Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 "Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine" muutmine "Riigi veekatastri" pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2003
Avaldamismärge:RT I 1999, 83, 757

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184 "Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine" muutmine "Riigi veekatastri" pidamise põhimäärus

AVALDATUD :
RT I 1999, 83, 757
 
 
 
  Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruse nr 184
  «Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamine» muutmine
 
  Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrus nr 324 
 
 
	Andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 
155) paragrahvi 32 lõike 1 ja veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 
13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583) paragrahvi 36 
lõike 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab: 
 
	1. Teha Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1993. a määruses nr 184 «Riigi 
veekatastri põhimääruse kinnitamine» (RT I 1993, 41, 610) järgmised 
muudatused: 
	1) sõnastada punkt 1 järgmiselt: 
	« 1. Määrata riikliku registri «Riigi veekataster» vastutavaks 
töötlejaks Keskkonnaministeerium ja volitatud töötlejaks 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus.»; 
	2) täiendada määrust punktiga 4 järgmises sõnastuses: 
	« 4. «Riigi veekatastri» pidamise kulud kaetakse riigieelarvest 
Keskkonnaministeeriumile selleks otstarbeks ettenähtud vahenditest.»; 
	3) tunnistada kehtetuks punkt 2. 
 
	2. Kinnitada ««Riigi veekatastri» pidamise põhimäärus» (juurde 
lisatud). 
 
 
	Peaminister Mart LAAR
	Keskkonnaminister Heiki KRANICH
	Riigisekretär Aino LEPIK von WIREN
 
 
                      Kinnitatud
                    Vabariigi Valitsuse 
                    26. oktoobri 1999. a 
                     määrusega nr 324
 
 
    «RIIGI VEEKATASTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 
 
 
          I. ÜLDSÄTTED 
 
	1. Riigi veekatastri pidamise eesmärk on Eestis paikneva vee hulga, 
taseme, kvaliteedi, kasutamise ja kasutajate arvestuse pidamine ning 
andmete pikaajaline hoidmine ja väljastamine. 
 
	2. Registri ametlik nimi on «Riigi veekataster». 
 
	3. «Riigi veekataster» on ühetasandiline andmekogu, mille vastutav 
töötleja on Keskkonnaministeerium ja volitatud töötleja 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. 
 
 
       II. «RIIGI VEEKATASTRI» KOOSSEIS 
 
	4. «Riigi veekatastri» koosseisu kuuluvad:
	1) pinnavee andmebaas;
	2) põhjavee andmebaas;
	3) merevee andmebaas;
	4) vee kasutuse ja heitvee (edaspidi veekasutus) andmebaas;
	5) andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise kaust. 
 
	5. Pinnavee andmebaasi kantakse andmed järvede, paisjärvede ja jõgede 
kohta. 
 
	6. Paisjärvede kohta kantakse pinnavee andmebaasi veeseaduse (RT I 
1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 
583) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 3 alusel avalikuks kasutamiseks 
määratud paisjärved pindalaga üle 1 ha. 
 
	7. Järvede kohta kantakse pinnavee andmebaasi:
	1) järve nimi, asukoht, kood ja märge järve avaliku kasutamise kohta;
	2) järve morfomeetrilised andmed;
	3) järve füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad. 
 
	8. Paisjärvede kohta kantakse pinnavee andmebaasi:
	1) paisjärve nimi, asukoht ja kood;
	2) paisjärve asukoha jõgi;
	3) paisjärve pindala täistäitel. 
 
	9. Jõgede kohta kantakse pinnavee andmebaasi:
	1) jõe nimi, kood ja märge jõe avaliku kasutamise kohta;
	2) jõe hüdrograafilised andmed;
	3) jõe äravool, füüsikalised, keemilised ja bioloogilised näitajad. 
 
