HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus (lühend - PorTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2002
Avaldamismärge:RT I 1998, 2, 42

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus

Vastu võetud 16.12.1997

1. peatükk KEELUD JA NÕUDED 

§ 1.   Teose levitamise ja demonstreerimisega seonduvad keelud

  (1) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva teose levitamine ja demonstreerimine alaealisele on keelatud.

  (2) Käesoleva seaduse mõistes on:
  1) teose levitamine – teose või selle mis tahes vormis produtseeritud koopiate müümine, laenutamine või muul viisil üleandmine;
  2) teose demonstreerimine – teose või selle koopiate näitamine vahetult või tehnilise vahendi abil;
  3) pornograafia – selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob;
  4) vägivalla või julmuse propageerimine – enesekaitseliselt õigustatud piire ületava vägivalla või julmuse kujutamine heakskiitval viisil, eesmärgiga levitada inimeste hulgas vägivaldset või julma käitumist.

  (3) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva televisiooni- või raadiosaate edastamine Eestis televisiooni- või raadiosaadete edastamise õigust omava isiku poolt on keelatud.

§ 2.   Teoste levitamine ja demonstreerimine spetsialiseeritud tegevuskohas

  (1) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamiseks või demonstreerimiseks vastava tegutsemisloa alusel töötava kaupluse, kino, videosaali või muu tegevuskoha (edaspidi spetsialiseeritud tegevuskoht) ruumides ei või viibida alaealine.

  (2) Spetsialiseeritud tegevuskohas peab olema välja pandud teade "alaealistele keelatud".

  (3) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivaid teoseid võib demonstreerida ainult spetsialiseeritud tegevuskohas.

§ 3.   Teoste levitamine väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta

  Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamisel väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta:
  1) peab pakkumine olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealisel teosega tutvuda;
  2) ei tohi teoseid nähtavale kohale välja panna.

§ 4.   Teoste levitamise ja demonstreerimise nõuete täitmine

  (1) Käesoleva seaduse paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuete täitmise tagab teoste levitamise või demonstreerimisega tegelev füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ettevõtja).

  (2) Kahtluse korral, kas tegemist on alaealisega, on ettevõtjal või temaga töösuhetes oleval isikul õigus kontrollida isikut tõendavat dokumenti.

§ 5.   Nõuded spetsialiseeritud tegevuskohale

  (1) Spetsialiseeritud tegevuskoht ei või asuda koolide või lasteasutuste läheduses. Spetsialiseeritud tegevuskoha vastavuse sellele tingimusele määrab kindlaks valla- või linnavalitsus ettevõtjale tegutsemisloa väljaandmise otsustamisel.

  (2) Tegutsemisloa väljaandmise taotluses peab olema märgitud, et tegutsemisluba taotletakse pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamiseks või demonstreerimiseks.

§ 6.   Reklaam

  Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva teose reklaam on lubatud ainult spetsialiseeritud tegevuskoha siseruumides.

2. peatükk TEOSE SISU MÄÄRATLEMINE 

§ 7.   Teose sisu määratlemine

  (1) Teose sisu määratlemine käesoleva seaduse tähenduses on otsustus, kas teos on või ei ole pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriv, millest tulenevalt rakendatakse või ei rakendata käesoleva seaduse 1. peatükis sätestatut.

  (2) Ettevõtja määratleb teose sisu enne levitamisele või demonstreerimisele asumist. Kui teose sisu ei ole üheselt määratletav, on ettevõtjal õigustaotleda teose läbivaatamist ja sisu määratlemist teoste ekspertkomisjonis (edaspidi ekspertkomisjon).

  (3) Ekspertkomisjonis läbivaatamisel oleva teose levitamisel ja demonstreerimisel tuleb lähtuda eeldusest, et teos on pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriv.

  (4) Kui teos on läbi vaadatud ekspertkomisjonis, loetakse teose sisu kõikidel juhtudel määratletuks ekspertkomisjoni otsusega, välja arvatud juhul, kui ekspertkomisjoni otsuse on muutnud kultuuriminister vastavalt käesoleva seaduse paragrahvile 11.

