Teksti suurus:

Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 31, 469

Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord

Vastu võetud 19.02.2003 nr 39

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17) § 45 lõike 3 alusel.

1. peatükk
SAATELEHT

§ 1. Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe vorm ja ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu

(1) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe A vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1. Saatelehe A kujundust ja lahtrite paigutust võib aktsiisilao üle järelevalvet teostava tolliinspektuuri loal muuta, kuid saatelehele A kantavad andmed peavad olema vastavuses lahtrite numbritega.

(2) Ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saateleheks on saateleht T, mille vormi kujundab aktsiisilaopidaja, kooskõlastades selle tema aktsiisilao üle järelevalvet teostava tolliinspektuuriga.

(3) Saatelehe eksemplarid peavad olema nummerdatud. Saatelehe eksemplarinumber peab paiknema saatelehe ülemises paremas nurgas. Saatelehe eksemplarid tähistatakse numbritega kasvavas järjekorras.

(4) Saatelehe eksemplarid peavad olema paberil formaadiga A 4.

(5) Saatelehele T märgitakse andmed, mida nõutakse real «Saateleht A nr» ning saatelehe A lahtrites 1–9, 11–15, 17 ja 18.

§ 2. Saatelehtede täitmise kord

(1) Saateleht peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Saateleht A koosneb saatelehe põhilehest ja ühest või mitmest saatelehe lisast. Vajadusel korral võib saatelehe A põhilehte täiendada lahtritele 11–13 sarnaste lisalahtritega, mis on nummerdatud tähestikulises järjekorras. Saatelehe A lisa täidetakse juhul, kui aktsiisikauba kirjeldamiseks ei piisa saatelehe A põhilehe lahtritest. Vajaduse korral võib saatelehe A lisa täiendada lahtritele 11–13 sarnaste lisalahtritega.

(3) Saatelehe A lahtrite 11–13 ja samasisuliste täiendavate lahtrite ning lahtrite 16 ja 17 kasutamata osad tuleb läbi kriipsutada.

(4) Aktsiisikauba saatja täidab saatelehe A lahtrid 1–15 aktsiisikauba lähetamisel ja lahtri 16 aktsiisikauba üleandmiskoha muutmisel.

(5) Aktsiisikauba saaja täidab saatelehe A lahtrid 17 ja 18 aktsiisikauba vastuvõtmisel.

(6) Aktsiisikauba eksportimise korral saatelehe A lahtrit 17 ei täideta ning lahtri 19 täidab tolliametnik tolliformaalsuste käigus piiritolliasutuses.

Piiritolliasutuseks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
1) tolliasutust, mille järelevalve all on merd mööda väljaveetava kauba korral sadam, kus toimub kauba laadimine või ümberlaadimine, kui ümberlaadimist on kinnitanud tolliasutus, kelle teeninduspiirkonnas sadam asub;
2) raud- või õhuteed mööda ja postina (v.a kullerposti saadetis «Postiseaduse» (RT I 2001, 64, 367; 2002, 61, 375; 63, 387) tähenduses) väljaveetava kauba korral kohta, kus kaup antakse üle raudtee-ettevõtjale, lennuettevõtjale või postiteenuse osutajale;
3) maanteesõiduki või siseveesõidukiga väljaveetava kauba korral viimast tolliasutust enne tollipiiri ületamist;
4) tolliasutust, kus pärast ekspordi tolliformaalsuste lõpetamist rakendatakse väljaveetavale kaubale transiidi tolliprotseduuri.

(7) Kui ühes kaubasaadetises lähetatakse nii ajutises aktsiisivabastuses olevat aktsiisikaupa kui muud aktsiisikaupa, vormistatakse ajutises aktsiisivabastuses olevale aktsiisikaubale eraldi saateleht.

(8) Aktsiisikauba saatja täidab saatelehe T andmete osas, mida nõutakse saatelehe A lahtrites 1–9 ja 11–15.

(9) Aktsiisikauba saaja täidab saatelehe T andmete osas, mida nõutakse saatelehe A lahtrites 17 ja 18.

