HALDUSÕIGUSMaksuõigusTopeltmaksustamist käsitlevad välislepingudValgevene

Riigid ja territooriumidValgevene

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping

 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vahelise tulumaksuga
   topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise
     tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus

        Vastu võetud 25. märtsil 1998. a.

   Ratifitseerida juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Valgevene
Vabariigi vaheline tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning
maksudest hoidumise tõkestamise leping, mis on alla kirjutatud
1997. aasta 21. jaanuaril Minskis.

                 Riigikogu esimees Toomas SAVI


 Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vaheline tulumaksuga
   topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise
           tõkestamise leping

      Alla kirjutatud 21. jaanuaril 1997. a.

   Eesti Vabariigi valitsus ja Valgevene Vabariigi valitsus,

   soovides sõlmida lepingut tulumaksuga topeltmaksustamise
vältimiseks ning maksudest hoidumise tõkestamiseks,

   leppisid kokku järgnevas:

   Artikkel 1. Isikuline ulatus

   Käesolev leping kehtib isikute suhtes, kes on ühe või
mõlema lepinguosalise riigi residendid.

   Artikkel 2. Lepingualused maksud

   1. Käesolev leping kehtib lepinguosalise riigi või tema
kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud tulumaksude suhtes,
seda sõltumata nende sissenõudmise viisist.

   2. Tulumaksudena käsitletakse makse, mis on kehtestatud
kogutulule või tulu koostisosadele, sealhulgas makse vara
võõrandamisest saadud tulule.

   3. Olemasolevad maksud, mille suhtes leping kehtib, on
konkreetselt:

   a) Eestis:
   (i) tulumaks;
   (ii) kohalik tulumaks;
   (edaspidi "Eesti maks");

   b) Valgevenes:
   (i) juriidiliste isikute tulu- ja kasumimaks (padatak na
dahodõ i prõbõtak jurõdõtðnõh asob);
   (ii) füüsiliste isikute tulumaks (padahodnõ padatak z
gramadzjan);
   (edaspidi "Valgevene maks").

   4. Leping kehtib ka igale samasele või olemuslikult
sarnasele maksule, mis on kehtestatud pärast käesoleva lepingu
allakirjutamise kuupäeva lisaks olemasolevatele maksudele või
nende asemel. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud
teatavad üksteisele igast tähtsamast muudatusest, mis on tehtud
nende vastavates maksuseadustes.

   Artikkel 3. Põhimõisted

   1. Käesoleva lepingu mõttes, kui kontekst ei nõua teisiti:
   a) mõiste "Eesti" tähistab Eesti Vabariiki ja, kasutatuna
geograafilises mõttes, tähistab Eesti territooriumi ja muid
Eesti territoriaalvetega külgnevaid alasid, kus Eesti võib Eesti
seaduste alusel ja kooskõlas rahvusvahelise õigusega kasutada
õigusi merepõhja, maapõue ning neis leiduvate loodusvarade
suhtes;
   b) mõiste "Valgevene" tähistab Valgevene Vabariiki ja,
kasutatuna geograafilises mõttes, tähistab territooriumi, kus
Valgevene Vabariik kasutab Valgevene seaduste alusel ja
kooskõlas rahvusvahelise õigusega oma suveräänseid õigusi ja
jurisdiktsiooni;
   c) mõisted "lepinguosaline riik" ja "teine lepinguosaline
riik" tähistavad Eestit või Valgevenet, nii nagu kontekst seda
nõuab;
   d) mõiste "isik" hõlmab füüsilist isikut, kompaniid ja muud
isikute ühendust;
   e) mõiste "kompanii" tähistab juriidilist isikut või
üksust, keda maksustamise eesmärgil käsitletakse juriidilise
isikuna;
   f) mõisted "lepinguosalise riigi ettevõte" ja "teise
lepinguosalise riigi ettevõte" tähistavad vastavalt
lepinguosalise riigi residendi ettevõtet ja teise lepinguosalise
riigi residendi ettevõtet;
   g) mõiste "kodanik" tähistab:
   (i) lepinguosalise riigi kodakondsust omavat füüsilist
isikut;
   (ii) juriidilist isikut, partnerluse vormi või
assotsiatsiooni, kelle staatus on määratletud lepinguosalises
riigis kehtivate seadustega;
   h) mõiste "rahvusvaheline transport" tähistab
lepinguosalise riigi ettevõtte mere- või õhutransporti, välja
arvatud juhul, kui mere- või õhutransport toimub ainult teise
lepinguosalise riigi piirides;
   i) mõiste "kompetentne ametivõim" tähistab:
   (i) Eestis rahandusministrit või tema volitatud esindajat;
   (ii) Valgevenes Ministrite Kabineti juures asuvat Maksude
Peavalitsust või tema volitatud esindajat.

   2. Kui lepinguosaline riik kasutab lepingu rakendamisel
teisi siin defineerimata mõisteid, siis on neil, kui kontekst ei
nõua teisiti, tähendus, mis neil on selle riigi seaduse alusel
vastavate maksude kohta, mille suhtes leping kehtib.

   Artikkel 4. Resident

   1. Käesoleva lepingu mõttes tähistab mõiste "lepinguosalise
riigi resident" isikut, kellel on selle riigi seaduste alusel
maksukohustus elukoha, residentsuse, juhtkonna asukoha,
registreerimiskoha või mõne muu sarnase kriteeriumi tõttu.
Mõiste hõlmab niisamuti selle riigi valitsust ja tema kohalikke
omavalitsusi. Mõiste ei hõlma isikut, kellel on selles riigis
maksukohustus ainult seal asuvate tuluallikate tõttu.

   2. Kui lõike 1 sätete kohaselt on füüsiline isik mõlema
lepinguosalise riigi resident, siis määratakse tema staatus
järgnevalt:
   a) teda loetakse residendiks riigis, kus tal on alaline
elukoht; kui tal on alaline elukoht mõlemas riigis, siis
loetakse teda residendiks riigis, kellega tal on otsesemad
isiklikud ja majanduslikud sidemed (eluliste huvide keskus);
   b) kui riiki, kus on tema eluliste huvide keskus, ei ole
võimalik kindlaks määrata, või kui tal puudub alaline elukoht
kummaski riigis, siis loetakse teda residendiks riigis, kus ta
korduvalt viibib;
   c) kui ta viibib korduvalt mõlemas riigis või ei viibi
korduvalt neist kummaski, siis loetakse teda residendiks riigis,
kelle kodanik ta on;
   d) kui residendi staatust ei ole võimalik määrata kooskõlas
punktidega a-c, siis lahendatakse see küsimus lepinguosaliste
riikide kompetentsete ametivõimude vastastikusel kokkuleppel.

   3. Kui lõike 1 sätete kohaselt on isik, kes ei ole
füüsiline isik, mõlema lepinguosalise riigi resident, siis
püüavad lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud
lahendada seda küsimust vastastikuse kokkuleppe teel ja
otsustada lepingu rakendamise üle sellise isiku suhtes.

   Artikkel 5. Püsiv tegevuskoht

   1. Käesoleva lepingu mõttes tähistab mõiste "püsiv
tegevuskoht" äritegevuse kindlat asukohta, mille kaudu
täielikult või osaliselt toimub ettevõtte äritegevus.

   2. Mõiste "püsiv tegevuskoht" hõlmab sealhulgas:
   a) juhtkonna asukohta;
   b) filiaali;
   c) kontorit;
   d) tehast;
   e) töökoda, ja
   f) kaevandust, nafta- või gaasipuurauku, karjääri või mõnda
teist loodusvarade kasutuselevõtu kohta.

   3. Ehitusplats, ehitus-, montaaþi- või seadmestamisprojekt,
või sellega seotud järelvalve või konsultatsioonialane tegevus
kujutab endast püsivat tegevuskohta ainult juhul, kui selline
plats, projekt või tegevus kestab kauem kui kuus kuud.

