Teksti suurus:

Tallinna linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2003, 17, 462

Tallinna linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 23.01.2003 nr 6

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1 ja § 22 lõike 1 punktist 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Tallinna Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud «Tallinna linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord» ja rakendada see tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2003. a.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002. a määrus nr 25 «Tallinna linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord» alates 1. jaanuarist 2003. a.

3. Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus ja sellega kinnitatud kord ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

4. Määrus jõustub 29. jaanuaril 2003. a.

Volikogu esimees Maret MARIPUU

Kinnitatud
Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2003. a
määrusega nr 6

TALLINNA LINNA EELARVEST SOTSIAALTOETUSTE MAKSMISE KORD

1. Üldsätted

1.1. Tallinna linna eelarvest eraldatav sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) on perekonna toimetuleku soodustamiseks linna eelarves selleks ette nähtud summadest makstav rahaline toetus.

1.2. Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Tallinn.

1.3. Toetuse piirmäärad ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile (edaspidi amet) linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poolt esitatav aruandluse kord toetuste maksmise kohta kinnitatakse Tallinna Linnavalitsuse määrusega hiljemalt kuu aja jooksul linna eelarve vastuvõtmisest.

1.4. Linnaosa eelarvesse toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

1.5. Ameti eelarvesse toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist ja arvestuse pidamist korraldab ameti juhataja.

2. Toetuse liigid

2.1. Linnaosa valitsuse poolt perekonna sissetuleku alusel makstavad toetused:

2.1.1. lastele makstavad toetused (makstakse välja vanemale, eestkostjale või hooldamisele võtjale):
2.1.1.1. toimetuleku tagamiseks,
2.1.1.2. pere rehabilitatsioonituusiku osaliseks hüvitamiseks puudega lapsele,
2.1.1.3. abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks,
2.1.1.4. ravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks,
2.1.1.5. suvelaagri tuusiku osaliseks hüvitamiseks,
2.1.1.6. lapse 1. klassi minekuks ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks,
2.1.1.7. eestkosteperede, hooldusperede ja toimetulekuraskustes perede laste huviala- ja sporditegevuse korraldamiseks ning erakorralisteks väljaminekuteks,
2.1.1.8. elluastumistoetus eestkostelastele,
2.1.1.9. paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus,
2.1.1.10. paljulapseliste (3 ja enam last) perede toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks;

2.1.2. puuetega inimestele makstavad toetused:
2.1.2.1. toimetuleku tagamiseks,
2.1.2.2. rehabilitatsioonituusikute osaliseks hüvitamiseks,
2.1.2.3. abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks,
2.1.2.4. ravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks;

2.1.3. eakatele makstavad toetused:
2.1.3.1. toimetuleku tagamiseks,
2.1.3.2. taastus-, pika- ja hooldusravi osaliseks hüvitamiseks,
2.1.3.3. abivahendite soetamise osaliseks hüvitamiseks,
2.1.3.4. ravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks;

2.1.4. teistele abivajajatele makstavad toetused:
2.1.4.1. kodututele ja teistele abivajavatele isikutele,
2.1.4.2. resotsialiseerimistoetus kinnipidamiskohast vabanenud isikutele,
2.1.4.3. töötutele;

2.1.5. muud toetused:
2.1.5.1. erakorraliste eluasemekulude osaliseks hüvitamiseks,
2.1.5.2. õnnetusjuhtumite korral (päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi alusel),
2.1.5.3. lähedase inimese matuse korraldamiseks,
2.1.5.4. toitlustamise osaliseks hüvitamiseks,
2.1.5.5. üritustel osalemiseks.

2.2. Linnaosa valitsuse makstavad perekonna sissetulekut mittearvestavad toetused:
2.2.1. ühekordne lapse sünnitoetus üliõpilasest emale,
2.2.2. ühekordne toetus kolmanda ja enama lapse sündimisel,
2.2.3. ühekordne lapse sünnitoetus,
2.2.4. teise lapse toetus kooliminekul,
2.2.5. muud toetused.

