Teksti suurus:

Sõjaväestatud päästeüksuste põhimääruste kinnitamine Jõhvi Üksik-Päästekompanii põhimäärus Tallinna Üksik-Päästekompanii põhimäärus Tartu Üksik-Päästekompanii põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2005
Avaldamismärge:

Sõjaväestatud päästeüksuste põhimääruste kinnitamine Jõhvi Üksik-Päästekompanii põhimäärus Tallinna Üksik-Päästekompanii põhimäärus Tartu Üksik-Päästekompanii põhimäärus

SÕJAVÄESTATUD PÄÄSTEÜKSUSTE PÕHIMÄÄRUSTE KINNITAMINE
              
Vastu võetud siseministri 30.06.1998. a määrusega nr 20 (RTL 1998, 220/221, 876),
jõustunud 01.08.1998.

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas,
 jõustumise aeg):

12.04.2002/65 (RTL 2002, 51, 728) 25.04.2002
Päästeseaduse (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598)
paragrahvi 4.2 lõike 5 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse
16. juuni 1998. a määrusest nr 135 "Sõjaväestatud päästeüksuste
ümberkorraldamine sõjaväeliselt korraldatud valitsusasutusteks":

   1. Kinnitan:
   1) Jõhvi Üksik-Päästekompanii põhimääruse (lisatud);
   2) Tallinna Üksik-Päästekompanii põhimääruse (lisatud);
   3) Tartu Üksik-Päästekompanii põhimääruse (lisatud).

   2. Tunnistan kehtetuks siseministri 30. aprilli 1996. a
määruse nr 6 "Sõjaväestatud päästeüksuste põhimääruste
kinnitamine" (RTL 1996, 54, 335).

   3. Kehtestan käesoleva määruse 1. augustist 1998. a.

   


                     Kinnitatud
                siseministri 30. juuni 1998. a
                    määrusega nr 20

       Jõhvi Üksik-Päästekompanii põhimäärus
                
             I. ÜLDSÄTTED

   1. Jõhvi Üksik-Päästekompanii (edaspidi kompanii) on
Päästeameti halduses asuv sõjaväeliselt korraldatud
valitsusasutus.

   2. Kompanii asub Kohtla-Järvel. Kompanii postiaadress on
Lai 7, EE2020 Kohtla-Järve.

   3. Kompanii kõrgemalseisev valitsusasutus on Päästeamet,
kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle
seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet. Kompanii
on aruandekohustuslik Päästeameti peadirektori ees.

   4. Kompanii tegutsemispiirkond on Ida-Eesti päästeregioon
(Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond). Vajaduse korral rakendatakse
kompaniid ka muudes päästeregioonides.

   5. Kompaniil on oma lipp, väikese riigivapi kujutise ja oma
nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

   6. Kompanii kulud kaetakse riigieelarvest.

   7. Kaitseväe tegevust reguleerivate seaduste ja muude
õigusaktide kohaldamisel võrdsustatakse kompanii kaitseväe
väeosaga (pataljon).

      II. KOMPANII TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED
      

8. Kompanii tegevusvaldkonnaks on demineerimis-, tulekustutus- ja päästetööde tegemine ning ajateenijatele sõjalise ja päästealase ettevalmistuse andmine.

[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]

   9. Kompanii oma ülesannete täitmiseks:
   1) teostab plahvatusohtlike esemete otsimist plaanilise töö korras;      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]  
   2) teostab pommikahtluste ja -ähvarduste ning pommitehnilise kontrolli 
korral lõhkeseadeldiste
    otsinguid ja nende kahjutuks tegemist;
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

   3) võtab osa lõhkekehade ja -seadeldiste plahvatuse korral
    sündmuskoha ülevaatusest ja annab nende kohta esialgse
    hinnangu;
   4) teostab plahvatusohtlike esemete hävitamist;
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 
 
   5) lokaliseerib ja likvideerib loodusõnnetuste tagajärgi;
   6) osaleb radioaktiivsete kiirgusallikate otsimises ja
    nende transportimises hoidlasse;
   7) desaktiveerib radioaktiivselt saastatud ehitisi,
    maa-alasid ja muid objekte;
   8) lokaliseerib ja likvideerib keemiaõnnetuste tagajärgi;
   9) osaleb metsa- ja rabatulekahjude ning muude tulekahjude
    kustutamises;
   10) osaleb loodusreostuste ja ökoloogiliste õnnetuste
     tagajärgede likvideerimises;
   11) otsib ja päästab inimesi ja vara õnnetuste korral ning
     osutab kannatanutele meditsiinilist esmaabi;
   12) osaleb eksinud ja kadumaläinud inimeste otsingutes
     maastikul;
   13) osaleb liiklusõnnetuste tagajärgede likvideerimises ja
     kannatanute abistamises;
   14) osaleb õnnetuspiirkondade valves;
   15) abistab tervishoiu- ja veterinaarasutusi karantiini
     rakendamisel epideemia või epizootia korral;
   16) teostab teenistuskoerte dressuuri lõhkekehade ja
     -seadeldiste avastamiseks ning eksinud ja kadumaläinud
     inimeste otsimiseks maastikul;
   17) teostab julgeoleku- ja mobilisatsioonivaru hoidmist ja
     teenindamist;
   18) täidab muid talle seadustega, Riigikogu otsustega,
     Vabariigi Presidendi seadlustega, Vabariigi Valitsuse
     määruste ja korraldustega, siseministri määruste ja
     käskkirjadega ning Päästeameti peadirektori
     käskkirjadega pandud ülesandeid;
   19) annab ajateenijatele päästealase ja sõjalise 
ettevalmistuse Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud 
või kehtestatud õppeprogrammide alusel.
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 
        
