Teksti suurus:

Reklaami- ja kuulutusemaksu muutmine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 17, 453

Reklaami- ja kuulutusemaksu muutmine

Vastu võetud 16.12.2002 nr 22

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 332; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579) § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3 ning § 36 lõike 1 ja kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284) § 2 lõike 1 ja § 5 punkti 5 ning § 10 alusel Paikuse Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada «Reklaamimaks» vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada reklaamiloa taotluse vorm (lisa 2).

3. Kinnitada maksudeklaratsiooni vorm (lisa 3).

4. Maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev 2002. aasta kohta on 31. jaanuar 2003. a ning deklaratsioonid tuleb esitada käesoleva määruse lisas 3 oleval vormil.

5. Tunnistada kehtetuks Paikuse Vallavolikogu 17. detsembri 2001. a määruse nr 15 «Reklaami- ja kuulutusemaksu muutmine» 1. ja 2. punkt.

6. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a, selle 4. punkt jõustub 20. detsembril 2002. a.

Volikogu esimees Hans SIBRITS

Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 2002. a
määruse nr 22

lisa

REKLAAMIMAKS

1. Maksuobjekt ja maksumaksja
1.1. Reklaamimaks on Paikuse valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv ilma otsese vastutasuta rahaline kohustis.
1.2. Maksuobjektiks on visuaalne reklaam ja kuulutused (edaspidi reklaam), mis on eksponeeritud (paigaldatud) Paikuse valla haldusterritooriumil asuval reklaamikandjal (spetsiaalsel reklaamikandjal, hoonel, rajatisel, liikluse korraldamiseks mittevajalikul suunaviidal või teabevahendil, reklaamlipul, vaateaknal või mujal), samuti Paikuse vallas elavale või asuvale isikule kuuluvana registreeritud ühissõidukile paigaldatud reklaam.
1.3. Maksustamisele kuulub igasugune reklaam, välja arvatud:
1.3.1. ehitise või ühissõiduki siseruumi paigaldatud reklaam;
1.3.2. riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
1.3.3. erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
1.3.4. kultuuri-, spordi- ja sotsiaalasutuste reklaam;
1.3.5. kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja heategevuslike ürituste reklaam;
1.3.6. statsionaarselt ettevõtja tegutsemiskohale paigaldatud teave ettevõtja ärinime ja tegevuse ning telefoninumbri(te) kohta;
1.3.7. ehituse ajaks paigaldatud teave planeerimis- ja ehitusseaduses ettenähtud informatsiooniga;
1.3.8. liiklusmärgid;
1.3.9. teave majapidamise või ettevõtte asukohta juhataval suunaviidal, mis ei sisalda muud teavet lisaks majapidamise või ettevõtja ja/või ettevõtte nimele ja ettevõtte kaugusele.
1.4. Ajutiseks loetaks käesoleva määruse tähenduses reklaamikandjat või reklaami, mis paigaldatakse lühemaks ajaks kui üks kuu.
1.5. Maksumaksja on isik, kes on punktis 1.2 nimetatud reklaami eksponeerija (paigaldaja).

2. Maksuperiood ja maksukohustuse tekkimine
2.1. Maksuperioodiks loetakse ajavahemikku, mille jooksul on reklaam eksponeeritud (paigaldatud).
2.2. Maksukohustus tekib punktis 2.1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.
2.3. Maksuperioodi arvestatakse ajutiselt paigaldatava kuni 1 m2 suuruse reklaamikandja puhul päevades, muudel juhtudel täiskuudes. Täiskuud ületavate päevade eest tuleb maks tasuda ühe kuu määras.