   4. Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest ei
loeta mõistet "püsiv tegevuskoht" hõlmavat:
   a) võimsuste kasutamist ettevõttele kuuluvate kaupade
ainult ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil;
   b) ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult
ladustamise, väljapaneku või kohaletoimetamise eesmärgil;
   c) ettevõttele kuuluvate kaubavarude hoidmist ainult
töötlemise eesmärgil teise ettevõtte poolt;
   d) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõttele
vajalike kaupade ostmise või informatsiooni kogumise eesmärgil;
   e) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult ettevõtte
toimimiseks vajaliku, mõne muu ettevalmistava või abistava
iseloomuga tegevuse eesmärgil;
   f) äritegevuse kindla asukoha pidamist ainult seoses
punktides a kuni e loetletud tegevuste ükskõik milliste
kombinatsioonidega, eeldades, et kõik sellest kombinatsioonist
tulenev kindla asukoha äritegevus on ettevalmistava või abistava
iseloomuga.

   5. Olenemata lõigete 1 ja 2 sätetest, kui isik, kes ei ole
sõltumatu esindaja staatuses vastavalt lõikele 6, tegutseb
ettevõtte nimel ning kes on volitatud sõlmima ja korduvalt
sõlmib lepinguosalises riigis ettevõtte nimel lepinguid, siis
loetakse sel ettevõttel olevat püsiv tegevuskoht selles riigis
kõigi sellise isiku poolt ettevõtte jaoks sooritatud tegevuste
suhtes juhul, kui sellise isiku tegevus ei vasta lõikes 4
loetletud tegevustele, mis oleksid toimunud äritegevuse kindla
asukoha kaudu ja mis ei muudaks seda äritegevuse kindlat
asukohta vastavalt selle lõike sätetele püsivaks tegevuskohaks.

   6. Ettevõttel ei loeta olevat lepinguosalises riigis
püsivat tegevuskohta ainult selles riigis maakleri, komisjonäri
või mõne teise sõltumatu esindaja kaudu toimuva äritegevuse
suhtes eeldusel, et sellised isikud tegutsevad äritegevuseks
ettenähtud korras. Seejuures, kui sellise esindaja tegevus
toimub täielikult selle ettevõtte kasuks, siis ei loeta teda
käesoleva lõike mõttes sõltumatuks esindajaks.

   7. Asjaolu, et kompanii, kes on lepinguosalise riigi
resident, kontrollib kompaniid või on kontrollitav kompanii
poolt, kes on teise lepinguosalise riigi resident, või kelle
äritegevus toimub selles teises riigis (kas püsiva tegevuskoha
kaudu või mõnel muul viisil), ei muuda iseenesest kumbagi
kompaniid üksteise suhtes püsivaks tegevuskohaks.

   Artikkel 6. Kinnisvaratulu

   1. Lepinguosalise riigi residendi poolt teises
lepinguosalises riigis olevast kinnisvarast saadud tulu
(sealhulgas tulu põllumajandusest ja metsandusest), võidakse
maksustada selles teises riigis.

   2. Mõistel "kinnisvara" on tähendus, mis tal on selle
lepinguosalise riigi, kus mainitud vara tegelikult asub, seaduse
alusel. Laevu ja õhusõidukeid ei käsitleta kinnisvarana.

   3. Lõike 1 sätted kehtivad kinnisvara otsesest
kasutamisest, rendile andmisest või mõnel muul viisil kinnisvara
kasutamisest saadud tulule, aga ka kinnisvara võõrandamisest
saadud tulule.

   4. Kui aktsiate või muude õiguste omamine kompaniis annab
selliste aktsiate või õiguste omanikule õiguse kompaniile
kuuluva kinnisvara kasutusele, siis võidakse selle õiguse
otsesest kasutamisest, rendileandmisest või mõnel muul viisil
kasutamisest saadud tulu maksustada selles lepinguosalises
riigis, kus kinnisvara asub.

   5. Lõigete 1 ja 3 sätted kehtivad ka ettevõtte kinnisvarast
ja eraviisilises teenistuses kasutatavast kinnisvarast saadud
tulule.

   Artikkel 7. Ärikasumid

   1. Lepinguosalise riigi ettevõtte kasumid maksustatakse
ainult selles riigis, kui ettevõtte äritegevus ei toimu teises
lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu. Kui
ettevõtte äritegevus toimub eelpool mainitud viisil, siis
võidakse ettevõtte kasumeid maksustada teises riigis, kuid
ainult seda osa kasumitest, mis kuulub sellele püsivale
tegevuskohale.

   2. Olenevalt lõike 3 sätetest, kui lepinguosalise riigi
ettevõtte äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis asuva
püsiva tegevuskoha kaudu, siis loetakse kummaski lepinguosalises
riigis sellele püsivale tegevuskohale kuuluvaks kasu-mid, mida
tegevuskoht oleks võinud saada iseseisva ettevõttena, kes osaleb
samade või sarnaste tingimuste alusel samadel või sarnastel
tegevusaladel ja on täiesti iseseisev oma suhetes ettevõttega,
kelle püsiv tegevuskoht ta on.

   3. Püsiva tegevuskoha kasumite määramisel lubatakse
kuludena maha arvata kulusid, mis on tekkinud püsiva tegevuskoha
tõttu, sealhulgas juhtimise ja administreerimisega tekkinud
kulusid, seda kas riigis, kus püsiv tegevuskoht asub, või mujal.
Lepinguosalise riigi poolt lubatud mahaarvatavad kulud hõlmavad
ainult kulusid, mis on selle riigi siseriiklike seaduste alusel
mahaarvatavad.

   4. Niivõrd, kuivõrd püsivale tegevuskohale kuuluvaid
kasumeid määratakse lepinguosalise riigi poolt järgitava tava
kohaselt ettevõtte kogukasumite jaotamise alusel tema erinevate
osade vahel, ei takista lõike 2 ükski säte määramast
maksustatavaid kasumeid selles lepinguosalises riigis kasutatava
jaotusmeetodi järgi; seejuures peab kasutatav jaotusmeetod olema
selline, et tulemus oleks kooskõlas käesolevas artiklis olevate
põhimõtetega.

   5. Kasumeid ei loeta püsivale tegevuskohale kuuluvaks
ainuüksi põhjusel, et see püsiv tegevuskoht ostab ettevõtte
jaoks kaupu.

   6. Eelnevate lõigete mõttes määratakse püsivale
tegevuskohale kuuluvad kasumid igal aastal sama meetodi alusel,
välja arvatud juhul, kui on olemas sobiv ja küllaldane põhjus
vastupidiseks.

   7. Kui kasumid hõlmavad tululiike, mida käsitletakse eraldi
käesoleva lepingu teistes artiklites, siis rakendatakse nende
artiklite sätteid sõltumata käesoleva artikli sätetest.

   8. Miski käesolevas artiklis ei takista lepinguosalist
riiki rakendamast oma seadust, mis käsitleb ükskõik millise
isiku kindlustustegevuse maksustamist.

   Artikkel 8. Mere- ja õhutransport

   1. Lepinguosalise riigi ettevõtte rahvusvahelisest mere-
või õhutranspordist saadud kasumid maksustatakse ainult selles
riigis.

   2. Lõike 1 sätted kehtivad ka kasumitele, mis on saadud
osalusest puulis, ühisäritegevuses või rahvusvahelises
transpordiorganisatsioonis.

   Artikkel 9. Assotsieerunud ettevõtted

   1. Kui
   a) lepinguosalise riigi ettevõte osaleb otseselt või
kaudselt teise lepinguosalise riigi ettevõtte juhtimises,
kontrollimises või kapitalis, või kui
   b) samad isikud osalevad otseselt või kaudselt
lepinguosalise riigi ja teise lepinguosalise riigi ettevõtte
juhtimises, kontrollimises või kapitalis,

   ja kui kummalgi juhul määratakse või lepitakse kahe
ettevõtte vahelistes kaubanduslikes või finantssuhetes kokku
iseseisvate ettevõtete vahelistest erinevad tingimused, siis
võidakse lugeda kasumid, mis oleksid ilma nende tingimusteta
lisandunud ühele nendest ettevõtetest, kuid mis nende tingimuste
tõttu ei lisandunud, selle ettevõtte kasumite hulka ja vastavalt
ka maksustada.