   10. Kompanii teeb oma ülesannete täitmisel koostööd teiste
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, sealhulgas kohalike
pääste-, politsei- ja piirivalveasutustega ning kaitseväe
väeosade, samuti kaitseliidu malevatega.

   11. Kompanii demineerimis-, tulekustutus- ja päästetöödele
suunamise õigus on:
   1) siseministril;
   2) Siseministeeriumi kantsleril ja asekantsleril;
   3) Päästeameti peadirektoril ja tema asetäitjal;
   4) Päästeameti juhtimiskeskuse päästekorraldajal;
   5) Ida-Eesti Häirekeskuse päästekorraldajal või vajadusel
    kompanii ülemal - vaid kompanii tegutsemispiirkonna
    (Ida-Eesti päästeregioon) piires;
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

     6) sõjaväestatud päästeüksuste ülemal.
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

    Kompanii suunamisel päästetöödele Jõhvi häirekeskuse poolt
või kompanii ülema otsusel peavad nad sellest kohe
informeerima Päästeameti juhtimiskeskust.
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 
  
        III KOMPANII JUHTIMISE KORRALDUS

   12. Kompaniid juhib kompaniiülem, kelle määrab ametisse 
sõjaväestatud päästeüksuste osakonna ülema ettepanekul ja 
vabastab ametist seaduses ettenähtud korras Päästeameti peadirektor.
Kompaniiülem allub vahetult sõjaväestatud päästeüksuste ülemale.

  [RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]

   13. Kompaniiülem:
   1) juhib kompanii tegevust ning vastutab kompaniile
    käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
   2) vastutab kompanii isikkoosseisu üldsõjaväelise, pääste-
    ja demineerimisalase väljaõppe korraldamise eest;
   3) tagab lahingu- ja päästetehnika, lahingurelvastuse ja
    laskemoona, lahingu- ja päästevarustuse nõuetekohase
    hoidmise ja sihipärase kasutamise;
   4) tagab demineerimistöödeks vajalike lõhkematerjalide
    nõuetekohase hoidmise ja kasutamise;
   5) määrab ametikohale ja vabastab ametikohalt kompaniis
    teenivaid sõdureid ja allohvitsere;
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 
        
   6) võtab lepingulisse tegevteenistusse kaadrisõdureid 
ja sõjaväestatud päästeüksuste ülema nõusolekul 
kaadriallohvitsere ning vabastab neid teenistusest, 
teeb ettepanekuid ohvitseri ja allohvitseri auastme andmiseks.

[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

   7) valdab, kasutab ja käsutab kompanii valduses olevat
    riigivara õigusaktidega ettenähtud korras;
   8) vastutab kompanii eelarvevahendite õiguspärase ja
    otstarbeka kasutamise ja majandustegevuse eest;
   9) kinnitab kompanii sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra
    ning raamatupidamise sise-eeskirja;
   10) sõlmib lepinguid ehitus- ja remonditööde teostamiseks
     ning kompanii varustamiseks toiduainete ja muude
     kompanii majandamise ja olme tagamiseks vajalike
     vahenditega;
   11) nimetab ametisse ja vabastab ametist kompanii koosseisu
     kuuluvad riigiametnikud;
   12) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid kompanii
     abiteenistujatega;
   13) täidab muid seadusega või seaduse alusel antud
     õigusaktiga talle pandud või Päästeameti peadirektori
     või Päästeameti sõjaväestatud päästeüksuse osakonna
     ülema poolt antud ülesandeid.

   14. Kompaniiülemal on õigus:
   1) kehtestada tulekustutus- ja päästetööde teostamisel,
    samuti lõhkekehade ja -seadeldiste avastamisel või muu
    ohu korral ohutuse tagamiseks ohutsoon, kuhu ei tohi
    siseneda kõrvalised isikud ilma pääste- või
    demineerimistööde juhi loata;
   2) saada käesoleva põhimäärusega ettenähtud ülesannete
    täitmiseks vajalikku teavet;
   3) määrata alluvatele kaitseväelastele ergutusi või 
    distsiplinaarkaristusi pataljoniülema distsiplinaarvõimu
    piires;
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust - 25.04.2002] 

     4) anda alluvatele kaitseväelastele sõduri auastmeid.

   15. Kompaniiülem annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse
või korralduse, siseministri määruse või käskkirja, Päästeameti
peadirektori käskkirja ning kaitseväe määrustiku alusel
teenistusalastes küsimustes käskkirju.

