Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 15, 87

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. veebruari 2003. a otsusega nr 338

Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 516) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reisidokument on seaduses riigipiiri ületamiseks ettenähtud:
1) Eesti dokument;
2) välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni reisidokument (edaspidi välisriigi reisidokument), mis on tunnustatud Välisministeeriumi poolt.»

§ 2. Paragrahvi 7 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna «tagasipöördumistunnistust» sõnadega «tagasipöördumise luba».

§ 3. Paragrahvi 112 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «isik» sõnadega «või tema seaduslik esindaja».

§ 4. Paragrahvi 112 lõike 6 teist lauset täiendatakse pärast sõna «esindajale» sõnaga «isiklikult».

§ 5. Paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui välisriigi reisidokumendi kontrollimisel ilmnevad selle kehtetuks tunnistamise alused, edastatakse dokument välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni pädevale ametiasutusele. Otsus tehakse teatavaks dokumendi kasutajale.»

§ 6. Paragrahvi 22 lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) välislähetuses viibivale diplomaadile ja temaga välislähetuses kaasas viibivale perekonnaliikmele;».

§ 7. Paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) välisesindusse lähetatud Välisministeeriumi koosseisuvälisele teenistujale ja temaga välislähetuses kaasas viibivale perekonnaliikmele;».

§ 8. Paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) diplomaatilisele kullerile diplomaatilise posti toimetamiseks Eesti Vabariigi välisesindusse.»

§ 9. Paragrahvi 22 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vabariigi Valitsus võib välisministri ettepanekul otsustada diplomaatilise passi andmise ka muule isikule, kui see on vajalik riigi ülesannete täitmiseks ja vastab rahvusvahelisele tavale.»

§ 10. Paragrahvi 22 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Perekonnaliikmeks käesoleva paragrahvi tähenduses loetakse abikaasa ja alaealine või üldhariduskoolis õppiv täisealine laps.»

§ 11. Paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 54 järgmises sõnastuses:

« (54) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 12 nimetatud välisesindusse lähetatud Välisministeeriumi koosseisuvälise teenistuja perekonnaliikmed on kohustatud Eestis viibides hoiustama diplomaatilist passi Välisministeeriumis. Välislähetuse lõppedes on välisesindusse lähetatud Välisministeeriumi koosseisuväline teenistuja ja tema perekonnaliikmed kohustatud tagastama diplomaatilise passi Välisministeeriumile ühe nädala jooksul.»

§ 12. Paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 55 järgmises sõnastuses:

« (55) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 13 nimetatud isikud on kohustatud Eestis viibides hoiustama diplomaatilist passi Välisministeeriumis. Välislähetuse lõppedes on diplomaatilised kullerid kohustatud diplomaatilise passi Välisministeeriumisse hoiule andma ühe tööpäeva jooksul.»

§ 13. Paragrahvi 24 lõike 4 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) kolm aastat käesoleva seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud isikule;».

§ 14. Paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) välislähetuse lõppemiseni Välisministeeriumi koosseisuvälisele teenistujale ja temaga välislähetuses kaasas viibivale perekonnaliikmele;».

§ 15. Paragrahvi 24 lõiget 4 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) kolm aastat diplomaatilisele kullerile.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json