§ 3. Saatelehele märgitavad andmed

(1) Reale «Saateleht A nr» märgitakse aktsiisikauba saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul aktsiisikauba lähetaja poolt väljastatud saatelehtede A ja T arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

(2) Saatelehe A lahtritesse märgitakse järgmised andmed:
1) lahter 1: isiku või asutuse nimi, aadress, kust aktsiisikaup lähetatakse, riiklike erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number ning lähetaja telefoni- ja faksinumber. Kui aktsiisikauba lähetajaks on aktsiisilaopidajast erinev isik, lisatakse äriregistrikood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri kood;
2) lahter 2: aktsiisikaupa lähetava aktsiisilaopidaja number. Lahter kriipsutatakse läbi, kui aktsiisikauba lähetab aktsiisilaopidajast erinev isik;
3) lahter 3: viitenumber, mille abil on võimalik kaubasaadetist aktsiisikauba lähetaja raamatupidamises eristada;
4) lahter 4: aktsiisikaupa vastuvõtva aktsiisilaopidaja number. Lahter kriipsutatakse läbi, et sinna ei oleks võimalik midagi lisada, kui aktsiisikaup lähetatakse aktsiisilaopidajast erinevale isikule;
5) lahter 5: lähetatava aktsiisikauba arve number. Kui kaubaarvet ei väljastata, siis muu dokumendi, mis väljastatakse aktsiisikauba lähetamisel, number või selle identifitseerimist võimaldav viide;
6) lahter 6: lahtris 5 märgitud dokumendi koostamise kuupäev ning aktsiisikauba eksportimise korral ekspordi tollideklaratsiooni aktsepteerimise number;
7) lahter 7: isiku või asutuse nimi, kellele aktsiisikaup lähetatakse, tema tegevuskoha aadress ja telefoninumber. Kui aktsiisikauba saajaks on aktsiisilaopidajast erinev isik, lisatakse äriregistrikood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri kood. Reale «Üleandmiskoht» (7a) märgitakse aktsiisikauba üleandmiskoha aadress, kui aktsiisikaupa ei toimetata samas lahtris eespool märgitud aadressil;
8) lahter 8: vedu teostava isiku nimi, aadress ja telefoninumber. Torujuhtmetranspordil lahtrit ei täideta ning see lahter kriipsutatakse läbi;
9) lahter 9: veovahendi liik (sõiduki mark ja mudel) ja veovahendi registreerimisnumber. Plommide ja muude tõkendite korral nende arv, liik ja tunnus. Torujuhtmetranspordil märgitakse lahtrisse sõna «torujuhtmetransport»;
10) lahter 10: aktsiisikauba lähetamise kohast aktsiisikauba väljumise kuupäev ja kellaaeg;
11) lahter 11: aktsiisikauba liik nagu vein, bensiin vms, toote nimetus, müügipakendi liik, nende arv ja maht, alkoholi puhul etanoolisisaldus, sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind ning alkoholi ja tubakatoodete puhul tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul. Erimärgistatud diislikütuse puhul tuleb märkida selle erimärgistatus ning diislikütuse puhul, kas see on talvine või suvine. Bensiini puhul tuleb märkida selle oktaanarv;
12) lahter 12: lahtris 11 märgitud aktsiisikaubale vastav kaubakood vastavalt Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 1999. a määrusega nr 20 «Eesti kaupade nomenklatuuri ja Eesti kaupade nomenklatuuri ning tolliseaduse ja teiste seaduste alusel kehtestatud nomenklatuuride haldamise ja pidamise korra kinnitamine» (RT I 1999, 13, 211; 34, 447; 56, 593; 2000, 9, 54; 2001, 6, 15; 30, 163; 38, 219; 53, 323; 101, 665; 2002, 31, 181) kinnitatud Eesti kaupade nomenklatuurile (edaspidi EKN);