   16. Kompaniiülema ajutisel äraolekul asendab teda kompanii
staabiülem - kompaniiülema asetäitja. Viimase äraolekul asendab
kompaniiülemat üks kompanii ohvitseridest. Kompaniiülema
asendamine vormistatakse kompaniiülema käskkirjaga.

   17. [Kehtetu RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]       
        IV. KOMPANII STRUKTUURIÜKSUSED

   18. Kompanii struktuuriüksused on:
   1) kompanii staap;
   2) siderühm;
   3) päästerühm;
   4) tuletõrjerühm;
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 
        
   5) kiirgus- ja keemiakaitse rühm;
   6) demineerimisgrupp;
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

     7) auto- ja tehnikaremondi rühm;      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

   8) majandusrühm;
   9) raamatupidamis- ja eelarvegrupp;
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

    10) meditsiinigrupp.      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]  
 
   Ajateenijate baaskursuse läbiviimise ajaks moodustatakse
ajutine noorsõdurite õpperühm.

   19. Kompanii staap on kompanii ülema tööorgan kompanii
tegevuse ja isikkoosseisu teenistuse korraldamisel, suunamisel
ja kontrollimisel ning kompanii katkematu juhtimise tagamisel.
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 
      
   20. Siderühma põhiülesanne on kompanii sidevahendite
töövalmiduse ja side tagamine.

   21. Päästerühma põhiülesanne on päästetööde tegemine ning
kannatanute abistamine õnnetuste korral.

   22. Tuletõrjerühma põhiülesanne on osalemine
metsa- ja rabatulekahjude ning muude tulekahjude kustutamisel
ning muudel tuletõrje- ja päästetöödel.
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

     23. Kiirgus- ja keemiakaitse rühma põhiülesanne on keemia-
ja kiirgusohtudega seotud õnnetuste tagajärgede lokaliseerimine
ja likvideerimine.

   24. Demineerimisgrupi põhiülesanne on demineerimistööde teostamine.
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 
  
   25. Auto- ja tehnikaremondi rühma põhiülesanne on kompanii
auto- ja päästetehnika remontimine ja remondi korraldamine ning 
logistika ülesannete täitmine.
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

   26. Majandusrühma põhiülesanne on kompanii majandustegevuse
ja isikkoosseisu toitlustamise korraldamine.

   27. Kompanii staapi juhib staabiülem - kompaniiülema
asetäitja, kompanii muud struktuuriüksust aga rühmaülem grupiülem 
või grupijuhataja (edaspidi struktuuriüksuse ülem).
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 

     28. Struktuuriüksuse ülem vastutab struktuuriüksusele
pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise eest.

    29. Struktuuriüksuse ülem allub vahetult kompaniiülemale. 
      
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002] 
    
    

291. Raamatupidamis- ja eelarvegrupp korraldab kompanii

raamatupidamist ja koostab eelarve projekti.

[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]         

292. Meditsiinigrupp korraldab isikkoosseisu meditsiinilist teenindamist.

[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]         
      
          V. KOMPANII ISIKKOOSSEIS

   30. Kompanii ametikohad täidetakse kaitseväelaste,
sealhulgas ajateenijatega, samuti asendusteenistuslaste ning
riigiteenistujatega.

   31. Kompanii teenistujate koosseisu kinnitab siseminister
määrusega.

   32. Kompanii kaitseväelased kannavad maaväele kehtestatud
vormiriietust.

           VI. KOMPANII SÜMBOLID

   33. Kompaniil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat,
mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt
mööda on sõnad "JÕHVI ÜKSIK-PÄÄSTEKOMPANII".

   34. Kompaniil on oma lipp ja embleem, mis registreeritakse
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

   35. Kompanii kirjaplangil, üldplangil ja kompaniiülema
käskkirja plangil kasutatakse kompanii embleemi. Kompaniiülema
käskkirjad ja muud haldusdokumendid vormistatakse seaduse ja
valitsusasutuste asjaajamiskorraga ettenähtud korras. Kompanii
kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires kompaniiülem ja
staabiülem - kompaniiülema asetäitja.

   36. Kompanii kasutab kompanii lippu vastavalt kaitseväe
määrustike nõuetele ning riigilippu vastavalt riigilipu
seadusele.

            VII. LÕPPSÄTTED

   37. Kompanii antakse kaitseväe ülemjuhataja alluvusse
sõjaaja riigikaitse seaduses (RT I 1994, 69, 1194) sätestatud
korras alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest.

   38. Kompanii korraldab ümber ja selle tegevuse lõpetab
Vabariigi Valitsus määrusega.

   
                   Kinnitatud
              siseministri 30. juuni 1998. a
                  määrusega nr 20

      Tallinna Üksik-Päästekompanii põhimäärus
                
             I. ÜLDSÄTTED

   1. Tallinna Üksik-Päästekompanii (edaspidi kompanii) on
Päästeameti halduses asuv sõjaväeliselt korraldatud
valitsusasutus.

   2. Kompanii asub Harju maakonnas Kose vallas Vardja külas.
Kompanii postiaadress on Vardja, Kose vald, EE3040 Harju
maakond.

