Teksti suurus:

Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi kinnitamine

AVALDATUD : RTL 1999, 161, 2309

REDAKTSIOON :

Sotsiaalmin m 29.04.2002 Nr.69 jõust.12.05.2002

RTL 2002, 55, 807

 
   Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi 
      nõuete ning  arstitõendi vormi kinnitamine
 
   Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määrus nr 70    

Noorsootöö seaduse (RT I 1999, 27, 392) paragrahvi 10 lõike 4 ja « Rahvatervise seaduse» (RT I 1995, 57, 978; 1996, 3, 56; 49, 953; 1997, 37/38, 569; 1999, 30, 415; 88, 804; 2001, 23, 128; 2002, 32, 187) § 8 lõike 2 punkti 8 alusel määran:

(Sotsiaalmin m 29.04.2002 Nr.69 jõust.12.05.2002 - RTL 2002, 55, 807)

 
Kehtestada noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi 
nõuded ning arstitõendi vorm (lisatud). 
 
 
Minister Eiki NESTOR
Kantsler Hannes DANILOV
 
 
                       Kinnitatud
                     sotsiaalministri 
                    23. novembri 1999. a 
                      määrusega nr 70
 
   NOORTELAAGRI TERVISEKAITSE- JA NOORE TERVISESEISUNDI 
        NÕUDED NING ARSTITÕENDI VORM 
 
 
            I. ÜLDSÄTTED 
 
 
1. Käesolevad nõuded kehtivad noortelaagrite (edaspidi laagrid) 
ruumide (hoonete), sisustuse, personali ja maa-ala, noortelaagrisse 
lubatava noore tervisliku seisundi ning noortelaagrisse lubatava noore 
arstitõendi vormi kohta. 
 
2. Käesolevates nõuetes on kasutatud noorsootöö seaduse mõisteid. 
 
3. Laagri renoveerimise ja ehitamise projekt ning materjalide valik 
kooskõlastatakse tervisekaitsetalitusega. 
 
4. Käesoleva määrusega reguleerimata valdkondades lähtutakse teistest 
kehtivatest tervisekaitsenõuetest ja muudest õigusaktidest. 
 
 
      II. NOORTELAAGRI TERVISEKAITSENÕUDED 
 
 
5. Laagri maa-ala ning ruumide (hoonete) projekteerimine ja 
renoveerimine 5.1. Projekteeritava laagri maa-ala peab asuma 
võimalikult eemal magistraalteedest ja tänavatest, tööstus-, 
kommunaal- ning muudest ettevõtetest, mis võivad tekitada müra, 
saastata õhku või vähendada insolatsiooni. Laagrid projekteeritakse 
metsade, parkide ja veekogude lähedusse. 5.2. Projekteeritava 
noortelaagri maa-ala pindala peab olema vähemalt 130 m2 ühe noore 
kohta. Laagri maa-alale planeeritakse põhi- ja majandussissesõit. 5.3. 
Laagri hooned projekteeritakse ühe- või kahekorruselisena. 5.4. Laagri 
eluruumid planeeritakse hoone ida-, kagu- ja lõunapoolsesse, köök 
põhjapoolsesse ossa. Laagri majandusõu planeeritakse maa-ala 
põhjapoolsesse ossa köögi ja teiste majandusruumide sissepääsude 
poolele. 5.5. Sissepääsud hoonetesse projekteeritakse tuulekojaga, 
välistrepid varikatusega. 5.6. Noortelaagrite projekteerimisel ja 
renoveerimisel tuleb lähtuda keskkonnaministri 18. mai 1999. a 
määrusest nr 54 «Nõuete kehtestamine puuetega inimeste 
liikumisvõimaluste arvestamiseks detailplaneeringutes ja 
üldkasutatavates ehitistes (hoonetes ja rajatistes) ning nende 
projektides» (RTL 1999, 94, 1158). 5.7. Siseujula projekteerimisel ja 
kasutamisel võetakse aluseks Vabariigi Valitsuse 11. juuli 1996. a 
määrus nr 185 «Ujula tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-7/1996 
kinnitamine» (RT I 1996, 51, 971; 1997, 61, 1029). 5.8. 
Ühiskanalisatsiooniga alal ühendatakse laager ühiskanalisatsiooniga 
ning kinnistu kanalisatsioon ehitatakse välja kooskõlas 
projekteerimise tehniliste tingimustega. 5.9. Kanaliseerimata alal 
tuleb hallid veed lahutada fekaalidest ning koguda ja vedada välja või 
immutada pinnasesse kooskõlas projekteerimise tehniliste tingimustega. 
5.10. Fekaalide kuiv- või märgmenetluse valik sõltub vee 
erikasutusloast ja valitakse kooskõlastatult kohaliku tervisekaitse- 
ja keskkonnakaitseteenistusega. Vesivarustus peab olema vastavuses 
reovee vastuvõtmise ja töötlemise valitud lahendustega. 5.11. 
Ventilatsioonisüsteem projekteeritakse kehtivate normide kohaselt. 
5.12. Projekteeritava laagri ruumide minimaalne pindala on toodud 
tabelis 1. 
 
