HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Noorsootöö seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2002
Avaldamismärge:RT I 1999, 27, 392

Noorsootöö seadus

 
                       Välja kuulutatud
                      Vabariigi Presidendi
                       10. märtsi 1999. a
                       otsusega nr 554
 
            NOORSOOTÖÖ SEADUS
 
       Vastu võetud 17. veebruaril 1999. a
 
             1. peatükk
 
              ÜLDSÄTTED
 
 
   Paragrahv 1. Seaduse reguleerimisala
 
   Käesolev seadus sätestab noorsootöö korraldamise õiguslikud
alused.
 
 
   Paragrahv 2. Mõisted
 
   Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises
tähenduses:
   1) noor - seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline
isik;
   2) noorteprojekt - noorsootöö valdkonda kuuluv tegevusplaan
koos eelarvega, mis teenib noorsootöö eesmärke ning mille kestus
on kuni üks aasta;
   3) noorteprogramm - noorsootöö valdkonda kuuluv
tegevuskava, mille realiseerimiseks koostatakse konkreetsed
projektid ning mille kestus on rohkem kui üks aasta;
   4) noorsootööasutus - Haridusministeeriumi hallatav
riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või eraõigusliku
juriidilise isiku asutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö
korraldamine.
 
 
   Paragrahv 3. Noorsootöö
 
   (1) Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste
loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda
väljaspool perekonda, õppekava ja tööd.
 
   (2) Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja
tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist
arengut.
 
 
             2. peatükk
 
          NOORSOOTÖÖ KORRALDAMINE
 
   Paragrahv 4. Haridusministeeriumi ülesanded
 
   Haridusministeerium:
   1) töötab välja noorsootöö riiklikud programmid;
   2) toetab noorteühingute tegevust ja eraldab neile
aastatoetusi;
   3) kontrollib noorsootöö jaoks riigieelarvest eraldatud
vahendite sihipärast kasutamist;
   4) koordineerib noorte tervistava puhkuse korraldamist;
   5) koordineerib noorte teavitamist ja nõustamist;
   6) koostab ülevaate noorsootöö tulemuste ja uuringute
kohta;
   7) täidab teisi seadustes, Vabariigi Valitsuse määrustes ja
oma põhimääruses sätestatud ülesandeid.
 
 
   Paragrahv 5. Maavanema ülesanded
 
   Maavanem:
   1) koordineerib riikliku noorsoopoliitika kujundamist ja
elluviimist maakonnas;
   2) teostab järelevalvet riigieelarvest noorsootööle
eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle maakonnas;
   3) korraldab noorte teavitamist ja nõustamist maakonnas,
sõlmides nimetatud teenuse osutamiseks lepingu juriidilise või
füüsilise isikuga.
 
 
   Paragrahv 6. Valla- või linnavolikogu ülesanded
 
   (1) Valla- või linnavolikogu:
   1) määrab noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil
ning sätestab nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või
linna arengukavas;
   2) toetab antud valla või linna haldusterritooriumil
tegutsevate noorteühingute noorteprogramme ja noorteprojekte,
kinnitab noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide
valla- või linnaeelarvest toetamise tingimused, korra ja
taotluste vormid;
   3) täidab teisi noorsootöö korraldamise ülesandeid oma
haldusterritooriumil.
 
   (2) Valla või linna haldusterritooriumil tegutsevatel
noorteühingutel on õigus teha valla- või linnavolikogule
ettepanekuid valla või linna arengukava koostamisel.
 
 
   Paragrahv 7. Noorteühingu mõiste
 
   Noorteühing on mittetulundusühing, mille liikmetest
vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on
noorsootöö korraldamine ja läbiviimine ning mis on kantud
mittetulundusühingu avalduse alusel Haridusministeeriumi
noorteühingute registrisse.
 
 
   Paragrahv 8. Noorteühingute register
 
   (1) Noorteühingu registrisse kandmiseks esitab
mittetulundusühing Haridusministeeriumile:
   1) noorteühingu registrisse kandmise avalduse;
   2) mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri
registrikaardi väljavõtte;
   3) mittetulundusühingu põhikirja koopia;
   4) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud
arengukava, milles märgitakse noorteühingu arenguprintsiibid ja
-suunad.
 
   (2) Noorteühingute registrisse kantud noorteühing esitab
Haridusministeeriumile iga aasta 15. jaanuariks:
   1) ülevaate mittetulundusühingu struktuurist;
   2) mittetulundusühingu liikmete üldarvu ning noorte
osakaalu selles;
   3) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega kinnitatud
noorteühingu eelneva tegevusaasta aruande ja jooksva aasta
tegevuskava.
 
   (3) Noorteühingute registrisse ei kanta erakonda ega selle
noortesektsiooni.
 