   3. Kompanii kõrgemalseisev valitsusasutus on Päästeamet,
kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle
seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet. Kompanii
on aruandekohustuslik Päästeameti peadirektori ees.

   4. Kompanii tegutsemispiirkond on Põhja- ja Lääne-Eesti
päästeregioon (Harju, Järva, Rapla, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiu
maakond). Vajaduse korral rakendatakse kompaniid ka muudes
päästeregioonides.

   5. Kompaniil on oma lipp, väikese riigivapi kujutise ja oma
nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

   6. Kompanii kulud kaetakse riigieelarvest.

   7. Kaitseväe tegevust reguleerivate seaduste ja muude
õigusaktide kohaldamisel võrdsustatakse kompanii kaitseväe
väeosaga (pataljon).

      II. KOMPANII TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

   8. Kompanii tegevusvaldkonnaks on demineerimis-,
tulekustutus- ja päästetööde tegemine ning ajateenijatele 
sõjalise ja päästealase ettevalmistuse andmine.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   9. Kompanii oma ülesannete täitmiseks:
   1) teostab plahvatusohtlike esemete otsimist plaanilise töö korras;    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   2) teostab pommikahtluste ja -ähvarduste ning pommitehnilise kontrolli 
korral lõhkeseadeldiste    otsinguid ja nende kahjutuks tegemist;    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     3) võtab osa lõhkekehade ja -seadeldiste plahvatuse korral
    sündmuskoha ülevaatusest ja annab nende kohta esialgse
    hinnangu;
   4) teostab plahvatusohtlike esemete hävitamist;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     5) lokaliseerib ja likvideerib loodusõnnetuste tagajärgi;
   6) osaleb radioaktiivsete kiirgusallikate otsimises ja
    nende transportimises hoidlasse;
   7) desaktiveerib radioaktiivselt saastatud ehitisi,
    maa-alasid ja muid objekte;
   8) lokaliseerib ja likvideerib keemiaõnnetuste tagajärgi;
   9) osaleb metsa- ja rabatulekahjude ning muude tulekahjude
    kustutamises;
   10) osaleb loodusreostuste ja ökoloogiliste õnnetuste
     tagajärgede likvideerimises;
   11) otsib ja päästab inimesi ja vara õnnetuste korral ning
     osutab kannatanutele meditsiinilist esmaabi;
   12) osaleb eksinud ja kadumaläinud inimeste otsingutes
     maastikul;
   13) osaleb liiklusõnnetuste tagajärgede likvideerimises ja
     kannatanute abistamises;
   14) osaleb õnnetuspiirkondade valves;
   15) abistab tervishoiu- ja veterinaarasutusi karantiini
     rakendamisel epideemia või epizootia korral;
   16) teostab teenistuskoerte dressuuri lõhkekehade ja
     -seadeldiste avastamiseks ning eksinud ja kadumaläinud
     inimeste otsimiseks maastikul;
   17) teostab julgeoleku- ja mobilisatsioonivaru hoidmist ja
     teenindamist;
   18) täidab muid talle seadustega, Riigikogu otsustega,
     Vabariigi Presidendi seadlustega, Vabariigi Valitsuse
     määruste ja korraldustega, siseministri määruste ja
     käskkirjadega ning Päästeameti peadirektori
     käskkirjadega pandud ülesandeid;
   19) annab ajateenijatele päästealase ja sõjalise ettevalmistuse
 Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud või kehtestatud 
õppeprogrammide alusel.    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   10. Kompanii teeb oma ülesannete täitmisel koostööd teiste
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, sealhulgas kohalike
pääste-, politsei- ja piirivalveasutustega ning kaitseväe
väeosade, samuti kaitseliidu malevatega.

   11. Kompanii demineerimis-, tulekustutus- ja päästetöödele
suunamise õigus on:
   1) siseministril;
   2) Siseministeeriumi kantsleril ja asekantsleril;
   3) Päästeameti peadirektoril ja tema asetäitjal;
   4) Päästeameti juhtimiskeskuse päästekorraldajal;
   5) Põhja-Eesti Häirekeskuse päästekorraldajal või vajadusel
    kompanii ülemal - vaid kompanii tegutsemispiirkonna
    (Põhja- ja Lääne-Eesti päästeregioon) piires;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     6) sõjaväestatud päästeüksuste ülemal.