   2. Kui lepinguosaline riik loeb selle riigi ettevõtte
kasumite hulka - ja maksustab vastavalt - kasumeid, mille osas
teise lepinguosalise riigi ettevõte on selles teises riigis
maksustatud, ja kui sellised kasumid on kasumid, mis oleksid
lisandunud esimesena mainitud riigi ettevõttele, kui nende kahe
ettevõtte vahelised tingimused oleksid olnud sarnased
iseseisvate ettevõtete vaheliste tingimustega, siis reguleerib
teine riik vastavalt nende kasumite maksustamise ulatust.
Sellise reguleerimise ulatuse määramisel arvestatakse käesoleva
lepingu teisi sätteid ja lepinguosaliste riikide kompetentsed
ametivõimud konsulteerivad vajadusel teineteisega.

   Artikkel 10. Dividendid

   1. Dividende, mida kompanii, kes on lepinguosalise riigi
resident, maksab teise lepinguosalise riigi residendile,
võidakse maksustada selles teises riigis.

   2. Seejuures võidakse neid dividende maksustada ka selles
lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus
dividende maksev kompanii on resident, aga kui dividendide saaja
on dividendide kasusaav omanik, siis ei ületa dividendidelt
võetav maks 10 protsenti dividendide brutosummast. Käesolev
lõige ei mõjuta kompanii nende kasumite maksustamist, millelt
dividende makstakse.

   3. Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste
"dividendid" tulu aktsiatelt või muudest kasumis osalevatest
õigustest, mis ei ole võlanõuded, ja tulu teistest õigustest,
mida selle riigi seaduste järgi, kus dividende jaotav kompanii
on resident, käsitletakse maksustamisel tuluna aktsiatelt.

   4. Lõigete 1 ja 2 sätted ei kehti, kui dividendide
kasusaava omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident,
äritegevus toimub teises lepinguosalises riigis, kus dividende
maksev kompanii on resident, seal asuva püsiva tegevuskoha
kaudu, või ta tegutseb selles teises riigis eraviisiliselt seal
asuva kindla asukoha kaudu ja osalus, mille alusel dividende
makstakse, on tegelikult seotud sellise püsiva tegevuskoha või
kindla asukohaga. Sel juhul kehtivad vastavalt kas artikli 7 või
artikli 14 sätted.

   5. Kui kompanii, kes on lepinguosalise riigi resident, saab
kasumeid või tulu teisest lepinguosalisest riigist, siis ei saa
see teine riik kehtestada maksu kompanii poolt makstavatele
dividendidele, välja arvatud juhul, kui dividende makstakse
selle teise riigi residendile või kui osalus, mille alusel
dividende makstakse, on tegelikult seotud selles teises riigis
asuva püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga ega saa allutada
kompanii jaotamata kasumeid maksule kompanii jaotamata
kasumitelt, isegi kui makstavad dividendid või jaotamata kasumid
koosnevad täielikult või osaliselt selles teises riigis tekkinud
tulust või kasumitest.

   Artikkel 11. Intressid

   1. Intressid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida
makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse
maksustada selles teises riigis.

   2. Seejuures võidakse neid intresse maksustada ka selles
lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi seadustele, kus
intressid tekivad, aga kui intresside saaja on intresside
kasusaav omanik, siis ei ületa intressidelt võetav maks 10
protsenti intresside brutosummast.

   3. Olenemata lõike 2 sätetest on lepinguosalises riigis
tekkinud intressid, mille saajaks ja kasusaavaks omanikuks on
teise lepinguosalise riigi valitsus, sealhulgas tema kohalikud
omavalitsused, kesk(riigi)pank või täielikult sellele
valitsusele kuuluv finantsinstitutsioon, või selle valitsuse
poolt garanteeritud laenudest saadud intressid, vabastatud
esimesena mainitud riigi maksust.

   4. Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste
"intressid" tulu igat liiki võlanõuetest, mis on või ei ole
tagatud hüpoteegiga, ja õigusega osaleda või mitte osaleda
võlgniku kasumites, ja eriti tulu valitsuse väärtpaberitelt ja
tulu võlakohustustest ning obligatsioonidest, sealhulgas
selliste väärtpaberite, võlakohustuste ja obligatsioonidega
kaasnevatest preemiatest ning auhindadest. Käesoleva artikli
mõttes ei käsitleta intressidena viivist hilinenud maksetelt.

   5. Lõigete 1 ja 2 sätted ei kehti, kui intresside kasusaava
omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub
teises lepinguosalises riigis, kus intressid tekivad, seal asuva
püsiva tegevuskoha kaudu, või kui ta tegutseb teises riigis
eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja võlanõue,
mille eest intresse makstakse, on tegelikult seotud sellise
püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sel juhul kehtivad
vastavalt kas artikli 7 või artikli 14 sätted.

   6. Intresse loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui
maksja on selle riigi resident. Seejuures, kui intresse maksval
isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on
lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht,
millega seoses tekkis võlgnevus, millelt intresse makstakse,
ning nende intressidega koormatakse püsivat tegevuskohta või
kindlat asukohta, siis loetakse neid intresse tekkinuks riigis,
kus asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

   7. Kui intresside maksja ja kasusaava omaniku või nende
mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu vastava
võlanõude eest makstavate intresside summa ületab summa, mis
oleks maksja ja kasusaava omaniku vahel kokku lepitud selliste
suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva artikli sätted ainult
viimatimainitud summale. Sel juhul kuulub maksete liigosa
maksustamisele vastavalt kummagi lepinguosalise riigi
seadustele, arvestades käesoleva lepingu teisi sätteid.

   Artikkel 12. Rojaltid

   1. Rojaltid, mis tekivad lepinguosalises riigis ja mida
makstakse teise lepinguosalise riigi residendile, võidakse
maksustada selles teises riigis.

   2. Seejuures võidakse sellised rojaltid maksustada ka
selles lepinguosalises riigis ja vastavalt selle riigi
seadustele, kus rojaltid tekivad, aga kui rojaltide saaja on
rojaltide kasusaav omanik, siis ei ületa rojaltidelt võetav maks
10 protsenti rojaltide brutosummast.

   3. Käesolevas artiklis kasutatuna tähistab mõiste
"rojaltid" igat liiki makseid, mida saadakse tasuna kasutamise
eest või õiguse eest kasutada kirjanduslike, kunstiliste või
teaduslike tööde, sealhulgas kinofilmide ja raadio- või
televisioonisaadete salvestiste autoriõigusi, patente,
kaubamärke, disaine või mudeleid, plaane, salajasi valemeid või
protsesse, või kasutamise eest või õiguse eest kasutada
tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast sisseseadet, või
tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutavat
informatsiooni.

   4. Lõigete 1 ja 2 sätted ei kehti, kui rojaltide kasusaava
omaniku, kes on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub
teises lepinguosalises riigis, kus rojaltid tekivad, seal asuva
püsiva tegevuskoha kaudu, või kui ta tegutseb teises riigis
eraviisiliselt seal asuva kindla asukoha kaudu ja õigus või
vara, mille eest rojalteid makstakse, on tegelikult seotud
sellise püsiva tegevuskoha või kindla asukohaga. Sel juhul
kehtivad vastavalt kas artikli 7 või artikli 14 sätted.

   5. Rojalteid loetakse tekkinuks lepinguosalises riigis, kui
maksja on selle riigi resident. Seejuures, kui rojalteid maksval
isikul, kes on või ei ole lepinguosalise riigi resident, on
lepinguosalises riigis püsiv tegevuskoht või kindel asukoht,
millega seoses tekkis kohustus maksta rojalteid, ning nende
rojaltidega koormatakse püsivat tegevuskohta või kindlat
asukohta, siis loetakse neid rojalteid tekkinuks riigis, kus
asub püsiv tegevuskoht või kindel asukoht.

   6. Kui rojaltide maksja ja kasusaava omaniku või nende
mõlema ja mõne teise isiku vaheliste erisuhete tõttu kasutamise,
õiguse või informatsiooni eest makstavate rojaltide summa ületab
summa, mis oleks maksja ning kasusaava omaniku vahel kokku
lepitud selliste suhete puudumisel, siis kehtivad käesoleva
artikli sätted ainult viimatimainitud summale. Sel juhul kuulub
maksete liigosa maksustamisele vastavalt kummagi lepinguosalise
riigi seadustele, arvestades käesoleva lepingu teisi sätteid.

