Teksti suurus:

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RT I 2003, 16, 93

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

Vastu võetud 12.02.2003 nr 48

Määrus kehtestatakse « Jahiseaduse» (RT I 2002, 41, 252) § 56 alusel.

1. peatükk
JAHIULUKI EBASEADUSLIKU HUKKAMISEGA KESKKONNALE TEKITATUD KAHJU MÄÄRAD

§1. Jahiuluki ebaseaduslik hukkamine

Jahiuluki ebaseaduslikuks hukkamiseks käesoleva määruse tähenduses loetakse jahiuluki isendi hukkamist või jahilinnu muna korjamist, kui selle tegevusega kaasneb seaduse või seaduse alusel antud õigusakti nõuete rikkumine.

§2. Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad (edaspidi kahjumäär) jahiuluki ühe isendi kohta on järgmised:

  Jahiuluki nimetus  

  Kahjumäär isendi  
kohta (kroonides)

  Eestikeelne tavanimetus     Teaduslik nimetus  
Pruunkaru Ursus arctos
30000
Ilves Felis lynx
15000
Põder Alces alces
12000
Punahirv Cervus elaphus
12000
Metskits Capreolus capreolus
6000
Metssiga Sus scrofa
6000
Hunt Canis lupus
6000
Mäger Meles meles
1500
Jänes Lepus sp.
1000
Punarebane Vulpes vulpes
500
Kobras Castor fiber
500
Metsnugis Martes martes
500
Tuhkur Mustela putorius
500
Valgepõsk-lagle Branta leucopsis
600
Rabahani Anser fabalis
600
Suur-laukhani Anser albifrons
600
Hallhani Anser anser
600
Laanepüü Bonasa bonasia
300
Nurmkana Perdix perdix
300
Hallhaigur Ardea cinerea
300
Viupart Anas penelope
300
Rääkspart Anas strepera
300
Piilpart Anas crecca
300
Sinikael-part Anas platyrhynchos
300
Soopart Anas acuta
300
Rägapart Anas querquedula
300
Luitsnokk-part Anas clypeata
300
Punapea-vart Aythya ferina
300
Tuttvart Aythya fuligula
300
Merivart Aythya marila
300
Hahk Somateria mollissima
300
Aul Clangula hyemalis
300
Mustvaeras Melanitta nigra
300
Sõtkas Bucephala clangula
300
Lauk Fulica atra
300
Metskurvits Scolopax rusticola
300
Tikutaja Gallinago gallinago
300
Kaelustuvi Columba palumbus
300
Naerukajakas Larus ridibundus
150
Hõbekajakas Larus argentatus
150
Merikajakas Larus marinus
150
Kalakajakas Larus canus
150
Ronk Corvus corax
150
Künnivares Corvus frugilegus
50
Hallrästas Turdus pilaris
50

§3. Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamine

(1) Kui jahiuluki isendi hukkas jahipidamisõiguseta isik või ta hukati kohas, mis ei kuulu jahiloa väljaandja jahipiirkonda, samuti kui jahil hukati rohkem loomi kui oli jahiloaga lubatud või kui suuruluki küttimise loale jäeti suuruluki hukkamise kohta vastav märkus tegemata, arvestatakse keskkonnale tekitatud kahju §-s 2 sätestatud kahjumäära järgi, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul.

(2) Jahiuluki tiine isendi või jahilinnu isendi pesitsusajal hukkamise korral arvutatakse keskkonnale tekitatud kahju §-s 2 toodud kahjumäära kolmekordses ulatuses.

(3) Jahilinnu pesitsusaeg käesoleva määruse tähenduses on ajavahemik 1. aprillist kuni 31. juulini.

(4) Suurulukiküttimise loal märgitust erinevas vanuses või erinevast soost suuruluki küttimisel keskkonnale tekitatud kahju hüvitamist ei nõuta.

(5) Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju suuruse kohta koostab «Jahiseaduse» § 55 lõikes 1 nimetatud isik määruse lisas esitatud vormi kohase akti.

2. peatükk
JAHIULUKI ELUPAIGA HÄVITAMISE VÕI KAHJUSTAMISEGA KESKKONNALE TEKITATUD KAHJU MÄÄRAD

§4. Jahiuluki elupaik

Jahiuluki elupaik käesoleva määruse tähenduses on piirkond, kus loomad püsivalt elavad, samuti imetajate urud ja imetajate ning lindude pesad ja perioodilise koondumise paigad.

§5. Jahiulukite elupaiga hävitamine või kahjustamine

(1) Jahiuluki elupaiga hävitamine käesoleva määruse tähenduses on elupaiga muutmine ulukile elamiskõlbmatuks. Jahiuluki elupaiga kahjustamine on elupaiga tingimuste ebasoodsamaks muutmine (varje-, sigimis- või toitumistingimuste halvendamine), välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhul.

(2) Õiguspärase jahipidamise käigus jahiuluki uru lahtikaevamist, kopra pesa, uru või tammi lammutamist, samuti seaduspärast tegevust jahiulukikahjustuste kõrvaldamiseks ei loeta jahiuluki elupaiga hävitamiseks ega kahjustamiseks.

§6. Jahiulukite elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamine

(1) Jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamise korral arvestatakse keskkonnale tekitatud kahju sõltuvalt uluki elupaiga taastamiseks tegelikult tehtud kulutustest järgmiselt:
1) uruloomade (rebane, kährik, mäger) urusüsteemi hävitamise või kahjustamise korral kuni 1500 krooni;
2) kopra urusüsteemi või pesa hävitamise korral kuni 500 krooni;
3) kopratammi hävitamise korral kuni 300 krooni.

(2) Jahilinnu pesa kahjustamise või jahilinnu munade ebaseadusliku kogumise korral arvestatakse keskkonnale tekitatud kahju vastava linnu eest kehtestatud kahjumäära pooles ulatuses ühe muna kohta või kui munade arvu ei ole võimalik kindlaks teha, siis kolmekordses ulatuses ühe pesa kohta.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2003. a.

Peaminister Siim KALLAS

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2003. a määruse nr 48 «Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad»
lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json