3. Maksumäär
3.1. Reklaamimaksumäärad on reklaami asukohast ja reklaamipinna suurusest sõltuvalt alljärgnevad:
3.1.1. Paide maantee ääres:
3.1.1.1. kuni 1 m2 – 50 krooni kuus;
3.1.1.2. 1–3 m2 – 150 krooni kuus;
3.1.1.3. 3–5 m2 – 300 krooni kuus;
3.1.1.4. 5–20 m2 – 400 krooni kuus;
3.1.1.5. suurem kui 20 m2 – 700 krooni kuus;
3.1.2. mujal:
3.1.2.1. kuni 1 m2 – 50 krooni kuus;
3.1.2.2. 1–3 m2 – 75 krooni kuus;
3.1.2.3. 3–5 m2 – 200 krooni kuus;
3.1.2.4. 5–20 m2 – 300 krooni kuus;
3.1.2.5. suurem kui 20 m2 – 500 krooni kuus;
3.1.3. ajutiselt paigaldataval kuni 1 m2 suurusel reklaamikandjal 5 krooni päevas.
3.2. Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse reklaamimaksu diferentseeritud määra, milleks on punktist 3.1 lähtuv kolmekordne määr.
3.3. Volikogu võib maksumäärade muudatused kehtestada enne vallaeelarve või lisaeelarve vastuvõtmist või eelarve muutmist ja neid rakendatakse eelarveaasta algusest või koos lisaeelarve või eelarve muutmisega.

4. Reklaamiloa andmine, muutmine ja tühistamine
4.1. Paikuse valla haldusterritooriumil on reklaam käesoleva määruse tähenduses, välja arvatud erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam, lubatud ainult Paikuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loal.
4.2. Vormikohane taotlus reklaami paigaldamiseks koos kooskõlastuste ja lisamaterjalidega (joonised mõõtudega, reklaami värvilahendus ja kirjeldus jmt) tuleb esitatada vallavalitsuse kantseleile. Kooskõlastajate ringi ja lisamaterjalid määrab vallaarhitekt. Vallaarhitekti määratud kooskõlastajatel on õigus nõuda täiendavalt lisamaterjale ja teha ettepanekuid täiendavate kooskõlastusvajaduste kohta. Vallaarhitekt otsustab, kas kooskõlastajate ettepanekud täiendavate kooskõlastusvajaduste kohta on põhjendatud ja tuleb täita.
4.3. Reklaamiloa andmise otsustab vallavalitsus korraldusega ühe kuu jooksul punktis 4.2 sätestatud tingimustele vastava taotluse saamisest arvates. Korralduse eelnõu valmistab ette vallaarhitekt.
4.4. Reklaamiloale märgitakse:
4.4.1. loa andja nimi (Paikuse Vallavalitsus);
4.4.2. loa järjekorranumber;
4.4.3. loa väljastamise kuupäev;
4.4.4. isiku, kellele luba on antud, nimi ja registrikood;
4.4.5. loa kehtivuse algus- ja lõpptähtpäev;
4.4.6. koht, kus reklaami eksponeerimine selle loa alusel on lubatud;
4.4.7. reklaamipinna suurus;
4.4.8. reklaami kirjeldus (tekst ja/või viide kooskõlastatud joonisele);
4.4.9. reklaami paigaldamiseks ja eksponeerimiseks kehtestatud eritingimused, mida tuleb täita ka pärast loa kättesaamist;
4.4.10. reklaamiloa väljastamise alus.
4.5. Reklaamiloa kehtivus algab väljastamise päevast või loal märgitud hilisemast tähtpäevast. Reklaamiloa kehtivuse tähtaeg peab jääma ühe kalendriaasta piiridesse. Juhul kui volikogu otsus järgmisel aastal kehtiva maksumäära kohta on jõustunud, võib anda loa järgneva aasta kohta.
4.6. Reklaamiloa väljastab vallaarhitekt. Vallaarhitekt korraldab loa väljaandmise kohta väljasaadetavate dokumentide registrisse kande tegemise ja maksuhalduri õigusi omavale ametnikule maksuteate väljastamiseks vajalike andmete esitamise.
4.7. Juhul kui reklaamiloa saamisega kaasneb reklaamikandja paigaldamine, tuleb reklaamiloa taotlemisel taotleda ka luba reklaamikandja paigaldamiseks.
4.8. Reklaamikandja paigaldamise kooskõlastamine toimub samadel põhimõtetel nagu reklaami kooskõlastamine.
4.9. Vallavalitsus võib reklaamiluba tähtaja osas muuta:
4.9.1. maksumaksja põhjendatud avalduse alusel, kusjuures tähtaja pikendamisel arvestatakse liidetud maksuperioodid üheks tervikuks;
4.9.2. omal algatusel tähtaja lühendamiseks, kui maksumaksja ei ole kolme või enama kuu eest maksu ettenähtud ajaks tasunud;
4.9.3. omal algatusel tähtaja lühendamiseks, kui spetsiaalne reklaamikandja on üle ühe kuu tühi seisnud.
4.10. Vallavalitsus võib reklaamiloa tühistada:
4.10.1. juhul, kui reklaami eksponeerija on loa taotlemisel esitanud valeandmeid;
4.10.2. juhul, kui eksponeeritakse kooskõlastatud tingimustele mittevastavat reklaami.

