Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe kaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2003
Avaldamismärge:RT II 2003, 5, 21

Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe kaitse kokkulepe

Vastu võetud 02.10.2002

"Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise salastatud teabe kaitse kokkuleppe" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 Eesti Vabariigi valitsuse ja Türgi Vabariigi valitsuse vahelise salastatud teabe kaitse kokkuleppe muutmise protokoll


Eesti Vabariigi valitsus ja Türgi Vabariigi valitsus, edaspidi «lepingupooled», eesmärgiga kaitsta salastatud teavet, mida vahetatakse otse või kummagi lepingupoole valitsemisalas salastatud teabega tegeleva riigiasutuse või eraettevõtte kaudu, on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Kohaldamisala

Kokkulepe on aluseks lepingutele, mille lepingupooled koostavad või allkirjastavad edaspidi järgmiste valdkondade kohta:
a) lepingupooltevaheline koostöö riigikaitse-, julgeoleku- ja sõjalistes küsimustes;
b) koostöö, teabevahetus, ühisettevõtted, lepingud ning muud lepingupoolte asutuste ja/või eraettevõtete suhted, mis on seotud riigikaitse-, julgeoleku- ja sõjaliste küsimustega;
c) kaitsevarustuse ja kaitsealase oskusteabe müümine ühelt lepingupoolelt teisele;
d) lepingupoolte vahel nende esindajate, töötajate või era- või teiste nõustajate kaudu edastatav teave riigikaitse-, julgeoleku- ja sõjaliste küsimuste kohta.

Lepingupool ei tohi kokkulepet kasutada sellise salastatud teabe omandamiseks, mida teine lepingupool on saanud kolmandalt poolelt.

Artikkel 2. Mõisted

Kokkuleppes tähendab:

salastatud teave
a) salastatud teavet, mis on edastatud kas suuliselt või elektrilisel või elektroonilisel teel, või punktis b määratletud materjali; ning
b) mõiste «materjal» hõlmab punktis c määratletud dokumenti ning masina, mis tahes varustuse, relva või relvasüsteemi valmis või tootmisjärgus osist; ja
c) mõiste «dokument» tähendab mis tahes viisil salvestatud teavet;

leping
kahe- või mitmepoolset kokkulepet, milles määratletakse lepingupooltevahelised õigused ja kohustused;

salastatud leping
lepingut, mis sisaldab salastatud teavet või mille sisu on sellega seotud;

lepingupartner
füüsilist või juriidilist isikut, kellel on õigus lepingut sõlmida;

julgeolekunõuete rikkumine
riiklikke julgeolekualaseid õigusakte rikkuvat tegevust või tegevusetust, mille tulemusel võib salastatud teave lekkida või selle salastatus ohtu sattuda;

teabeleke
kogu salastatud teabe või sellest mingi osa sattumist isiku, asutuse või riigi kätte, kellel puudub asjakohane juurdepääsuluba või salastatud teabele juurdepääsu õigus, või ohtu, et nimetatud edastavad sellist teavet;

juurdepääsuluba
isiku või struktuuriüksuse suhtes teostatud julgeolekukontrolli tulemusel langetatud positiivset otsust selle kohta, et eespool nimetatul on salastatud teabele juurdepääsu õigus ja ta on võimeline sellist teavet töötlema kooskõlas riiklike julgeolekualaste õigusaktidega;

julgeolekukinnitus
julgeoleku rahvusliku esindaja / julgeoleku volitatud esindaja teatist, et märkega « restricted» teavet kaitstakse tema riiklike julgeolekualaste õigusaktide kohaselt;

teadmisvajadus
et juurdepääs salastatud teabele võidakse tagada ainult sel juhul, kui seda taotleval isikul on tõestatud tema ametiülesannetest tingitud teadmisvajadus, ja nendel tingimustel, mille kohaselt teave vastuvõtvale lepingupoolele edastati;

külalised
isikud, kes on ühe poole kodanikud ja esindajad ning kellel on vajadus külastada kaitseasutusi või lepingupartneri asutusi, kus tegeldakse salastatud tegevusega;

julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindaja
lepingu artiklis 6 määratletud lepingu rakendamise eest vastutav riigiasutus.

