Teksti suurus:

Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2003
Avaldamismärge:RTL 1999, 129, 1802

Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord

Vastu võetud 01.09.1999 nr 50

Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377) paragrahvi 35 lõike 2 alusel:

1. Kinnitada «Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad» (lisatud).

2. Erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade andmisel juhinduda teede- ja sideministri 20. oktoobri 1994. a määrusega nr 58 (RTL 1994, 55, lk 1859; 1996, 8, 51; 1997, 3, 15; 83, 484; 1999, 58, 743) kinnitatud «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskirjas» sätestatud veotee kooskõlastamise ja veoloa väljastamise korrast.

3. Tunnistada kehtetuks teede- ja sideministri 20. oktoobri 1994. a määruse nr 58 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskirja kinnitamine» punkt 2.

4. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2000. a.

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Ruth MARTIN

Kinnitatud
teede- ja sideministri 1. septembri 1999. a määrusega nr 50

TEE OMANIKULE ERAKORRALISE VEO VÕI SÕIDUGA TEKITATUD KULUTUSTE HÜVITAMISE JA ERITASU MÄÄRAD

I. ÜLDSÄTTED

1. Erakorralised on vedu ja sõit, mil suuremõõtmelise või raskekaalulise veose või veoseta sõiduki kas või üks suurim mõõde, mass või teljekoormus ületab teede- ja sideministri 20. oktoobri 1994. a määrusega nr 58 kinnitatud «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskirjas» kehtestatud suuruse.

2. Avalikult kasutataval teel on erakorraline vedu ja sõit (edaspidi erivedu) lubatud eriloaga ja eritasu eest ning üksnes loal märgitud marsruudil ja tingimustel.

3. Erivedu on lubatud teostada juhul, kui veost ei ole võimalik vedada osade kaupa, teise transpordiliigiga või veose osade kaupa vedamine on keerukas või ülikulukas.

4. Eriveole annab loa ja võtab eritasu tee omanik või tema volitatud juriidiline isik.

5. Eritasu koosneb tasust lubatud massi, teljekoormuse või mõõtude ületamise eest, kooskõlastuse ja eriloa hankimise tasust, eriloa vormistamise tasust ning sidekuludest.

II. LUBATUD MASSI VÕI TELJEKOORMUSE ÜLETAMINE

6. Lubatud massi või teljekoormuse ületamise eest arvestatakse eriveo tasu lisas 1­9 märgitud tasumäärade alusel.

7. Kui eriveo sõiduki kaks või enam telge on lubatust suurema koormusega, suurendatakse tasu alates kahest ületamisest kümnendiku võrra iga ületamise eest.

8. Teedel, mille kohta lisas 1­9 märgitud määrad ei ole rakendatavad algandmete (tee kategooria, katte tüüp) puudumise tõttu, arvestatakse tasu lisas 10 märgitud tasumäärade alusel.

9. Loa väljastaja poolt nõutud sildade ja teekatendi kontrollarvutuse ja arvutusele tehtava ekspertiisi kulud tasub eriloa saaja.

III. MÕÕTUDE ÜLETAMINE

10. Mõõtude ületamise eest arvestatakse eriveo tasu lisas 11­12 märgitud tasumäärade alusel.

11. Kahe või enama samaaegse mõõduületamise korral arvestatakse tasu ainult ühe, suurima tasumääraga mõõdu ületamise eest.

12. Eriveole, mis kulgeb ühe teeomaniku teel pikkusega kuni 5 kilomeetrit, rakendatakse mõõtude ületamise tasumäärasid 50% ulatuses.

13. Mõõtude ületamise eest eriveo tasu ei võeta:

1) sõidukite eest, mille laius koormaga või koormata ei ületa 3,0 m või mille pikkus ei ületa 12,0 m;

2) liikurmasinate ja traktorite ning nende haakeseadmedmete, samuti traktorist (liikurmasinast) ja traktorhaagisest või sellega analoogsest tehnoloogilisest spetsiaalhaagisest moodustatud koosseisu eest, vaatamata nende mõõtmetele.

IV. VEOTEE KOOSKÕLASTAMINE JA ERILOA HANKIMINE

14. Eriloa taotlemiseks vajalikud kooskõlastused hangib eriloa taotleja. Välisriigi taotlejale hangib veotee kooskõlastuse ja eriloa teistelt tee või rajatiste omanikelt Maanteeamet.