[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     Kompanii suunamisel päästetöödele Harjumaa häirekeskuse
poolt või kompanii ülema otsusel peavad nad sellest kohe
informeerima Päästeameti juhtimiskeskust.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
        III. KOMPANII JUHTIMISE KORRALDUS

   12. Kompaniid juhib kompaniiülem, kelle määrab ametisse
 sõjaväestatud päästeüksuste osakonna ülema ettepanekul ja 
vabastab ametist seaduses ettenähtud korras Päästeameti peadirektor.
Kompaniiülem allub vahetult sõjaväestatud päästeüksuste ülemale.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   13. Kompaniiülem:
   1) juhib kompanii tegevust ning vastutab kompaniile
    käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
   2) vastutab kompanii isikkoosseisu üldsõjaväelise, pääste-
    ja demineerimisalase väljaõppe korraldamise eest;
   3) tagab lahingu- ja päästetehnika, lahingurelvastuse ja
    laskemoona, lahingu- ja päästevarustuse nõuetekohase
    hoidmise ja sihipärase kasutamise;
   4) tagab demineerimistöödeks vajalike lõhkematerjalide
    nõuetekohase hoidmise ja kasutamise;
   5) määrab ametikohale ja vabastab ametikohalt kompaniis
    teenivaid sõdureid ja allohvitsere;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   6) võtab lepingulisse tegevteenistusse kaadrisõdureid 
ja sõjaväestatud päästeüksuste ülema nõusolekul kaadriallohvitsere 
ning vabastab neid teenistusest, teeb ettepanekuid ohvitseri ja 
allohvitseri auastme andmiseks.
 RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     7) valdab, kasutab ja käsutab kompanii valduses olevat
    riigivara õigusaktidega ettenähtud korras;
   8) vastutab kompanii eelarvevahendite õiguspärase ja
    otstarbeka kasutamise ja majandustegevuse eest;
   9) kinnitab kompanii sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra
    ning raamatupidamise sise-eeskirja;
   10) sõlmib lepinguid ehitus- ja remonditööde teostamiseks
     ning kompanii varustamiseks toiduainete ja muude
     kompanii majandamise ja olme tagamiseks vajalike
     vahenditega;
   11) nimetab ametisse ja vabastab ametist kompanii koosseisu
     kuuluvad riigiametnikud;
   12) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid kompanii
     abiteenistujatega;
   13) täidab muid seadusega või seaduse alusel antud
     õigusaktiga talle pandud või Päästeameti peadirektori
     või Päästeameti sõjaväestatud päästeüksuse osakonna
     ülema poolt antud ülesandeid.

   14. Kompaniiülemal on õigus:
   1) kehtestada tulekustutus- ja päästetööde teostamisel,
    samuti lõhkekehade ja -seadeldiste avastamisel või muu
    ohu korral ohutuse tagamiseks ohutsoon, kuhu ei tohi
    siseneda kõrvalised isikud ilma pääste- või
    demineerimistööde juhi loata;
   2) saada käesoleva põhimäärusega ettenähtud ülesannete
    täitmiseks vajalikku teavet;
   3) määrata alluvatele kaitseväelastele ergutusi või 
    distsiplinaarkaristusi pataljoniülema distsiplinaarvõimu
    piires;    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   4) anda alluvatele kaitseväelastele sõduri auastmeid.

   15. Kompaniiülem annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse
või korralduse, siseministri määruse või käskkirja, Päästeameti
peadirektori käskkirja ning kaitseväe määrustiku alusel
teenistusalastes küsimustes käskkirju.

   16. Kompaniiülema ajutisel äraolekul asendab teda kompanii
staabiülem - kompaniiülema asetäitja. Viimase äraolekul asendab
kompaniiülemat üks kompanii ohvitseridest. Kompaniiülema
asendamine vormistatakse kompaniiülema käskkirjaga.

   17. [Kehtetu RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]

        IV. KOMPANII STRUKTUURIÜKSUSED

   18. Kompanii struktuuriüksused on:
   1) kompanii staap;
   2) siderühm;
   3) päästerühm;
   4) tuletõrjerühm;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     5) kiirgus- ja keemiakaitse rühm;
   6) demineerimisgrupp;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     7) auto- ja tehnikaremondi rühm;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     8) majandusrühm;
   9) raamatupidamis- ja eelarvegrupp;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
  
   10) meditsiinigrupp.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   Ajateenijate baaskursuse läbiviimise ajaks moodustatakse
ajutine noorsõdurite õpperühm.

   19. Kompanii staap on kompanii ülema tööorgan kompanii
tegevuse ja isikkoosseisu teenistuse korraldamisel, suunamisel
ja kontrollimisel ning kompanii katkematu juhtimise tagamisel.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     20. Siderühma põhiülesanne on kompanii sidevahendite
töövalmiduse ja side tagamine.

   21. Päästerühma põhiülesanne on päästetööde tegemine ning
kannatanute abistamine õnnetuste korral.

   22. Tuletõrjerühma põhiülesanne on osalemine
metsa- ja rabatulekahjude ning muude tulekahjude kustutamisel
ning muudel tuletõrje- ja päästetöödel.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     23. Kiirgus- ja keemiakaitse rühma põhiülesanne on keemia-
ja kiirgusohtudega seotud õnnetuste tagajärgede lokaliseerimine
ja likvideerimine.

   24. Demineerimisgrupi põhiülesanne on demineerimistööde teostamine.    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   25. Auto- ja tehnikaremondi rühma põhiülesanne on kompanii
auto- ja päästetehnika remontimine ja remondi korraldamine ning 
logistika ülesannete täitmine.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     26. Majandusrühma põhiülesanne on kompanii majandustegevuse
ja isikkoosseisu toitlustamise korraldamine.