Artikkel 3. Salastatud teabe vastastikune kaitse

Lepingupool võtab teise lepingupoolega suhtlemise või temaga sõlmitud kokkuleppe tulemusel edastatava, vastuvõetava, toodetava või täiustatava salastatud teabe kaitseks kohaseid meetmeid oma riigi õigusaktide ja praktika kohaselt. Lepingupool tagab kogu edastatavale, vastuvõetavale, toodetavale või täiustatavale salastatud teabele samasuguse kaitse nagu oma salastatud teabele, mis on kokkuleppe artiklis 5 määratletu kohaselt samal salastatuse tasemel.

Juurdepääs salastatud teabele ning kohtadele ja ehitistele, kus toimub salastatud tegevus või kus hoitakse salastatud teavet, võimaldatakse ainult kokkuleppe artiklis 2 määratletud juurdepääsuloaga isikule, kellel on tema ametiülesannetest või töökohast tingitud artiklis 2 määratletud teadmisvajadus.

Lepingupool valvab julgeolekualaste õigusaktide täitmise järele ning tema jurisdiktsioonile alluvates, teise lepingupoole salastatud teavet valdavates, täiustavates, loovates, koostavates ja/või kasutavates asutustes ja rajatistes toimuva tegevuse järele, tehes muu hulgas ka inspektsioone.

Artikkel 4. Teabe avalikustamine

Lepingupool ei tohi selles kokkuleppes määratletud salastatud teavet avalikustada kolmandale poolele või muu riigi kodanikule teabe edastanud lepingupoole eelneva kirjaliku loata. Lepingupool võib teiselt lepingupoolelt saadud teavet kasutada ainult kindlaksmääratud eesmärgil.

Kui lepingupool ja/või tema asjaomane, artiklis 1 nimetatud valdkonnaga tegelev asutus esitab teise lepingupoole territooriumil täitmiseks salastatud teavet sisaldava või sellise teabega seotud lepingu, haldab sellist salastatud teavet oma julgeolekustandardite ja -nõuete kohaselt see lepingupool, kelle riigis lepingut täidetakse.

Enne olemasolevale või tulevasele lepingupartnerile teiselt lepingupoolelt saadud salastatud teabe edastamist, peab teavet vastuvõttev lepingupool:
a) tagama, et lepingupartner ning selle asutused on võimelised salastatud teavet nõuetekohaselt kaitsma;
b) andma lepingupartnerile asjaomase asutuse juurdepääsuloa;
c) andma asjakohased isiku juurdepääsuload kõigile töötajatele, kelle ametiülesanded eeldavad juurdepääsu salastatud teabele;
d) informeerima kõiki asjakohase juurdepääsuloaga töötajaid nende kohustusest kaitsta salastatud teavet asjakohaste seaduste kohaselt.

Artikkel 5. Salastatuse tasemed

Salastatud teave varustatakse ühe järgnevalt esitatud salastatuse taseme märgisega. Teabe salastatuse tasemed on:

EESTI Vasted TÜRGI
TÄIESTI SALAJANE TOP SECRET ÇOK GİZLİ
SALAJANE SECRET GİZLİ
KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL ÖZEL

Türgi salastatud teave, mis on märgistatud kui «HİZMETE ÖZEL» (RESTRICTED), märgistatakse Eestis kui «KONFIDENTSIAALNE» (CONFIDENTIAL) ja seda kaitstakse vastavalt.

Teavet vastuvõttev lepingupool ja/või tema asutus ei tohi saadud teabel kasutada madalama salastatuse taseme märgist või loobuda teabe salastamisest selle edastanud lepingupoole kirjaliku nõusolekuta. Teabe edastanud lepingupool teavitab selle vastuvõtnud lepingupoolt vahetatud teabe salastatuse tasemete muutustest.

Salastatud teabe vastuvõtnud lepingupool varustab saadud teabe oma märgisega, mis tähistab teabe edastanud lepingupoole viidatud salastatuse tasemega võrdväärset salastatuse taset. Kõnealuse teabe tõlge ja koopia märgistatakse samal salastatuse tasemel kui originaalgi.