§ 8.   Ekspertkomisjon

  (1) Ekspertkomisjon tegutseb Kultuuriministeeriumi juures.

  (2) Ekspertkomisjoni koosseisu kuuluvad Kultuuriministeeriumi, haridus- ja kultuuriasutuste, tervise- ja õiguskaitseasutuste, kunstiloomeühenduste,
tervisekaitseühenduste ning teoste levitajate ja demonstreerijate ühenduste esindajad. Ekspertkomisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab kultuuriminister oma käskkirjaga.

  (3) Ekspertkomisjoni ülesanne on teoste sisu määratlemine käesoleva seaduse paragrahv 7 lõikes 2 ja paragrahv 13 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhtudel.

  (4) Ekspertkomisjoni liige saab tehtud ekspertiiside eest tasu kultuuriministri kehtestatud korras.

  (5) Ekspertkomisjoni teenindab ja finantseerib Kultuuriministeerium.

§ 9.   Taotluse esitamine

  Ettevõtja esitab taotluse teose sisu määratlemiseks Kultuuriministeeriumi nimele. Koos taotlusega esitatakse teos, mille sisu määratlemist taotletakse.

§ 10.   Ekspertkomisjoni otsus

  (1) Ekspertkomisjon teeb otsuse läbivaadatud teose sisu kohta hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saabumise päevast arvates. Kultuuriministeerium teatab otsusest kolme päeva jooksul ettevõtjale.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud otsuse tegemise ja ettevõtjale teatamise tähtaegu rakendatakse ka juhul, kui teose on ekspertkomisjoni suunanud järelevalveametnik vastavalt käesoleva seaduse paragrahv 13 lõike 1 punktile 4.

  (3) Ekspertkomisjoni otsus läbivaadatud teose sisu kohta avaldatakse. Avaldamist korraldab Kultuuriministeerium üleriigilise levikuga ajalehe kaudu.

§ 11.   Kaebuse esitamine ekspertkomisjoni otsuse peale

  (1) Ekspertkomisjoni otsuse peale võib ettevõtja esitada kaebuse kultuuriministrile 15 päeva jooksul teate kättesaamisest arvates.

  (2) Kultuuriminister vaatab kaebuse läbi 15 päeva jooksul selle saabumise päevast arvates ja oma käskkirjaga kas muudab ekspertkomisjoni otsuse või jätab selle muutmata.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 12.   Järelevalvet teostavad ametnikud

  Järelevalvet käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad politseiametnikud ja Kultuuriministeeriumi leviosakonna ametnikud (edaspidi järelevalveametnikud).

§ 13.   Järelevalveametniku õigused ja kohustused

  (1) Järelevalveametnikul on õigus:
  1) kontrollida käesoleva seaduse 1. peatükis sätestatud keeldude ja nõuete järgimist, sealhulgas sooritada kontrolloste ja muid kontrolltoiminguid olenevalt kontrollimise objektist;
  2) saada ekspertkomisjoni otsused komisjonis läbivaadatud teoste sisu kohta;
  3) saada teavet ekspertkomisjonis läbivaatamisel olevate teoste kohta;
  4) määratleda kontrollimiskohas teose sisu või suunata kahtluse korral teos ekspertkomisjoni;
  5) kontrollida isikut tõendavat dokumenti ruumis, kus ei või viibida alaealine, juhul kui on kahtlus, et seal viibiv isik on alaealine;
  6) teha käesoleva seaduse paragrahvis 14 sätestatud korras ettekirjutusi;
  7) teha valla- või linnavalitsusele ettepanek ettevõtja tegutsemisloa peatamiseks või tühistamiseks, kui ettevõtja rikub korduvalt käesolevat seadust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatut rakendatakse juhul, kui teost ei ole ekspertkomisjonis läbi vaadatud või kui teos ei ole ekspertkomisjonis läbivaatamisel.

§ 14.   Ettekirjutus

  (1) Järelevalveametnikul on käesolevast seadusest lähtudes õigusteha ettevõtjale täitmiseks kohustuslik ettekirjutus õiguserikkumise lõpetamiseks või teatud toimingute sooritamiseks.

  (2) Ettekirjutus antakse ettevõtjale või tema esindajale kätte allkirja vastu.