   27. Kompanii staapi juhib staabiülem - kompaniiülema
asetäitja, kompanii muud struktuuriüksust aga rühmaülem grupiülem või grupijuhataja
(edaspidi struktuuriüksuse ülem).
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   28. Struktuuriüksuse ülem vastutab struktuuriüksusele
pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise eest.

   29. Struktuuriüksuse ülem allub vahetult kompaniiülemale. 

[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]

   291. Raamatupidamis- ja eelarvegrupp korraldab kompanii 
raamatupidamist ja koostab eelarve projekti.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
  
   292. Meditsiinigrupp korraldab isikkoosseisu meditsiinilist teenindamist.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
          V. KOMPANII ISIKKOOSSEIS

   30. Kompanii ametikohad täidetakse kaitseväelaste,
sealhulgas ajateenijatega, samuti asendusteenistuslaste ning
riigiteenistujatega.

   31. Kompanii teenistujate koosseisu kinnitab siseminister
määrusega.

   32. Kompanii kaitseväelased kannavad maaväele kehtestatud
vormiriietust.

           VI. KOMPANII SÜMBOLID

   33. Kompaniil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat,
mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt
mööda on sõnad "TALLINNA ÜKSIK-PÄÄSTEKOMPANII".

   34. Kompaniil on oma lipp ja embleem, mis registreeritakse
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

   35. Kompanii kirjaplangil, üldplangil ja kompaniiülema
käskkirja plangil kasutatakse kompanii embleemi. Kompaniiülema
käskkirjad ja muud haldusdokumendid vormistatakse seaduse ja
valitsusasutuste asjaajamiskorraga ettenähtud korras. Kompanii
kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires kompaniiülem ja
staabiülem - kompaniiülema asetäitja.

   36. Kompanii kasutab kompanii lippu vastavalt kaitseväe
määrustike nõuetele ning riigilippu vastavalt riigilipu
seadusele.

            VII. LÕPPSÄTTED

   37. Kompanii antakse kaitseväe ülemjuhataja alluvusse
sõjaaja riigikaitse seaduses (RT I 1994, 69, 1194) sätestatud
korras alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest.

   38. Kompanii korraldab ümber ja selle tegevuse lõpetab
Vabariigi Valitsus määrusega.

   

                    Kinnitatud
               siseministri 30. juuni 1998. a
                   määrusega nr 20

       Tartu Üksik-Päästekompanii põhimäärus

             I. ÜLDSÄTTED

   1. Tartu Üksik-Päästekompanii (edaspidi kompanii) on
Päästeameti halduses asuv sõjaväeliselt korraldatud
valitsusasutus.

   2. Kompanii asub Tartu maakonnas Luunja vallas Sirgu külas.
Kompanii postiaadress on Luunja vald, EE2420 Tartu maakond.

   3. Kompanii kõrgemalseisev valitsusasutus on Päästeamet,
kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle
seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet. Kompanii
on aruandekohustuslik Päästeameti peadirektori ees.

   4. Kompanii tegutsemispiirkond on Lõuna-Eesti päästeregioon
(Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi ja Jõgeva maakond).
Vajaduse korral rakendatakse kompaniid ka muudes
päästeregioonides.

   5. Kompaniil on oma lipp, väikese riigivapi kujutise ja oma
nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

   6. Kompanii kulud kaetakse riigieelarvest.

   7. Kaitseväe tegevust reguleerivate seaduste ja muude
õigusaktide kohaldamisel võrdsustatakse kompanii kaitseväe
väeosaga (pataljon).

      II. KOMPANII TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

   8. Kompanii tegevusvaldkonnaks on demineerimis-,
tulekustutus- ja päästetööde tegemine ning ajateenijatele 
sõjalise ja päästealase ettevalmistuse andmine.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   9. Kompanii oma ülesannete täitmiseks:
   1) teostab plahvatusohtlike esemete otsimist plaanilise töö korras;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     2) teostab pommikahtluste ja -ähvarduste ning pommitehnilise kontrolli
 korral lõhkeseadeldiste
    otsinguid ja nende kahjutuks tegemist;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     3) võtab osa lõhkekehade ja -seadeldiste plahvatuse korral
    sündmuskoha ülevaatusest ja annab nende kohta esialgse
    hinnangu;
   4) teostab plahvatusohtlike esemete hävitamist;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     5) lokaliseerib ja likvideerib loodusõnnetuste tagajärgi;
   6) osaleb radioaktiivsete kiirgusallikate otsimises ja
    nende transportimises hoidlasse;
   7) desaktiveerib radioaktiivselt saastatud ehitisi,
    maa-alasid ja muid objekte;
   8) lokaliseerib ja likvideerib keemiaõnnetuste tagajärgi;
   9) osaleb metsa- ja rabatulekahjude ning muude tulekahjude
    kustutamises;
   10) osaleb loodusreostuste ja ökoloogiliste õnnetuste
     tagajärgede likvideerimises;
   11) otsib ja päästab inimesi ja vara õnnetuste korral ning
     osutab kannatanutele meditsiinilist esmaabi;
   12) osaleb eksinud ja kadumaläinud inimeste otsingutes
     maastikul;
   13) osaleb liiklusõnnetuste tagajärgede likvideerimises ja
     kannatanute abistamises;
   14) osaleb õnnetuspiirkondade valves;
   15) abistab tervishoiu- ja veterinaarasutusi karantiini
     rakendamisel epideemia või epizootia korral;
   16) teostab teenistuskoerte dressuuri lõhkekehade ja
     -seadeldiste avastamiseks ning eksinud ja kadumaläinud
     inimeste otsimiseks maastikul;
   17) teostab julgeoleku- ja mobilisatsioonivaru hoidmist ja
     teenindamist;
   18) täidab muid talle seadustega, Riigikogu otsustega,
     Vabariigi Presidendi seadlustega, Vabariigi Valitsuse
     määruste ja korraldustega, siseministri määruste ja
     käskkirjadega ning Päästeameti peadirektori
     käskkirjadega pandud ülesandeid;
   19) annab ajateenijatele päästealase ja sõjalise ettevalmistuse
 Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud või kehtestatud 
õppeprogrammide alusel.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     10. Kompanii teeb oma ülesannete täitmisel koostööd teiste
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, sealhulgas kohalike
pääste-, politsei- ja piirivalveasutustega ning kaitseväe
väeosade, samuti kaitseliidu malevatega.

