HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus (lühend - PorTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2002
Avaldamismärge:RT I 1998, 2, 42

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus

PORNOGRAAFILISE SISUGA JA VÄGIVALDA VÕI JULMUST
    PROPAGEERIVATE TEOSTE LEVIKU REGULEERIMISE SEADUS

       Vastu võetud 16. detsembril 1997. a.

         1. peatükk. KEELUD JA NÕUDED

   Paragrahv 1. Teose levitamise ja demonstreerimisega
        seonduvad keelud

   (1) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust
propageeriva teose levitamine ja demonstreerimine alaealisele on
keelatud.

   (2) Käesoleva seaduse mõistes on:
   1) teose levitamine - teose või selle mis tahes vormis
produtseeritud koopiate müümine, laenutamine või muul viisil
üleandmine;
   2) teose demonstreerimine - teose või selle koopiate
näitamine vahetult või tehnilise vahendi abil;
   3) pornograafia - selline kujutamisviis, mis teisi
inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed
toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob;
   4) vägivalla või julmuse propageerimine - enesekaitseliselt
õigustatud piire ületava vägivalla või julmuse kujutamine
heakskiitval viisil, eesmärgiga levitada inimeste hulgas
vägivaldset või julma käitumist.

   (3) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust
propageeriva televisiooni- või raadiosaate edastamine Eestis
televisiooni- või raadiosaadete edastamise õigust omava isiku
poolt on keelatud.

   Paragrahv 2. Teoste levitamine ja demonstreerimine
        spetsialiseeritud tegevuskohas

   (1) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust
propageerivate teoste levitamiseks või demonstreerimiseks
vastava tegutsemisloa alusel töötava kaupluse, kino, videosaali
või muu tegevuskoha (edaspidi spetsialiseeritud tegevuskoht)
ruumides ei või viibida alaealine.

   (2) Spetsialiseeritud tegevuskohas peab olema välja pandud
teade "alaealistele keelatud".

   (3) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust
propageerivaid teoseid võib demonstreerida ainult
spetsialiseeritud tegevuskohas.

   Paragrahv 3. Teoste levitamine väljaspool spetsialiseeritud
        tegevuskohta

   Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust
propageerivate teoste levitamisel väljaspool spetsialiseeritud
tegevuskohta:
   1) peab pakkumine olema korraldatud viisil, mis ei võimalda
alaealisel teosega tutvuda;
   2) ei tohi teoseid nähtavale kohale välja panna.

   Paragrahv 4. Teoste levitamise ja demonstreerimise nõuete
        täitmine

   (1) Käesoleva seaduse paragrahvides 2 ja 3 sätestatud
nõuete täitmise tagab teoste levitamise või demonstreerimisega
tegelev füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ettevõtja).

   (2) Kahtluse korral, kas tegemist on alaealisega, on
ettevõtjal või temaga töösuhetes oleval isikul õigus kontrollida
isikut tõendavat dokumenti.

   Paragrahv 5. Nõuded spetsialiseeritud tegevuskohale

   (1) Spetsialiseeritud tegevuskoht ei või asuda koolide või
lasteasutuste läheduses. Spetsialiseeritud tegevuskoha vastavuse
sellele tingimusele määrab kindlaks valla- või linnavalitsus
ettevõtjale tegutsemisloa väljaandmise otsustamisel.

   (2) Tegutsemisloa väljaandmise taotluses peab olema
märgitud, et tegutsemisluba taotletakse pornograafilise sisuga
ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamiseks või
demonstreerimiseks.

   Paragrahv 6. Reklaam

   Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust
propageeriva teose reklaam on lubatud ainult spetsialiseeritud
tegevuskoha siseruumides.

       2. peatükk. TEOSE SISU MÄÄRATLEMINE

   Paragrahv 7. Teose sisu määratlemine

   (1) Teose sisu määratlemine käesoleva seaduse tähenduses on
otsustus, kas teos on või ei ole pornograafilise sisuga või
vägivalda või julmust propageeriv, millest tulenevalt
rakendatakse või ei rakendata käesoleva seaduse 1. peatükis
sätestatut.

   (2) Ettevõtja määratleb teose sisu enne levitamisele või
demonstreerimisele asumist. Kui teose sisu ei ole üheselt
määratletav, on ettevõtjal õigus taotleda teose läbivaatamist ja
sisu määratlemist teoste ekspertkomisjonis (edaspidi
ekspertkomisjon).

   (3) Ekspertkomisjonis läbivaatamisel oleva teose
levitamisel ja demonstreerimisel tuleb lähtuda eeldusest, et
teos on pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust
propageeriv.

   (4) Kui teos on läbi vaadatud ekspertkomisjonis, loetakse
teose sisu kõikidel juhtudel määratletuks ekspertkomisjoni
otsusega, välja arvatud juhul, kui ekspertkomisjoni otsuse on
muutnud kultuuriminister vastavalt käesoleva seaduse
paragrahvile 11.

   Paragrahv 8. Ekspertkomisjon

   (1) Ekspertkomisjon tegutseb Kultuuriministeeriumi juures.

   (2) Ekspertkomisjoni koosseisu kuuluvad
Kultuuriministeeriumi, haridus- ja kultuuriasutuste, tervise- ja
õiguskaitseasutuste, kunstiloomeühenduste,
tervisekaitseühenduste ning teoste levitajate ja
demonstreerijate ühenduste esindajad. Ekspertkomisjoni koosseisu
ja töökorra kinnitab kultuuriminister oma käskkirjaga.

   (3) Ekspertkomisjoni ülesanne on teoste sisu määratlemine
käesoleva seaduse paragrahv 7 lõikes 2 ja paragrahv 13 lõike 1
punktis 4 nimetatud juhtudel.

   (4) Ekspertkomisjoni liige saab tehtud ekspertiiside eest
tasu kultuuriministri kehtestatud korras.

   (5) Ekspertkomisjoni teenindab ja finantseerib
Kultuuriministeerium.

   Paragrahv 9. Taotluse esitamine

   Ettevõtja esitab taotluse teose sisu määratlemiseks
Kultuuriministeeriumi nimele. Koos taotlusega esitatakse teos,
mille sisu määratlemist taotletakse.

   Paragrahv 10. Ekspertkomisjoni otsus

   (1) Ekspertkomisjon teeb otsuse läbivaadatud teose sisu
kohta hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saabumise päevast
arvates. Kultuuriministeerium teatab otsusest kolme päeva
jooksul ettevõtjale.

   (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud otsuse
tegemise ja ettevõtjale teatamise tähtaegu rakendatakse ka
juhul, kui teose on ekspertkomisjoni suunanud järelevalveametnik
vastavalt käesoleva seaduse paragrahv 13 lõike 1 punktile 4.

   (3) Ekspertkomisjoni otsus läbivaadatud teose sisu kohta
avaldatakse. Avaldamist korraldab Kultuuriministeerium
üleriigilise levikuga ajalehe kaudu.

   Paragrahv 11. Kaebuse esitamine ekspertkomisjoni otsuse
        peale

   (1) Ekspertkomisjoni otsuse peale võib ettevõtja esitada
kaebuse kultuuriministrile 15 päeva jooksul teate kättesaamisest
arvates.

   (2) Kultuuriminister vaatab kaebuse läbi 15 päeva jooksul
selle saabumise päevast arvates ja oma käskkirjaga kas muudab
ekspertkomisjoni otsuse või jätab selle muutmata.

       3. peatükk. JÄRELEVALVE JA VASTUTUS

   Paragrahv 12. Järelevalvet teostavad ametnikud

   Järelevalvet käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise
üle teostavad politseiametnikud ja Kultuuriministeeriumi
leviosakonna ametnikud (edaspidi järelevalveametnikud).

   Paragrahv 13. Järelevalveametniku õigused ja kohustused

   (1) Järelevalveametnikul on õigus:
   1) kontrollida käesoleva seaduse 1. peatükis sätestatud
keeldude ja nõuete järgimist, sealhulgas sooritada kontrolloste
ja muid kontrolltoiminguid olenevalt kontrollimise objektist;
   2) saada ekspertkomisjoni otsused komisjonis läbivaadatud
teoste sisu kohta;
   3) saada teavet ekspertkomisjonis läbivaatamisel olevate
teoste kohta;
   4) määratleda kontrollimiskohas teose sisu või suunata
kahtluse korral teos ekspertkomisjoni;
   5) kontrollida isikut tõendavat dokumenti ruumis, kus ei
või viibida alaealine, juhul kui on kahtlus, et seal viibiv isik
on alaealine;
   6) teha käesoleva seaduse paragrahvis 14 sätestatud korras
ettekirjutusi;
   7) teha valla- või linnavalitsusele ettepanek ettevõtja
tegutsemisloa peatamiseks või tühistamiseks, kui ettevõtja rikub
korduvalt käesolevat seadust.

   (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatut
rakendatakse juhul, kui teost ei ole ekspertkomisjonis läbi
vaadatud või kui teos ei ole ekspertkomisjonis läbivaatamisel.

   Paragrahv 14. Ettekirjutus

   (1) Järelevalveametnikul on käesolevast seadusest lähtudes
õigus teha ettevõtjale täitmiseks kohustuslik ettekirjutus
õiguserikkumise lõpetamiseks või teatud toimingute
sooritamiseks.

   (2) Ettekirjutus antakse ettevõtjale või tema esindajale
kätte allkirja vastu.

   (3) Ettevõtja võib ettekirjutuse vaidlustada 15 päeva
jooksul halduskohtus. Ettekirjutuse vaidlustamine halduskohtus
ei peata ettekirjutuse täitmise kohustust.

