Teksti suurus:

Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate kontrollproovide kogused ja nende võtmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2007
Avaldamismärge:

Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate kontrollproovide kogused ja nende võtmise kord1

Vastu võetud 17.01.2001 nr 25
RT I 2001, 10, 44
jõustumine 27.01.2001

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.02.2003 nr 53 ( RT I 2003, 19, 112) 1.03.2003

 

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2000, 29, 169) § 90 lõike 3 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Määrus sätestab taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest «Taimekaitseseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete mittetäitmise põhjendatud kahtluse korral võetavate kontrollproovide (edaspidi proov ) kogused ja nende võtmise korra.

§2. Proovivõtmise õigus on Taimetoodangu Inspektsiooni või Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse järelevalveametnikul (edaspidi proovivõtja ).

§3. Proov võetakse isiku, kelle valduses on taimekaitsevahend, taim, taimne saadus või muu objekt (edaspidi isik), tema poolt volitatud esindaja või nende puudumisel kahe tunnistaja juuresolekul.

 

2. peatükk

TAIMEDEST, TAIMSETEST SAADUSTEST JA MUUDEST OBJEKTIDEST VÕETAVATE PROOVIDE KOGUSED JA NENDE VÕTMISE KORD

 

§4. Saastumiskahtluse või saastumisohu korral võtab järelevalveametnik proovi taimede või taimsete saaduste partii või muu objekti taimetervisenõuetele vastavuse tuvastamiseks.

§5. Proove võetakse taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimiseks nende sisseveol, esmasel töötlemisel, ladustamisel ja pakendamisel ning taimede kasvukohas.

§6. Proov võetakse selliselt, et see iseloomustaks kogu partiid või objekti. Maksimaalsed proovikogused ühe partii kohta on toodud selle määruse lisas. Proov võetakse isiku kulul.

§7. Proovivõtja peab välistama nii proovi kui taimede, taimsete saaduste või muu objekti, millest proov võeti, saastumise. Proovivõtmine ei tohi halvendada taimede või taimsete saaduste kvaliteeti.

§8. Proovivõtja peab tagama proovi omaduste säilimise ja proovi puutumatuse selle laboratooriumi jõudmiseni. Proov pakitakse ja pakendil peab olema püsivas kirjas märgitud proovi tunnuskood.

§9. Proovivõtja koostab proovivõtmise kohta kolmes eksemplaris akti, millest esimene esitatakse järelevalveasutusele, teine jääb proovivõtjale ja kolmas isikule. Akt peab sisaldama järgmised andmed:
1) proovivõtja nimi ja ametikoht;
2) proovivõtu kuupäev ja koht;
3) isiku või tema esindaja või nimetatute puudumisel kahe tunnistaja nimi ja aadress;
4) proovi lühikirjeldus;
5) proovivõtu põhjus;
6) proovi kogus;
7) proovi tunnuskood;
8) proovivõtu aluseks oleva kontrollakti number;
9) proovivõtja allkiri;
10) isiku või tema esindaja allkiri või kahe tunnistaja allkirjad.

[RT I 2003, 19, 112 – jõust. 1.03.2003]

§10. Proovivõtja saadab proovi analüüsimiseks laboratooriumi hiljemalt proovivõtmise päevale järgneval päeval. Iga proov varustatakse vee- ja kulumiskindla tunnuskoodiga. Proovile lisatakse kaaskiri, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) proovivõtja nimi, ametikoht;
2) proovi nimetus ja tunnuskood;
3) proovivõtu kuupäev;
4) proovi kogus ja iseloomustus;
5) laboratooriumi nimi ja aadress;
6) uurimise eesmärk;
7) laboratooriumile proovi üleandmise kuupäev ja kellaaeg;
8) märkused proovi kohta;
9) proovi üleandja nimi ja allkiri;
10) proovi vastuvõtja nimi, ametikoht ja allkiri.

[RT I 2003, 19, 112 – jõust. 1.03.2003]

§11. Laboratoorium on kohustatud esitama analüüsitulemused katseprotokollina järelevalveasutusele analüüsi lõpupäevale järgneval tööpäeval.

§12. Analüüsitulemuste vaidlustamise korral kannab kordusproovide analüüsimise kulud tulemused vaidlustanud pool.

§13. Proovivõtuakte ja katseprotokolle säilitatakse järelevalveasutuses kolm aastat.

[RT I 2003, 19, 112 – jõust. 1.03.2003]

§14. Proovide analüüsimisega seotud teavet sisaldavaid dokumente säilitatakse laboratooriumis vähemalt kolm aastat. Elektroonilise andmetöötluse korral säilitatakse dokumente ka paberkoopiatena ja arvutivälistel andmekandjatel.

 

3. peatükk

TAIMEKAITSEVAHENDITEST VÕETAVATE PROOVIDE KOGUSED JA NENDE VÕTMISE KORD

 

§15. Taimekaitsevahenditest proovide võtmisel peab järgima §-des 8 kuni 14 toodud nõudeid.

