Teksti suurus:

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 15, 83

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. veebruari 2003. a otsusega nr 334

I. Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduses (RT I 1996, 3, 57; 2000, 25, 144) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Nõue loetakse tähtajal esitatuks, kui see on töövaidluskomisjonile üle antud või esitatud sideasutusele ärasaatmiseks hiljemalt tähtaja viimasel päeval.»

§ 2. Paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui tähtaja viimane päev satub puhkepäevale, rahvuspühale või riigipühale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale, rahvuspühale või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval.»

§ 3. Paragrahvi 8:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Aegumise kohaldamine ja peatumine»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Töösuhtest tuleneva nõude aegumine peatub töövaidluskomisjoni menetluse ajaks. Tsiviilseadustiku üldosa seaduses  (RT I 2002, 35, 216) aegumise peatumise kohta sätestatut kohaldatakse vastavalt.»

§ 4. Paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Käesolevas seaduses sätestatud juhtudel on töövaidluskomisjoni juhataja pädev vaidlust ainuisikuliselt lahendama.»

§ 5. Paragrahvi 11:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Töövaidluse võib lahendada töövaidluskomisjoni juhataja ainuisikuliselt, kui pool, kelle vastu nõue on esitatud, tunnustab oma kirjalikus vastuses kõiki avalduses esitatud nõudeid.»;

2) lõikes 4 asendatakse sõna «töötaja» sõnaga «ametnik».

§ 6. Paragrahvi 13:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töövaidluskomisjoni töös osalemise aja eest makstakse töötajate ja tööandjate esindajatele töötasu ja hüvitatakse lähetuskulud Tööinspektsiooni eelarvest. Töötasu on riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858; 2000, 51, 320; 58, 376; 2002, 21, 117) § 10 lõike 7 punktis 1 sätestatud palgaastme kõrgeimale astmele vastava palgamäära ja kordaja 0,6 korrutis.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Töötasu makstakse töötajate ja tööandjate esindajatele vastavalt istungi kestusele arvestusega 1 tund = 1/8 käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud töötasu alusel arvutatud päevapalgast.»

§ 7. Paragrahvi 14:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Töövaidluskomisjon otsustab töövaidlusasja menetlusse võtmise kolme tööpäeva jooksul pärast kirjaliku avalduse esitamist töövaidluskomisjonile.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Avaldus esitatakse kirjalikult kahes eksemplaris töötaja töökohajärgsele töövaidluskomisjonile. Kui töötaja töökoht on töölepingus kindlaks määratud mitut maakonda hõlmavas piirkonnas, esitatakse avaldus tööandja asukoha- või elukohajärgsele töövaidluskomisjonile.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Töövaidluskomisjonile esitatavas avalduses märgitakse järgmised andmed:
1) töövaidluskomisjoni nimi, kuhu avaldus esitatakse;
2) avalduse esitaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood, töökoht, elu- või asukoht ja sidevahendite numbrid;
3) isiku nimi või nimetus, kelle vastu nõue esitatakse, tema isiku- või registrikood, elu- või asukoht ja sidevahendite numbrid;
4) avaldaja selgelt ja ühemõtteliselt väljendatud nõue, rahalise nõude korral näidatakse nõudesumma;
5) nõude aluseks olevate asjaolude kirjeldus, millega nõuet põhjendatakse, ja nõude õiguslik alus;
6) dokumentaalsed tõendid, millega nõuet põhjendatakse.»;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Avaldusele lisatakse dokumentaalsed tõendid, mis avalduses lisana on märgitud. Avaldajal on õigus taotleda, et töövaidluskomisjon kuulaks ära tunnistajad ning nõuaks teiselt poolelt dokumentaalsete tõendite esitamist.»

§ 8. Paragrahvi 15 tekst loetakse lõikeks 1 ja täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule lõpetab töövaidluskomisjon asja menetluse, kui:
1) avaldaja loobub enne töövaidluskomisjoni istungit või istungi ajal kõikidest esitatud nõuetest, üksikutest nõuetest loobumisel lõpetab töövaidluskomisjon menetluse loobutud nõuetes;
2) avaldaja ei ilmu töövaidluskomisjoni istungile ega ole esitanud põhjendatud taotlust asja arutamise edasilükkamiseks.

(3) Asja menetluse lõpetamisel käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud alusel uuendab töövaidluskomisjon asja menetluse, kui avaldaja taotleb töövaidlusasja uuesti menetlusse võtmist. Sellisel juhul kohaldatakse aegumise kohta sätestatut.»

§ 9. Paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõna «avaldaja» sõnaga «poole».

§ 10. Paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Komisjoni juhataja määrab tähtpäeva, milleks isik, kelle vastu nõue on esitatud, teatab kirjalikult, kas tunnustab või ei tunnusta avaldaja nõuet ning koos tõenditega põhjendab seda.»

§ 11. Paragrahvi 18:

1) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui isik, kelle vastu nõue on esitatud, seda täies ulatuses tunnustab, võib töövaidluse poolte kirjalikul nõusolekul selle läbi vaadata nende kohalolekuta.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui isik, kelle vastu nõue oli esitatud, ei ilmu istungile mõjuva põhjuseta või on esitanud kirjaliku nõusoleku avalduse läbivaatamiseks tema kohalolekuta, võib töövaidluskomisjon teha otsuse tema kohalolekuta.»

§ 12. Paragrahvi 19:

1) lõiget 3 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Ainuisikulise töövaidluskomisjoni juhataja taandamise otsustab Tööinspektsiooni peadirektor.»;

2) täiendatakse lõigetega 5–6 järgmises sõnastuses:

« (5) Taandus esitatakse komisjoni istungil enne asja sisulise läbivaatamise algust. Taanduse hilisem esitamine on lubatud ainult juhul, kui taanduse avaldajale on taandamise alus teatavaks saanud pärast asja läbivaatamise algust.

(6) Töövaidluskomisjoni juhataja ja komisjoniliige on kohustatud ennast taandama enne asja istungile arutamiseks määramist või istungi ajal, kui ta ei saa jääda asja lahendamisel erapooletuks või on huvitatud asja lõpplahendusest. Taandus peab olema põhjendatud. Taandus otsustatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud korras.»

§ 13. Paragrahvi 20:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Avaldajal on õigus istungil avalduses esitatud nõuetest osaliselt või täielikult loobuda.»;

2) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Tunnistajad kuulatakse ära üksteisest eraldi. Ärakuulamata tunnistajad ei või asja arutamise ajal viibida istungiruumis.»

§ 14. Paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Töövaidlusasjas, milles pool, kelle vastu on nõue esitatud, on nõuet täies ulatuses tunnustanud, teeb otsuse komisjoni juhataja ainuisikuliselt.»

§ 15. Paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Otsuse teatavakstegemine

(1) Töövaidluskomisjoni otsus tehakse vaidlevatele pooltele teatavaks viie tööpäeva jooksul pärast istungi toimumist. Istungi toimumise päeval teatatakse pooltele, kas avaldus rahuldatakse täielikult, osaliselt või jäetakse rahuldamata, samuti teatatakse otsuse teatavakstegemise kuupäev ning kellaaeg. Avalduse osalise rahuldamise korral teatatakse pooltele istungi toimumise päeval, millised esitatud nõuded on rahuldatud.

(2) Otsuse teatavakstegemise päeval antakse pooltele otsuse ärakiri või saadetakse pooltele samal päeval posti teel.»

II. § 16. Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json