5. Maksu tasumise kord
5.1. Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase (lisa 3) maksudeklaratsiooni aasta viimase väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 5. kuupäevaks ning tasuma reklaamimaksu Paikuse valla eelarvesse käesolevaga kehtestatud tähtajaks.
5.2. Maksuhalduriks on vallavalitsus. Maksu arvestuse ja kogumise eest vastutab vallavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja. Vallavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja ja tema asendaja on volitatud rakendama reklaamimaksu kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi täies ulatuses.
5.3. Maks tasutakse vallavalitsuse arveldusarvele või valla kassasse hiljemalt reklaami eksponeerimise iga kuu 25. kuupäevaks.
5.4. Maksu tasumisel aasta eest ette kohaldatakse maksusoodustust, milleks on aasta reklaamimaksukohustuse vähendamine 20% võrra selle reklaami osas.
5.5. Maks ajutiselt paigaldataval kuni 1 m2 suurusel reklaamikandjal eksponeeritava reklaami eest tuleb tasuda ettemaksuna kogu maksusumma ulatuses enne reklaamiloa väljastamist.
5.6. Reklaami taotletust lühemaajalise eksponeerimise puhul maksu tagasiarvestust ei tehta.
5.7. Loata reklaam ega reklaamiloa tühistamine ei vabasta maksumaksjat reklaamimaksu tasumise kohustusest reklaami eksponeerimise aja eest.

6. Vastutus
6.1. Kontrolli reklaamimääruse täitmise üle teostab arvete tasumise osas vallavalitsuse raamatupidamisosakonna juhataja, muus osas vallaarhitekt.
6.2. Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba on kehtivuse kaotanud, või üle ühe kuu tühjalt seisev reklaamikandja kuulub teisaldamisele reklaami paigaldaja kulul. Reklaami või reklaamikandja teisaldamiseks teeb vallavalitsus reklaami paigaldajale ettekirjutuse, milles näidatakse ettekirjutuse täitmise tähtaeg.
6.3. Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse punktis 3.2 sätestatut vallavalitsuse ettekirjutuse alusel.
6.4. Kui omavolilise reklaami paigaldaja või tema asukoht ei ole teada, teeb vallavalitsus ettekirjutuse rajatise, territooriumi või reklaamikandja, millele reklaam on paigaldatud, omanikule.
6.5. Pärast reklaami teisaldamist informeerib ettekirjutuse saanud isik vallavalitsust reklaami teisaldamisest kirjalikult. Maksuhaldur lõpetab teisaldatud reklaami eest maksu arvestamise sellekohase kirjaliku teate kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates.
6.6. Ettekirjutuse tähtaja saabumisel kontrollib vallavalitsus ettekirjutuse täitmist. Juhul kui reklaam on teisaldatud, kuid sellest ei ole vallavalitsust informeeritud, lõpetatakse maksu arvestamine arvestusega, et ettekirjutus täideti ettenähtud tähtpäeval.
6.7. Kui reklaamikandja paigaldaja ei ole üle kolme kuu tühjalt seisnud või omavoliliselt paigaldatud reklaamikandjat teisaldanud ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul, korraldab vallavalitsus reklaamikandja teisaldamise ja nõuab reklaamikandja paigaldajalt sisse teisaldamisega seotud kulud.
6.8. Ettenähtud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt ning tasumata maksusummalt arvutatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras.
6.9. Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb kohalike maksude seadusest ja maksukorralduse seadusest.

Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 2002. a
määruse nr 22

lisa 2

Paikuse Vallavolikogu 16. detsembri 20032. a
määruse nr 22

lisa 3