3. Perekonna sissetuleku alusel makstavate toetuste taotlemine

3.1. Toetuse taotleja esitab elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjaliku avalduse, milles põhjendab toetuse saamise vajadust.

3.2. Linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt perekonna sissetulekut tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kümne päeva jooksul pärast avalduse vastuvõtmist.

3.3. Toetuse taotlused, millele ei ole ühe kuu jooksul avalduse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, vaadatakse nimetatud tähtaja möödumisel läbi esitatud dokumentide alusel.

4. Toetuse määramine ja maksmine

4.1. Punktis 2.1 sätestatud toetuse määramise aluseks on perekonna netosissetulek. Sissetuleku hulka arvatakse kõik tulud, välja arvatud riigi- ja linnaeelarve vahenditest makstavad sotsiaaltoetused.

4.2. Perekonna sissetuleku arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud, juhul kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

4.3. Punktis 2.1 sätestatud toetus määratakse üldjuhul isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast miinimumpalgast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 75% kehtivast miinimumpalgast.

4.4. Õnnetusjuhtumite ja muude ettenägemata asjaolude puhul on õigus määrata ühekordset toetust ka suurema netosissetulekuga peredele.

4.5. Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja kümne päeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Toetuse taotleja nõudmisel otsustab küsimuse linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon.

4.6. Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, näidates ära keeldumise põhjuse.

4.7. Toetuse suurus sõltub Tallinna linna eelarvest linnaosale sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, toetuse piirmäärast, taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekust ning taotleja konkreetsest vajadusest.

4.8. Linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal on sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul õigus erandkorras määrata toetust ka määruses ettenägemata juhtudel või kinnitatud piirmäärasid ületavas summas.

4.9. Ühekordne lapse sünnitoetus üliõpilasest emale määratakse päevases õppevormis õppivatele üliõpilastele alates 30ndast rasedusnädalast raviasutuse või perearsti tõendi ja kõrgkooli tõendi alusel, tingimusel, et ema on võetud rasedusega arvele enne 12. rasedusnädalat ja olnud regulaarsel arsti jälgimisel ning elanud rahvastikuregistri andmetel Tallinnas vähemalt viimased kuus kuud enne rasedusega arvelevõtmist.

4.10. Ühekordne lapse sünnitoetus või ühekordne toetus kolmanda ja enama lapse sündimisel määratakse lapse sünnitanud emale tingimusel, et üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt üks aasta enne lapse sündi. Toetus määratakse pärast lapse sündi Tallinna Perekonnaseisuameti või Eesti Vabariigi välisesinduse väljastatud sünnitunnistuse (kolmanda ja enama lapse puhul ka eelnevate laste sünnitunnistuste) alusel.

4.11. Igal sünnitoetuse taotluse esitanud emal on õigus ainult ühele punktides 2.2.1–2.2.3 nimetatud toetustest.

4.12. Lapse sünnitanud ema võib esitada avalduse toetuse saamiseks kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetust makstakse lapse sünni kuupäeval kehtinud korras ja määras.

4.13. Ema surma või lapsest loobumise korral on toetuse määramise õigus linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juhatajal sotsiaalhoolekande komisjoni ettepanekul.

4.14. Teise lapse toetus kooliminekul määratakse 1. klassi minevale lapsele, kes on pere teine kooliminev laps. Toetus makstakse avalduse alusel lapse vanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise leping) tingimusel, et üks vanem, eestkostja või hooldamisele võtja on elanud rahvastikuregistri andmetel Tallinnas vähemalt üks aasta enne toetuse taotlemist ning laps asub õppima Tallinna kooli. Toetus määratakse koolimineva lapse sünnitunnistuse ja kooli väljastatud tõendi ning esimese lapse sünnitunnistuse esitamisel.

4.15. Toetus kantakse kümne päeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja kirjalikus avalduses näidatud pangakontole. Punktides 2.1.5.4 ja 2.1.5.5 sätestatud toetusteks võivad olla toidutalong, osavõtupilet või muu mitterahaline hüvitis.

4.16. Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

4.17. Enam makstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult ja/või tasaarveldades Tallinna linna poolt makstavate toetuste arvel või kohtuotsuse alusel.

/otsingu_soovitused.json