Teksti suurus:

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 15, 88

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 10. veebruari 2003. a otsusega nr 339

I. Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498; 30, õiend; 1994, 30, 463; 1998, 64/65, 1006; 1999, 16, 271; 2001, 58, 353; 59, 358; 2002, 57, 356) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 2:

1) pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Eesti Panga eesmärk ja ülesanded

(1) Eesti Panga esmane eesmärk on tagada hindade stabiilsus. Eesti Pank korraldab raharinglust Eestis ja välisriikidega ning seisab hea riigi vääringu stabiilsuse eest.»;

2) lõiget 8 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Eesti Pank kogub andmeid oma ülesannete täitmiseks vajaliku raha-, finants- ja maksebilansistatistika saamiseks ja avaldamiseks riikliku statistika seaduses (RT I 1997, 51, 822; 2000, 47, 289; 2002, 63, 387) sätestatud alustel ja korras.»

§ 2. Paragrahvi 3:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Pank tegutseb muudest riigiasutustest sõltumatult. Ta annab oma tegevusest aru Riigikogule, ei allu Vabariigi Valitsusele ega ühelegi teisele täidesaatvale riigivõimuasutusele ega kolmandatele isikutele.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kuuludes Euroopa Keskpankade Süsteemi, võivad Eesti Pank ja tema juhtimisorganite liikmed taotleda ja saada täitmiseks juhiseid vaid Euroopa Keskpangalt.»

§ 3. Paragrahvi 9:

1) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 punktid 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Eesti Panga eelarve täitmise järelevalve;
7) Eesti Panga siseaudiitorite määramine, siseauditi tööplaani kinnitamine ja siseauditi tulemuste alusel otsuste tegemine;»;

3) lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) Eesti Panga sõltumatute audiitorite nimetamine;»;

4) lõike 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) presidendi ettepanekul Eesti Panga aastaaruande kinnitamine;»;

5) lõike 2 punktist 9 jäetakse välja sõnad «käibelelaskmise, nende»;

6) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Eesti Panga Nõukogu saab Eesti Panga presidendilt regulaarselt informatsiooni Eesti majanduse, rahapoliitika, finantssektori olukorra ja Eesti Panga eelarve täitmise kohta.»;

7) lõikest 3 jäetakse välja sõnad «ja Eesti panganduspoliitikat»;

8) lõikest 7 jäetakse välja sõnad «, samuti juhul, kui esimees on ametisse nimetamata,»;

9) lõikes 8 asendatakse sõnad «punktides 2, 5 ja 6» sõnadega «punktides 2, 5, 6 ja 8».

§ 4. Paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Eesti Panga president on oma ülesannete täitmisel sõltumatu. Ta ei või olla muus ametis, teenistuses või osaline tegevuses, mis oma olemuselt piirab või võib piirata Eesti Panga iseseisvust, avaldab või võib avaldada negatiivset mõju Eesti Panga eesmärkide saavutamisele ning ülesannete täitmisele.

(4) Eesti Panga presidendi äraolekul asendab teda asepresident, kellele Eesti Panga president annab oma volitused käskkirjaga ajutiselt üle. Kui asepresidendile volituste üleandmine ei ole võimalik, määrab presidendi asendaja Eesti Panga Nõukogu. Kui nõukogu ei ole määranud presidendi asendajat, asendab presidenti ealt vanim asepresidentidest. Panga presidendi asendajal on tema volituste kehtimise ajal kõik Eesti Panga presidendi volitused, välja arvatud tema volitused Eesti Panga Nõukogu liikmena.»

§ 5. Paragrahvi 11:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) raha- ja panganduspoliitika kujundamine ning Eesti Panga tegevuse üldjuhtimine, samuti Euroopa Keskpankade Süsteemi ülesannete täitmise korraldamine;»;

2) lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) Eesti Panga eelarve kinnitamine.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 113 järgmises sõnastuses:

« § 113. Volituste pikenemine

Kui Eesti Panga presidendi või Eesti Panga Nõukogu esimehe või liikme volituste lõppemise tähtpäeva saabumise ajaks ei ole ametisse nimetatud uut Eesti Panga presidenti, Eesti Panga Nõukogu esimeest või liiget, pikenevad ametisoleva isiku volitused kuni vastava ametisse nimetamise otsuse jõustumiseni.»

§ 7. Paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Panga presidendi, Eesti Panga Nõukogu esimehe või liikme võib tagandada süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel.

(2) Eesti Panga presidendi võib tagandada ka juhul, kui ta ei vasta enam tingimustele, mis on vajalikud tema kohustuste täitmiseks, või kui ta on toime pannud tõsise üleastumise.»

§ 8. Paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Juhatuse ülesandeks on Eesti Panga töö kavandamine ja korraldamine.»

§ 9. Paragrahvi 14 punkti 5 täiendatakse sõnadega «piisava tagatise olemasolul».

§ 10. Paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Krediteerimise keeld

Eesti Pangal on keelatud anda laenu Euroopa Liidu institutsioonidele või asutustele, Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele, kohalikele või muudele avaliku võimu organitele, teistele avalik-õiguslikele isikutele või riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingutele.»

§ 11. Seaduse V peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«V peatükk
EESTI PANGA VARA JA ARUANDLUS».

§ 12. Paragrahvi 26:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eesti Pank valdab, kasutab ja käsutab oma vara iseseisvalt.»

§ 13. Paragrahvi 31:

1) lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna «Riigikogu» sõnadega «Eesti Panga Nõukogu»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Aastaaruande kinnitab Eesti Panga Nõukogu, kes seejärel esitab selle koos audiitori järeldusotsusega Riigikogule. Samaaegselt Eesti Panga aastaaruandega esitatakse Riigikogule Finantsinspektsiooni nõukogu poolt kinnitatud Finantsinspektsiooni aastaaruanne. Riigikogu kuulab ära Eesti Panga presidendi ettekande Eesti Panga aastaaruande kohta.»

II. Seaduse jõustumine

§ 14. Käesoleva seaduse § 1 punkt 1, § 2, § 3 punktid 1–7 ja 9 ning §-d 5, 7–10 ja 13 jõustuvad Eesti Vabariigi ühinemisel Euroopa Liiduga.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json