Teksti suurus:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.02.2004
Avaldamismärge:

Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 16.12.2002 nr 147
RTL 2002, 144, 2118
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg:

 06.02.2003/16 (RTL 2003, 22, 321) 16.02.2003

Määrus kehtestatakse “Töötuskindlustuse seaduse” (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375, 89, 511) §10 alusel.

 

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse töötuskindlustushüvitise (edaspidi hüvitis) taotlemiseks vajalik avalduse vorm (lisa), sellele kantavate andmete loetelu ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

 

§ 2. Avaldusele kantavad andmed

(1)   Hüvitise taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, pangakonto number, andmed hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvesse võtmise ja viimase taotlejale makstud töötu abiraha juhtumi kohta.

(2)   Avaldusel peab olema avalduse esitamise kuupäev ja esitanud isiku allkiri.

 

[RTL 2003, 22, 321 – jõust. 16.02.2003]

 

§ 3. Avaldusele lisatavad dokumendid

(1)   Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:

1)      tööandja tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta;

2)      dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta.

(2) Hüvitise taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või väljavõtted. Tööhõiveamet kinnitab avaldusele lisatavate originaaldokumentide koopiad. Kõik originaaldokumendid tagastatakse.

 

§ 4. Määruse jõustumine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

 

§ 5. Kehtetuks tunnistamine

[käesolevast tekstist välja jäetud]


Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 147

“Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele kantavate andmete

loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu”

l i s a  1

 

AVALDUS TÖÖTUSKINDLUSTUSHÜVITISE TAOTLEMISEKS

 

_______________Tööhõiveametile esitamiseks Eesti Töötukassale

 

TÄIDAB TAOTLEJA

Eesnimi

Perekonnanimi

 

Isikukood

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elukoht

 ___________________________

(maakond, linn/ vald)

 

_________________________

(tänav/küla, maja ja krt nr)

 

_ _ _ _ _ _ _

  (postiindeks)

 

________________________________                  ______________________________

 (töö-või teenistussuhte lõpetamise alus)              (töö-või teenistussuhte lõpetamise kuupäev)

 

Palun määrata ja maksta mulle töötuskindlustushüvitis

 

      Panka: pank_______________________         konto nr________________________

      Posti teel elukoha aadressil

      Palun mulle makstavalt hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel võtta arvesse maksuvaba tulu.

 

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

 

o       tööandja tõend kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinni peetud töötuskindlustusmakse kohta

o       dokument töölepingu lõpetamise või teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta

 

 

KUUPÄEV                                                             ALLKIRI

 

_______________                                                  ____________________

 

 

TÄIDAB TÖÖHÕIVEAMET

 

Avaldus on Tööhõiveametis vastu võetud___________200__a

 

Taotleja on töötuna arvele võetud alates__________200__a

 

Viimane taotlejale töötu abiraha maksmise juhtum  ___________________________

                                                                      (periood: alguse kuupäev-lõpetamise kuupäev)

 

 KONSULTANDI NIMI____________________________ ALLKIRI________________

 

 

 

[RTL 2003, 22, 321 – jõust. 16.02.2003]

/otsingu_soovitused.json