 
                          Tabel 1 
 
   Projekteeritava laagri ruumide koosseis ja pindala 
 
 
------------------------------------------------------------
Ruumi nimetusPindala (m2), mitte alla
------------------------------------------------------------
1. Eluruum*4,0 ühele noorele (5,5-6,0 ühele 
täiskasvanule)
------------------------------------------------------------
2. Rühmaruum või veranda
1,0 ühele noorele
------------------------------------------------------------
3. Olmeruumid, sealhulgas: 
3.1. riietehoiuruum0,8 ühele noorele
------------------------------------------------------------
3.2. duširuum**1,6 ühe kabiini kohta
------------------------------------------------------------
3.3. tualettruum0,35 ühele noorele
------------------------------------------------------------
3.4. pesupesemisruum 
eraldi poistele 
ja tüdrukutele0,08 ühele noorele
------------------------------------------------------------
4. Rühmajuhi ruumolenevalt noorte arvust laagris
------------------------------------------------------------
5. Tervishoiuruum16,0
------------------------------------------------------------
6. Köögiruumidolenevalt noorte arvust laagris ja 
vastavalt tehnoloogilistele 
vajadustele, arvestades 
toidukäitlemisele esitatavaid 
nõudeid
------------------------------------------------------------
7. Söögisaal1,0 ühele noorele
------------------------------------------------------------
8. Pesuladu6,0
------------------------------------------------------------
 
* Eluruumid peavad olema eraldi tüdrukutele ja poistele. ** Duširuum 
võib olla koos saunaga. 5.13. Laagri ehitamiseks ja remondiks 
kasutatavad materjalid peavad olema tervisele ohutud. 
 
6. Nõuded maa-alale 6.1. Laagril peab olema omaette maa-ala. Asulas 
asuv laager piiratakse piirdeaiaga. 6.2. Vähemalt 60% maa-alast peab 
olema haljastatud. Mets ja park loetakse haljastuse sisse. Haljastuses 
on keelatud kasutada mürgiseid taimi. 6.3. Spordiväljaku mängu- ja 
võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ning pindade viimistlus 
peavad vastama noorte eale, kasvule ning tagama ohutu kasutuse. 6.4. 
Noorte puhkuseks ja suplemiseks määratud veekogu (ujula, bassein, 
suplemiskoht) peab vastama kehtivatele tervisekaitsenormidele ja 
-eeskirjadele. 6.5. Prügikonteinerid peavad asuma vähemalt 25 meetri 
kaugusel eluhoonetest ja nende alused peavad olema betoneeritud või 
asfalteeritud. Väiksed prügiurnid paigutatakse iga hoone juurde. 6.6. 
Pimedal ajal tagatakse õuealadel kunstlik valgustus. 6.7. Maa-ala peab 
olema eeskujulikus korras ja puhas ning muru niidetud. Laagri maa-alal 
ei ole lubatud põletada olmeprügi ja prahti laagri toimumise ajal. 
 
