. septembrini ei kohaldata käesoleva seaduse § 11 lõike 2 punktis 3 sätestatut aktsiaseltsi, osa-, täis- ja usaldusühingu suhtes.

  (2) Kuni 1999. aasta 1. septembrini ei algatata pankrotimenetlust, kui pankrotiavalduse aluseks olevate nõuete suurus ei ületa aktsiaseltsi puhul 25 000 krooni ning osa-, täis- ja usaldusühingu puhul 5000 krooni.

§ 134.  Pandiga tagatud nõuded

  (1) Kui pankrot on välja kuulutatud enne 1997. aasta 1. veebruari, ei pea võlausaldaja, kelle nõue on pandiga tagatud, esitama pankrotiseaduse §-s 23 nimetatud nõudeavaldust.

  (2) Kui pankrot on välja kuulutatud enne 2004. aasta 1. jaanuari, ei kohaldata kommertspandiga tagatud nõude rahuldamise järjekorra määramisel pankrotiseaduse § 86 lõike 1 punkti 4. Kuni 2004. aasta 1. jaanuarini kohaldatakse kommertspandiga tagatud nõude rahuldamise järjekorra määramisel pankrotiseaduse § 86 lõike 1 punkti 1.
[RT I 2003, 13, 64 - jõust. 11.02.2003]

§ 135.  Tagasivõitmine

  Pankrotiseaduse §-des 42-53 ja §-s 54 sätestatut kohaldatakse tagasiulatavalt.

§ 136.  Pankrotihaldur

  Pankrotihaldurid, kelle kvalifikatsioonitõendi saamisest on hiljemalt 1998. aasta 1. juuliks möödunud vähemalt kolm aastat, peavad selleks ajaks läbima kordusatesteerimise.
[RT I 1998, 2, 46 - jõust. 01.01.1998]

§ 137-142.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 143.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. veebruaril.

§ 144.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json