13) lahter 13: aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul märgitakse selle kogus liitrites, täpsusastmega kaks komakohta, mõõdetuna 20 °C juures. Sigarettide puhul märgitakse nende kogus tuhandetes tükkides, üks sigaret on üks tükk. Sigarite ja sigarillode puhul märgitakse nende kogus tükkides. Suitsetamistubaka ja närimistubaka puhul märgitakse nende kogus kilogrammides. Vedelgaasi, metaani ja vedela põlevaine puhul märgitakse nende kogus kilogrammides, muude kütuste puhul märgitakse nende kogus liitrites mõõdetuna 15 °C juures;
14) lahtrid 11a–13a, 11b–13b: kui saadetises on aktsiisikaupa, mille kirjeldus erineb lahtrites 11–13 märgitud aktsiisikauba kirjeldusest, märgitakse sellise aktsiisikauba kirjeldus eraldi lahtrites;
15) lahter 14: aktsiisivabastustõendi number ja väljastaja nimi, kui aktsiisikaup väljastatakse aktsiisivabastustõendi alusel, või aktsiisivabastuse loa number, kui aktsiisikaup väljastatakse aktsiisivabastuse loa alusel, ning saatelehe A lisa täitmisel viide lisale, märkides saatelehe lisa lehekülgede arvu ja lisa numbrid. Kütuse puhul märgitakse vastavussertifikaadi number, väljaandja ja väljaandmise kuupäev. Kui aktsiisikaup on imporditud, märgitakse tollideklaratsiooni aktsepteerimisnumber;
16) lahter 15: aktsiisikauba saatja esindaja kinnitab lahtrites 1–14 märgitud andmete õigsust oma allkirjaga ning märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ning saatelehe koostamise kuupäeva ja koha;
17) lahter 16: lahtris 7 märgitud üleandmiskoha muutmisel märgitakse uus üleandmiskoha aadress ning aktsiisikauba saatja esindaja ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, tema allkiri ja lahtris 7 märgitud üleandmiskoha muutmise kuupäev;
18) lahter 17: aktsiisikauba vastuvõtmise kuupäev, koht ja viitenumber, mille abil on võimalik vastuvõetud aktsiisikaupa saaja raamatupidamises eristada. Antakse vastuvõetava aktsiisikauba kirjeldus, kui see erineb lahtrites 11–13 ja teistes samasisulistes aktsiisikauba kirjeldust sisaldavates lahtrites märgitust. Aktsiisikauba ülejäägi korral märgitakse ülejääva aktsiisikauba kogus lahtrites 11–13 nõutud kaubakirjelduse täpsusega. Aktsiisikauba puudujäägi korral märgitakse puudu oleva aktsiisikauba kogus lahtrites 11–13 nõutud kaubakirjelduse täpsusega;
19) lahter 18: aktsiisikauba saaja esindaja kinnitab aktsiisikauba vastuvõtmist oma allkirjaga ja märgib aktsiisikaupa vastuvõtnud isiku või asutuse nime, oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ning saatelehe lahtri 18 täitmise kuupäeva ja koha;
20) lahter 19: aktsiisikauba eksportimise korral märgitakse reale «Tolli märge» piiritolliasutuse nimi ja kood, tolliametniku allkiri ja isikliku pitsati jäljend ning lahtri täitmise kuupäev. Märkuse kirjutamiseks jäetud read täidetakse juhul, kui piiritolliasutusse jõudnud aktsiisikaup erineb saatelehe lahtrites 11–13 ja teistes samasisulistes lahtrites toodud aktsiisikauba kirjeldusest või ekspordi tollideklaratsioonis toodud kirjeldusest. Märkus kirjutatakse saatelehe lahtrites 11–13 nõutava täpsusega.