7. Nõuded ruumidele (hoonetele) 7.1. Hoonete paigutus maa-alal peab 
tagama igale eluruumile soodsad valgustus- ja insolatsioonitingimused. 
7.2. Tervishoiuruumil peab olema eraldi sissepääs. 7.3. Laagri 
ruumides peab olema loomulik valgustus, välja arvatud laoruumid, 
toidunõude pesemisruum ja personali tualettruum(id) ning duširuum(id). 
7.4. Laagris peavad olema köetavad eluruumid, rühmaruum(id), 
söögisaal, tervishoiuruum, riietehoiuruumid, duširuumid. 7.5. 
Ahjuküttega ruumides peab küttekolle asuma koridoris. Vingugaasiga õhu 
saastamise vältimiseks võib ahjulõõrid sulgeda pärast kütuse täielikku 
põlemist. 7.6. Eluruumides ja muudes ruumides, kus inimesed töötavad 
või viibivad pikemat aega, peab suhteline õhuniiskus olema alla 60% 
ning õhutemperatuur ruumides mitte alla 18 EC. 7.7. Vähemalt 2/3 iga 
ruumi akendest peab olema tuulutamiseks avatav. Eluruumides kaetakse 
avatavad aknaavad suvekuudel putukavõrguga. 7.8. Eluruumides peab 
olema loomulik ventilatsioon. Köögis, pesuköögis, tervishoiuruumis, 
duširuumis, tualettruumis, siseujulas ja riietekuivatusruumis on 
nõutav sundventilatsioon. 7.9. Eluruumide seinad peavad olema siledad 
ja kaetud kergesti puhastatava materjaliga. 7.10. Köögi, 
nõudepesuruumi, toiduainete ettevalmistusruumi, tualettruumi ning 
duširuumi seinad kaetakse põrandapinnast kuni 1,9 m kõrguseni 
keraamiliste glasuurplaatidega või teiste kergesti puhastatavate ja 
desinfitseeritavate materjalidega, põrandad niiskuskindla kergesti 
puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga. 7.11. Laagris on noortel 
lubatud magada telkmajades. Telkmajade ümbert tagatakse vihmavee 
äravool. Telkmajades peab olema laudpõrand ja automaatselt 
sisselülituv kütteseade. Õhutemperatuur telgis peab vastama 
käesolevate nõuete punktis 7.6 toodule. 
 
8. Laagri ruumide (hoonete) sisustus 8.1. Laagri ruumide kunstlik 
(tehis-) valgustus peab tagama kõikide ruumide normile vastava, 
ühtlase ja hajutatud valguse. 8.2. Kunstliku (tehis-) valgustuse 
valgustustiheduse minimaalväärtused peavad vastama tabelis 2 toodule. 
 
 
                          Tabel 2 
 
      Kunstliku valgustuse valgustustiheduse 
        minimaalväärtused laagri ruumides 
 
 
------------------------------------------------------------
Ruumi nimetus
Minimaalne valgustustihedus 
(luksides)
Pind, mille kohta kehtib 
valgustatuse minimaalväärtus
------------------------------------------------------------
1. Eluruum2000,8 m kõrgusel põrandast
------------------------------------------------------------
2. Rühmaruum300*tööpind
------------------------------------------------------------
3. Olmeruumid, 
sealhulgas: 
3.1. riietehoiuruum 
50 põrandal 
3.2. pesupesemisruum 
75 põrandal 
3.3. tualettruum 75 põrandal 
3.4. duširuum75 põrandal 
------------------------------------------------------------
4. Rühmajuhi ja 
pedagoogi ruum3000,8 m kõrgusel põrandast
------------------------------------------------------------
5. Tervishoiuruum150*põrandal
------------------------------------------------------------
6. Köögiruumid2000,8 m kõrgusel põrandast
------------------------------------------------------------
7. Laoruumid750,8 m kõrgusel põrandast
------------------------------------------------------------
8. Söögisaal2000,8 m kõrgusel põrandast
------------------------------------------------------------
 
* Peale üldvalgustuse peab olema ka kohtvalgustus. 8.3. Kõikidel 
valgustitel peavad olema armatuurid. Valgustid peavad olema puhtad ja 
töökorras. 8.4. Eluruumidesse paigaldatakse kapid ja voodid. Igal 
noorel peab olema oma voodi. Voodi põhi peab olema kõva. 8.5. 
Ruumides, kuhu on paigutatud kahekordsed narid, peab ülemisest 
magamisasemest laeni olema vähemalt 1,2 m. Nari ülemise magamisaseme 
servad peavad olema kõrgendatud. 8.6. Sanitaarseadmete minimaalne hulk 
laagris on toodud tabelis 3. 
 
 
                          Tabel 3 
 
      Sanitaarseadmete minimaalne hulk 
 
 
------------------------------------------------------------
Ruumi nimetusSeadmete arv
------------------------------------------------------------
1. Duširuum eraldi tütarlastele 
ja poistele1 dušš 20 noore kohta
------------------------------------------------------------
2. Tualettruum 
2.1. tütarlastele1 klosetipott või kuivkäimla 
koht 15 noore kohta 
1 kätepesuvalamu 8 noore kohta 
1 bidee või käsidušš 4 rühma 
kohta
------------------------------------------------------------
2.2. poistele1 klosetipott või kuivkäimla 
koht ja 1 pissuaar 20 noore 
kohta 
1 kätepesuvalamu 8 noore kohta
------------------------------------------------------------
3. Söögisaal1 kätepesuvalamu 40 istekohale
------------------------------------------------------------
 