	10. Põhjavee andmebaasi kantakse:
	1) veeseaduse paragrahvi 12 lõike 6 alusel kinnitatud põhjaveevarud 
veehaaretel põhjaveekihtide kaupa;
	2) põhjavee tasemed, vee füüsikalised ja keemilised näitajad, sh ka 
ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsusüksustele kuuluvate 
põhjaveehaarete osas. 
 
	11. Merevee andmebaasi kantakse merevee füüsikalised, keemilised ja 
bioloogilised näitajad. 
 
	12. Veekasutuse andmebaasi kantakse:
	1) veekasutaja nimi, asukoht ja registrinumber riigi andmekogudes;
	2) veehaarde asukoht;
	3) võetava vee liik ja hulk, sh põhjavee osas põhjaveekihtide kaupa;
	4) veekasutuse valdkond ja vee hulk;
	5) heitveelaskme suubla nimi ja asukoht;
	6) heitvee hulk, liik ja puhastusaste;
	7) reostuskoormus põhiliste reostusnäitajate kaupa. 
 
	13. Andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise kausta 
kantakse «Riigi veekatastrisse» vastuvõetud ja katastrist väljastatud 
andmete lühikirjeldus, andmete esitamise või väljastamise kuupäev ja 
andmed andmete esitaja või taotleja kohta. 
 
 
     III. «RIIGI VEEKATASTRI» PIDAMISE KORD 
 
 
	14. «Riigi veekatastrit» peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ja 
paberkandjal. 
 
	15. «Riigi veekatastrisse» andmete esitajaks on:
	1) pinnavee andmete osas Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut 
ning Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus;
	2) põhjavee andmete osas OÜ Eesti Geoloogiakeskus;
	3) merevee andmete osas Eesti Mereinstituut;
	4) veekasutuse andmete osas Narva Keskkonnatalitus ja maavalitsused 
oma haldusterritooriumi osas. 
 
	16. Pinnavee andmete registreerimise aluseks olevateks 
alusdokumentideks on:
	1) järvede kohta nime, asukoha ja morfomeetriliste andmete osas Eesti 
Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi koostatud «Eesti 
järvede nimestik» ning füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste 
näitajate osas vastavate mõõtmiste ning analüüside tulemuste aruanded;
	2) paisjärvede kohta veeseaduse paragrahvi 7 lõike 2 alusel Vabariigi 
Valitsuse 18. juuli 1996. a määrusega nr 191 «Avalikult kasutatavate 
veekogude nimekirja kinnitamine» (RT I 1996, 58, 1090; 1997, 73, 1205) 
kinnitatud «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri»;
	3) jõgede kohta nime ja hüdrograafiliste andmete osas Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade 
Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni poolt 30. märtsil 1982. a kinnitatud 
«Eesti jõgede, ojade ja kraavide nimestik» ning äravoolu, 
füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste näitajate osas vastavate 
mõõtmiste ning analüüside tulemuste aruanded. 
 
	17. Põhjavee andmete registreerimise aluseks olevateks 
alusdokumentideks on asulate ja ettevõtete põhjaveevarude kohta 
veeseaduse paragrahvi 12 lõike 6 alusel antavad keskkonnaministri 
määrused põhjaveevarude kinnitamise kohta ning põhjavee tasemete, 
füüsikaliste ja keemiliste näitajate mõõtmiste ning analüüside 
tulemuste aruanded. 
 
	18. Merevee andmete registreerimise alusdokumentideks on merevee 
füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste näitajate mõõtmiste ning 
analüüside tulemuste aruanded. 
 
	19. Veekasutuse andmete registreerimise aluseks olevateks 
alusdokumentideks on aruanded veekasutuse kohta. 
 
	20. Käesoleva põhimääruse punktis 15 nimetatud andmete esitajad 
esitavad «Riigi veekatastri» volitatud töötlejale andmed aruandeaasta 
kohta digitaalsel kujul ja paberkandjal iga järgneva aasta 15. 
veebruariks. «Riigi veekatastri» volitatud töötleja registreerib nende 
andmete saamise andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise 
kaustas ning teeb märke arvutis. 
 
 
  IV. JUURDEPÄÄS «RIIGI VEEKATASTRISSE» KANTUD ANDMETELE 
 
 
	21. «Riigi veekatastri» andmed on avalikud, välja arvatud 
keskkonnaseire seaduse (RT I 1999, 10, 154; 54, 583) paragrahvi 8 
lõike 2 punkti 1 alusel joogivee puurkaevude koordinaadid, mis 
avaldatakse vaid valitsusasutustele, valitsusasutuste hallatavatele 
riigiasutustele ning kohaliku omavalitsuse asutustele neile seadusega 
pandud ülesannete täitmiseks. 
 
	22. «Riigi veekatastrist» väljastatakse andmeid tasuta. 
 
	23. «Riigi veekatastrist» väljastatakse kõigile isikutele andmeid 
kirjaliku avalduse alusel, kus tuleb märkida, mis andmeid soovitakse, 
nende kasutamise otstarve ja isik, kellele andmed väljastatakse. 
 
	24. «Riigi veekatastri» volitatud töötleja peab «Riigi veekatastri» 
andmete väljastamise kohta arvestust sellekohase kandega andmete 
vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise kaustas ning teeb arvutis 
vastava märke. 
 
 
   V. «RIIGI VEEKATASTRISSE» KANTUD EBAÕIGETE ANDMETE
    PARANDAMINE JA SELLEST INFORMEERIMINE 
 
 
	25. Kui «Riigi veekatastri» volitatud töötleja avastab «Riigi 
veekatastris» puudulikke või ebaõigeid andmeid, teatab ta sellest 
seitsme kalendripäeva jooksul kirjalikult andmete esitajale ja määrab 
õigete andmete esitamise tähtaja. 
 
	26. Kui «Riigi veekatastris» andmete muutmise algatab andmete 
esitaja, esitab ta «Riigi veekatastri» volitatud töötlejale kirjaliku 
avalduse, põhjendades selles andmete muutmise vajadust ning lisab 
andmete muutmise alust tõendavad dokumendid või nende koopiad. 
 
	27. «Riigi veekatastri» volitatud töötleja parandab vead kas enda 
algatusel või andmete esitajalt sellekohase avalduse saamisel. Avaldus 
registreeritakse andmete vastuvõtmise ja väljastamise registreerimise 
kaustas. 
 
	28. «Riigi veekatastri» volitatud töötleja vastutab andmete muutmise 
õigsuse eest. 
 
	29. Kõigist tehtud parandustest informeerib «Riigi veekatastri» 
volitatud töötleja vastavate andmete esitajat kirjalikult seitsme 
kalendripäeva jooksul pärast paranduse tegemist. 
 
 
    VI. JÄRELEVALVE «RIIGI VEEKATASTRI» PIDAMISE ÜLE 
 
 
	30. Järelevalvet «Riigi veekatastri» pidamise üle teostavad riigi 
veekatastri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus 
vastavalt oma pädevusele. 
 
	31. Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda riigi 
veekatastrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada 
teavet andmete «Riigi veekatastrist» väljastamise ja kasutamise kohta. 
 
	32. «Riigi veekatastri» pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on 
«Riigi veekatastri» volitatud töötleja kohustatud likvideerima 
järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema 
määratud tähtpäevaks. 
 
 
     VII. «RIIGI VEEKATASTRI» FINANTSEERIMINE 
 
 
	33. «Riigi veekatastri» pidamise kulud kaetakse riigieelarvest 
Keskkonnaministeeriumile selleks otstarbeks ettenähtud vahenditest. 
 
 
    VIII. «RIIGI VEEKATASTRI» LIKVIDEERIMINE 
 
 
	34. «Riigi veekatastri» likvideerimisel otsustatakse andmete teise 
registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamine 
või andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmise või 
hävitamise korral koostatakse asjakohane akt. 
 
 
	Keskkonnaminister Heiki KRANICH
 
 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json