Teksti suurus:

Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2003, 25, 368

Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 12.02.2003 nr 21

Määrus on kehtestatud «Raamatupidamise seaduse» (RT I 2002, 102, 600) § 32 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega määratakse «Raamatupidamise seaduse» § 33 lõike 1 alusel nimetatud Raamatupidamise Toimkonna (edaspidi toimkond) esimehe ja teiste toimkonna liikmete tasu (edaspidi tasu) suurus ja selle maksmise kord.

§ 2. Tasu suurus

(1) Toimkonna esimehele makstava tasu suurus on 8000 krooni kuus, teistele toimkonna liikmele makstava tasu suurus on 2000 krooni kuus.

(2) Toimkonna esimehe esildise alusel võib rahandusminister käskkirjaga makstava tasu suurust muuta või selle maksmata jätta.

§ 3. Tasu maksmine

Tasu makstakse üks kord kalendrikuus arvestuskuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks toimkonna liikme poolt Rahandusministeeriumile teatatud pangakontole.

§ 4. Tasu vähendamine või suurendamine

(1) Toimkonna esimehel on õigus esitada rahandusministrile esildis tasu vähendamise või maksmata jätmise kohta juhul, kui toimkonna liige ei ole täitnud Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a määruse nr 33 «Raamatupidamise Toimkonna töökord» (RT I 2003, 12, 61) § 3 lõikes 2 sätestatud kohustusi.

(2) Kui toimkonna esimeest on toimkonna töös asendanud toimkonna aseesimees, võib toimkonna esimees esitada rahandusministrile esildise, mille kohaselt vähendatakse toimkonna esimehe tasu ja sama summa võrra suurendatakse aseesimehe tasu.

(3) Lõikes õ 1 ja 2 nimetatud esildis esitatakse rahandusministrile hiljemalt arvestuskuu viimasel kuupäeval.

§ 5. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2003. aastast.

(2) 2003. aasta jaanuari tasu makstakse hiljemalt 2003. aasta 10. märtsil.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
rahandusministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Kantsler Aare JÄRVAN


ÕIEND
7. märts 2003 RTL 32
Lugeda RTL 2003, 25, 368 avaldatud rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 21 «Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord» § 4 lõike 3 esimene sõna «Lõiget» asemel «Lõikes».

/otsingu_soovitused.json