15. Erandkorras võib eriloa väljastaja hankida vajalikud kooskõlastused ka Eesti ettevõtjale.

16. Teiselt eriloa väljastajalt eriloa ning eriloa saamiseks vajaliku iga kooskõlastuse kooskõlastajalt hankimise tasu on 100 krooni.

17. Veotee kooskõlastuse eest võib kooskõlastuse andja võtta tasu vastavalt tema poolt tehtud kulutustele eriveo võimaldamiseks.

V. ERILOA VORMISTAMINE JA ERILOA EEST TASUMINE

18. Eriluba väljastatakse kohapeal või saadetakse posti või faksi teel kolme tööpäeva jooksul (mitte enne 16 töötunni möödumist) alates veotee kõigi kooskõlastustega varustatud taotluse saabumise ajast. Eriloa vormistamise tasu on 100 krooni.

19. Taotleja palvel eriloa vormistamisel kiirendatud korras suurendatakse vormistamise tasu järgmiselt:

­ eriluba vormistatakse taotleja palvel 8­16 töötunni jooksul ­ kolm korda;

­ eriluba vormistatakse taotleja palvel 2­8 töötunni jooksul ­ viis korda;

­ eriluba vormistatakse taotleja palvel vähem kui kahe töötunni jooksul ­ kaheksa korda.

20. Kui eriluba vormistatakse loa väljastaja süül pikema aja jooksul kui oli punktis 19 määratud, rakendatakse vormistamise tasu vastavalt tegelikule vormistamise ajale.

21. Eriloa väljastaja annab loa taotlejale arve koos vormistatud loaga, märkides arvele selle eest tasumise tähtaja. Enam kui ühest eritasust koosnevale arvele lisatakse kalkulatsioon, kus on näidatud arve kujunemine tasude kaupa. Vajadusel väljastatakse luba koos arvega arve tasumist kinnitava garantiikirja alusel.

22. Pikaajalise eriloa väljastamisel arvestatakse eritasu vedaja poolt deklareeritud veokordade arvu järgi. Kui vedaja ei suuda veokordade arvu ja marsruudi pikkust hinnata, arvestatakse veo sageduseks üks vedu nädalas ja ühekordse veotee pikkuseks ühe teeomaniku või maakonna piires 100 km, mitme teeomaniku või mitme maakonna piires 200 km. Eriloa väljastaja märgib loale lubatud veosageduse.

23. Loa väljastajal on õigus nõuda arve tasumist enne eriloa väljastamist.

24. Eriloa ja arve saatmise eest faksi või postiga tasutakse loa väljastajale vastavalt selleks tehtavatele kulutustele.

25. Eriloa taotleja või eriloa taotluses näidatud maksja peab arve tasuma õigeaegselt. Maksmisega viivitamisel lisandub arve summale viivis 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni tegeliku tasumise päevani.

26. Eriloa väljastaja võib keelduda loa väljastamisest sõiduki kohta, millele varem taotletud eriloa eest ei ole tasutud.

27. Eriloa väljastajal on õigus tunnistada eriluba ennetähtaegselt kehtetuks kui loa taotleja on esitanud valeandmeid eriveo kohta või kui loa eest ei ole tasutud määratud tähtajaks.

28. Vedaja loobumisel eriveost ning eriloa tagastamisel enne veo teostamistähtaja saabumist kuulub makstud eritasu tagasimaksmisele kuni 50% ulatuses. Tagasimaksmisele ei kuulu eritasu loa väljastamiseks tehtud kulutuste piires (kooskõlastuste hankimine, loa vormistamine jms).

29. Eriloa vormistamise ja kõigi teiste tasude maksmisest on vabastatud teehoiu ja reisijateveoga seotud eriveod.

30. Kui eriloa tasu hulka kuulub teiste loaandjate või kooskõlastajate poolt vastavalt punktile 17 võetav tasu, tasub eriloa väljastaja neile selle eest pärast vastava summa laekumist eriloa taotlejalt.

