Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 18, 108

Korruptsioonivastase seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 30.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 14. veebruari 2003. a otsusega nr 354

I. Korruptsioonivastases seaduses (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357; 2002, 53, 336; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 14 lõiked 5, 7 ja 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kohaliku omavalitsuse volikogu liige, kohaliku omavalitsuse ametiisik ja tema ülesandeid täitev koosseisuväline teenistuja, valla või linna ametiasutuse juht ning nende ametiasutuste hallatava asutuse juht, samuti kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed, välja arvatud kohaliku omavalitsuse vähemusotsustusõigusega äriühingu juhatuse liikmed ja nõukogu liikmed, kes ei esinda kohalikku omavalitsust, esitavad deklaratsiooni volikogu määratud komisjonile.»

« (7) Riigi osalusega äriühingu nõukogu ja juhatuse liikmed, välja arvatud riigi vähemusotsustusõigusega äriühingu juhatuse liikmed ja nõukogu liikmed, kes ei esinda riiki, esitavad deklaratsiooni äriühingus riigi osaniku- või aktsionäriõigusi teostavat ministeeriumi juhtivale ministrile, kui seadus ei sätesta teisiti.»

« (9) Avalik-õigusliku juriidilise isiku osalusega äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed, samuti avalik-õigusliku juriidilise isiku asutatud sihtasutuse tegevjuht, juhatuse ja nõukogu liikmed esitavad deklaratsiooni avalik-õigusliku juriidilise isiku juhile. Deklaratsiooni ei esita avalik-õigusliku juriidilise isiku vähemusotsustusõigusega äriühingu juhatuse liikmed ja nõukogu liikmed, kes ei esinda avalik-õiguslikku juriidilist isikut.»

§ 2. Paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «distsiplinaar- või haldusvastutuse» sõnadega «distsiplinaarvastutuse või vastutuse käesolevas seaduses sätestatud ametialase väärteo eest».

§ 3. Paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Toimingupiirangu rikkumisena käesoleva seaduse mõistes ei käsitata pankrotihalduri poolt selle büroo teenuste kasutamist pankrotimenetluse läbiviimisel, mille kaudu ta tegutseb.»

§ 4. Paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Altkäemaksust ja pistisest teatamise kohustus

(1) Ametiisik on kohustatud temale teatavaks saanud altkäemaksu või pistise andmisest, vahendamisest või võtmisest teatama asutuse juhile ja kaitsepolitseile.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 tähendatud kohustuse mittetäitmine on alus ametiisiku teenistusest või ametikohalt vabastamiseks väärteo eest või vastutusele võtmiseks toimepandud süüteo eest.»

§ 5. Paragrahv 261 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 261. Majanduslike huvide deklaratsiooni mittenõuetekohane esitamine ja valeandmete esitamine

(1) Avalikustamisele mittekuuluva majanduslike huvide deklaratsiooni tähtajaks mõjuva põhjuseta esitamata jätmise või selles teadvalt mittetäielike või valeandmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Avalikustamisele kuuluva majanduslike huvide deklaratsiooni tähtajaks mõjuva põhjuseta esitamata jätmise või selles teadvalt mittetäielike või valeandmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

§ 6. Paragrahv 265 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 265. Korruptiivne tegu

(1) Korruptiivse teo eest, millega kaasnes korruptiivse või muu ebaseadusliku tulu või kasu saamine, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Korruptiivse teo eest ebaseaduslikult saadu võib kohus konfiskeerida vastavalt karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22) §-s 83 sätestatule.»

§ 7. Paragrahvi 268 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse §-s 265 sätestatud väärtegu arutab kohus.»

§ 8. Paragrahvi 27 lõikes 2 asendatakse sõnad «distsiplinaar-, haldus- või kriminaalvastutust» sõnadega «vastutust käesolevas seaduses sätestatud ametialase väärteo eest».

II. § 9. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json