   (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 3 ja 4
nimetatud dokumentides muudatuste ja täienduste tegemise korral
esitab noorteühing Haridusministeeriumile andmed muudatuste ja
täienduste kohta kümne tööpäeva jooksul nende tegemisest
arvates.
 
   (5) Noorteühingute registri põhimääruse kinnitab
haridusminister määrusega.
 
   (6) Noorteühingu kandmine Haridusministeeriumi
noorteühingute registrisse on aluseks noorteühingule
aastatoetuse määramisel käesoleva seaduse paragrahv 18 lõikes 1
sätestatud tingimustel ning noorteühingu noorteprogrammidele ja
noorteprojektidele toetuste taotlemisel.
 
 
             3. peatükk
 
     NOORTELAAGER NING NOORTE TERVISTAVA PUHKUSE
         JA VABA AJA VEETMISE PROJEKT
 
   Paragrahv 9. Noortelaagri mõiste ja õiguslik seisund
 
   Noortelaager tegutseb äriregistrisse, mittetulundusühingute
ja sihtasutuste registrisse või Eesti kirikute, koguduste ja
koguduste liitude registrisse (edaspidi register) kantud isiku
või avalik-õigusliku juriidilise isiku (edaspidi omanik)
asutusena, mille:
   1) tegevus toimub vähemalt kaks kuud aastas;
   2) ühe laagrivahetuse kestus on vähemalt kuus päeva;
   3) tegevuse aluseks on Haridusministeeriumi poolt välja
antud tegevusluba vastavalt käesoleva seaduse paragrahvile 10.
 
 
   Paragrahv 10. Noortelaagri tegevusluba
 
   (1) Tegevusloa saamise taotluse esitab noortelaagri omanik
Haridusministeeriumile pärast omaniku kohta asutamislepingu
(ühingulepingu, asutamisotsuse) sõlmimist või vastavasisulise
põhikirjamuudatuse otsustamist. Noortelaagri tegevusloa taotlus
esitatakse vähemalt kolm kuud enne noortelaagri tegevuse
alustamist.
 
   (2) Tegevusloa taotlusele lisatakse:
   1) noortelaagri põhimäärus;
   2) andmed noortelaagri juhataja ja kasvatajate ning nende
vastavuse kohta kvalifikatsiooninõuetele;
   3) andmed noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide
(hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning
Tervisekaitseinspektsiooni ja Päästeameti tõendid ruumide
(hoonete), sisustuse ja maa-ala vastavuse kohta tervisekaitse-,
tuleohutus- ja päästealade nõuetele;
   4) laagrivahetuste tegevuskava, mis sisaldab noori
arendavate tegevuste loetelu;
   5) kviitungi koopia riigilõivu tasumise kohta.
 
   (3) Noortelaagri juhataja ja kasvatajate
kvalifikatsiooninõuded kinnitab haridusminister määrusega.
 
   (4) Noortelaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete),
sisustuse, personali ja maa-ala suhtes kohaldatavad
tervisekaitsenõuded, nõuded noortelaagrisse lubatava noore
tervisliku seisundi kohta ning noortelaagrisse lubatava noore
arstitõendi vormi kinnitab sotsiaalminister määrusega.
 
   (5) Noortelaagri tegevusloa taotluse läbivaatamise tähtaeg
Haridusministeeriumis pärast käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja
2 loetletud andmete esitamist on üks kuu.
 
   (6) Noortelaagri tegevusluba antakse kuni kolmeks aastaks.
 
   (7) Haridusministeerium teavitab noortelaagri tegevusloa
väljaandmisest kümne tööpäeva jooksul kirjalikult noortelaagri
omanikku ning valla- või linnavalitsust, mille
haldusterritooriumil noortelaager tegutseb.
 
   (8) Haridusministeerium ei väljasta noortelaagri omanikule
tegevusluba, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud
andmed puuduvad või ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
Keeldumise põhjustest teatatakse noortelaagri omanikule
kirjalikult vastava otsuse tegemisest kümne tööpäeva jooksul.
 
   (9) Noortelaagri tegevusloa väljastamise korra ja
tegevusloa vormi kinnitab haridusminister määrusega.
 
 
   Paragrahv 11. Noortelaagri põhimäärus
 
   (1) Noortelaagri põhimääruses märgitakse:
   1) noortelaagri nimi;
   2) noortelaagri asukoht;
   3) noortelaagri struktuur;
   4) noortelaagri juhataja ja kasvatajate pädevus ning
ülesanded;
   5) noortelaagris osalevate noorte õigused ja kohustused;
   6) noore noortelaagrisse vastuvõtmise tingimused;
   7) noortelaagri suhtluskeel;
   8) noortelaagris osalemise tasu määra arvutamise alused;
   9) noortelaagri finantseerimise alused;
   10) noortelaagri tegevuse lõpetamise kord.
 