Lisa 1
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

KUNI 11,99 T TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B'  = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 0,72 1,15 1,21 1,09 1,63 1,81 8,08 8,80 9,29 7,48 8,38 8,68      
Kergkatted       5,99 6,74 6,93 6,24 7,24 7,49 6,12 7,36 7,68      
Tugimaanteed
Püsikatted             7,71 8,43 8,86 7,16 8,01 8,26 7,16 8,01 8,26
Kergkatted             7,77 9,01 9,32 7,61 9,17 9,56 7,61 9,17 9,56
Kruusateed             0,98 1,45 1,56 1,04 1,45 1,56 1,04 1,45 1,56
Kõrval- ja kohalikud teed
Püsikatted             7,71 8,43 8,86 7,16 8,01 8,26 7,16 8,01 8,26
Kergkatted             3,95 4,58 4,75 2,11 3,71 4,10 2,11 3,71 4,10
Kruusateed                   0,45 0,62 0,68 0,45 0,62 0,68

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 ­ 30,0) t, C = (30,1 ­ 40,0) t.

Lisa 2
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

12,0 KUNI 12,49 T TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 0,84 1,27 1,39 1,27 1,81 1,99 8,32 9,11 9,29 7,84 8,74 8,98      
Kergkatted       6,24 6,99 7,18 6,55 7,55 7,86 6,55 7,80 7,86      
Tugimaanteed
Püsikatted             7,97 8,65 8,86 7,46 8,31 8,56 7,46 8,31 8,56
Kergkatted             8,16 9,40 9,79 8,16 9,71 9,79 8,16 9,71 9,79
Kruusateed             1,16 1,62 1,74 1,22 1,62 1,74 1,22 1,62 1,74
Kõrval- ja kohalikud maanteed
Püsikatted             7,97 8,65 8,86 7,46 8,31 8,56 7,46 8,31 8,56
Kergkatted             4,15 4,78 4,98 2,66 4,24 4,65 2,66 4,24 4,65
Kruusateed                   0,50 0,69 0,75 0,50 0,69 0,75

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 ­ 30,0) t, C = (30,1 ­ 40,0) t.

Lisa 3
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

12,5 KUNI 12,99 T TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 1,03 1,39 1,51 1,51 2,05 2,23 8,62 9,35 9,59 8,20 9,11 9,35      
Kergkatted       6,55 7,30 7,49 6,99 7,99 8,24 7,05 8,30 8,61      
Tugimaanteed
Püsikatted             8,22 8,95 9,12 7,80 8,69 8,90 7,80 8,69 8,90
Kergkatted             8,70 9,95 10,26 8,78 10,33 10,72 8,78 10,33 10,72
Kruusateed             1,33 1,74 1,85 1,39 1,91 1,97 1,39 1,91 1,97
Kõrval- ja kohalikud maanteed
Püsikatted             8,22 8,95 9,12 7,80 8,69 8,90 7,80 8,69 8,90
Kergkatted             4,43 5,06 5,22 3,30 4,85 5,26 3,30 4,85 5,26
Kruusateed                   0,59 0,77 0,80 0,59 0,77 0,80

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 ­ 30,0) t, C = (30,1 ­ 40,0) t.

Lisa 4
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

13,0 T JA SUUREMA TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 1,21 1,57 1,69 1,75 2,35 2,65 8,98 9,71 9,89 8,62 9,53 9,77      
Kergkatted       6,93 7,61 7,80 7,43 8,42 8,67 7,61 8,86 9,17      
Tugimaanteed
Püsikatted             8,52 9,24 9,41 8,18 9,07 9,29 8,18 9,07 9,29
Kergkatted             9,25 10,49 10,80 9,48 11,03 11,42 9,48 11,03 11,42
Kruusateed             1,51 1,91 2,03 1,56 1,97 2,03 1,56 1,97 2,03
Kõrval- ja kohalikud maanteed
Püsikatted             8,52 9,24 9,41 8,18 9,07 9,29 8,18 9,07 9,29
Kergkatted             4,70 5,34 5,50 4,02 5,51 5,93 4,02 5,51 5,93
Kruusateed                   0,66 0,84 0,89 0,93 1,09 1,21

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 ­ 30,0) t, C = (30,1 ­ 40,0) t.