   Artikkel 13. Kasu vara võõrandamisel

   1. Lepinguosalise riigi residendi poolt saadud kasu
artiklis 6 käsitletud ja teises lepinguosalises riigis paikneva
kinnisvara võõrandamisel, või aktsiate võõrandamisel kompaniis,
mille vara koosneb põhiliselt sellisest varast, võidakse
maksustada selles teises riigis.

   2. Kasu vara, mis ei ole kinnisvara, võõrandamisel, mis
moodustab osa lepinguosalise riigi ettevõtte teises
lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha äritegevuses
kasutatavast varast või lepinguosalise riigi residendi teises
lepinguosalises riigis toimuvaks eraviisiliseks teenistuseks
vajaliku kindla asukoha varast, mis ei ole kinnisvara,
sealhulgas kasu sellise püsiva tegevuskoha (kas eraldi või koos
kogu ettevõttega) või kindla asukoha võõrandamisel, võidakse
maksustada selles teises riigis.

   3. Kasu, mis on saadud lepinguosalise riigi ettevõtte poolt
rahvusvahelises transpordis kasutatavate mere- või õhusõidukite
või selliste mere- või õhusõidukite ekspluateerimiseks vajaliku
vara, mis ei ole kinnisvara, võõrandamisel maksustatakse ainult
selles riigis.

   4. Kapitali juurdekasvu iga muu vara, mida ei ole
käsitletud lõigetes 1, 2 ja 3, võõrandamisel maksustatakse
ainult selles lepinguosalises riigis, kus võõrandaja on
resident.

   Artikkel 14. Eraviisiline teenistus

   1. Tulu, mida lepinguosalise riigi residendist füüsiline
isik saab kutsealasest teenistusest või muust eraviisilise
iseloomuga tegevusest, maksustatakse ainult selles riigis, kui
tal ei ole teises lepinguosalises riigis kindlat asukohta (oma
tegevuseks pidevalt vajalikku kindlat asukohta). Kui tal on
selline kindel asukoht, siis võidakse tulu maksustada teises
lepinguosalises riigis, kuid ainult selles osas, mis kuulub
sellele kindlale asukohale. Käesoleva lõike mõttes, kui
füüsiline isik viibib lepinguosalises riigis perioodi või mitme
perioodi jooksul kokku rohkem kui 183 päeva mõne
kaheteistkümnekuulise perioodi vältel, mis algab või lõpeb
vastaval rahandusaastal, siis loetakse tal teises riigis olevat
tema tegevuseks pidevalt vajalik kindel asukoht ja tema teises
riigis toimunud ülalpool mainitud tegevusest saadud tulu kuulub
sellele kindlale asukohale.

   2. Mõiste "kutsealane teenistus" hõlmab eriti eraviisilist
teadus-, kirjandus-, kunsti-, kasvatus- või haridusalast
tegevust, aga ka arstide, juristide, inseneride, arhitektide,
hambaarstide ja raamatupidajate eraviisilist tegevust.

   Artikkel 15. Palgateenistus

   1. Olenevalt artiklite 16, 18 ja 19 sätetest maksustatakse
lepinguosalise riigi residendi poolt saadud palka, töötasu ning
muid sarnaseid teenistuse eest saadud tasusid ainult selles
riigis, kui teenistus ei ole toimunud teises lepinguosalises
riigis. Kui teenistus on toimunud nii, siis võidakse sellist
teenistuse eest saadud tasu maksustada selles teises riigis.

   2. Olenemata lõike 1 sätetest maksustatakse lepinguosalise
riigi residendi poolt teises lepinguosalises riigis teenistuse
eest saadud tasu ainult esimesena mainitud riigis, kui:
   a) tasu saaja viibib teises riigis perioodi või mitme
perioodi jooksul, mis ei ületa kokku 183 päeva mõne
kaheteistkümnekuulise perioodi vältel, mis algab või lõpeb
vastaval rahandusaastal, ja
   b) tasu maksab tööandja või tasu makstakse tööandja nimel,
kes ei ole selle teise riigi resident, ja
   c) tasuga ei koormata püsivat tegevuskohta ega kindlat
asukohta, mis tööandjal on teises riigis.

   3. Olenemata käesoleva artikli eelnevatest sätetest
võidakse lepinguosalise riigi residendi poolt rahvusvahelises
transpordis kasutatavatel mere- või õhusõidukitel toimunud
teenistuse eest saadud tasu maksustada selles riigis.

   Artikkel 16. Juhatuse liikmete tasud

   Juhatuse liikmete tasud ja muud sarnased väljamaksed, mida
lepinguosalise riigi resident saab teise lepinguosalise riigi
residendist kompanii juhatuse liikmena, võidakse maksustada
selles teises riigis.

   Artikkel 17. Kunstnikud ja sportlased

   1. Olenemata artiklite 14 ja 15 sätetest võidakse
lepinguosalise riigi residendi teatris, kinos, raadios või
televisioonis kunstnikuna, või muusiku või sportlasena teises
lepinguosalises riigis toimuvast isiklikust tegevusest saadud
tulu maksustada selles teises riigis.

   2. Kui kunstniku või sportlase isiklikust tegevusest
tekkinud tulu ei saa kunstnik või sportlane, vaid mõni teine
isik, siis võidakse seda tulu, olenemata artiklite 7, 14 ja 15
sätetest, maksustada lepinguosalises riigis, kus kunstniku või
sportlase tegevus on toimunud.

   Artikkel 18. Pensionid

   Olenevalt artikli 19 lõike 2 sätetest maksustatakse
lepinguosalise riigi residendile eelnenud teenistuse eest
makstavad pensionid ja muud sarnased väljamaksed ainult selles
riigis.

   Artikkel 19. Riigiteenistus

   1. a) Palgad, töötasud ja muud sarnased tasud, mis ei ole
pension, ja mida lepinguosalise riigi või kohaliku omavalitsuse
poolt makstakse füüsilisele isikule selle riigi või omavalitsuse
teenistuses oleku eest, maksustatakse ainult selles riigis.

   b) Seejuures maksustatakse sellised palgad, töötasud ja
muud sarnased tasud ainult teises lepinguosalises riigis, kui
teenistus on toimunud selles teises riigis ja kui füüsiline isik
on selle riigi resident, kes:
   (i) on antud riigi kodanik; või
   (ii) kellest ei saanud antud riigi residenti ainult
teenistuse eesmärgil.

   2. a) Pensioni, mida lepinguosalise riigi või kohaliku
omavalitsuse, või selle riigi või kohaliku omavalitsuse poolt
loodud fondidest makstakse füüsilisele isikule selle riigi või
omavalitsuse teenistuses oleku eest, maksustatakse ainult selles
riigis.

   b) Seejuures maksustatakse seda pensioni ainult teises
lepinguosalises riigis, kui füüsiline isik on selle riigi
resident ja kodanik.

   3. Palkade, töötasude ja muude sarnaste tasude, ja
pensionide suhtes, mis on saadud lepinguosalise riigi või
kohaliku omavalitsuse äritegevusega seotud teenistuse eest,
kehtivad artiklite 15, 16 ja 18 sätted.

   4. Käesoleva artikli mõttes rakendatakse mõistet "kohalik
omavalitsus" ainult Eestis.

   Artikkel 20. Üliõpilased

   Üliõpilase, õpilase või praktikandi, kes on või oli
vahetult enne lepinguosalises riigis viibimist teise
lepinguosalise riigi resident ja kes viibib esimesena mainitud
riigis ainult õpingute või praktiseerimise eesmärgil,
ülalpidamiseks, õpinguteks või praktiseerimiseks saadud
väljamakseid ei maksustata selles riigis tingimusel, et need
väljamaksed tulevad väljaspool seda riiki asuvatest allikatest.

   Artikkel 21. Muu tulu

   1. Lepinguosalise riigi residendi poolt saadud tululiike,
mida käesoleva lepingu eelmistes artiklites ei ole käsitletud,
maksustatakse ainult selles riigis, olenemata sellest, kus tulud
tekivad.