   (2) Noortelaagri põhimääruse kinnitab noortelaagri omanik.
 
 
   Paragrahv 12. Noortelaagrite register
 
   (1) Noortelaagri omanikule tegevusloa väljastamise järel
kantakse noortelaager Haridusministeeriumi noortelaagrite
registrisse.
 
   (2) Noortelaagrite registrisse kantakse järgmised andmed:
   1) noortelaagri nimi;
   2) noortelaagri asukoht (aadress) ja sidevahendite numbrid;
   3) andmed noortelaagri omaniku kohta;
   4) andmed noortelaagri juhataja kohta (nimi, isikukood,
elukoht);
   5) noortelaagri tegevusloa number;
   6) Tervisekaitseinspektsiooni poolt lubatud majutuskohtade
arv noortelaagris.
 
   (3) Noortelaagrite registri põhimääruse kinnitab
haridusminister määrusega.
 
 
   Paragrahv 13. Noortelaagri tegevusloa kehtetuks
tunnistamine
 
   (1) Haridusministeeriumil on õigus tunnistada noortelaagri
tegevusluba kehtetuks järgmistel juhtudel:
   1) tegevusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
   2) tegevus noortelaagris ohustab noorte tervist või on
kahjulik looduskeskkonnale;
   3) noortelaagri omanik ei ole määratud tähtajaks ja korras
täitnud vastava järelevalveametniku poolt temale tehtud
ettekirjutust;
   4) noortelaagri omanik on teinud otsuse noortelaagri
tegevuse lõpetamise kohta;
   5) pankrotiseaduses (RT 1992, 31, 403; RT I 1997, 18, 302;
1998, 2, 46; 36/37, 552; 1999, 10, 155) sätestatud alustel ja
korras on kuulutatud välja noortelaagri omaniku pankrot;
   6) noortelaagri tegevus ei vasta seadusele või selle alusel
antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
 
   (2) Haridusministeerium teavitab kümne tööpäeva jooksul
noortelaagri tegevusloa kehtetuks tunnistamisest kirjalikult
noortelaagri omanikku ning valla- või linnavalitsust, mille
haldusterritooriumil noortelaager tegutseb.
 
 
   Paragrahv 14. Riiklik järelevalve noortelaagrite tegevuse
üle
 
   (1) Riiklikku järelevalvet noortelaagrite üle teostavad
järgmiste ametiasutuste ametnikud:
   1) õppe- ja kasvatustegevuse osas Haridusministeeriumi
ametnikud;
   2) tuleohutuse ja päästealade osas Päästeameti ametnikud;
   3) tervisekaitse osas Tervisekaitseinspektsiooni ametnikud.
 
   (2) Kui noortelaagri tegevus ei vasta seadusega või selle
alusel antud õigusaktidega kehtestatud nõuetele, on riiklikku
järelevalvet teostava ametiasutuse ametnikul õigus teha
omanikule ettekirjutus puuduse kõrvaldamiseks.
 
   (3) Omanik on kohustatud riiklikku järelevalvet teostava
ametiasutuse ametniku poolt tehtud ettekirjutuse täitma
ettekirjutuses sätestatud tähtaja jooksul pärast ettekirjutuse
omanikule teatavakstegemist.
 
   Paragrahv 15. Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja
veetmise projekt
 
   (1) Käesoleva seaduse paragrahvis 9 nimetatud ajast lühema
kestusega noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise
projekti läbiviimise kooskõlastab nimetatud projekti teostaja
valla- või linnavalitsusega, mille haldusterritooriumil noorte
tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekt läbi viiakse.
 
   (2) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekti
teostaja esitab nimetatud projekti kooskõlastamiseks valla- või
linnavalitsusele üks kuu enne nimetatud projekti läbiviimist.
 
   (3) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekt
peab sisaldama järgmisi andmeid:
   1) projekti teostaja nimi ja asukoht (elukoht);
   2) läbiviimise koht (täpne asukoht);
   3) eesmärgi kirjeldus;
   4) projektis osalevate noorte päevakava;
   5) projekti läbiviimise eest vastutava isiku nimi,
isikukood ja elukoht.
 
   (4) Noorte tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise projekti
läbivaatamise tähtaeg valla- või linnavalitsuses pärast
käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete esitamist on
kümme tööpäeva.
 
   (5) Valla- või linnavalitsus kooskõlastab käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud projekti läbiviimise, kui projekt
sisaldab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmeid, ja
teavitab sellest projekti teostajat kirjalikult vastava otsuse
tegemisest kolme tööpäeva jooksul.
 
