Teksti suurus:

Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2011
Avaldamismärge:

Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 27.07.1998 nr 21
RTL 1998, 261, 1066
jõustumine 05.09.1998

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 43 lõike 5 ja muuseumiseaduse (RT I 1996, 83, 1487; 1997, 93, 1559) paragrahvi 6 lõike 1 alusel määran:

1. Kinnitada Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimäärus (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi 7. jaanuari 1991. a käskkiri nr 2 «Eesti Arhitektuurimuuseumi põhikirja kinnitamine».

 

Minister Jaak ALLIK
Kantsler Urmas SÕGEL

 

 

Kinnitatud
kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 21

 

Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Arhitektuurimuuseum (edaspidi EAM) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

2. EAM juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

3. EAM-il on eelarve ja pangaarved ning 35-mm läbimõõduga sõõrikujuline pitsat, millel on kolme erikujulise kaare kujutis ja seda ümbritsevad sõnad «Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Arhitektuurimuuseum».

4. EAM asub Tallinnas. EAM-i postiaadress on Ahtri 2, EE0001 Tallinn.

II. TEGEVUS JA ÜLESANDED

5. EAM-i põhiülesandeks on Eesti arhitektuuri uurimine, seda kajastava materjali kogumine, säilitamine, eksponeerimine ja publitseerimine.

6. EAM:

1) kogub ise ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega arhitektuuri arengut kajastavat ainest (projektid, joonised, dokumendid, fotod, filmid jne);

2) säilitab muuseumis arvelevõetud museaale, korraldab nende konserveerimist ja restaureerimist;

3) teeb teaduslikku uurimistööd muuseumikogu baasil ning laiemalt ja avaldab tulemused ekspositsioonis, trükisõnas ja teaduslikes ettekannetes;

4) võimaldab kasutada oma kogu (alakogusid) ja arendab vastavat infosüsteemi, et teha teave oma kogudest kättesaadavaks kõigile, kes seda vajavad;

5) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele (näitused, avalikud üritused, audiovisuaalprogrammid, filmid, trükised, loengud, konsultatsioonid jne);

6) propageerib Eesti arhitektuuri kui osa rahvuslikust kultuuripärandist;

7) korraldab museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku informatsiooni vahetamist Eestis ja väljaspool Eestit asuvate teiste muuseumide, teadusasutuste ja üksikisikutega;

8) juhendab keskmuuseumina metoodiliselt teisi muuseume oma ainevaldkonnas;

9) täidab muid talle seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega ning kultuuriministri määruste ja käskkirjadega pandud ülesandeid.

7. EAM komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

8. EAM-i eri liiki alakogud moodustavad puutumatu muuseumikogu, mille museaalide mahakandmine ja üleandmine toimub vastavalt muuseumiseadusele.

9. EAM koostab oma kogu komplekteerimise, teadustöö ja muu tegevuse plaanid vastavalt temale pandud ülesannetele ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks. Näituste ja muu avalikkusega tehtava töö plaanid vaatab läbi kuratoorium.

10. EAM-il on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, samuti kaubandus- ja toitlustusteenuseid.

III. JUHTIMINE JA STRUKTUUR

11. EAM-i juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu kultuuriminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul. Direktori ametikoha täitmiseks viiakse läbi konkurss.

12. Direktor:

1) juhib EAM-i tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab EAM-ile pandud ülesannete täitmise eest;

2) vastutab EAM-i tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kultuuriministrile;

3) kinnitab EAM-i koosseisuliste ametikohtade arvu; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud EAM-i töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;

4) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;

5) esindab EAM-i ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;

6) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;

7) käsutab kooskõlas õigusaktidega EAM-i valduses olevat riigivara ja EAM-i rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;

8) avab pankades arveid, annab välja volikirju, annab käskkirju;

9) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirja, ning asjaajamiskorra, lähtudes valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest, samuti muud EAM-i sisesed eeskirjad;

10) kinnitab piletihinnad ja muud EAM-i poolt osutatavate teenuste hinnad;

11) hoiab EAM-i pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;

12) täidab muid talle seadustega, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning kultuuriministri määruste ja käskkirjadega pandud ülesandeid.

13. Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt käskkirjaga määratud töötaja.

14. EAM-i tegevusega seotud küsimuste läbiarutamiseks võib moodustada EAM-i töötajatest ning EAM-i tegevusest huvitatud isikutest nõuandva organi, mille koosseisu kinnitab ja pädevuse kehtestab direktor.

15. EAM-i töö hindajaks ja põhisuundade kavandajaks on kuratoorium. Kuratooriumi koosseisu kinnitab ja pädevuse kehtestab kultuuriminister.

16. EAM-i struktuuris on peavarahoidja, pearaamatupidaja, teadurite, näituste juhi jt ametikohad.

IV. VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

17. EAM-i valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses või selle alusel kehtestatud korras.

18. EAM-i tegevust finantseeritakse riigieelarvest ja oma tegevusest, sh piletite müügist saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest. EAM-i eelarve kinnitamine ja rahaliste vahendite kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

19. EAM peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

20. EAM esitab ülevaated oma tegevusest Kultuuriministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

21. EAM-i tegevust revideerivad Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

V. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

22. EAM-i ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.