   2. Lõike 1 sätted ei kehti tulule, mis ei ole artikli 6
lõikes 2 määratletud kinnisvaratulu, kui sellise tulu saaja, kes
on lepinguosalise riigi resident, äritegevus toimub teises
lepinguosalises riigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu, või kelle
eraviisiline teenistus toimub teises lepinguosalises riigis
asuva kindla asukoha kaudu, ja kelle õigused või vara, millega
seoses tulu saadakse, on tegelikult seotud sellise püsiva
tegevuskoha või kindla asukohaga. Sel juhul kehtivad vastavalt
kas artikli 7 või artikli 14 sätted.

   Artikkel 22. Topeltmaksustamise kõrvaldamine

   1. Eesti residendi puhul kõrvaldatakse topeltmaksustamine
järgnevalt:

   a) Kui Eesti resident saab tulu, mida vastavalt käesolevale
lepingule võidakse maksustada Valgevenes, ja kui tema
siseriiklikes seadustes puudub enamsoodustatud käsitlus, siis
võimaldab Eesti mahaarvestuse selle residendi tulumaksust
summas, mis vastab Valgevenes makstud tulumaksule.

   Seejuures ei ületa selline mahaarvestus seda osa Eesti
tulumaksust, mis oli arvestatud enne mahaarvestuse tegemist
tulule, mida võidakse maksustada Valgevenes.

   b) Punkti a mõttes, kui Eesti residendist kompanii saab
dividende Valgevene residendist kompaniilt, kelle
hääleõiguslikest aktsiatest kuulub talle vähemalt 10 protsenti,
siis ei hõlma Valgevenes makstud maks mitte ainult dividendidelt
makstud maksu, vaid ka maksu dividendide aluseks olevalt
kasumiosalt.

   2. Valgevene residendi puhul kõrvaldatakse
topeltmaksustamine järgnevalt:

   Kui Valgevene resident saab tulu, mida vastavalt käesoleva
lepingu sätetele võidakse maksustada Eestis, siis võimaldab
Valgevene mahaarvestuse selle residendi tulumaksust summas, mis
vastab Eestis makstud tulumaksule.

   Seejuures ei ületa selline mahaarvestus seda osa
tulumaksust, mis oli arvestatud enne mahaarvestuse tegemist
tulule, mida võidakse maksustada Eestis.

   Artikkel 23. Mittediskrimineerimine

   1. Lepinguosalise riigi kodanikke ei allutata teises
lepinguosalises riigis maksustamisele või sellega kaasnevatele
nõuetele, mis on erinevad või koormavamad kui maksustamine või
sellega kaasnevad nõuded, millele samades tingimustes alluvad
või alluksid selle teise riigi kodanikud, seda eriti
residentsuse suhtes. Olenemata artikli 1 sätetest rakendatakse
käesolevat sätet ka isikute suhtes, kes ei ole ühe või mõlema
lepinguosalise riigi residendid.

   2. Lepinguosalise riigi ettevõtte teises lepinguosalises
riigis asuva püsiva tegevuskoha maksustamine ei saa teises
riigis olla vähem soodus kui selle teise riigi sama tegevusega
ettevõtete maksustamine. Käesolevat sätet ei saa tõlgendada kui
lepinguosalise riigi kohustust võimaldada teise lepinguosalise
riigi residendile isiklikke maksusoodustusi, maksuvabastusi ja
maksuvähendusi perekonnaseisu või perekondlike kohustuste tõttu
sarnaselt oma residentidega.

   3. Välja arvatud juhtudel, kui kehtivad artikli 9 lõike 1,
artikli 11 lõike 7 või artikli 12 lõike 6 sätted, kuuluvad
lepinguosalise riigi ettevõtte poolt teise lepinguosalise riigi
residendile makstavad intressid, rojaltid ja teised väljamaksed
selle ettevõtte maksustatavate kasumite määramisel
mahaarvestusele samadel tingimustel, kui neid oleks makstud
esimesena mainitud riigi residendile.

   4. Lepinguosalise riigi ettevõtteid, kelle kapitali kas
osaliselt või täielikult omatakse või otseselt või kaudselt
kontrollitakse teise lepinguosalise riigi ühe või enama
residendi poolt, ei allutata esimesena mainitud riigis
maksustamisele või sellega kaasnevatele nõuetele, mis on
erinevad või koormavamad kui maksustamine või sellega kaasnevad
nõuded, millele alluvad või alluksid esimesena mainitud riigi
teised sarnased ettevõtted.

   5. Olenemata artikli 2 sätetest kehtivad käesoleva artikli
sätted igat liiki maksude suhtes.

   Artikkel 24. Vastastikuse kokkuleppe protseduur

   1. Kui isik arvab, et ühe või mõlema lepinguosalise riigi
tegevus põhjustab või võib põhjustada tema sellist maksustamist,
mis ei ole kooskõlas käesoleva lepingu sätetega, siis võib ta
hoolimata nende riikide siseriiklikes seadustes sätestatust
esitada oma juhtumi selle lepinguosalise riigi kompetentsele
ametivõimule, kelle resident ta on, või kui tema juhtum käib
artikli 23 lõike 1 alla, siis selle lepinguosalise riigi
kompetentsele ametivõimule, kelle kodanik ta on. Juhtum tuleb
esitada kolme aasta jooksul alates lepingu sätetele
mittevastavat maksustamist põhjustava tegevuse esimesest
teatavakstegemisest.

   2. Kui protest on kompetentse ametivõimu arvates õigustatud
ja ta rahuldavat lahendust ei saavuta, siis püüab ta käesolevale
lepingule mittevastava maksustamise vältimiseks lahendada
juhtumit vastastikusel kokkuleppel teise lepinguosalise riigi
kompetentse ametivõimuga. Saavutatud kokkulepe viiakse täide
hoolimata lepinguosaliste riikide siseriiklike seaduste
ajapiirangutest.

   3. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud püüavad
vastastikusel kokkuleppel lahendada kõiki raskusi või kahtlusi,
mis tekivad lepingu tõlgendamisel või rakendamisel. Samuti
võivad nad üksteisega konsulteerida topeltmaksustamise
kõrvaldamiseks juhtudel, mida lepingus ei ole käsitletud.

   4. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud võivad
eelnevate lõigete mõttes kokkuleppe saavutamiseks teineteisega
vahetult konsulteerida. Kui kokkuleppe saavutamiseks osutub
otstarbekaks suuline arvamustevahetus, siis võib see toimuda
lepinguosaliste riikide kompetentsete ametivõimude esindajatest
koosneva komisjoni kaudu.

   Artikkel 25. Informatsioonivahetus

   1. Lepinguosaliste riikide kompetentsed ametivõimud
vahetavad sellist informatsiooni, mis on vajalik käesoleva
lepingu sätete või lepinguosaliste riikide siseriiklike
õigusaktide täitmiseks lepingualuste maksude suhtes niivõrd,
kuivõrd sellekohane maksustamine ei ole lepinguga vastuolus.
Informatsioonivahetus ei ole piiratud artikliga 1.
Lepinguosaliselt riigilt saadud informatsiooni käsitletakse
saladusena sarnaselt selle riigi siseriiklike õigusaktide alusel
saadava informatsiooniga ja seda avaldatakse ainult isikutele
või ametivõimudele (sealhulgas kohtutele ja valitsusasutustele),
kes on seotud lepingualuste maksude määramise või kogumisega,
maksude sissenõudmisega, maksude suhtes vastutusele võtmisega
või nende maksudega seotud kaebuste lahendamisega. Need isikud
või ametivõimud kasutavad informatsiooni ainult nimetatud
eesmärkidel. Nad võivad avaldada informatsiooni avalikul
kohtuprotsessil või kohtuotsuse raamides.

   2. Lõike 1 sätteid ei saa mingil juhul tõlgendada kui
lepinguosalisele riigile pandud kohustust:
   a) võtta administratiivseid meetmeid, mis on vastuolus
selle või teise lepinguosalise riigi seaduste ja
administratiivse tegevusega;
   b) anda informatsiooni, mis ei ole selle või teise
lepiguosalise riigi seaduste alusel või administreerimise
tavalise korra järgi kättesaadav;
   c) anda informatsiooni, mis avaldaks mõne kaubavahetuse,
äritegevuse, tööstusliku, kaubandusliku või kutsealase saladuse
või kaubavahetusprotsessi või informatsiooni, mille avaldamine
oleks vastuolus riiklike huvidega (ordre public).