   (6) Valla- või linnavalitsus ei kooskõlasta käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud projekti läbiviimist, kui puuduvad
käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmed, ja teavitab
sellest projekti teostajat kirjalikult vastava otsuse tegemisest
kolme tööpäeva jooksul.
 
 
             4. peatükk
 
         NOORSOOTÖÖ FINANTSEERIMINE
 
   Paragrahv 16. Finantseerimine riigieelarvest
 
   (1) Riigieelarves nähakse Haridusministeeriumi
valitsemisala kuludes ette järgmised toetused:
   1) noorteühingute noorteprogrammidele ja
noorteprojektidele;
   2) noorteühingute aastatoetused;
   3) noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele programmidele;
   4) noorsoo-uuringuteks;
   5) noorsootööd korraldavatele asutustele;
   6) rahvusvaheliseks noorsootööks;
   7) noorsootöötajate koolituseks.
 
   (2) Noorteühingute noorteprogrammidele ja
noorteprojektidele, noorsootöö riiklikele ja regionaalsetele
programmidele, noorsoo-uuringuteks ning noorsootööasutustele
toetuste taotlemise ja eraldamise tingimused ja korra kinnitab
haridusminister määrusega.
 
 
   Paragrahv 17. Noorteühingute noorteprogrammide ja
noorteprojektide toetamine riigieelarvest
 
   (1) Noorteühingute noorteprogrammide ja noorteprojektide
toetamiseks korraldab Haridusministeerium noorteprogrammide ja
noorteprojektide konkursse.
 
   (2) Riigieelarvest noorteprogrammide ja noorteprojektide
toetuseks saadud rahalisi vahendeid võib noorteühing kasutada
üksnes nende noorteprogrammide ja noorteprojektide
elluviimiseks, milleks see toetus oli määratud.
 
 
   Paragrahv 18. Noorteühingute aastatoetus
 
   (1) Noorteühingul, mille liikmeteks on vähemalt 500 noort
ja mille kohalikud üksused tegutsevad vähemalt kolmandiku
maakondade territooriumil, on õigus taotleda riigieelarvest
aastatoetust.
 
   (2) Aastatoetuse taotlemise ja eraldamise tingimused ja
korra kinnitab haridusminister määrusega.
 
   (3) Aastatoetuse kasutamise otsustab noorteühingu
üldkoosolek.
 
 
             5. peatükk
 
            RAKENDUSSÄTTED
 
   Paragrahv 19. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 86,
1461; 87, 1466 ja 1467; 93, 1563; 1998, 2, 47; 4, 63; 23, 321;
36/37, 552 ja 553; 52/53, 771; 57, 859; 59, 941; 60, 951; 61,
979 ja 985; 64/65, 1004, 1005 ja 1008; 86/87, 1408; 97, 1519;
103, 1701; 108/109, 1783; 111, 1829; 1999, 16, 275; 23, 355; 24,
359 ja 360; 25, 364) paragrahv 183 täiendatakse lõikega 3.8
järgmises sõnastuses:
   "(3.8) Noortelaagrile tegevusloa väljastamise eest tasutakse
riigilõivu 50 krooni."
 
 
   Paragrahv 20. Käibemaksuseaduse (RT I 1993, 60, 847; 1996,
63, 1149; 76, 1344; 81, 1447; 1997, 11, 96; 40, 621; 42, 679;
48, 773 ja 776; 74, 1231 ja 1232; 1998, 23, 321; 57, 863; 86/87,
1410; 103, 1702; 1999, 18, 302) paragrahv 5 lõiget 1
täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:
   "15) noortele tervistava puhkuse ja vaba aja veetmise
võimaldamine tegevusluba omavas noortelaagris."
 
 
   Paragrahv 21. Hasartmängumaksu seaduse (RT I 1995, 95,
1630; 1997, 1, 6; 11, 95; 81, 1364) paragrahv 8:
   1) lõike 3 punkte 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna "laste,"
sõnaga "noorte,";
   2) lõike 4.2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna "haridus-,"
sõnaga "noorte-,".
 
 
   Paragrahv 22. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
(RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475;
1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26-28, 355; 59, 1006; 97, 1664;
1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942; 89, 1591; 1997, 13,
210; 29, 449 ja 450; 69, 1113; 1998, 28, 356; 59, 941; 6l, 984;
1999, 10, 155) paragrahv 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna
"hoolekannet," sõnaga "noorsootööd,".
 
 
   Paragrahv 23. Seaduse jõustumine
 
   (1) Käesolev seadus jõustub 1999. aasta 1. aprillil.
 
   (2) Käesoleva seaduse paragrahv 18 jõustub 2000. aasta 
1. jaanuaril.
 
 
   Riigikogu esimees Toomas SAVI
 
 

/otsingu_soovitused.json