Lisa 5
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

KUNI 11,49 T TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 1,09 1,33 1,69 1,57 1,99 2,47 8,74 9,29 9,89 6,45 7,30 7,96      
Kergkatted       6,68 7,18 7,86 7,11 7,80 8,74 7,18 8,11 9,30      
Tugimaanteed
Püsikatted             8,31 8,82 9,46 6,18 6,94 7,58 6,18 6,94 7,58
Kergkatted             8,86 9,71 10,88 8,94 10,10 11,58 8,94 10,10 11,58
Kruusateed             1,39 1,68 2,03 1,39 1,68 2,08 1,39 1,68 2,08
Kõrval- ja kohalikud maanteed
Püsikatted             8,31 8,82 9,46 6,18 6,94 7,58 6,18 6,94 7,58
Kergkatted             4,51 4,94 5,54 3,49 4,63 5,96 3,49 4,63 5,96
Kruusateed                   0,61 0,73 1,60 0,61 0,73 0,89

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (40,1 ­ 60,0) t, B = (60,1 ­ 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).

Lisa 6
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

11,5 KUNI 11,99 T TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 1,33 1,75 2,05 1,99 2,53 3,02 9,29 9,95 10,61 8,98 9,83 10,61      
Kergkatted       7,24 7,86 8,55 7,86 8,74 9,61 8,17 9,24 10,36      
Tugimaanteed
Püsikatted             8,86 9,50 10,10 8,56 9,37 10,14 8,56 9,37 10,14
Kergkatted             9,79 10,88 11,97 10,18 11,50 12,90 10,18 11,50 12,90
Kruusateed             1,68 2,03 2,37 1,74 2,08 2,43 1,74 2,08 2,43
Kõrval- ja kohalikud maanteed
Püsikatted             8,86 9,50 10,10 8,56 9,37 10,14 8,56 9,37 10,14
Kergkatted             4,98 5,54 6,09 4,68 6,01 7,29 4,68 6,01 7,29
Kruusateed                   0,75 0,89 1,03 0,75 0,89 1,03

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (40,1 ­ 60,0) t, B = (60,1 ­ 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).

Lisa 7
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

12,0 KUNI 12,49 T TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 1,51 1,87 2,23 2,17 2,71 3,20 9,53 10,19 10,85 9,29 10,13 10,91      
Kergkatted       7,49 8,11 8,61 8,17 9,11 9,98 8,55 9,67 10,73      
Tugimaanteed
Püsikatted             9,12 9,71 10,35 8,86 9,63 10,39 8,86 9,63 10,39
Kergkatted             10,18 11,34 12,43 7,61 9,17 13,36 10,64 12,04 13,36
Kruusateed             1,85 2,20 2,49 2,08 2,20 2,55 1,85 2,20 2,55
Kõrval- ja kohalikud maanteed
Püsikatted             9,12 9,71 10,35 8,86 9,63 10,39 8,86 9,63 10,39
Kergkatted             5,18 5,77 6,32 5,21 6,51 7,76 5,21 6,51 7,76
Kruusateed                   0,80 0,94 1,09 0,80 0,94 0,91

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (40,1 ­ 60,0) t, B = (60,1 ­ 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).

Lisa 8
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

12,5 KUNI 12,99 T TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 1,69 1,99 2,35 2,41 2,95 3,44 9,83 10,49 11,16 9,65 10,49 11,28      
Kergkatted       7,74 8,42 9,05 8,61 9,48 10,36 9,05 10,11 11,23      
Tugimaanteed
Püsikatted             9,37 10,01 10,61 9,20 9,97 10,74 9,20 9,97 10,74
Kergkatted             10,72 11,81 12,90 11,27 12,59 13,99 11,27 12,59 11,66
Kruusateed             1,97 2,32 2,66 2,03 2,37 2,66 2,03 2,37 2,66
Kõrval- ja kohalikud maanteed
Püsikatted             9,37 10,01 10,61 9,20 9,97 10,74 9,20 9,97 10,74
Kergkatted             5,45 6,01 6,60 5,79 7,06 8,28 5,79 7,06 8,28
Kruusateed                   0,87 1,01 1,14 0,87 1,01 1,14

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (40,1 ­ 60,0) t, B = (60,1 ­ 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).

