Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 31, 470

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 25.02.2003 nr 40

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105) § 26 lõike 4, § 43 lõike 3, § 48 lõike 4 punkti 6, § 48 lõigete 7 ja 8 ning § 50 lõike 6 alusel.

§ 1. Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2001, 114, 1614; 136, 1979; 2002, 105, 1568; 2003, 4, 46) preambulis asendatakse sõnad «paragrahvi 48 lõikele 7» sõnadega «paragrahvi 48 lõigetele 7 ja 8».

§ 2. Määrusega kinnitatud lisas «Erisoodustuste hinna määramise kord» tehakse järgmised muudatused:

1) lisa punktis 1 asendatakse sõnad «paragrahvi 48 lõike 7» sõnadega «paragrahvi 48 lõigete 7 ja 8»;

2) lisa punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4. Kui erisoodustuseks on tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, loetakse erisoodustuse hinnaks 2000 krooni kuus iga töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta, välja arvatud punktis 42 sätestatud juhul.»;

3) lisa täiendatakse punktidega 41– 43 järgmises sõnastuses:

« 41. Punktis 4 nimetatud sõiduauto tasuta või soodushinnaga kasutada andmisel võib pidada arvestust, milles näidatakse:
1) sõiduauto omaniku või valdaja nimi või nimetus ja isiku- või registrikood;
2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
3) kuupäev ja sõiduauto spidomeetri alg- ja lõppnäit iga sõidukorra puhul;
4) sõidu eesmärk iga töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega seotud sõidukorra puhul.

42. Punktis 41 sätestatud tingimustele vastava arvestuse olemasolu korral võetakse punktis 4 nimetatud erisoodustuse hinna arvutamisel aluseks töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks sõidetud ühe kilomeetri kohta:
1) sõiduauto puhul vanusega üle 5 aasta ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm3 (kaasa arvatud) 3 krooni;
2) muudel juhtudel 4 krooni.

Sõiduauto soodushinnaga kasutada andmisel loetakse selle erisoodustuse hinnaks vastavalt käesoleva punkti alapunkti 1 või 2 alusel arvutatud hinna ja soodushinna vahe.

43. Kui punkti 42 alusel arvutatud erisoodustuse hind ületab 2000 krooni, loetakse erisoodustuse hinnaks 2000 krooni ühe töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutatud sõiduauto kohta.»

§ 3. Määrust rakendatakse alates 2003. aasta 1. märtsist.

Minister Harri ÕUNAPUU

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json