8.7. Laagris kasutatav vesi peab vastama veeseaduse (RT I 1994, 40, 
655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583) 
alusel kehtestatud joogiveenõuetele. 8.8. Sooja veega peavad olema 
varustatud köögi- ja duširuumid. Sooja vee temperatuur peab olema 
vähemalt 65 EC (mitte rohkem kui 80 EC). 8.9. Tervishoiuruumis peab 
olema töölaud, toolid, kapp dokumentide, töövahendite ja ravimite 
jaoks, kušett, sirm, prügiurn, tekk, padi, laualamp ja komplektne 
esmaabikott. 8.10. Tervishoiuruumides peavad olema korduvkasutusega 
tarvikutest vähemalt stetoskoop, vererõhuaparaat koos mansettidega 
8×20 cm ja 12×28 cm, digitaaltermomeeter koos patareidega, luup, 
veekotid, neerukausid, anatoomilised pintsetid, meditsiinikäärid, 
rõhksidemed, kolmnurkrätik ja elastiksidemed. 8.11. Tervishoiuruumides 
peavad olema ühekordsetest tarvikutest vähemalt süstlad ja nõelad, 
spaatlid 15×2 cm, lateks- ja vinüülkindad, piiritusega immutatud 
nahapuhastuspaber, haavasidumismaterjalid (sidemed, plaastrid), 
võrksidemed, piiritus 70E ning desinfitseerivad vahendid käte, 
tööpindade ja korduvkasutusega tarvikute puhastamiseks. 8.12. Laagri 
ruumid peavad olema eeskujulikus korras ja puhtad. Ruume peab vähemalt 
üks kord päevas niiskelt koristama ja tuulutama. Eluruumi põrandaid 
pesevad noored alates 10. eluaastast, alla 10-aastaste noorte eluruume 
koristab teenindav personal. Iga vahetuse lõpus peab laagri personal 
tegema suurpuhastuse, kloppima ja tuulutama vooditarbed. 8.13. 
Tualettruume pestakse kaks korda päevas 0,5%-lise kloorlubja, 
kloramiini või muude desinfitseerimisomadustega pesemisvahenditega. 
Tualettruumide koristusvahendid peavad olema märgistatud ja neid 
hoitakse eraldi eluruumide koristusvahenditest. Kuivkäimlaid peab iga 
päev desinfitseerima (kloreerima). Käimlakaste tuleb puhastada 2/3 
täitumisel nende mahust. 8.14. Igale noorel peavad olema 
individuaalsed voodiriided ja käterätikud. Voodipesu ning käterätte 
vahetatakse olenevalt määrdumisastmest, kuid mitte harvem kui üks kord 
seitsme päeva jooksul ja kümnepäevase vahetuse puhul üks kord kümme 
päeva jooksul. Kasutatud ja määrdunud pesu tuleb koguda kohe 
plastikkotti ja viia selleks ettenähtud kohta. 8.15. Kohtade arv 
söögisaalis peab võimaldama kõikide noorte toitlustamist ühe tunni 
jooksul, kusjuures noorele nähakse söömiseks ette vähemalt 30 minutit. 
 
9. Nõuded personalile 9.1. Käesolevad tervisekaitsenõuded kehtivad 
laagri juhatajale, kasvatajatele, tervishoiutöötajale, 
köögipersonalile ja abipersonalile. 9.2. Enne tööle asumist peab 
laagri personal läbima tervisekontrolli vastavalt sotsiaalministri 23. 
detsembri 1997. a määrusega nr 44 «Tervisekontroll nakkushaiguste 
leviku tõkestamiseks» (RTL 1998, 6/7, 48; 153/154, 576) kinnitatud 
«Tervisekontrolli kord tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad 
soodustada nakkushaiguste levikut». 9.3. Laagri personali minimaalne 
koosseis on toodud tabelis 4. 
 
 
                          Tabel 4 
 
     Laagri personali minimaalne koosseis 
 
 
------------------------------------------------------------
PersonalAmetikoht, mitte alla
------------------------------------------------------------
Kasvataja*üks koht 15 noorele
------------------------------------------------------------
Tervishoiutöötaja**üks koht alates 50 noorest
------------------------------------------------------------
Koristajaüks koht 700 m2 kohta
------------------------------------------------------------
 
