Teksti suurus:

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu1

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2004
Avaldamismärge:

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu1

Vastu võetud 17.12.2002 nr 76
RTL 2002, 146, 2128
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.02.2003/12 (RTL 2003, 22, 318) 16.02.2003

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514; 2001, 18, 88; 2002, 41, 250; 61, 375; 63, 387) § 18 lõike 7 alusel.

§ 1. Käesoleva määrusega kehtestatakse merel kala püüdva, vastuvõtva, transportiva või töötleva kalalaeva kapteni poolt laeva Eesti sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta Keskkonnainspektsioonile teate edastamise aeg, kord ning edastatavate andmete nimistu.

§ 2. Teade laeva sadamasse tuleku ja pardal olevate kalakoguste kohta (edaspidi teade) edastatakse kala püügil, vastuvõtmisel, transportimisel või töötlemisel Läänemerel vähemalt 2 tundi enne sadamasse saabumist.

§ 3. Teate päisesse märgitakse sõna «SADAM».

§ 4. Teatesse märgitakse järgmised andmed järgmises järjestuses:
1) kalalaeva nimi ja pardanumber, mille kohta teade edastatakse;
2) teadet edastava kapteni nimi;
3) sadam, kuhu laev saabub;
4) laeva sadamasse saabumise aeg;
5) laeva pardal olevad kalakogused kilogrammides liikide kaupa;
6) teise riigi, välja arvatud Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide, lipu all sõitva laeva teatesse märgitakse ka püügipiirkond, kust saak saadi.

§ 5. Kalakogused tuleb teatesse märkida vähemalt 100 kg täpsusega. Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal olevast kogusest erineda üle 20 %.

[RTL 2003, 22, 318 - jõust. 16.02.2003]

§ 6. Kui Eesti lipu all sõitval laeval kulub püügikohast sadamasse jõudmiseks vähem kui 2 tundi, võib § 4 punktis 5 nimetatud andmed edastada pärast püüniste nõudmist, kuid mitte hiljem kui 30 minutit enne sadamasse jõudmist.

§ 7. Teade edastatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril (+372) 696 22 37 või elektronposti aadressil valve@kki.

§ 8. Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult edastada, teatatakse käesolevas määruses nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 660 33 33.

§ 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus 93/2847/EMÜ (EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1), Euroopa Liidu Komisjoni määrus 97/1292/EÜ (EÜT L 176, 04.07.1997, lk 21–22) ning Euroopa Liidu Komisjoni määrus 99/728/EÜ (EÜT L 093, 08.04.1999, lk 10)

/otsingu_soovitused.json