HALDUSÕIGUSHaridus ja teadusVälislepingud

HALDUSÕIGUSKultuur ja sportVälislepingud

Riigid ja territooriumidItaalia

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogia-alase koostöö lepingu ratifitseerimise seadus Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogia-alase koostöö leping

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogia-alase koostöö lepingu ratifitseerimise seadus Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogia-alase koostöö leping

  Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse
 vahelise kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogia-alase
      koostöö lepingu ratifitseerimise seadus
                
       Vastu võetud 15. aprillil 1998. a.

   Ratifitseerida juurdelisatud Eesti Vabariigi valitsuse ja
Itaalia Vabariigi valitsuse vaheline kultuuri-, haridus-,
teadus- ja tehnoloogia-alase koostöö leping, mis on alla
kirjutatud 1997. aasta 22. mail Tallinnas.


   Riigikogu esimees Toomas SAVI  Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse
 vaheline kultuuri-, haridus-, teadus- ja tehnoloogia-alase
            koostöö leping
                
        Alla kirjutatud 22. mail 1997. a.

   Eesti Vabariigi valitsus ja Itaalia Vabariigi valitsus,
edaspidi lepingupooled,
   soovides tugevdada kahe maa sõprussidemeid ning edendada
teineteisemõistmist ja -tundmist, tehes koostööd kultuuri,
hariduse, teaduse ja tehnoloogia alal,
   leppisid kokku alljärgnevas:

   Artikkel 1

   Lepingu eesmärk on arendada ja ellu viia tegevust, mis
aitab kaasa mõlema maa kultuuripärandi paremale vastastikusele
tundmisele ning edendab kahe maa kultuuri-, haridus-, teadus- ja
tehnoloogia-alast koostööd.

   Lepingupooled soodustavad ettevõtmisi, mis vastavalt
asjaomase maa seadustele edendavad ja arendavad lepingupoole
keele tundmist, levikut ja õpetamist teise lepingupoole
territooriumil.

   Artikkel 2

   Lepingupooled toetavad akadeemiliste institutsioonide ja
teadusliku uurimise instituutide otsest koostööd.

   Lepingupooled toetavad õppejõudude, kultuuriloolaste ning
kultuuritegelaste vahetust ja visiite.

   Artikkel 3

   Lepingupooled võivad vajaduse korral ja vastastikusel
kokkuleppel taotleda rahvusvaheliste organisatsioonide osalust
käesolevas lepingus või selle alusel allakirjutatavates
täiendavates lepingutes sätestavate koostöövormide
finantseerimisel või läbiviimisel.

   Artikkel 4

   Lepingupooled tõhustavad koostööd muusika, tantsu, kujutava
kunsti, teatri, kino ja rahvakunsti valdkonnas, vahetades
artiste ning osaledes vastastikku ülevaatustel,
filmifestivalidel ja teistel tähtsamatel üritustel.

   Lepingupooled vahetavad perioodiliselt kõrgetasemelisi
näitusi, mis tutvustavad nende kunsti- ja kultuuripärandit.

   Artikkel 5

   Lepingupooled soodustavad vastastikku ja omavahelise
kokkuleppe alusel ning oma võimaluste piires teise lepingupoole
kultuuriinstitutsioonide, nagu kultuuriinstituudid ja
-assotsiatsioonid, tegevust oma territooriumil.

   Selliste institutsioonide tegevusele laienevad maksimaalsed
soodustused vastavalt asukohamaal kehtivatele normidele.

   Artikkel 6

   Lepingupooled soodustavad teise maa keele ja kirjanduse
õppimist, avades oma maa ülikoolides asjaomased õppetoolid ja
osakonnad ning aitavad kaasa teise maa kirjanduse tõlkimisele,
tõlkijate vahetusele ja nende koolitusele.

   Artikkel 7

   Lepingupooled kohustuvad vahetama haridussüsteemi ja selle
arengut tutvustavat dokumentatsiooni ja eksperte, et võrrelda
õppekorraldust ja -plaane ning jõuda valitsustevahelise
kokkuleppeni üld- ja kõrghariduse lõputunnistuste ja diplomite
ning akadeemiliste kraadide vastastikuse tunnustamise kohta
kooskõlas diplomaatiliste kanalite kaudu kokkukutsutavate
ekspertide erialaste segagruppide väljatöötatavate kavadega.

   Artikkel 8

   Lepingupooled kooskõlastavad perioodiliselt koostööobjekte
ja (teadus)uuringute valdkondi, mis on olulised ühiste
teaduslike eesmärkide saavutamisel.