   Artikkel 26. Diplomaatiliste missioonide ja
konsulaarasutuste liikmed

   Miski käesolevas lepingus ei mõjuta diplomaatiliste
missioonide ja konsulaarasutuste liikmete maksualaseid
privileege, mis tulenevad rahvusvahelise õiguse üldreeglitest
või erikokkulepete tingimustest.

   Artikkel 27. Lepingu jõustumine

   1. Käesolev leping kuulub ratifitseerimisele ja
ratifitseerimisdokumendid vahetatakse niipea, kui võimalik.

   2. Käesolev leping jõustub ratifitseerimisdokumentide
vahetamise päeval ja selle sätted hakkavad kehtima:
   a) 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari saadud tulult
kinnipeetavate maksude suhtes - kalendriaastal, mis järgneb
lepingu jõustumise aastale;
   b) muude maksude suhtes maksudele, mis kuuluvad maksmisele
1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari algaval maksustamisperioodil
- kalendriaastal, mis järgneb lepingu jõustumise aastale.

   Artikkel 28. Lepingu lõpetamine

   Käesolev leping jääb jõusse kuni tema lõpetamiseni
lepinguosalise riigi poolt. Kumbki lepinguosaline riik võib
lõpetada lepingu diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku
etteteatamisega vähemalt kuus kuud enne kalendriaasta lõppu. Sel
juhul lakkab leping kehtimast:
   a) 1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari saadud tulult
kinnipeetavate maksude suhtes - kalendriaastal, mis järgneb
lepingu lõpetamisteate andmise aastale;
   b) muude maksude suhtes maksudele, mis kuuluvad maksmisele
1. jaanuaril või pärast 1. jaanuari algaval maksustamisperioodil
- kalendriaastal, mis järgneb lepingu lõpetamisteate andmise
aastale.

   Ülaltoodu tõenduseks on vastavalt volitatud isikud
kirjutanud alla käesolevale lepingule.

   Sõlmitud Minskis 21. jaanuaril 1997. a kahes eksemplaris
eesti, valgevene ja inglise keeles, kusjuures kõik kolm teksti
on võrdselt autentsed. Tõlgendamise erinevuse korral võetakse
aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse    Valgevene Vabariigi valitsuse
 poolt Kalev JÄRVELILL      poolt Mikolai DZJAMTSHUK


 Convention Between the Republic of Estonia and the Republic
  of Belarus for the Avoidance of Double Taxation and the
 Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income

   The Government of the Republic of Estonia and the
Government of the Republic of Belarus,

   Desiring to conclude a Convention for the avoidance of
double taxation and the prevention of fiscal evasion with
respect to taxes on income,

   Have agreed as follows:

   Article 1. Personal Scope

   This Convention shall apply to persons who are residents of
one or both of the Contracting States.

   Article 2. Taxes Covered

   1. This Convention shall apply to taxes on income imposed
on behalf of a Contracting State or of its local authorities,
irrespective of the manner in which they are levied.

   2. There shall be regarded as taxes on income all taxes
imposed on total income, or on elements of income, including
taxes on gains from the alienation of property.

   3. The existing taxes to which the Convention shall apply
are in particular:

   a) in Estonia:
   (i) the income tax (tulumaks);
   (ii) the local income tax (kohalik tulumaks);
   (hereinafter referred to as "Estonian tax");

   b) in Belarus:
   (i) the tax on income and profits of legal persons (padatak
na dahodõ i prõbõtak jurõdõcnõh asob);
   (ii) the income tax on individuals (padahodnõ padatak z
gramadzjan);
   (hereinafter referred to as "Belarus tax").

   4. The Convention shall apply also to any identical or
substantially similar taxes which are imposed after the date of
signature of the Convention in addition to, or in place of, the
existing taxes. The competent authorities of the Contracting
States shall notify each other of any significant changes which
have been made in their respective taxation laws.

   Article 3. General Definitions

   1. For the purposes of this Convention, unless the context
otherwise requires:
   a) the term "Estonia" means the Republic of Estonia and,
when used in the geographical sense, means the territory of
Estonia and any other area adjacent to the territorial waters of
Estonia within which under the laws of Estonia and in accordance
with international law, the rights of Estonia may be exercised
with respect to the sea bed and its sub-soil and their natural
resources;
   b) the term "Belarus" means the Republic of Belarus and,
when used in a geographical sense, means the territory over
which the Republic of Belarus exercises under the laws of
Belarus and in accordance with international law sovereign
rights and jurisdiction;
   c) the terms "a Contracting State" and "the other
Contracting State" mean, as the context requires, Estonia or
Belarus;
   d) the term "person" includes an individual, a company and
any other body of persons;
   e) the term "company" means any legal person or any entity
which is treated as a legal person for tax purposes;
   f) the terms "enterprise of a Contracting State" and
"enterprise of the other Contracting State" mean respectively an
enterprise carried on by a resident of a Contracting State and
an enterprise carried on by a resident of the other Contracting
State;
   g) the term "national" means:
   (i) any individual possessing the nationality of a
Contracting State;
   (ii) any legal person, partnership and association deriving
its status as such from the laws in force in a Contracting
State;
   h) the term "international traffic" means any transport by
a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting
State, except when the ship or aircraft is operated solely
between places in the other Contracting State;
   i) the term "competent authority" means:
   (i) in Estonia, the Minister of Finance or his authorised
representative;
   (ii) in Belarus, the Main State Tax Body at the Cabinet of
Ministers or its authorised representative.

   2. As regards the application of the Convention by a
Contracting State any term not defined therein shall, unless the
context otherwise requires, have the meaning which it has under
the law of that State concerning the taxes to which the
Convention applies.

   Article 4. Resident

   1. For the purposes of this Convention, the term "resident
of a Contracting State" means any person who, under the laws of
that State, is liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management, place of incorporation or any
other criterion of a similar nature. The term shall also include
the Government of that State itself and its local authorities.
However, this term does not include any person who is liable to
tax in that State in respect only of income from sources in that
State.

   2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an
individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:
   a) he shall be deemed to be a resident of the State in
which he has a permanent home available to him; if he has a
permanent home available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident of the State with which his personal and
economic relations are closer (centre of vital interests);
   b) if the State in which he has his centre of vital
interests cannot be determined, or if he has not a permanent
home available to him in either State, he shall be deemed to be
a resident of the State in which he has an habitual abode;
   c) if he has an habitual abode in both States or in neither
of them, he shall be deemed to be a resident of the State of
which he is a national;
   d) if the status of a resident cannot be determined
according to sub-paragraphs a)-c), the competent authorities of
the Contracting States shall settle the question by mutual
agreement.

   3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a
person other than an individual is a resident of both
Contracting States, the competent authorities of the Contracting
States shall endeavour to settle the question by mutual
agreement and determine the mode of application of Convention to
such person.

   Article 5. Permanent establishment

   1. For the purposes of this Convention, the term "permanent
establishment" means a fixed place of business through which the
business of an enterprise is wholly or partly carried on.

   2. The term "permanent establishment" includes especially:
   a) a place of management;
   b) a branch;
   c) an office;
   d) a factory;
   e) a workshop, and
   f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place
of exploration or extraction of natural resources.

   3. A building site, a construction, assembly or
installation project or a supervisory or consultancy activity
connected therewith constitutes a permanent establishment only
if such site, project or activity lasts for a period of more
than six months.

   4. Notwithstanding the preceding provisions of this
Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not
to include:
   a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;
   b) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of storage,
display or delivery;
   c) the maintenance of a stock of goods or merchandise
belonging to the enterprise solely for the purpose of processing
by another enterprise;
   d) the maintenance of a fixed place of business solely for
the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting
information, for the enterprise;
   e) the maintenance of a fixed place of business solely for
the purpose of carrying on, for the enterprise, any other
activity of a preparatory or auxiliary character;
   f) the maintenance of a fixed place of business solely for
any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to
e), provided that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

   5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2,
where a person - other than an agent of an independent status to
whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise
and has, and habitually exercises, in a Contracting State an
authority to conclude contracts in the name of the enterprise,
that enterprise shall be deemed to have a permanent
establishment in that State in respect of any activities which
that person undertakes for the enterprise, unless the activities
of such person are limited to those mentioned in paragraph 4
which, if exercised through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.

