Teksti suurus:

Eesti Meremuuseumi põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2013
Avaldamismärge:

Eesti Meremuuseumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 27.07.1998 nr 22
RTL 1998, 261, 1067
jõustumine 05.09.1998

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996,49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 43 lõike 5 ja muuseumiseaduse (RT I 1996, 83, 1487; 1997, 93, 1559) paragrahvi 6 lõike 1 alusel määran:

1. Kinnitada Eesti Meremuuseumi põhimäärus (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi 28. veebruari 1991. a käskkirja nr 50 «Eesti Meremuuseumi põhikirja kinnitamine» punkt 1.

 

 

Minister Jaak ALLIK
Kantsler Urmas SÕGEL

 

 

Kinnitatud
kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 22

 

Eesti Meremuuseumi põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

1. Eesti Meremuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. Muuseum on loodud 1935. a.

2. Muuseum juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

3. Muuseumil on eelarve ja pangaarved ning sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, millel on muuseumi embleem - viikingilaeva kujutis ja seda ümbritsevad sõnad «Eesti Meremuuseum». Muuseumi laevadel on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, millel on laeva nimi ja seda ümbritsevad sõnad «Eesti Meremuuseum».

4. Muuseum asub Tallinnas. Muuseumi postiaadress on Pikk 70, EE0001 Tallinn.

II. ÜLESANDED JA TEGEVUS

5. Muuseumi põhiülesandeks on Eesti mereasjanduse ajalooga seotud esemete ja materjalide väljaselgitamine, kogumine, säilitamine, uurimine ja üldsusele vahendamine, allveearheoloogiliste tööde tegemine ning sidemete arendamine teiste merealaste institutsioonidega.

6. Muuseum:

1) kogub merealaseid materjale ja mälestusi;

2) korraldab mereajaloolist väärtust omavate veealuste objektide uurimist ja ülestõstmist Läänemerel;

3) säilitab, konserveerib, restaureerib ja korraldab muuseumis arvele võetud museaale;

4) teeb teaduslikku uurimistööd muuseumikogu baasil ja avaldab tulemused ekspositsioonis, trükisõnas ja teaduslikes ettekannetes. Selleks antakse välja trükiseid, korraldatakse teaduskonverentse jm teadusüritusi ning ajutisi näitusi;

5) võimaldab kasutada oma kogu ja arendab vastavat infosüsteemi, et teha teave oma kogudest kättesaadavaks;

6) esitab ja vahendab merekultuuri pärandit avalikkusele (näitused, avalikud üritused, trükised, loengud, konsultatsioonid, filmid jne);

7) komplekteerib ja hoiab korras erialast raamatukogu;

8) korraldab museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku informatsiooni vahetamist Eestis ja väljaspool Eestit asuvate teiste muuseumide, teadusasutuste ja isikutega;

9) võtab osa mereasjanduse alastest üritustest ja arendab sidemeid teiste muuseumide ning merealaste institutsioonidega;

10) keskmuuseumina juhendab metoodiliselt teisi muuseume oma ainevaldkonnas;

11) juhendab muuseumi juures tegutsevaid mereasjandusest huvitatud ühendusi;

12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

7. Muuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

8. Museaalide mahakandmine ja üleandmine toimub vastavalt muuseumiseadusele.

9. Muuseum koostab vastavalt temale pandud ülesannetele oma kogu komplekteerimise, teadustöö ja muu tegevuse plaanid ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

10. Muuseumil on õigus:

1) korraldada merealaste esemete ja suveniiride müüki;

2) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, samuti kaubandus- ja toitlustusteenuseid.

III. JUHTIMINE

11. Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu kultuuriminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul. Direktori ametikoha täitmiseks viiakse läbi konkurss.

12. Direktor:

1) juhib muuseumi kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest;

2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kultuuriministrile;

3) kinnitab muuseumi struktuuriüksuste ametikohtade arvu, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid muuseumi töötajatega.

Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;

4) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused ja palgad, kinnitab töötajate ametijuhendid ning struktuuriüksuste põhimäärused;

5) esindab muuseumi ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;

6) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;

7) käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;

8) avab pankades arveid, annab välja volikirju, annab käskkirju;

9) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirjad, lähtudes valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest muuseumi asjaajamiskorra, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad;

10) kinnitab piletihinnad ja muude muuseumi poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad;

11) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;

12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

13. Direktorit asendab tema äraolekul asedirektor, viimase äraolekul direktori käskkirjaga määratud töötaja.

14. Asedirektoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu direktor.

15. Asedirektor:

1) juhib vahetult teadusosakonna tööd ning peavarahoidja kaudu kogude osakonna ja filiaalide juhatajate kaudu filiaalide teadustööd;

2) asendab muuseumi direktorit tema äraolekul;

3) täidab muid direktorilt saadud ülesandeid.

16. Muuseumi struktuuriüksuste juhid, sealhulgas filiaalide juhatajad - jäälõhkuja «Suur Tõll» kapten ja allveelaeva «Lembit» komandör vastutavad struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest. Struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes, mille kinnitab direktor.

17. Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks võib moodustada muuseumi nõukogu, mille koosseisu kinnitab ja pädevuse määrab direktor.

IV. STRUKTUUR

18. Muuseumis on järgmised struktuuriüksused:

1) kogude osakond, mille koosseisu kuuluvad esemekogud, dokumentaalmaterjalide kogu, fotokogu, fondiraamatukogu ja konserveerimislabor. Kogude osakonna põhiülesanded on kogude säilitamine, süstematiseerimine, uurimine, kartoteekide korrashoid, museaalide üle arvestuse pidamine, laenutamine, konserveerimine ja restaureerimine, kogude säilitustingimuste tagamine ja kontroll;

2) teadusosakond, mille põhiülesanded on Eesti mereasjanduse alase ainese kogumine, süstematiseerimine, uurimine ja tutvustamine, teiste merealaste muuseumide ja institutsioonidega koostöö arendamine, muuseumi trükiste ja reklaammaterjalide ettevalmistamine, näituste kujundamine ja korraldamine, muuseumi kujundustööd;

3) majandusosakond, mille põhiülesanded on muuseumi varustamine ja kommunikatsioonide tagamine, auto, laevade, ruumide ja territooriumi korrashoid, valve korraldamine, hooldus- ja remonditööd;

4) filiaalid jäämurdja «Suur Tõll» ja allveelaev «Lembit», mille põhiülesanded on ajalooliste laevade korrashoidmine, eksponeerimine, nende ajaloo uurimine ja tutvustamine;

5) kantselei, mille põhiülesanded on muuseumi raamatupidamis-, personali- ja sekretäritöö.

V. VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

19. Muuseumi valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses või selle alusel kehtestatud korras.

20. Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest. Muuseumi eelarve kinnitamine ja rahaliste vahendite kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

21. Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

22. Muuseum esitab ülevaateid oma tegevusest Kultuuriministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

23. Muuseumi tegevust revideerivad Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

VI. ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

24. Muuseumi ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.