Teksti suurus:

Neeme Piirivalvekoerte Kooli põhimääruse kinnitamine Neeme Piirivalvekoerte Kooli põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2005
Avaldamismärge:

Neeme Piirivalvekoerte Kooli põhimääruse kinnitamine Neeme Piirivalvekoerte Kooli põhimäärus

Vastu võetud 30.11.1998 nr 61
RTL 1998, 356, 1513
jõustumine 12.12.1998

NEEME PIIRIVALVEKOERTE KOOLI PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE  
 
   Piirivalveseaduse (RT I 1994, 54, 903; 1995, 62, 1056)
paragrahvi 15 lõike 7 ja Vabariigi Valitsuse 20. juuni 1995. a
määruse nr 247 "Piirivalveasutuste põhimääruste ja koosseisude
kinnitamise ning piirivalvekordonite ja piiripunktide asutamise
korra kehtestamine" (RT I 1995, 56, 970) alapunkti 2 alusel:
 
   Kinnitan Neeme Piirivalvekoerte Kooli põhimääruse
(lisatud).
 
 
   Minister Olari TAAL
   Kantsler Vahur GLAASE
 
 
                        Kinnitatud
                        siseministri
                      30. novembri 1998. a
                        määrusega nr 61
 
      Neeme Piirivalvekoerte Kooli põhimäärus
 
             I. ÜLDSÄTTED
 
   1. Neeme Piirivalvekoerte Kool (edaspidi kool) on
Siseministeeriumi valitsemisalas asuva Piirivalveameti
relvastatud ja sõjaväeliselt korraldatud hallatav riigiasutus.
 
   2. Koolil on oma lipp, väikese riigivapi kujutise ja oma
nimetusega pitsat ning muud kehtestatud korras registreeritud
sümbolid.
 
   3. Kooli kulud kaetakse riigieelarvest. Kooli eelarve
kinnitab siseminister Piirivalveameti peadirektori ettepanekul.
 
   4. Kooli varustamist korraldab Piirivalveamet.
 
   5. Teenistuslikku järelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse
ja otstarbekuse üle teostab Piirivalveameti peadirektor
seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega sätestatud
korras.
 
   6. Kaitseväe määrustike rakendamisel võrdsustatakse kool
kaitseväe väeosaga.
 
   7. Kooli sisemine töökorraldus toimub vastavuses kaitseväe
määrustikega ja kaitseväes kehtestatud korrale, arvestades
piirivalveseadusest ja selle alusel antud õigusaktidest
tulenevaid erisusi.
 
   8. Kool asub Neeme külas. Kooli postiaadress on Ihasalu
sidejaoskond, 74203 Jõelähtme vald, Harju maakond.
 
 
      II. KOOLI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED
 
   9. Kooli tegevusvaldkonnaks on koerajuhtide koolitamine
ning piirivalvekoerte aretamine ning alg- ja erikoolitamine.
 
   10. Kool:
   1) korraldab koerajuhtide erialast ja sõjalist väljaõpet
ning täiendõpet;
   2) korraldab koerajuhtide õppelaagreid ning
kutsemeisterlikkuse võistlusi;
   3) teostab piirivalvekoerte aretust, alg- ja erikoolitust;
   4) töötab välja koerajuhtide põhikursuse ja
täienduskursuste õppekavad;
   5) töötab välja piirivalvekoerte aretamist, alg- ja
erikoolitust ning nende kasutamist ja hooldamist käsitlevate
õigusaktide eelnõusid;
   6) töötab välja piirivalvekoerte kvalifikatsioonikatsete
korra ja korraldab kvalifikatsioonikatseid;
   7) teostab piirivalvekoerte veterinaarkontrolli;
   8) vormistab piirivalvekoerte passid ja muud dokumendid;
   9) töötab välja piirivalvekoerte toidu- ja varustusenormid;
   10) teeb koostööd piirivalvekoerte väljaõppe küsimustes
teiste asutuste ja isikutega;
   11) täidab muid seadusest ja seaduse alusel antud
õigusaktist tulenevaid ülesandeid.
 
   11. Piirivalveameti ülesandel kool kontrollib
piirivalvekoerte tervislikku seisundit ja hooldamist teistes
piirivalveasutustes ning juhendab koerte kasutamist
piirivalveteenistuses.
 
