Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 18, 99

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seadus

Vastu võetud 28.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. veebruari 2003. a otsusega nr 344

Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521) §-s 27 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) eraldistest riigieelarvest ja valla- või linnaeelarve vahenditest;»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Muude kulude – lasteasutuse majandamiskulude, personali (välja arvatud pedagoogid) töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude – katmine toimub valla- või linnaeelarve vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Lähtudes lasteasutuse laste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega (RT I 1999, 55, 584; 2002, 67, 405) igal aastal riigieelarvest sihtotstarbeliste eraldistena toetust valla- või linnaeelarvetele munitsipaallasteasutuse pedagoogide töötasu ja sotsiaalmaksuga seotud kulude katmiseks.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lasteasutuse pedagoogide palga alammääras lepivad pedagoogide atesteerimisel omistatavate ametijärkude lõikes üleriigiliselt kokku Vabariigi Valitsus, kohalike omavalitsusüksuste volitatud esindajad ja pedagoogide ühenduste volitatud esindajate poolt moodustatud delegatsioon. Kokkuleppe mittesaavutamisel kehtestab lasteasutuse pedagoogide palga alammäärad pedagoogide atesteerimisel omistatavate ametijärkude lõikes üleriigiliselt Vabariigi Valitsus.»;

4) paragrahvi täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Lasteasutuse pedagoogide töötasustamise alused kinnitab valla- või linnavolikogu, kusjuures pedagoogide palgaastmete ja -määrade kinnitamisel arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kokkulepet. Kokkuleppe mittesaavutamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud lasteasutuse pedagoogide palga alammääradest.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json