   11. Kompanii demineerimis-, tulekustutus- ja päästetöödele
suunamise õigus on:
   1) siseministril;
   2) Siseministeeriumi kantsleril ja asekantsleril;
   3) Päästeameti peadirektoril ja tema asetäitjal;
   4) Päästeameti juhtimiskeskuse päästekorraldajal;
   5) Lõuna-Eesti Häirekeskuse päästekorraldajal või vajadusel
    kompanii ülemal - vaid kompanii tegutsemispiirkonna
    (Lõuna-Eesti päästeregioon) piires;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     6) sõjaväestatud päästeüksuste ülemal.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   Kompanii suunamisel päästetöödele Tartu häirekeskuse poolt
või kompanii ülema otsusel peavad nad sellest kohe
informeerima Päästeameti juhtimiskeskust.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
        III. KOMPANII JUHTIMISE KORRALDUS

   12. Kompaniid juhib kompaniiülem, kelle määrab ametisse 
sõjaväestatud päästeüksuste osakonna ülema ettepanekul ja 
vabastab ametist seaduses ettenähtud korras Päästeameti peadirektor.
Kompaniiülem allub vahetult sõjaväestatud päästeüksuste ülemale.
     
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
 
   13. Kompaniiülem:
   1) juhib kompanii tegevust ning vastutab kompaniile
    käesoleva põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
   2) vastutab kompanii isikkoosseisu üldsõjaväelise, pääste-
    ja demineerimisalase väljaõppe korraldamise eest;
   3) tagab lahingu- ja päästetehnika, lahingurelvastuse ja
    laskemoona, lahingu- ja päästevarustuse nõuetekohase
    hoidmise ja sihipärase kasutamise;
   4) tagab demineerimistöödeks vajalike lõhkematerjalide
    nõuetekohase hoidmise ja kasutamise;
   5) määrab ametikohale ja vabastab ametikohalt kompaniis
    teenivaid sõdureid ja allohvitsere;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     6) võtab lepingulisse tegevteenistusse kaadrisõdureid ja 
sõjaväestatud päästeüksuste ülema nõusolekul kaadriallohvitsere
 ning vabastab neid teenistusest, teeb ettepanekuid ohvitseri ja 
allohvitseri auastme andmiseks;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     7) valdab, kasutab ja käsutab kompanii valduses olevat
    riigivara õigusaktidega ettenähtud korras;
   8) vastutab kompanii eelarvevahendite õiguspärase ja
    otstarbeka kasutamise ja majandustegevuse eest;
   9) kinnitab kompanii sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra
    ning raamatupidamise sise-eeskirja;
   10) sõlmib lepinguid ehitus- ja remonditööde teostamiseks
     ning kompanii varustamiseks toiduainete ja muude
     kompanii majandamise ja olme tagamiseks vajalike
     vahenditega;
   11) nimetab ametisse ja vabastab ametist kompanii koosseisu
     kuuluvad riigiametnikud;
   12) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid kompanii
     abiteenistujatega;
   13) täidab muid seadusega või seaduse alusel antud
     õigusaktiga talle pandud või Päästeameti peadirektori
     või Päästeameti sõjaväestatud päästeüksuse osakonna
     ülema poolt antud ülesandeid.

   14. Kompaniiülemal on õigus:
   1) kehtestada tulekustutus- ja päästetööde teostamisel,
    samuti lõhkekehade ja -seadeldiste avastamisel või muu
    ohu korral ohutuse tagamiseks ohutsoon, kuhu ei tohi
    siseneda kõrvalised isikud ilma pääste- või
    demineerimistööde juhi loata;
   2) saada käesoleva põhimäärusega ettenähtud ülesannete
    täitmiseks vajalikku teavet;
   3) määrata alluvatele kaitseväelastele ergutusi või 
    distsiplinaarkaristusi pataljoniülema distsiplinaarvõimu
    piires;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     4) anda alluvatele kaitseväelastele sõduri auastmeid.