  (3) Ettevõtja võib ettekirjutuse vaidlustada 15 päeva jooksul halduskohtus. Ettekirjutuse vaidlustamine halduskohtus ei peata ettekirjutuse täitmise kohustust.

  (4) Ettekirjutuse mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel kohaldatakse haldusõiguserikkumiste seadustikus ettenähtud vastutust.

§ 15.   Vastutus käesoleva seaduse rikkumise eest

  (1) Käesoleva seaduse rikkumine toob kaasa seadustes ettenähtud haldus- või kriminaalvastutuse.

  (2) Valla- või linnavalitsus peatab käesoleva seaduse korduva rikkumise korral kuni üheks aastaks ettevõtja tegutsemisloa või tühistab selle. Tegutsemisloa tühistamisel ei anta ettevõtjale uut tegutsemisluba enne ühe aasta möödumist loa tühistamise päevast.

4. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE 

§ 16.   Haldusõiguserikkumiste seadustiku täiendamine

  Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 1997, 66-68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461; 87, 1466 ja 1467) tehakse järgmised täiendused:
  1) seadustikku täiendatakse paragrahviga 154.1 järgmises sõnastuses:
"Paragrahv 154.1. Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse nõuete rikkumine

  (1) Alaealise lubamise eest spetsialiseeritud tegevuskoha ruumidesse, samuti teate "alaealistele keelatud" puudumise eest spetsialiseeritud tegevuskohas - määratakse rahatrahv kuni viiekümne päevapalga ulatuses.

  (2) Väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva teose väljapanemise eest nähtavale kohale või niisuguse teose või selle koopiate pakkumise eest viisil, mis võimaldab alaealisel teosega tutvuda - määratakse rahatrahv kuni saja viiekümne päevapalga ulatuses.

  (3) Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva teose reklaami eest väljaspool spetsialiseeritud tegevuskoha siseruume - määratakse rahatrahv kuni saja viiekümne päevapalga ulatuses.";
  2) seadustikku täiendatakse paragrahviga 216.5 järgmises sõnastuses:
"Paragrahv 216.5. Leviametnikud

  (1) Kultuuriministeeriumi leviosakonna ametiisikud arutavad käesoleva seadustiku paragrahvis 154.1 loetletud haldusõiguserikkumise asju.

  (2) Halduskaristuse määramise õigus on Kultuuriministeeriumi leviosakonna juhatajal ja inspektoril.";
  3) paragrahvi 189 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu "154 lg. 2-5" arvuga "154.1";
  4) paragrahvi 238 lõiget 2 täiendatakse pärast arvu "148" sõnadega "154.1 lg. 1".

§ 17.   Kriminaalkoodeksi muutmine ja täiendamine

  Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; RT I 1997, 21/22, 353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834; 81, 1361; 86, 1461; 87, 1466, 1467 ja 1468) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:
  1) paragrahvi 200 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Paragrahv 200. Alaealist erootilises või pornograafilises situatsioonis kujutava teose omandamine, hoidmine ja levitamine";
  2) paragrahvi 200 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) koodeksit täiendatakse paragrahviga 200.4 järgmises sõnastuses:
"Paragrahv 200.4. Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva teose levitamine ja demonstreerimine ning pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva televisiooni- või raadiosaate edastamine

  (1) Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva teose demonstreerimise eest väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta - karistatakse rahatrahviga.

  (2) Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva teose või selle koopiate müümise, laenutamise või muul viisil alaealisele üleandmise eest või alaealisele demonstreerimise eest, samuti pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva televisiooni- või raadiosaate või sellise teose reklaami edastamise eest Eestis televisiooni või raadiosaate edastamise õigust omava isiku poolt - karistatakse rahatrahvi või arestiga.

  (3) Sama tegevuse eest, kui see pandi toime vähemalt teistkordselt - karistatakse arestiga või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.".

§ 18.   Ringhäälinguseaduse paragrahv 19 täiendamine

  Ringhäälinguseaduse (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834) paragrahv 19 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu "tulirelvade ja lõhkeainete" sõnadega ", pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageerivate teoste".

§ 19.   Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. mail.

Toomas SAVI
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json