   6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent
establishment in a Contracting State merely because it carries
on business in that State through a broker, general commission
agent or any other agent of an independent status, provided that
such persons are acting in the ordinary course of their
business.

   However, when the activities of such an agent are devoted
wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered
an agent of an independent status within the meaning of this
paragraph.

   7. The fact that a company which is a resident of a
Contracting State controls or is controlled by a company which
is a resident of the other Contracting State, or which carries
on business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute
either company a permanent establishment of the other.

   Article 6. Income from immovable property

   1. Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

   2. The term "immovable property" shall have the meaning
which it has under the law of the Contracting State in which the
property in question is situated. Ships and aircraft shall not
be regarded as immovable property.

   3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income
derived from the direct use, letting, or use in any other form
of immovable property, as well as income on the alienation of
immovable property.

   4. Where the ownership of shares or other rights in a
company entitles the owner of such shares or rights to the
enjoyment of immovable property held by the company, the income
from direct use, letting, or use in any other form of such right
to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the
immovable property is situated.

   5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to
the income from immovable property of an enterprise and to
income from immovable property used for the performance of
independent personal services.

   Article 7. Business profits

   1. The profits of an enterprise of a Contracting State
shall be taxable only in that State unless the enterprise
carries on business in the other Contracting State through a
permanent establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise
may be taxed in the other State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.

   2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an
enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently with
the enterprise of which it is a permanent establishment.

   3. In determining the profits of a permanent establishment,
there shall be allowed as deductions expenses which are incurred
for the purposes of the permanent establishment, including
executive and general administrative expenses so incurred,
whether in the State in which the permanent establishment is
situated or elsewhere. The expenses to be allowed as deductions
by a Contracting State shall include only expenses that are
deductible under the domestic laws of that State.

   4. Insofar as it has been customary in a Contracting State
to determine the profits to be attributed to a permanent
establishment on the basis of an apportionment of the total
profits of the enterprise to its various parts, nothing in
paragraph 2 shall preclude that Contracting State from
determining the profits to be taxed by such an apportionment as
may be customary; the method of apportionment adopted shall,
however, be such that the result shall be in accordance with the
principles contained in this Article.

   5. No profits shall be attributed to a permanent
establishment by reason of the mere purchase by that permanent
establishment of goods or merchandise for the enterprise.

   6. For the purposes of the preceding paragraphs, the
profits to be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good
and sufficient reason to the contrary.

   7. Where profits include items of income which are dealt
with separately in other Articles of this Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.

   8. Nothing in this Article shall prevent a Contracting
State from applying its law relating to the taxation of any
person who carries on the business of insurance.

   Article 8. Shipping and air transport

   1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the
operation of ships or aircraft in international traffic shall be
taxable only in that State.

   2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to
profits from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.

   Article 9. Associated enterprises

   1. Where
   a) an enterprise of a Contracting State participates
directly or indirectly in the management, control or capital of
an enterprise of the other Contracting State, or
   b) the same persons participate directly or indirectly in
the management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,

   and in either case conditions are made or imposed between
the two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between independent
enterprises, then any profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not so accrued, may be included
in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

   2. Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so included
are profits which would have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein
on those profits. In determining such adjustment, due regard
shall be had to the other provisions of this Convention and the
competent authorities of the Contracting States shall if
necessary consult each other.

   Article 10. Dividends

   1. Dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

   2. However, such dividends may also be taxed in the
Contracting State of which the company paying the dividends is a
resident and according to the laws of that State, but if the
recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so
charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the
dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the
company in respect of the profits out of which the dividends are
paid.

   3. The term "dividends" as used in this Article means
income from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other rights
which is subjected to the same taxation treatment as income from
shares by the laws of the State of which the company making the
distribution is a resident.

   4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if
the beneficial owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident,
through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

   5. Where a company which is a resident of a Contracting
State derives profits or income from the other Contracting
State, that other State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such dividends are paid
to a resident of that other State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively connected
with a permanent establishment or a fixed base situated in that
other State, nor subject the company's undistributed profits to
a tax on the company's undistributed profits, even if the
dividends paid or the undistributed profits consist wholly or
partly of profits or income arising in such other State.

   Article 11. Interest

   1. Interest arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

   2. However, such interest may also be taxed in the
Contracting State in which it arises and according to the laws
of that State, but if the recipient is the beneficial owner of
the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of
the gross amount of the interest.

   3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest
arising in a Contracting State, derived and beneficially owned
by the Government of the other Contracting State, including
local authorities thereof, the Central (National) Bank or any
financial institution wholly owned by that Government, or
interest derived on loans guaranteed by that Government shall be
exempt from tax in the first-mentioned State.

   4. The term "interest" as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage, and in particular, income from government securities
and income from bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or debentures.
Penalty charges for late payment shall not be regarded as
interest for the purpose of this Article.

   5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if
the beneficial owner of the interest, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which the interest is
paid is effectively connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.

   6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent
establishment or a fixed base in connection with which the
indebtedness on which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent establishment or fixed
base, then such interest shall be deemed to arise in the State
in which the permanent establishment or fixed base is situated.

   7. Where, by reason of a special relationship between the
payer and the beneficial owner or between both of them and some
other person, the amount of the interest, having regard to the
debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in
the absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxable according to
the laws of each Contracting State, due regard being had to the
other provisions of this Convention.

   Article 12. Royalties

   1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.

   2. However, such royalties may also be taxed in the
Contracting State in which they arise and according to the laws
of that State, but if the recipient is the beneficial owner of
the royalties, the tax so charged shall not exceed 10 per cent
of the gross amount of the royalties.

   3. The term "royalties" as used in this Article means
payments of any kind received as a consideration for the use of,
or the right to use, any copyright of literary, artistic or
scientific work including cinematograph films and films or tapes
for radio or television broad-casting, any patent, trade mark,
design or model, plan, secret formula or process, or for the use
of, or the right to use industrial, commercial or scientific
equipment, or for information concerning industrial, commercial
or scientific experience.

   4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if
the beneficial owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of which the
royalties are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

   5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting
State when the payer is a resident of that State. Where,
however, the person paying the royalties, whether he is a
resident of a Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed base in connection
with which the liability to pay the royalties was incurred, and
such royalties are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or fixed base is
situated.

   6. Where, by reason of a special relationship between the
payer and the beneficial owner or between both of them and some
other person, the amount of the royalties, having regard to the
use, right or information for which they are paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the
provisions of this Article shall apply only to the
last-mentioned amount. In such case, the excess part of the
payments shall remain taxable according to the laws of each
Contracting State, due regard being had to the other provisions
of this Convention.

   Article 13. Gains from the alienation of property

   1. Gains derived by a resident of a Contracting State from
the alienation of immovable property referred to in Article 6
and situated in the other Contracting State or shares in a
company the assets of which consist mainly of such property may
be taxed in that other State.

   2. Gains from the alienation of property other than
immovable property forming part of the business property of a
permanent establishment which an enterprise of a Contracting
State has in the other Contracting State or of property other
than immovable property pertaining to a fixed base available to
a resident of a Contracting State in the other Contracting State
for the purpose of performing independent personal services,
including such gains from the alienation of such a permanent
establishment (alone or with the whole enterprise) or of such
fixed base, may be taxed in that other State.

   3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State
from the alienation of ships or aircraft operated in
international traffic or property other than immovable property
pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be
taxable only in that State.

   4. Gains from the alienation of any property other than
that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only
in the Contracting State of which the alienator is a resident.

   Article 14. Independent personal services

   1. Income derived by an individual who is a resident of a
Contracting State in respect of professional services or other
activities of an independent character shall be taxable only in
that State unless he has a fixed base (fixed place regularly
available to him for the purpose of performing his activities)
in the other Contracting State. If he has such a fixed base, the
income may be taxed in the other Contracting State but only so
much of it as is attributable to that fixed base. For this
purpose, where an individual who is a resident of a Contracting
State stays in the other Contracting State for a period or
periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month
period commencing or ending in the fiscal year concerned, he
shall be deemed to have a fixed base regularly available to him
in that other State and the income that is derived from his
activities referred to above that are performed in that other
State shall be attributable to that fixed base.