Artikkel 6. Julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindja

Kokkuleppe kõigi valdkondade rakendamise ja selle järelevalve eest vastutavad julgeoleku rahvuslikud esindajad / julgeoleku volitatud esindajad on:

Eestis:
Riigisaladuse kaitse osakond, Kaitseministeerium, Sakala 1, 15094 Tallinn, Eesti; tel +372 6 406 030; faks +372 6 406 002;

Türgis:
Rahvusliku Kaitse Ministeerium, tehnilise teenistuse osakond, 06100 Bakanlıklar / Ankara – Türgi.

Lepingupool tagab, et tema julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindaja täidab kokkulepet.

Oma riigi pädevuse piires valmistavad julgeoleku rahvuslikud esindajad / julgeoleku volitatud esindajad ette ja annavad lepingupooltevahelise kokkuleppe tulemusel vahetatava salastatud teabe kaitseks vajalikke julgeolekueeskirju ning kontrollivad nende täitmist.

Teise lepingupoole julgeoleku rahvusliku esindaja / julgeoleku volitatud esindaja taotluse korral annab lepingupoole julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindaja talle infot oma julgeolekukorralduse ja -toimingute kohta, et võimaldada julgeolekustandardite võrdlemist ja samaväärsena hoidmist ning soodustada kummagi riigi volitatud ametiisikute vastastikuseid visiite. Visiidid tuleb lepingupooltel omavahel kooskõlastada.

Artikkel 7. Visiidid

Lepingupool võimaldab teise lepingupoole esindajale juurdepääsu salastatud teabele ning asutustesse, ehitistesse jms kohtadesse, kus salastatud toiminguid tehakse või kus salastatud teavet säilitatakse või töödeldakse, juhul kui:
a) seda isikut on kontrollinud teda läkitava lepingupoole julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindaja või muu pädev valitsusasutus ja teda on volitatud salastatud teavet vastu võtma külastatava riigi siseriiklike õigusaktide kohaselt; ja/või
b) tal on nõutava visiidi või visiitide tegemiseks külastatava riigi julgeoleku rahvusliku esindaja / julgeoleku volitatud esindaja või muu pädeva valitsusasutuse luba.

Visiiti taotleva lepingupoole julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindaja teavitab külastatava lepingupoole julgeoleku rahvuslikku esindajat / julgeoleku volitatud esindajat planeeritud visiidist selles artiklis esitatud nõuete kohaselt ja tagab, et külastatav lepingupool saab visiiditaotluse kolm nädalat enne visiidi või visiitide toimumist.

Visiiditaotlus peab sisaldama:
a) külastaja perekonna- ja eesnime, sünnikohta ja -kuupäeva, kodakondsust ja tööandja nime ning passi või mõne muu isikut tõendava dokumendi koopiat;
b) kinnitust visiidi eesmärgile vastava juurdepääsuloa olemasolu kohta;
c) visiidi või visiitide eesmärki (määratlus peab olema korrektne ja piisavalt täpne; tuleb hoiduda üldistest määratlustest ja lühenditest);
d) nõutava visiidi või visiitide oletatavat aega ja kestust;
e) andmeid külastatava asutuse või rajatise praeguse kontaktisiku ja eelnevate kontaktisikute kohta ning muud informatsiooni, mille abil saab visiidi või visiitide põhjendatust kindlaks teha.

Visiiditaotlus esitatakse:
a) Türgi kodaniku Eesti-visiidi korral Türgi Tallinna saatkonna kaudu;
b) Eesti kodaniku Türgi-visiidi korral Eesti Ankara saatkonna kaudu;
c) kahe julgeoleku rahvusliku esindaja / julgeoleku volitatud esindaja kokkuleppel võib kasutada ka teisi võimalusi.

Visiidiloa kehtivusaeg ei tohi ületada kahteteist kuud.

Visiitide ajal vahetatud salastatud teabele tuleb tagada samasugune kaitse ja sama salastatuse tase nagu teabe koostanud või selle andnud lepingupoole asjaomasele teabele.

