Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.02.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 27, 410

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 18.02.2003 nr 147

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611) § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «Seaduse «2003. aasta riigieelarve»» (RT I 2003, 3, 18) §-ga 2 (osa 6 jagu 2) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 15, 233; 51, 554; 2000, 52, 329; 2001, 56, 342; 2002, 78, 465; 105, 626):

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Jaan Einastole ja Ain-Elmar Kaasikule.

2. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
1) Vladimir Hižnjakovile – täppisteaduste alal tööde tsükli «Mitmekvandiliste protsesside mittehäirituslik teooria» eest;
2) Tõnis Pehkile – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli eest kiraalsete molekulide tuumamagnetresonantsspektromeetria alal;
3) Meelis Mihklale, Arvo Eekile, Einar Meistrile ja Heiki-Jaan Kaalepile – tehnikateaduste alal töö «Eesti keele tekst-kõne süntees» eest;
4) Andres Metspalule – arstiteaduse alal genoomiuuringute eest;
5) Juta Habermanile, Avo Miidelile, Tiina Nõgesele, Ervin Pihule ja Anto Raukasele – geo- ja bioteaduste alal Peipsi järve uuringuid käsitlevate monograafiate: «Lake Peipsi. Geology», «Peipsi», « Lake Peipsi. Flora and Fauna» ja «Lake Peipsi. Meteorology, Hydrology, Hydrochemistry» eest;
6) Riho Grossile (kollektiivi juht) ja Tiit Paaverile – põllumajandusteaduste alal tööde tsükli «Ohustatud ja kasvatatavate kalaliikide geneetiliste ressursside uuringud» eest;
7) Urmas Varblasele – sotsiaalteaduste alal uuringute tsükli «Otseste välisinvesteeringute mõju siirderiikide majanduse konkurentsivõime tõstmisele» eest;
8) Mari Mustale – humanitaarteaduste alal monograafiate «Vene laensõnad eesti murretes» ja «Põhjaeesti keskmurre: häälikulisi ja morfoloogilisi peajooni» eest.

3. Kollektiivide premeerimise korral jagatakse preemiasummad võrdselt kollektiivi liikmete vahel.

4. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2003. aasta eelarve teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN