Teksti suurus:

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2003, 31, 465

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 19.02.2003 nr 35

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17) § 25 lõike 9 alusel.

§ 1. Aktsiisideklaratsiooni vormid

(1) Aktsiisideklaratsiooni vormid iga aktsiisikauba kohta eraldi kehtestatakse käesoleva määruse lisadega 1–3.

(2) Aktsiisideklaratsioon esitatakse paberil formaadiga A4 või elektrooniliselt.

§ 2. Aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1)  Aktsiisideklaratsioon peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Aktsiisideklaratsiooni, välja arvatud rea «Tolliasutuse märge», täidab aktsiisilaopidaja.

(3) Aktsiisideklaratsioon täidetakse maksustamisperioodi jooksul tekkinud maksukohustuste kohta, alkoholi puhul sõltumata selle valmidusastmest.

§ 3. Aktsiisideklaratsiooni märgitavad andmed

(1) Reale «Tolliasutus» märgitakse aktsiisilao üle järelevalvet teostava tolliinspektuuri nimi.

(2) Reale «Isiku nimi ja aktsiisilaopidaja number» märgitakse aktsiisilaopidaja ärinimi ja deklaratsiooni esitava aktsiisilaopidaja number.

(3) Reale «Aktsiisilao aadress» märgitakse aktsiisilao, mille kohta aruanne esitatakse, aadress.

(4) Reale «Tolliasutuse märge» tehakse aktsiisilao üle järelevalvet teostavas tolliinspektuuris märge aktsiisideklaratsiooni vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.

(5) Rea «Alkoholi aktsiisideklaratsioon», «Tubaka aktsiisideklaratsioon» või «Kütuse aktsiisideklaratsioon» all olevasse lahtrisse märgitakse maksustamisperiood ja kalendriaasta, mille kohta aruanne esitatakse.

(6) Lahtris «Kinnitan esitatud andmete õigsust» kinnitab aktsiisilaopidaja esindaja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ja märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja lahtri täitmise kuupäeva.

§ 4. Alkoholi aktsiisideklaratsiooni täitmine

Alkoholi aktsiisideklaratsiooni (lisa 1) märgitakse vastavalt tabelis antud alkoholi liigitusele järgmised andmed:
1) alkoholi aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatule;
2) alkoholi kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule;
3) alkoholilt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse alkoholi koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja alkoholilt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 8, veerg F).

§ 5. Tubaka aktsiisideklaratsiooni täitmine

Tubaka aktsiisideklaratsiooni (lisa 2) märgitakse järgmised andmed:
1) veerg A: rea number. Vajadusel võib ridade arvu täiendada lisaridadega, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras;
2) veerud B1 ja B2: aktsiisi maksmise aluseks oleva maksumärgi liik.
Sigarettide puhul märgitakse maksumärgi liigiks veergu B1 maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalne jaehind ja veergu B2 sigarettide kogus müügipakendis tükkides (1 sigarett on 1 tükk). Sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul märgitakse maksumärgi liigiks veergu B1 maksumärgile trükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki, ja veergu B2 tubakatoote kogus müügipakendis kas tükkides või grammides. Iga erinev maksumärgi liik märgitakse eraldi reale. Maksumärgistamata tubakatoodete puhul täidetakse veerud B1 ja B2 sarnaselt eespool märgitule, võttes aluseks maksumärgi liigi, mille oleks pidanud antud toote tarbijapakendile kinnitama;
3) veerg C: aktsiisi maksmise aluseks olevate maksumärkide arv veergudes B1 ja B2 märgitud maksumärgi liikide lõikes;
4) veerud D ja E: tubakatoodete aktsiisimäärad maksumärgi liikide lõikes vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatud aktsiisimäära ühikule. Veergu D märgitakse proportsionaalne aktsiisimäär. Veergu E märgitakse fikseeritud aktsiisimäär;
5) veerg F: veergudes D ja E märgitud aktsiisimäära alusel arvutatud aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta väljendatuna kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma;
6) veerg G: maksumärgi liikide lõikes aktsiisisumma kokku, mis leitakse veerus F märgitud arvu korrutamisel veerus C märgitud arvuga. Aktsiisisumma märgitakse kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma. Veeru G  reale «Aktsiis» märgitakse tubakaaktsiisi maksmise aluseks olevatelt maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru G ridadele märgitud arvude liitmisel. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse aktsiisisumma täiskroonides;
7) veerg H: «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 24 lõike 3 punkti 3 või § 28 lõike 2 alusel makstava aktsiisi korral sõnad «kadu» või «juurdemakse».

§ 6. Kütuse aktsiisideklaratsiooni täitmine

Kütuse aktsiisideklaratsiooni (lisa 3) märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
1) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatule. Kütuse komponentidena käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid;
2)  kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule;
3)  kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 14, veerg F).

§ 7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
rahandusministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord»
lisa 1

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord»
lisa 2

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord»
lisa 3

/otsingu_soovitused.json