   2. The term "professional services" includes especially
independent scientific, literary, artistic, educational or
teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.

   Article 15. Dependent personal services

   1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.

   2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1,
remuneration derived by a resident of a Contracting State in
respect of an employment exercised in the other Contracting
State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
   a) the recipient is present in the other State for a period
or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any
twelve-month period commencing or ending in the fiscal year
concerned, and
   b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an
employer who is not a resident of the other State, and
   c) the remuneration is not borne by a permanent
establishment or a fixed base which the employer has in the
other State.

   3. Notwithstanding the preceding provisions of this
Article, remuneration derived in respect of an employment
exercised aboard a ship or aircraft operated in international
traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in
that State.

   Article 16. Directors' fees

   Directors' fees and other similar payments derived by a
resident of a Contracting State in his capacity as a member of
the board of directors of a company which is a resident of the
other Contracting State may be taxed in that other State.

   Article 17. Artistes and sportsmen

   1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15,
income derived by a resident of a Contracting State as an
entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or
television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his
personal activities as such exercised in the other Contracting
State, may be taxed in that other State.

   2. Where income in respect of personal activities exercised
by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues
not to the entertainer or sportsman himself but to another
person, that income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsman are
exercised.

   Article 18. Pensions

   Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19,
pensions and other similar payments paid to a resident of a
Contracting State in consideration of past employment shall be
taxable only in that State.

   Article 19. Government service

   1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other
than a pension, paid by a Contracting State or a local authority
thereof, to an individual in respect of services rendered to
that State or authority shall be taxable only in that State.

   b) However, such salaries, wages and other similar
remuneration shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that other State and the
individual is a resident of that State who:
   (i) is a national of that State; or
   (ii) did not become a resident of that State solely for the
purpose of rendering the services.

   2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a
Contracting State or a local authority thereof to an individual
in respect of services rendered to that State or authority shall
be taxable only in that State.

   b) However, such pension shall be taxable only in the other
Contracting State if the individual is a resident of, and a
national of, that State.

   3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to
salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions,
in respect of services rendered in connection with a business
carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

   4. For the purposes of this Article, the term "local
authority" shall be applied only in the case of Estonia.

   Article 20. Students

   Payments which a student, or an apprentice or a trainee who
is or was immediately before visiting a Contracting State a
resident of the other Contracting State and who is present in
the first-mentioned State solely for the purpose of his
education or training receives for the purpose of his
maintenance, education or training shall not be taxed in that
State, provided that such payments arise from sources outside
that State.

   Article 21. Other income

   1. Items of income of a resident of a Contracting State,
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of
this Convention shall be taxable only in that State.

   2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income,
other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being
a resident of a Contracting State, carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the income is paid is
effectively connected with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as
the case may be, shall apply.

   Article 22. Elimination of double taxation

   1. In the case of a resident of Estonia, double taxation
shall be avoided as follows:

   a) Where a resident of Estonia derives income which, in
accordance with this Convention, may be taxed in Belarus, unless
a more favourable treatment is provided in its domestic law,
Estonia shall allow as a deduction from the tax on the income of
that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in
Belarus.

   Such deduction shall not, however, exceed that part of the
income tax in Estonia, as computed before the deduction is
given, which is attributable to the income which may be taxed in
Belarus.

   b) For the purpose of sub-paragraph a), where a company
that is a resident of Estonia receives a dividend from a company
that is a resident of Belarus in which it owns at least 10 per
cent of its shares having full voting rights, the tax paid in
Belarus shall include not only the tax paid on the dividend, but
also the tax paid on the underlying profits of the company out
of which the dividend was paid.

   2. In the case of a resident of Belarus, double taxation
shall be avoided as follows:

   Where a resident of Belarus derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, may be taxed
in Estonia, Belarus shall allow as a deduction from the tax on
the income of that resident, an amount equal to the income tax
paid in Estonia.

   Such deduction shall not, however, exceed that part of the
income tax, as computed before the deduction is given, which is
attributable to the income which may be taxed in Estonia.

   Article 23. Non-discrimination

   1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected
in the other Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith, which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which
nationals of that other State in the same circumstances, in
particular with respect to residence, are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the provisions of Article
1, also apply to persons who are not residents of one or both of
the Contracting States.

   2. The taxation on a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be
construed as obliging a Contracting State to grant to residents
of the other Contracting State any personal allowances, reliefs
and reductions for taxation purposes on account of civil status
or family responsibilities which it grants to its own residents.

   3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9,
paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply,
interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the
taxable profits of such enterprise, be deductible under the same
conditions as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State.

   4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which
is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall
not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or
any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which
other similar enterprises of the first-mentioned State are or
may be subjected.

   5. The provisions of this Article shall, notwithstanding
the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and
description.

   Article 24. Mutual agreement procedure

   1. Where a person considers that the actions of one or both
of the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the
domestic law of those States, present his case to the competent
authority of the Contracting State of which he is a resident or,
if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of
the Contracting State of which he is a national. The case must
be presented within three years from the first notification of
the action resulting in taxation not in accordance with the
provisions of the Convention.

   2. The competent authority shall endeavour, if the
objection appears to it to be justified and if it is not itself
able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case
by mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in
the domestic law of the Contracting States.

   3. The competent authorities of the Contracting States
shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties
or doubts arising as to the interpretation or application of the
Convention. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in the Convention.

   4. The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purpose of reaching
an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it
seems advisable in order to reach agreement to have an oral
exchange of opinions, such exchange may take place through a
Commission consisting of representatives of the competent
authorities of the Contracting States.

   Article 25. Exchange of information

   1. The competent authorities of the Contracting States
shall exchange such information as is necessary for carrying out
the provisions of this Convention or of the domestic laws of the
Contracting States concerning taxes covered by the Convention
insofar as the taxation thereunder is not contrary to the
Convention. The exchange of information is not restricted by
Article 1. Any information received by a Contracting State shall
be treated as secret in the same manner as information obtained
under the domestic laws of that State and shall be disclosed
only to persons or authorities (including courts and
administrative bodies) involved in the assessment or collection
of, the enforcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to, the taxes covered by
the Convention. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may disclose the
information in public court proceedings or in judicial
decisions.

   2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be
construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
   a) to carry out administrative measures at variance with
the laws and administrative practice of that or of the other
Contracting State;
   b) to supply information which is not obtainable under the
laws or in the normal course of the administration of that or of
the other Contracting State;
   c) to supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or trade
process, or information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

   Article 26. Members of diplomatic missions and consular
posts

   Nothing in this Convention shall affect the fiscal
privileges of members of diplomatic missions or consular posts
under the general rules of international law or under the
provisions of special agreements.

   Article 27. Entry into force

   1. This Convention is subject to ratification and the
instruments of ratification shall be exchanged as soon as
possible.

   2. This Convention shall enter into force on the date of
the exchange of the instruments of ratification and its
provisions shall have effect:
   a) in respect of taxes withheld at source, on income
derived on or after the first day of January in the calendar
year next following the year in which the Convention enters into
force;
   b) in respect of other taxes, for taxes chargeable for any
taxable period beginning on or after the first day of January in
the calendar year next following the year in which the
Convention enters into force.

   Article 28. Termination

   This Convention shall remain in force until terminated by a
Contracting State. Either Contracting State may terminate the
Convention, through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before the end of any
calendar year. In such event, the Convention shall cease to have
effect:
   a) in respect of taxes withheld at source, on income
derived on or after the first day of January in the calendar
year next following the year in which the notice is given;
   b) in respect of other taxes, for taxes chargeable for any
taxable period beginning on or after the first day of January in
the calendar year next following the year in which the notice is
given.

   In witness whereof, the undersigned, duly authorised
thereto, have signed this Convention.

   Done in duplicate at Minsk this 21 day of January 1997, in
the Estonian, Byelorussian and English languages, all three
texts being equally authentic. In the case of divergence of
interpretation the English text shall prevail.

    For the Government of    For the Government of
   the Republic of Estonia   the Republic of Belarus
     Kalev JÄRVELILL      Mikolai DZJAMTSHUK

/otsingu_soovitused.json