Lisa 9
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

13,0 T JA SUUREMA TELJE SUURIMA KOORMUSEGA ÜLIRASKETE VEOKITE SÕITMISEL (KR/KM)

  Tee kategooria ja koormus
1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 5. kat ja alla selle, B' = 3,0 m
A B C A B C A B C A B C A B C
Põhimaanteed
Püsikatted 1,81 2,17 2,53 2,65 3,20 3,68 10,13 10,79 11,46 10,07 10,85 11,70      
Kergkatted       8,11 8,74 9,36 9,05 9,92 10,80 9,61 10,67 11,73      
Tugimaanteed
Püsikatted             9,67 10,31 10,91 9,59 10,35 11,12 9,59 10,35 11,12
Kergkatted             11,27 12,35 13,44 11,97 13,21 14,61 11,97 13,21 14,61
Kruusateed             2,14 2,49 2,84 2,20 2,55 2,84 2,20 2,55 2,84
Kõrval- ja kohalikud maanteed
Püsikatted             9,67 10,31 10,91 9,59 10,35 11,12 9,59 10,35 11,12
Kergkatted             5,74 6,29 6,84 6,43 7,73 8,89 6,43 6,58 8,89
Kruusateed                   0,94 1,09 1,21 0,94 1,09 1,21

Märkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b ­ transpordivahendi laius, B' ­ sõiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (40,1 ­ 60,0) t, B = (60,1 ­ 80,0) t, C = (80,1 t ja rohkem).

Lisa 10
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

TEEDE JA TÄNAVATE KOHTA, MILLE PUHUL EI OLE RAKENDATAVAD LISADES 1­9 TOODUD TASU MÄÄRAD (KROONIDES)

Tegelik mass (X) Teljekoormus normis Teljekoormus üle
ületab lubatut ja 18 t < X <= 40 t 150 300
40 T < X <= 80 t 500 1000
üle 80 t 2000 5000

Märkused:

1. Tabelis olevad tasud kehtivad ühekordse veo kohta.

2. Teljekoormus on normis, kui ühegi telje koormus ei ületa «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskirjas» toodud väärtusi.

3. Kui tegelik mass ei ületa lubatud väärtust ja on vahemikus 18 tonni kuni 40 tonni (kaasa arvatud), lubatud massi ja/või teljekoormuse ületuse eest tasu ei võeta.

Lisa 11
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD SUUREMÕÕTMELISE ERIVEO EEST

ÜHEKORDNE TASU SÕIDUKI PIKKUSE ÜLETAMISE EEST (KROONIDES)

Marsruudi pikkus Tasu määr kroonides
mootorsõiduk (täishaagis), pikkusega
12,01­14 m 14,01­16 m 16,01 m ja enam
kuni 50 km 50 250 350
51­100 km 100 300 400
101­200 km 150 350 450
üle 200 km 200 400 500

ÜHEKORDNE TASU HAAGISEGA SÕIDUKI PIKKUSE ÜLETAMISE EEST (KROONIDES)

Marsruudi pikkus Tasu määr kroonides
veduk + poolhaagis (pukseeritav seade), pikkusega veduk + täishaagis (pukseeritav seade), pikkusega
16,51­18 m 18,01­20 m 20,01­22 m 22,01 m ja enam 18,76­20 m 20,01­22 m 22,01 m ja enam
kuni 50 km 75 150 300 600 150 300 600
51­100 km 150 225 450 900 225 450 900
101­200 km 225 300 600 1200 300 600 1200
üle 200 km 300 375 750 1500 375 750 1500

Lisa 12
«Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrade» juurde

TASUMÄÄRAD SUUREMÕÕTMELISE ERIVEO EEST

ÜHEKORDNE TASU LAIUSE ÜLETAMISE EEST (KROONIDES)

Marsruudi pikkus Tasu määr kroonides
2,56(2,61)­3 m 3,01­3,5 m 3,51­4 m 4,01 m ja enam
kuni 50 km 50 150 300 600
51­100 km 100 300 600 1200
101­200 km 150 450 900 1800
üle 200 km 200 600 1200 2400

ÜHEKORDNE TASU KÕRGUSE ÜLETAMISE EEST (KROONIDES)

Marsruudi pikkus Tasu määr kroonides
4,01­4,5 m 4,51­5 m 5,01­ 5,5 m 5,51 m ja enam
kuni 50 km 75 150 300 600
51­100 km 150 225 450 900
101­200 km 225 300 600 1200
üle 200 km 300 375 750 1500

ÜHEKORDNE TASU VEOSE ULATUMISE EEST SÕIDUKIST TAHAPOOLE (KROONIDES )

Marsruudi pikkus Tasu määr kroonides
2,01­3 m 3,01­3,5 m 3,51­4 m 4,01 m ja enam
kuni 50 km 150 225 450 900
51­100 km 225 300 600 1200
101­200 km 300 375 750 1500
üle 200 km 375 450 900 1800

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json