Lahtrite 17–19 täitmiseks võib kasutada saatelehe pöördlehekülge, kui nimetatud lahtrite täitmiseks on ruumi ebapiisavalt.

Reale «Lisa nr» märgitakse lisa number kasvavas järjekorras vastavalt aktsiisikauba lähetaja poolt väljastatud saatelehe lisa lehekülgede arvule, kaldkriips ja saatelehe A, mille juurde lisa kuulub, number.

§ 4. Saatelehtede A ja T väljastamine ning saatelehe A esitamine

(1) Saateleht A täidetakse vähemalt kahes eksemplaris:
1) kui aktsiisilaopidaja lähetab aktsiisikauba aktsiisilattu, mille pidamiseks on talle väljastatud aktsiisilao tegevusluba;
2) kui aktsiisikauba saaja võtab aktsiisikauba vastu selle lähetaja juures;
3) aktsiisikauba lähetamisel aktsiisilaost eksportimiseks.

(2) Saateleht A täidetakse vähemalt kolmes eksemplaris, kui aktsiisikauba saaja võtab aktsiisikauba vastu selle lähetamiskohast erinevas kohas.

(3) Esteraldehüüdfraktsiooni lähetamise korral aktsiisilaost täidetakse saateleht A vähemalt kahes eksemplaris, kui see eksporditakse, vähemalt kolmes eksemplaris, kui selle saaja võtab aktsiisikauba vastu aktsiisilaos, või vähemalt neljas eksemplaris, kui esteraldehüüdfraktsiooni saaja võtab selle vastu lähetamiskohast erinevas kohas.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud juhul jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale ja teise eksemplari väljastab aktsiisikauba saajale. Saatelehe A teine eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Saatelehe A teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale. Torujuhtmetranspordil käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud juhul peab aktsiisikauba saatelehe A teine eksemplar olema saatelehel märgitud aktsiisikauba saaja valduses hiljemalt 12 tunni möödumisel aktsiisikauba lähetamise hetkest arvates.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul või esteraldehüüdfraktsiooni eksportimisel jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale ja saatelehe A teine eksemplar peab olema aktsiisikaubaga kaasas kuni selle piiritolliasutusse jõudmiseni. Torujuhtmetranspordil käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul peab aktsiisikauba saatelehe A teine eksemplar olema tolli valduses hiljemalt 12 tunni möödumisel aktsiisikauba lähetamise hetkest arvates. Saatelehe teise eksemplari täidab toll ja tagastab aktsiisikauba lähetajale.

(6) Saatelehe A täitmise korral kolmes eksemplaris jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale ning teine ja kolmas eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Saatelehe A teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale. Saatelehe A kolmanda eksemplari täidab aktsiisikauba saaja ja tagastab selle aktsiisikauba lähetajale. Torujuhtmetranspordil peab aktsiisikauba saatelehe A teine ja kolmas eksemplar olema saatelehel märgitud aktsiisikauba saaja valduses hiljemalt 12 tunni möödumisel aktsiisikauba lähetamise hetkest arvates.

(7) Saatelehe A täitmise korral kolmes eksemplaris käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale ja teise eksemplari väljastab aktsiisikauba saajale, saatelehe A kolmanda eksemplari esitab aktsiisikauba lähetanud aktsiisilaopidaja tema aktsiisilao üle järelevalvet teostavale tolliinspektuurile seitsme kalendripäeva jooksul aktsiisikauba lähetamise kalendripäevast arvates. Saatelehe A teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale.

(8) Saatelehe A täitmise korral neljas eksemplaris käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul jätab aktsiisikauba lähetaja saatelehe A esimese eksemplari endale, teine ja kolmas saatelehe A eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Saatelehe A neljanda eksemplari esitab aktsiisikauba lähetaja tema aktsiisilao üle järelevalvet teostavale tolliinspektuurile seitsme kalendripäeva jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates. Saatelehe A teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale. Saatelehe A kolmanda eksemplari täidab aktsiisikauba saaja ja tagastab selle aktsiisikauba lähetajale.

(9) Saateleht A loetakse tollile esitatuks ka siis, kui aktsiisikauba lähetaja saadab selle aktsiisilao üle järelevalvet teostavasse tolliinspektuuri faksiga käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 nimetatud tähtaja jooksul.

(10) Saateleht T täidetakse vähemalt kahes eksemplaris, millest esimene eksemplar jääb aktsiisikauba lähetajale ning teine eksemplar on aktsiisikaubaga kaasas saatelehel märgitud sihtkohta jõudmiseni. Torujuhtmetranspordil peab aktsiisikauba saatelehe T teine eksemplar olema saatelehel märgitud aktsiisikauba saaja valduses hiljemalt 12 tunni möödumisel aktsiisikauba lähetamise hetkest arvates. Saatelehe T teine eksemplar jääb aktsiisikauba saajale.

§ 5. Saatelehtede tagastamise kord ja tähtaeg

(1) Aktsiisikauba saaja, kes võtab aktsiisikauba vastu selle lähetamiskohast erinevas kohas, peab tagastama tema poolt täidetud saatelehe A hiljemalt viieteistkümnendaks kalendripäevaks talle aktsiisikauba lähetamise päevast arvates.

(2) Aktsiisikauba eksportimise korral tagastab toll tolliametniku täidetud saatelehe A seitsmendaks kalendripäevaks aktsiisikauba eksportimiseks lähetamise päevast arvates.

(3) Saateleht loetakse tagastatuks ka siis, kui see saadetakse faksiga hiljemalt seitsmendaks kalendripäevaks aktsiisikauba lähetamise päevast arvates, tingimusel, et originaalsaateleht tagastatakse aktsiisikauba vastuvõtja poolt viieteistkümne kalendripäeva jooksul aktsiisikauba lähetamise päevast arvates või antakse aktsiisilao üle järelevalvet teostavas tolliinspektuuris aktsiisilaopidajale üle kümne kalendripäeva jooksul aktsiisikauba eksportimiseks lähetamise päevast arvates.

