Teksti suurus:

Tallinna Ehituskooli ja Tallinna Kopli Ehituskooli ümberkorraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 24, 359

Tallinna Ehituskooli ja Tallinna Kopli Ehituskooli ümberkorraldamine

Vastu võetud 11.02.2003 nr 137

«Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521) § 35 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korraga» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585):

1. Õppetöö efektiivsuse tõstmiseks ning ressursside tõhusamaks kasutamiseks korraldada 1. septembriks 2003. a ümber Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad Tallinna Ehituskool ja Tallinna Kopli Ehituskool, liites Tallinna Kopli Ehituskooli Tallinna Ehituskooliga, ning lõpetada Tallinna Kopli Ehituskooli tegevus.

2. Tallinna Ehituskool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus.

3. Haridus- ja teadusministril moodustada 11. aprilliks 2003. a Tallinna Ehituskooli ja Tallinna Kopli Ehituskooli ümberkorraldamiskomisjon.

4. Haridus- ja teadusministril:
1) sulgeda ümberkorraldamise tulemusel tegevuse lõpetava Tallinna Kopli Ehituskooli eelarve seisuga 31. august 2003. a;
2) kinnitada ümberkorraldatud Tallinna Ehituskooli eelarve 1. septembriks 2003. a;
3) vajaduse korral teha Tallinna Ehituskooli põhimääruses muudatused seoses õppeasutuse muutunud eesmärkide ja struktuuriga;
4) tunnistada Tallinna Kopli Ehituskooli põhimäärus kehtetuks 1. septembrist 2003. a.

5. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleril teatada ümberkorraldatavate kutseõppeasutuste direktoritele ümberkorraldamisotsusest kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

6. Punktis 3 nimetatud ümberkorraldamiskomisjonil esitada Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra» punktis 55 nimetatud asutustele 15. septembriks 2003. a riigivara üleandmise-vastuvõtmise aktid ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktid seoses punktis 1 nimetatud kutseõppeasutuste ümberkorraldamisega.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN