Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 196 "Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 16, 92

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 196 "Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused" muutmine

Vastu võetud 12.02.2003 nr 47

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662) § 19 lõike 3 punkti 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruses nr 196 «Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused» (RT I 2000, 49, 312; 2001, 7, 23; 2002, 105, 626) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) «Tulumaksuseaduse» paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud «Kirikute ja koguduste seaduse» (RT I 2002, 24, 135; 61, 375) kohaselt usuliste ühenduste registrisse kantud juriidiline isik, samuti kuni 1. juulini 2002. a kehtinud «Kirikute ja koguduste seaduse» (RT I 1993, 30, 510; 44, 637; 1994, 28, 425) alusel asutatud ning Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud juriidiline isik;»;

2) paragrahvi 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) paragrahvi 3 punktides 3–5 nimetatud juhtudel toimub stipendiumide taotlemine ja määramine avaliku konkursi alusel. Teave avaliku konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilise levikuga päevalehes või paragrahvi 3 punktides 3–5 nimetatud stipendiumi maksja veebilehel. Kui teave avaliku konkursi kohta avaldati ainult veebilehel, peab stipendiumi saaja esitama maksuhalduri nõudmisel väljatrüki vastava konkursi kohta avaldatud teabest.»

§ 2. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister
rahandusministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json