   Lepingupooled määratlevad vastastikuse kokkuleppe alusel
oma prioriteedid teaduslike eesmärkide taotlemisel.

   Tõhustamaks teadus- ja tehnoloogia-alast koostööd,
soodustavad lepingupooled:
   a. asjaomase teabe vahetust;
   b. ekspertide ja spetsialistide vahetust;
   c. ühiste konverentside ja seminaride korraldamist;
   d. ühiste uuringute, õpingute ja programmide elluviimist
kokkulepitud valdkondades.

   Lepingupooled toetavad ja aitavad kaasa sidemete ja koostöö
arengule nende riiklike või erasektori teaduslike
organisatsioonide ja institutsioonide vahel, mis paistavad silma
uute tehnoloogiate juurutamisega.

   Artikkel 9

   Lepingupooled soodustavad koostööd arheoloogia valdkonnas
info- ja kogemuste vahetuse ning sümpoosionide, seminaride ja
ühiste uuringute kaudu.

   Lepingupooled tasuvad vastastikku teise lepingupoole
arheoloogiliste ekspeditsioonide oma territooriumil viibimise
kulud.

   Artikkel 10

   Lepingupooled eraldavad võimaluse korral vastastikku teise
lepingupoole üliõpilastele ja ülikoolilõpetajatele stipendiume
õpinguteks ning uurimistöödeks ülikooli- ja selle järgsel
tasemel.

   Artikkel 11

   Lepingupooled kohustuvad tegema vastavate ametite vahel
tihedat koostööd, et välistada ja tõkestada kultuuriväärtuste,
audiovisuaalsete teoste ning kaitse all olevate ja väärtuslike
dokumentide ja muude esemete illegaalset sisse- ja väljavedu
vastavalt asjaomasel maal kehtivatele kultuuriväärtuste ja
intellektuaalse omandi kaitse normidele.

   Artikkel 12

   Lepingupooled soodustavad koostööd, info- ja kogemuste
vahetust spordi ja noorsootöö valdkonnas.

   Artikkel 13

   Lepingupooled soodustavad infovahetust poliitika,
majanduse, kultuuri ja ühiskondliku elu valdkonnas, vahetades
selleks ka infospetsialiste ja kultuuritegelasi.

   Artikkel 14

   Lepingupooled soodustavad koostööd hariduse valdkonnas ja
haridussüsteemide vastastikust tundmaõppimist, eelkõige
ekspertide vahetuse kaudu.

   Artikkel 15

   Lepingupooled soodustavad koostööd arhiivide, muuseumide ja
raamatukogude vahel info-, näituste ja ekspertide vahetuse
kaudu.

   Artikkel 16

   Lepingupooled soodustavad raadio- ja
televisiooniorganisatsioonide kontakte ja koostööd.

   Artikkel 17

   Käesoleva lepingu rakendamiseks moodustavad lepingupooled
komisjoni, kelle ülesandeks on kultuurialase ja teadusliku
koostöö arengu jälgimine ning mitmeaastaste programmide
koostamine.

   Komisjon tuleb kokku vaheldumisi kummagi maa pealinnas.

   Artikkel 18

   Käesolev leping ratifitseeritakse.

   Käesolev leping jõustub 60 päeva möödumisel
ratifitseerimiskirjade vahetamisest.

   Artikkel 19

   Käesolev leping on tähtajatu ja seda võib muuta kirjalikult
mõlemapoolsel nõusolekul. Täiendused jõustuvad samadel
tingimustel nagu käesolev leping.

   Kummalgi lepingupoolel on õigus leping denonsseerida,
teatades sellest diplomaatilisi kanaleid kaudu.

   Lepingu denonsseerimine jõustub 6 kuu möödumisel teisele
lepingupoolele diplomaatilisi kanaleid kaudu asjakohase
kirjaliku teatise edastamisest.

   Lepingu denonsseerimine ei mõjuta lepingu jõusoleku ajal
kooskõlastatud programmide täitmist, v.a juhul, kui
lepingupooled otsustavad teisiti.

   Ülaltoodu kinnituseks on oma valitsuse volitatud isikud
käesolevale lepingule alla kirjutanud.

   Koostatud Tallinnas 22. mail 1997 kahes eksemplaris, kumbki
eesti, itaalia ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid omavad
võrdset juriidilist jõudu. Lahknevuste korral tõlgendamisel
prevaleerib ingliskeelne tekst.


   Eesti Vabariigi     Itaalia Vabariigi
   valitsuse poolt     valitsuse poolt
   Toomas Hendrik ILVES  Patricia TOIA
   

/otsingu_soovitused.json