Artikkel 8. Lepingud

Lepingupoole julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindaja, kes soovib sõlmida salastatud lepingu teise lepingupoole riigis asuva lepingupartneriga või soovib volitada mõnda oma lepingupartnerit sõlmima salastatud lepingut salastatud projekti raames teise lepingupoole riigi territooriumil, peab saama teise lepingupoole julgeoleku rahvuslikult esindajalt / julgeoleku volitatud esindajalt eelneva kirjaliku kinnituse selle kohta, et soovitaval lepingupartneril on asjakohane juurdepääsuluba ja tema asutused on võimelised sellise salastatuse tasemega teavet töötlema ja säilitama.

Lepingupoolte asutuste ja/või organisatsioonide (näiteks tööstusettevõtted, uurimiskeskused, abi- ja/või teenindusasutused jms) vahel sõlmitud salastatud lepingud peavad sisaldama asjakohast julgeolekut käsitlevat osa ja teabe salastamise juhiseid, mis põhinevad käesoleval kokkuleppel.

Selle riigi julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindaja, kus salastatud lepingu järgset tööd tehakse, vastutab lepingu kaitseks julgeolekumeetmete ettekirjutamise ning nende meetmete võtmise eest, tuginedes oma salastatud lepingute kaitset reguleerivatele standarditele ja nõuetele.

Salastatud alltöövõtust huvitatud isiku esitab lepingupartner enne temaga lepingu sõlmimist julgeoleku rahvuslikule esindajale / julgeoleku volitatud esindajale heakskiitmiseks. Kui isik on heaks kiidetud, täidab ta alltöövõtjana samu julgeolekukohustusi, mis on pandud lepingupartnerilegi.

Salastatud projekti, lepingu, kokkuleppe või alltöövõtulepingu kohta saadetakse eelteatis selle lepingupoole julgeoleku rahvuslikule esindajale / julgeoleku volitatud esindajale, kus hakatakse projekti ellu viima.

Kaks koopiat salastatud lepingu julgeolekut käsitlevast osast edastatakse selle riigi julgeoleku rahvuslikule esindajale / julgeoleku volitatud esindajale, kus salastatud lepingu alusel tööd tehakse.

Artikkel 9. Salastatud teabe edastamine

Üldjuhul edastavad lepingupooled salastatud teavet oma diplomaatiliste kanalite kaudu.

Salastatud teavet võib vahetada ka kummagi lepingupoole ametlikult määratud ametiisikute kaudu.

Suuremate salastatud esemete või suurema hulga salastatud teabe edastamine lepitakse kokku iga juhtumi puhul eraldi.

Teisi heakskiidetud teabeedastusviise võib kasutada kokkuleppel kummagi julgeoleku rahvusliku esindaja / julgeoleku volitatud esindajaga.

Artikkel 10. Julgeolekunõuete rikkumine

Kui sellise konfidentsiaalse või kõrgema salastatuse tasemega teabe suhtes, mis on saadud teiselt lepingupoolelt või on tema koostatud või mille salastatus on mõlema lepingupoole huvides, on kokkuleppe artiklis 2 määratletu kohaselt rikutud julgeolekunõudeid, mille tõttu tekib artiklis 2 määratletud teabeleke, peab selle riigi julgeoleku rahvuslik esindaja / julgeoleku volitatud esindaja, kus info lekib, informeerima teise lepingupoole julgeoleku rahvuslikku esindajat / julgeoleku volitatud esindajat esimesel võimalusel ja läbi viima asjakohase uurimise. Taotluse korral teeb teine lepingupool temaga uurimise läbiviimisel koostööd. Teist lepingupoolt teavitatakse juurdluse tulemustest ja talle saadetakse julgeolekunõuete rikkumise ulatust ja põhjusi kajastav kokkuvõtte.

Artikkel 11. Kulutused

Kokkuleppega, sealhulgas julgeolekumeetmete kasutusele võtmisega seotud kulud katavad lepingupooled ise.

Artikkel 12. Erimeelsuste lahendamine

Kokkuleppe rakendamise või tõlgendamisega seotud erimeelsused lahendatakse julgeoleku rahvuslike esindajate / julgeoleku volitatud esindajate vaheliste konsultatsioonide teel ja kui sellisel teel lahendust ei leita, poolte esindajate vahel ja neid ei anta lahendada ühelegi riiklikule või rahvusvahelisele kohtule või kolmandale isikule.

