Teksti suurus:

Patsientide esindusühingutele sihtotstarbeliste eraldiste tegemise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 26, 394

Patsientide esindusühingutele sihtotstarbeliste eraldiste tegemise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.02.2003 nr 22

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RTI 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22) § 49 lõike 1 punkti 8 alusel ning seaduse «2003. aasta riigieelarve» (RT I 2003, 3, 18) täitmiseks.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev kord on aluseks seaduse «2003. aasta riigieelarve» (RT I 2003, 3, 18) 11. jao artiklis 229 patsientide esindusühingutele ettenähtud finantsvahenditest sihtotstarbeliste eraldiste tegemisel (edaspidi toetuste andmine).

(2) Toetuste andmise eesmärgiks on tõsta patsientide informeerituse üldist taset laiemale sihtgrupile suunatud teavitamise abil. Teavitamine toimub teabepäevade korraldamise või infolehtede koostamise ja levitamise vormis.

(3) Taotluste vastuvõtmist ja läbivaatamist vastavalt käesolevale korrale korraldab Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakond.

§ 2. Taotluse esitamine ja toetuse taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitatakse Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonnale.

(2) Taotlusi võetakse vastu kuni 31. märtsini 2003. a.

(3) Toetuse taotlemisel esitatakse järgmised dokumendid:
1) taotlus, milles on märgitud taotleja nimi, registrikood, kontaktandmed, arveldusarve number, taotleja esindaja nimi, ametikoht ja allkiri;
2) põhikirja koopia;
3) tegevuskava (loetleda eraldi kõik planeeritavad teabepäevad ja infolehed);
4) eelarve, kus kulu on liigendatud tegevuskavas eraldi loetletud tegevuste kaupa järgmiste kuluartiklite osas: personalikulu (sisaldavad seaduses sätestatud makse), vahendite kulu, transpordikulu, sisseostetavad teenused, muu kulu;
5) oma- või kaasfinantseerimist tõendavad ja garanteerivad dokumendid.

(4) Teabepäevade läbiviimisel esitada tegevuskavas vähemalt järgmised andmed:
1) teema;
2) toimumise koht (maakond ja asula);
3) toimumise aeg (kuu ja nädal);
4) sihtgrupi kirjeldus;
5) planeeritav osavõtjate arv;
6) kestus minutites;
7) esinejad;
8) maksumus.

(5) Infolehtede koostamisel ja levitamisel esitada tegevuskavas vähemalt järgmised andmed:
1) teema;
2) sihtgrupi kirjeldus;
3) levitamise piirkond;
4) tiraaž;
5) orienteeruv tähemärkide arv;
6) sisulise osa koostajad;
7) maksumus.

(6) Taotluses ja teistes lisatud dokumentides peavad kõik andmed olema korrektselt ja tõeselt esitatud.

§ 3. Taotluste läbivaatamine ja toetuste andmine

(1) Tervishoiuosakonna ja finants-eelarveosakonna esindajad vaatavad esitatud taotlused ja dokumendid läbi 14 tööpäeva jooksul alates § 2 lõikes 2 nimetatud tähtajast ning teevad sotsiaalministrile ettepaneku taotluste rahastamise osas.

(2) Sotsiaalminister kinnitab eraldatavate toetuste saajad ja toetuste suurused käskkirjaga.

(3) Tervishoiuosakond teavitab taotluse esitajaid tulemustest pärast toetuse saajate kinnitamist.

(4) Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse sihtotstarbelise kasutamise leping.

§ 4. Toetuse saajate valik

Eelistatakse taotlusi, milles on arvestatud järgmisi kriteeriume:
1) teabepäevadel ja infolehtedes käsitletavateks teemadeks on muudatused tervishoiukorralduses ja ravikindlustuses või patsientide õigused seoses tervishoiuteenuste ja ravimite kättesaadavusega;
2) teabepäevast osavõtjaid on vähemalt 30;
3) infolehe tiraaž on vähemalt 3000;
4) sihtgrupiks on ka muukeelne elanikkond;
5) eri piirkondade ühtlane hõlmatus;
6) oma- või kaasfinantseerimise olemasolu;
7) taotleja on juriidiline isik.

§ 5. Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

(1) Toetuse saaja esitab tervishoiuosakonnale toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingus ettenähtud tähtajaks sisulise tegevuse aruande ja finantsaruande saadud toetuse kasutamise ning saavutatud tulemuste kohta.

(2) Sotsiaalministeeriumil on õigus kontrollida, kas toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ning taotlejaga sõlmitud lepingu kohaselt.

Minister Siiri OVIIR

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json