   12. Koolil on õigus realiseerida piirivalveteenistuse
nõuetele mittevastavaid kutsikaid ja koeri ning lepingute alusel
dresseerida teenistuskoeri teistele riigiasutustele. Laekuvad
summad kasutatakse tekkinud kulutuste katteks või kantakse
riigieelarve tuludesse.
 
 
           III. KOOLI JUHTIMINE
 
   13. Kooli juhib kooli ülem, kes allub vahetult
Piirivalveameti peadirektorile.
 
   14. Kooli ülema nimetab ametisse ja vabastab ametist
Piirivalveameti peadirektor kooskõlastatult siseministriga.
 
   15. Kooli ülem:
   1) juhib kooli tegevust ning vastutab väljaõppe taseme ja
kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täpse ja otstarbeka
täitmise eest ning annab aru Piirivalveameti peadirektorile;
   2) teeb ettepanekuid Piirivalveameti peadirektorile kooli
tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes, sealhulgas õppekavade
kinnitamiseks;
   3) teeb ettepanekuid Piirivalveameti peadirektorile kooli
struktuuri ning piirivalveametnike ja teiste töötajate koosseisu
kohta;
   4) teeb ettepanekuid Piirivalveameti peadirektorile
lepingulisse tegevteenistusse võtmiseks ning lepingulises
tegevteenistuses olevate kaitseväelaste ametisse nimetamise ja
ametist vabastamise kohta;
   5) annab reakoosseisu sõjaväelisi auastmeid;
   6) sõlmib, peatab ja lõpetab töölepingud kooli töötajatega;
   7) kohaldab kooli piirivalveametnikele ja teistele
töötajatele ergutusi ning määrab neile distsiplinaarkaristusi
seadusega ettenähtud alustel ja korras;
   8) kontrollib vähemalt kord kuus isiklikult kooli kasutuses
olevate relvade seisundit ja nende hoiutingimusi ning rakendab
meetmeid puuduste kõrvaldamiseks;
   9) otsustab kooli valduses oleva riigivaraga seotud
küsimusi riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega
ettenähtud korras;
   10) töötab välja kooli eelarveprojekti ning vastutab
eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
   11) esindab kooli ja annab volitusi kooli esindamiseks;
   12) kinnitab kooli struktuuriüksuste põhimäärused ja
piirivalveametnike ning töötajate ameti- või tööjuhendid;
   13) kinnitab kooli sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja
raamatupidamise sise-eeskirjad;
   14) moodustab kooli tegevusvaldkonda puudutavate küsimuste
lahendamiseks kooli ametiisikutest komisjone ja töögruppe;
   15) täidab muid Piirivalveameti peadirektori poolt antud
ülesandeid.
 
   16. Kooli ülem annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse
või korralduse, siseministri määruse või käskkirja ning
Piirivalveameti peadirektori käskkirja alusel teenistusalastes
küsimustes käskkirju.
 
   17. Alluvate piirivalveametnike teenistusküsimuste
lahendamisel ja distsiplinaarkaristuste määramisel on kooli
ülemal kaitseväe pataljoniülema õigused.
 
   18. Kooli ülema ajutisel äraolekul asendab teda
õppejaoskonna ülem. Viimase puudumisel asendab kooli ülemat
logistikajaoskonna ülem.
 
   19. Kooli ülema lühiajalise, mitte üle seitsme ööpäeva,
äraolekul (välja arvatud välislähetus) vormistatakse kooli ülema
asendamine kooli ülema käskkirjaga.
 
   20. Kooli ülema lühiajalisel asendajal ei ole õigust anda
käskkirju isikkoosseisu küsimustes ega õigustloovaid käskkirju,
välja arvatud edasilükkamatutel juhtudel.
 
   21. Kooli ülema asendamine muudel juhtumitel vormistatakse
Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.
 
 
  IV. KOOLI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED
 
   22. Kooli struktuuriüksused on:
   1) õppejaoskond;
   2) logistikajaoskond.
 
   23. Õppejaoskonna põhiülesanne on kooli õppetöö ja
asjaajamise korraldamine.
 
   24. Logistikajaoskonna põhiülesanne on kooli majandamise ja
raamatupidamise korraldamine.
 
 
         V. KOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE
 
   25. Kooli korraldab ümber ja selle tegevuse lõpetab
Vabariigi Valitsus.
 
 
   Piirivalveameti peadirektor
   kontradmiral Tarmo KÕUTS