Artikkel 13. Lõppsätted

Kokkulepe jääb kehtima piiramata ajaks. Lepingupool võib selle kehtivuse igal ajal kirjaliku teatamise teel lõpetada. Sel juhul kaotab kokkulepe kehtivuse kuue kuu möödudes sellest, kui teine lepingupool on saanud kirjaliku lõpetamisteate.

Kokkulepet võib igal ajal mõlema lepingupoole kirjalikul kokkuleppel uuesti läbi vaadata, muuta ja täiendada.

Kokkuleppe kohaldamise vältel edastatud salastatud esemed ja/või teave tagastatakse kokkuleppe kehtivuse lõpetamise korral teisele lepingupoolele esimesel võimalusel. Salastatud teavet ja/või esemeid, mida ei tagastata, kaitstakse vastavalt kokkuleppele.

Kokkulepe jõustub viimase ühe poole poolt edastatud teate kuupäeval, millega teavitatakse kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike tingimuste täitmisest.

Koostatud Ankaras 2. oktoobril 2002 kahes eksemplaris eesti, türgi ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamiserinevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Türgi Vabariigi valitsuse nimel
Väino REINART Süleyman ARIKAN

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Turkey hereafter called the Parties, have – in order to safeguard the classified information exchanged directly or through other public entities or private organisations who deal with classified information under jurisdiction of either Party – agreed upon the following:

Article 1. Applicability

This Agreement shall form a basis of any contract, which will be made or signed in the future between the Parties concerning the following subjects:
a. Co-operation between the two Parties concerning national defence, security and military issues.
b. Co-operation, exchange of information, joint ventures, contracts or any other relations between entities and/or private companies of the Parties concerning national defence, security and military issues.
c. Sale of equipment and know-how relating to defence, by one Party to the other.
d. Information transferred between the Parties by any representative, employee or consultant (private or otherwise) concerning national defence, security and military issues.

This Agreement may not be invoked by either Party to obtain classified information that the other Party has received from a third party.

Article 2. Definitions

For the purpose of this Agreement:

Classified information means
a) any classified item, be it an oral communication of classified contents or the electrical or electronic transmission of a classified message, or a “material” as defined in (b) below,
b) the term “material” includes “document” as defined in (c) below, and any item of machinery, equipment, weapon or weapon-systems either manufactured or in the process of manufacture,
c) the term “document” means any form of recorded information regardless of type of recording media.

Contract means
an agreement between two or more parties creating and defining enforceable rights and obligations between the parties.

Classified contract means
a contract which contains or involves classified information.

Contractor means
an individual or legal entity possessing the legal capability to undertake contracts.

Breach of security means
an act or an omission contrary to national security regulations, the result of which may endanger or compromise classified information.

Security compromise means
that classified information is compromised because knowledge of it has, in whole or part, passed to persons or entities or countries without appropriate security clearance or authority to have such access, or when it has been subject to a risk of such passing.

Security clearance means
a positive determination following an investigative procedure to ascertain the capability of a person or entity to have access to and to handle classified information on a certain level in accordance with the respective national security regulations.

Security assurance means
a statement issued by the National Security Agency / Designated Security Agency declaring that classified information at restricted level will be protected in accordance with its national regulations.

“Need to know” means
that access to classified information may only be granted if the person requiring it has a verified need to know in connection with his/her official duties, within the framework of which the information was released to the receiving Party.

“Visitors” mean
persons, nationals or representatives of the Party who require to visit defense establishments / defense contractor premises engaged in classified work.

“National Security Authority / Designated Security Authority” means
state authority responsible for the implementation of this agreement and specified in Article 6 of this Agreement.

Article 3. Mutual Security Protection

In accordance with their national laws, regulations and practice, both Parties shall take appropriate measures to protect classified information, which is transmitted, received, produced or developed as a result of any agreement or relation between the Parties. The Parties will afford to all of the transmitted, received, produced or developed classified information the same degree of security protection as is provided to their own classified information of equivalent level of classification, as defined in Article 5 of this Agreement.

Access to classified information and to locations and facilities where classified activities are performed or where classified information is stored, will be limited to those who have been granted a security clearance, as defined in Article 2 of this Agreement, and who, due to their functions or employment, have a “need to know”, as defined in Article 2 of this Agreement.