   (4) Ettekirjutuse mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel
kohaldatakse haldusõiguserikkumiste seadustikus ettenähtud
vastutust.

   Paragrahv 15. Vastutus käesoleva seaduse rikkumise eest

   (1) Käesoleva seaduse rikkumine toob kaasa seadustes
ettenähtud haldus- või kriminaalvastutuse.

   (2) Valla- või linnavalitsus peatab käesoleva seaduse
korduva rikkumise korral kuni üheks aastaks ettevõtja
tegutsemisloa või tühistab selle. Tegutsemisloa tühistamisel ei
anta ettevõtjale uut tegutsemisluba enne ühe aasta möödumist loa
tühistamise päevast.

        4. peatükk. SEADUSE RAKENDAMINE

   Paragrahv 16. Haldusõiguserikkumiste seadustiku täiendamine

   Haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I
1997, 66-68, 1109; 73, 1201; 81, 1361 ja 1362; 86, 1459 ja 1461;
87, 1466 ja 1467) tehakse järgmised täiendused:

   1) seadustikku täiendatakse paragrahviga 154.1 järgmises
sõnastuses:

   "Paragrahv 154.1. Pornograafilise sisuga ja vägivalda või
julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seaduse
nõuete rikkumine

   (1) Alaealise lubamise eest spetsialiseeritud tegevuskoha
ruumidesse, samuti teate "alaealistele keelatud" puudumise eest
spetsialiseeritud tegevuskohas - määratakse rahatrahv kuni
viiekümne päevapalga ulatuses.

   (2) Väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta
pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva
teose väljapanemise eest nähtavale kohale või niisuguse teose
või selle koopiate pakkumise eest viisil, mis võimaldab
alaealisel teosega tutvuda - määratakse rahatrahv kuni saja
viiekümne päevapalga ulatuses.

   (3) Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust
propageeriva teose reklaami eest väljaspool spetsialiseeritud
tegevuskoha siseruume - määratakse rahatrahv kuni saja viiekümne
päevapalga ulatuses.";

   2) seadustikku täiendatakse paragrahviga 216.5 järgmises
sõnastuses:

   "Paragrahv 216.5. Leviametnikud

   (1) Kultuuriministeeriumi leviosakonna ametiisikud arutavad
käesoleva seadustiku paragrahvis 154.1 loetletud
haldusõiguserikkumise asju.

   (2) Halduskaristuse määramise õigus on
Kultuuriministeeriumi leviosakonna juhatajal ja inspektoril.";

   3) paragrahvi 189 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu "154
lg. 2-5" arvuga "154.1";

   4) paragrahvi 238 lõiget 2 täiendatakse pärast arvu "148"
sõnadega "154.1 lg. 1".

   Paragrahv 17. Kriminaalkoodeksi muutmine ja täiendamine

   Kriminaalkoodeksis (RT 1992, 20, 288; RT I 1997, 21/22,
353; 28, 423; 30, 472; 34, 535; 51, 824; 52, 833 ja 834; 81,
1361; 86, 1461; 87, 1466, 1467 ja 1468) tehakse järgmised
muudatused ja täiendused:

   1) paragrahvi 200 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:

   "Paragrahv 200. Alaealist erootilises või pornograafilises
situatsioonis kujutava teose omandamine, hoidmine ja
levitamine";

   2) paragrahvi 200 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

   3) koodeksit täiendatakse paragrahviga 200.4 järgmises
sõnastuses:

   "Paragrahv 200.4. Pornograafilise sisuga või vägivalda või
julmust propageeriva teose levitamine ja demonstreerimine ning
pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva
televisiooni- või raadiosaate edastamine

   (1) Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust
propageeriva teose demonstreerimise eest väljaspool
spetsialiseeritud tegevuskohta - karistatakse rahatrahviga.

   (2) Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust
propageeriva teose või selle koopiate müümise, laenutamise või
muul viisil alaealisele üleandmise eest või alaealisele
demonstreerimise eest, samuti pornograafilise sisuga või
vägivalda või julmust propageeriva televisiooni- või raadiosaate
või sellise teose reklaami edastamise eest Eestis televisiooni
või raadiosaate edastamise õigust omava isiku poolt -
karistatakse rahatrahvi või arestiga.

   (3) Sama tegevuse eest, kui see pandi toime vähemalt
teistkordselt - karistatakse arestiga või vabadusekaotusega kuni
ühe aastani.".

   Paragrahv 18. Ringhäälinguseaduse paragrahv 19 täiendamine

   Ringhäälinguseaduse (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995,
83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834)
paragrahv 19 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu "tulirelvade ja
lõhkeainete" sõnadega ", pornograafilise sisuga või vägivalda
või julmust propageerivate teoste".

   Paragrahv 19. Seaduse jõustumine

   Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 1. mail.

                 Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json