   15. Kompaniiülem annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse
või korralduse, siseministri määruse või käskkirja, Päästeameti
peadirektori käskkirja ning kaitseväe määrustiku alusel
teenistusalastes küsimustes käskkirju.

   16. Kompaniiülema ajutisel äraolekul asendab teda kompanii
staabiülem - kompaniiülema asetäitja. Viimase äraolekul asendab
kompaniiülemat üks kompanii ohvitseridest. Kompaniiülema
asendamine vormistatakse kompaniiülema käskkirjaga.

   17. [Kehtetu RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]


        IV. KOMPANII STRUKTUURIÜKSUSED

   18. Kompanii struktuuriüksused on:
   1) kompanii staap;
   2) siderühm;
   3) päästerühm;
   4) tuletõrjerühm;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   5) kiirgus- ja keemiakaitse rühm;
   6) demineerimisgrupp;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     7) auto- ja tehnikaremondi rühm;
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     8) majandusrühm;
   9) raamatupidamis- ja eelarvegrupp;    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     10) meditsiinigrupp.    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     Ajateenijate baaskursuse läbiviimise ajaks moodustatakse
ajutine noorsõdurite õpperühm.

   19. Kompanii staap on kompanii ülema tööorgan kompanii
tegevuse ja isikkoosseisu teenistuse korraldamisel, suunamisel
ja kontrollimisel ning kompanii katkematu juhtimise tagamisel.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     20. Siderühma põhiülesanne on kompanii sidevahendite
töövalmiduse ja side tagamine.

   21. Päästerühma põhiülesanne on päästetööde tegemine ning
kannatanute abistamine õnnetuste korral.

   22. Tuletõrjerühma põhiülesanne on osalemine
metsa- ja rabatulekahjude ning muude tulekahjude kustutamisel
ning muudel tuletõrje- ja päästetöödel.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     23. Kiirgus- ja keemiakaitse rühma põhiülesanne on keemia-
ja kiirgusohtudega seotud õnnetuste tagajärgede lokaliseerimine
ja likvideerimine.

   24. Demineerimisgrupi põhiülesanne on demineeristööde teostamine.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     25. Auto- ja tehnikaremondi rühma põhiülesanne on kompanii
auto- ja päästetehnika remontimine ja remondi korraldamine ning
 logistika ülesannete täitmine.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     26. Majandusrühma põhiülesanne on kompanii majandustegevuse
ja isikkoosseisu toitlustamise korraldamine.

   27. Kompanii staapi juhib staabiülem - kompaniiülema
asetäitja, kompanii muud struktuuriüksust aga rühmaülem grupiülem või grupijuhataja 
(edaspidi struktuuriüksuse ülem).
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
     28. Struktuuriüksuse ülem vastutab struktuuriüksusele
pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise eest.

   29. Struktuuriüksuse ülem allub vahetult kompaniiülemale.

[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
   291. Raamatupidamis- ja eelarvegrupp korraldab kompanii
 raamatupidamist ja koostab eelarve projekti.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
  
   292. Meditsiinigrupp korraldab isikkoosseisu meditsiinilist teenindamist.
    
[RTL 2002, 51, 728 - jõust. 25.04.2002]
      
          V. KOMPANII ISIKKOOSSEIS

   30. Kompanii ametikohad täidetakse kaitseväelaste,
sealhulgas ajateenijatega, samuti asendusteenistuslaste ning
riigiteenistujatega.

   31. Kompanii teenistujate koosseisu kinnitab siseminister
määrusega.

   32. Kompanii kaitseväelased kannavad maaväele kehtestatud
vormiriietust.

           VI. KOMPANII SÜMBOLID

   33. Kompaniil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat,
mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt
mööda on sõnad "TARTU ÜKSIK-PÄÄSTEKOMPANII".

   34. Kompaniil on oma lipp ja embleem, mis registreeritakse
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

   35. Kompanii kirjaplangil, üldplangil ja kompaniiülema
käskkirja plangil kasutatakse kompanii embleemi. Kompaniiülema
käskkirjad ja muud haldusdokumendid vormistatakse seaduse ja
valitsusasutuste asjaajamiskorraga ettenähtud korras. Kompanii
kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires kompaniiülem ja
staabiülem - kompaniiülema asetäitja.

   36. Kompanii kasutab kompanii lippu vastavalt kaitseväe
määrustike nõuetele ning riigilippu vastavalt riigilipu
seadusele.

            VII. LÕPPSÄTTED

   37. Kompanii antakse kaitseväe ülemjuhataja alluvusse
sõjaaja riigikaitse seaduses (RT I 1994, 69, 1194) sätestatud
korras alates sõjaseisukorra väljakuulutamisest.

   38. Kompanii korraldab ümber ja selle tegevuse lõpetab
Vabariigi Valitsus määrusega.

     
  
  

/otsingu_soovitused.json