Each Party shall supervise the observance of security laws, regulations and practice at the agencies, offices and facilities within their jurisdiction that possess, develop, produce and/or use classified information of the other Party, by means of, inter alia, review visits.

Article 4. Disclosure of Information

The Parties shall not disclose classified information under this Agreement to third parties or nationals of other countries without prior written consent of the originating Party. Received classified information from one Party to the other Party shall be used for the specified purpose only.

In the event that either Party and/or its entities concerned with the subjects set out in Article 1, award a contract for performance within the territory of the other Party, and such contract involves classified information, then the Party of the country in which the performance under the Agreement is taking place, will assume responsibility for administering such classified information in accordance with its own standards and requirements.

Prior to release to either Party’s contractors or prospective contractors of any classified information received from the other Party, the receiving Party shall:
a. Ensure that such contractors or prospective contractors and their facilities have the capability to protect the classified information adequately.
b. Grant an appropriate facility security clearance to the relevant contractors.
c. Grant an appropriate personnel security clearance for all personnel whose duties require access to the classified information.
d. Ensure that all persons having access to classified information are informed of their responsibilities to protect the classified information in accordance with applicable laws.

Article 5. Security Classifications

Classified information shall be marked in one of the following security classification levels:

ESTONIA Equivalent TURKEY
TAIESTI SALAJANE TOP SECRET ÇOK GİZLİ
SALAJANE SECRET GİZLİ
KONFIDENTSIAALNE CONFIDENTIAL ÖZEL

Turkish confidential information marked as “HİZMETE ÖZEL” (RESTRICTED) shall be marked as “KONFIDENTSIAALNE” (CONFIDENTIAL) in Estonia and shall be protected accordingly.

The receiving Party and/or its entities shall neither use a lower security classification level for received classified information, nor declassify that information without the prior written consent of the originating Party. The originating Party shall inform the receiving Party of any changes in security classification of the exchanged information.

The receiving Party shall mark the received classified information with its own equivalent security classification. Translations and reproductions shall be marked with the same security classification as the original.

Article 6. National Security Agency / Designated Security Agency

The National Security Agencies / Designated Security Agencies responsible for the implementation and supervision of all aspects of this Agreement are:

In Estonia:
Security Department, Ministry of Defence, Sakala 1, 15094 Tallinn, ESTONIA; Phone No +372 6 406 030; Fax No +372 6 406 002;

In Turkey:
Ministry of National Defense, Technical Services Department, 06100 Bakanlıklar / ANKARA-TURKEY.

Each Party undertakes to ensure that its respective National Security Agency / Designated Security Agency will duly observe the provisions of this Agreement.

Both National Security Agencies / Designated Security Agencies, each within the jurisdiction of its own state, shall prepare, distribute and supervise security instructions and procedures for the protection of the classified information exchanged as a result of any other agreement between the Parties.

Each National Security Agency / Designated Security Agency shall, upon request, furnish the other National Security Agency / Designated Security Agency information concerning its security organisation and procedures to make it possible to compare and maintain the same security standards and facilitate joint visits in both countries by certified officials. Such visits must be agreed upon by both Parties.

Article 7. Visits

Access to classified information and to establishments and facilities etc. where classified activities are performed or where classified information is stored or handled, shall be allowed by one Party to visitors of the other Party only if they have been:
a. checked by the National Security Agency / Designated Security Agency or other competent government authority of the sending Party and are authorized to receive classified information in accordance with the national regulations of the host country, and/or
b. authorized by the National Security Agency / Designated Security Agency or other competent government authority of the respective country to perform the required visit or visits.

The National Security Agency / Designated Security Agency of the requesting Party shall notify the National Security Agency / Designated Security Agency of the receiving Party of the planned visit in accordance with the provisions laid down in this article, and shall make sure that the latter receives the visit request three – 3 – weeks before the visit or visits will take place.

The visit request shall include:
a. A visitor’s surname, name, place and date of birth, nationality and employer, a copy of a passport or other identity document of the visitor.
b. Certification of the visitor’s security clearance in accordance with the purpose of the visit.
c. Object and purpose of the visit or visits. (The indications must be accurate and sufficiently detailed. General indications and abbreviations are to be avoided.)
d. Expected date and duration of the requested visit or visits.
e. Point of contact at the establishment/facility to be visited, previous contacts and any other information useful to determine the justification of the visit or visits.

The request will be submitted:
a. Through the Turkish Embassy in Tallinn for visit requests of Turkish citizens to Estonia.
b. Through the Estonian Embassy in Ankara for visit requests of Estonian citizens to Turkey.
c. Other procedures may be used if agreed upon by the two National Security Agencies / Designated Security Agencies.

The validity of visit authorizations shall not exceed twelve – 12 – months.

The classified information exchanged during a visit shall have the same level of protection and classification level as that of the originating Party.

Article 8. Contracts

The National Security Agency / Designated Security Agency of one Party, wishing to place a classified contract with a contractor in the country of the other Party, or wishing to authorise one of its own contractors to place a classified contract in the country of the other Party within a classified project, shall obtain a prior written assurance from the National Security Agency / Designated Security Agency of the other Party that the proposed contractor holds a security clearance of appropriate level and has the facilities to handle and store classified information of the same level.

Every classified contract between entities of the Parties and/or private organisations (such as industries, research centres, assistance and/or service facilities etc.) shall contain an appropriate security section and a security classification list, based on the terms of this Agreement.

The National Security Agency / Designated Security Agency in whose country the work is to be performed, shall assume responsibility for prescribing and administering security measures for the contract under the same standards and requirements that govern the protection of its own classified contracts.

Sub-contractors interested in classified subcontracts shall be submitted in advance by the contractor to the National Security Agency / Designated Security Agency for approval. If approved, the sub-contractor must fulfil the same security obligations as have been set for the contractor.

Notification of any classified project, agreement, contract or sub-contract shall be forwarded in advance to the National Security Agency / Designated Security Agency of the Party where the project is to be performed.

Two – 2 – copies of the security section of any classified contract shall be forwarded to the National Security Agency / Designated Security Agency in whose country the work is to be performed.

Article 9. Communications and Transmissions

Classified information shall normally be physically transmitted between the Parties through their respective diplomatic channels.

Exchange of classified information can also take place through representatives officially appointed by the authorities of both Parties.

Delivery of large items or quantities of classified information shall be arranged on a case by case basis.

Other approved means of transmission or exchange may be used if agreed upon by each National Security Agency / Designated Security Agency.

Article 10. Breach of Security

In case of a breach of security, as defined in Article 2 of this Agreement, of information classified confidential or above, originating or received from the other Party, or if common interests are involved, that results in a security compromise, as defined in Article 2 of this Agreement, the National Security Agency / Designated Security Agency in whose country the compromise occurs shall inform the National Security Agency / Designated Security Agency of the other Party as soon as possible and carry out the appropriate investigation. The other Party shall, if required, co-operate in the investigation. In any case, the other Party is to be informed of the results of the investigation and shall receive a final statement as to the reasons and extent of the security violation.

Article 11. Expenses

Expenses incurred by one Party with respect to this Agreement, in particular concerning the implementation of security measures, shall be covered by this Party.

Article 12. Dispute Settlement

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultations between the National Security Agencies / Designated Security Agencies, or shall such settlement be impossible to reach, between representatives of both Parties and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.

Article 13. Final Provisions

This Agreement remains in force for unlimited time. It may be terminated at any time by either Party in the way of a written notification. In such a case the Agreement expires six – 6 – months from the date the notification of termination has been received by the other Party.

The present Agreement may be amended at any time by the mutual written consent of both Parties.

In the event of termination, classified items and/or information transmitted under the terms of this Agreement, shall be returned to the other Party as soon as possible. Classified information and/or items that are not returned shall be protected in accordance with the provisions laid down in this Agreement.

This Agreement shall enter into force as of the date of the last written notification sent by one of the Parties through diplomatic channels about the fulfilment of the requirements of its domestic legislation to be bound by this Agreement.

Done in Ankara on 2 October 2002 in two copies each in Estonian, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

On behalf of the Government
of the Republic of Estonia
On behalf of the Government
of the Republic of Turkey
Väino REINART Süleyman ARIKAN

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json