2. peatükk
AKTSIISIVABASTUSTÕEND

§ 6. Aktsiisivabastustõendi vorm

(1) Aktsiisivabastustõendi (edaspidi tõend) vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 2.

(2) Tõend peab olema paberil formaadiga A4.

§ 7. Tõendi kaasnemise kord

Denatureeritud piirituse või esteraldehüüdfraktsiooni importimise korral peab tõend olema nimetatud kaubaga kaasas selle transportimisel alates kauba vabastamisest «Tolliseadustiku» (RT I 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 61, 375; 63, 387; 92, 528) tähenduses kuni kauba sihtkohta jõudmiseni.

§ 8. Tõendi täitmise kord

(1) Tõend peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Vajadusel võib tõendi lahtreid täiendada lisaridadega, kuid mitte rohkem, kui mahub tõendi ühele kahest leheküljest koosnevale lehele.

(3) Tõendi lahtrite kasutamata osad tuleb läbi kriipsutada, et sinna ei oleks võimalik midagi lisada.

(4) Akrediteeritud ja sõltumatu labor (edaspidi labor) täidab tõendi lahtrid 1–4 ja 6.

(5) Tõendi taotleja täidab tõendi lahtri 5, kinnitamaks lahtrites 1–4 esitatud andmete õigsust.

§ 9. Tõendile märgitavad andmed

(1) Reale «Aktsiisivabastustõend nr» märgitakse tõendi number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul laborist väljastatud tõendite arvule, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

(2) Rea «Märge» täidab tolliametnik. Tolliametnik märgib impordi tollideklaratsiooni aktsepteerimise numbri ning kinnitab seda oma allkirja ja isikliku pitsati jäljendiga, lisades allakirjutamise kuupäeva.

(3) Tõendi lahtritesse märgitakse järgmised andmed:
1) lahter 1: isiku, asutuse või esinduse nimi, kes tõendit taotleb;
2) lahter 2: denatureeritud piirituse või esteraldehüüdfraktsiooni saaja asukohajärgne aadress, telefoninumber ning äriregistrikood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või riigi-, valla- või linnaasutuste registri kood;
3) lahter 3: kauba täpne nimetus, kogus liitrites ja etanoolisisaldus;
4) lahter 4: lahtris 3 nimetatud kauba kasutamisotstarve ja kasutamiskoha aadress, kui see erineb lahtris 2 märgitud aadressist;
5) lahter 5: tõendi saaja esindaja kinnitab lahtrites 1–4 märgitud andmete õigsust oma allkirjaga ning märgib oma ees- ja perekonnanime ja allakirjutamise kuupäeva;
6) lahter 6: Reale «Kinnitus» märgitakse laboris tehtud analüüsi kood, mille abil on võimalik kindlaks teha analüüsitulemused. Denatureeritud piirituse puhul märgitakse denatureerivate ainete sisaldus 100 liitri absoluutalkoholi kohta ja viide «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 13 vastavale punktile. Esteraldehüüdfraktsiooni puhul märgitakse selle vastavus «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-le 14.

Reale «Tõendi väljastaja» märgitakse tõendi väljastaja nimi, telefoninumber ja labori puhul selle aadress.

Viimasele reale märgitakse tõendi väljastaja esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ning tõendi väljastamise kuupäev.

§ 10. Tõendi väljastamine ja esitamine

(1) Labor väljastab tõendi kolme kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil tehti kindlaks, et denatureeritud piiritus või esteraldehüüdfraktsioon vastab «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 13 või 14 sätestatule.

(2) Tõend täidetakse kahes eksemplaris, millest esimene eksemplar jääb selle väljastajale ja teine eksemplar taotlejale.

(3) Tõendi saaja esitab tõendi tollile, kellel tekib esitatud tõendi alusel õigus vabastada kaup seda aktsiisiga maksustamata.

(4) Toll tagastab aktsiisivabastustõendi selle esitajale, olles kandnud tõendi andmed tolli infosüsteemi.

3. peatükk
MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

§ 11. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
rahandusministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 39 «Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord»
lisa 1

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 39 «Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kord»
lisa 2

/otsingu_soovitused.json