§16. Taimekaitsevahendist võetakse üks proov partii kohta. Kuni 1 kg või 1 l suuruste pakendite partiist võetakse prooviks üks pakend. Suuremate pakendite (> 1 kg või 1 l) puhul on võetava proovi kogus vedelikel 100 ml, tahketel ainetel 50 g.

§17. Tahkest taimekaitsevahendist võetakse proov spetsiaalse toru või silindriga diagonaalselt kogu pakendi ulatuses. Pakend suletakse ning sellele tehakse märge pakendi avamise ja proovivõtmise kohta. Proovi hoidmiseks kasutatakse õhukindlat klaasist, metallist, plastikust või kartongist anumat.

§18. Vedelikest võetakse proov isetäituva klaasist pipetiga. Enne proovivõtmist peab taimekaitsevahendit hoolikalt segama või loksutama. Proovi hoidmiseks kasutatakse klaasist või mõnest teisest mittekorrodeeruvast materjalist anumat, mis on keermestatud korgiga tihedalt suletav. Proovi hoidmiseks ei tohi kasutada anumat, mille materjal võib taimekaitsevahendiga reageerida.

§19. Proovivõtja peab järgima taimekaitsevahendi ohutu kasutamise nõudeid, kasutama isikukaitsevahendeid ja kaitseriietust.

§20. Proovivõtja peab kontrollima, et proovinõu oleks kindlalt suletud, pakitud ja varustatud turvakleebisega, et välistada nõu purunemine ja avamine enne laboratooriumisse jõudmist.

1 2000/29/EÜ (EÜT L 169, 10.07.2000)

[RT I 2003, 19, 112 – jõust. 1.03.2003]

 

 

 

Vabariigi Valitsuse
17. jaanuari 2001. a
määruse nr 25
«Taimedest, taimsetest
saadustest ja muudest
objektidest ning
taimekaitsevahenditest
võetavate kontrollproovide
kogused ja nende
võtmise kord»
lisa

TAIMEDEST, TAIMSETEST SAADUSTEST JA MUUDEST OBJEKTIDEST VÕETAVATE KONTROLLPROOVIDE KOGUSED

Nimetus

Kontrollproov

Lillede ja ilutaimede sibulad, mugulad, muguljuured, juurmugulad ja risoomid

20 tk

Puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis siguritaimed ja -juured (v.a juured EKN-i rubriigist 1212)

20 tk

Muud taimed, sh juured, potililled, pistikud ja pookoksad (v.a seeneniidistik æ EKN-i rubriigist 0602 90 10 00)

20 tk

Lõikelilled ja lillepungad æ värsked

20 tk

Taimede lehestik, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) æ värsked

10æ15 cm oksatipud / 100 tk

Värsked heintaimed

20 tk

Kartulid:

 

æseemnekartul

200 mugulat sordi kohta

æmuu kartul

200 mugulat iga 20 tonni kohta

Tomatid, värsked või jahutatud

2 kg

Tippsibul (seemneks)

20 tk

Okaspuuseemikud

50 tk

Söögipeet

3 kg

Baklažaan

5 kg

Kuivatatud kaunviljad (hernes, aeduba jm) seemneks

2 kg

Ananassid, avokaadod, guajaavid, mangod ja mangostanid (värsked või kuivatatud)

3 kg

Tsitrusviljad, värsked või kuivatatud

3 kg

Värsked papaiad

3 kg

Värsked õunad, pirnid ja aivad

5 kg

Värsked aprikoosid, kirsid, virsikud (k.a nektariinid), ploomid ja laukaploomid

3 kg

Muud värsked marjad ja puuviljad

3 kg

Nisu ja meslin

2 kg

Rukis

2 kg

Oder (seemneks)

2 kg

Kaer

2 kg

Maisiterad (seemneks)

2 kg

Rukki-nisuhübriid (tritik)

2 kg

Rapsiseemned (seemneks)

0,250 kg

Päevalilleseemned (seemneks)

0,250 kg

Muud õliseemned, õliviljad (sinepiseemned seemneks)

0,250 kg

Seemned, viljad ja eosed külviks æ suhkrupeedi seemned

0,100 kg

Söödaviljade (v.a peet) seemned

0,100 kg

Muude söödataimede ja õite saamiseks kasvatatavate rohttaimede seemned

0,050 kg

Köögiviljade seemned

0,050 kg

Muud seemned

0,050 kg

Suhkrupeet

5 tk

Puukoor

3 kg

Küttepuit palkide, halgude, okste, haokubude või muul kujul; puitlaastud ja pilpad, saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

laastud 0,400 kg

Töötlemata puit, kooritud või koorimata, prussimata või laastud jämedalt prussitud

laastud 0,400 kg

Immutamata raudteede ja trammiteede puitliiprid

laastud 0,400 kg

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja vineerlõigatud või ringkooritud puit, k.a hööveldatud, lihvitud või jätkatud puit paksusega üle 6 mm

laastud 0,400 kg

[RT I 2003, 19, 112 – jõust. 1.03.2003]

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json