* Erivajadustega noorte laagris peab olema üks kasvataja kümne noore 
kohta. ** Laagril, kus on alla 50 noore, peab olema kas 0,5 
ametikohaga tervishoiutöötaja või sõlmitud leping lähedalasuva 
perearsti või tervishoiuasutusega. 9.4. Laagrile, kes ostab 
korrashoiuteenust, kehtib minimaalne koosseis kasvatajate ja 
tervishoiutöötaja osas. 9.5. Laagri personal peab tundma ja täitma 
tervisekaitsenõudeid ning pidevalt täiendama teadmisi tervise kaitse 
alal. 9.6. Laagri menüü koostaja (tervishoiutöötaja) peab teadma 
sotsiaalministri 14. detsembri 1995. a määrusega nr 62 (RTL 1996, 5, 
42) kinnitatud «Eesti toitumissoovitusi» ja nendest lähtuma. 9.7. 
Köögipersonal peab teadma toiduseaduse (RT I 1999, 30, 415; 58, 608), 
tarbijakaitseseaduse (RT I 1994, 2, 13; 1999, 35, 450) ja nende alusel 
vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid ning neid järgima. 9.8. 
Laagri tervishoiutöötaja jälgib püsivate tervisehäiretega noori, 
reguleerib noorte päevakava arvestades nende individuaalse vaimse ja 
füüsilise koormuse taluvust ning koostab vajadusel erimenüü. 9.9. 
Laagri tervishoiutöötaja teeb laagri omanikule vajadusel ettepanekuid 
traumade ennetamisele suunatud elukeskkonna kujundamiseks. 9.10. 
Laagri tervishoiutöötaja korraldab ja viib läbi tervisekasvatuse 
alaseid vestlusi ning loenguid noortele, vajadusel laagri personalile 
ning lastevanematele. 9.11. Laagri tervishoiutöötaja jälgib noorte 
suplemise järelevalve korraldatust ja ohutust. Vette ei tohi minna 
korraga üle kümne noore. Vette ei ole lubatud minna rühmast eraldi, 
higisena, pärast väsitavat võistlust, külmatundega, pärast toidukorda 
ja mitte varem kui 1,5 tundi pärast lõunasööki. 
 
 
     III. NOORE TERVISESEISUNDI NÕUDED 
 
 
10. Noorel peavad enne laagrisse tulekut olema tehtud vajalikud 
vaktsineerimised. Laagrisse lubatava noore terviseseisundit tõendab 
perearst pärast arstlikku läbivaatust arstitõendiga (lisa). Arstitõend 
kehtib üks kuu. 
 
11. Läbivaatuse ajal peab noor või lapsevanem teavitama arsti laagri 
iseloomust, tingimustest ja ajalisest kestvusest. Lapsevanem peab 
teatama arstile noore tervisehäiretest või käitumise iseärasustest, 
mis võivad laagri suunitlusest olenevalt olla noorele või teistele 
noortele ohtlikud. 
 
12. Arstil on õigus laagrisse noort mitte lubada, kui laagri 
suunitlus ja noore terviseseisund võib ohustada tema enda või teiste 
tervist. 
 
13. Arstitõendile märgitakse tehtud vaktsineerimised, arstliku 
läbivaatuse tulemused, terviseseisundist tulenevad vajalikud 
eritingimused, soovitused kehalise tegevuse kohta ja arsti andmed 
(nimi, tegevuskoht, telefon, arstikood, litsentsinumber). 
 
14. Laagri juhataja või tema määratud isik kontrollib laagrisse 
tulevate noorte arstitõendit ja teeb noore esmase tervisekontrolli. 
Laagrisse ei ole lubatud võtta arstitõendita noort. 
 
15. Noortele peab olema tagatud öörahu vastavalt tabelis 5 toodule. 
 
 
                          Tabel 5 
 
 
------------------------------------------------------------
Noore vanus (aastad)Öörahu päevas (tundides), mitte alla
7-910
------------------------------------------------------------
10-129
------------------------------------------------------------
13-148
------------------------------------------------------------
 
16. Noortel on lubatud laagris töötada vastavalt tabelis 6 toodule. 
 
 
                          Tabel 6 
 
 
------------------------------------------------------------
Noore vanus (aastad)Lubatud tööaeg päevas (tundides), 
mitte üle
7-91
------------------------------------------------------------
10-111,5
------------------------------------------------------------
12-132
------------------------------------------------------------
143
------------------------------------------------------------
 
17. Noori ei ole lubatud rakendada suure füüsilise koormusega, 
eluohtlikkusega või epidemioloogilise ohuga (sanitaarsõlmede 
koristamine) seotud töödel. Põllu- ja haljastustööle võib rakendada 
noori alates 10. eluaastast. Noori ei ole lubatud rakendada toidu 
valmistamisele, keedetud köögiviljade puhastamisele, valmistoidu 
väljastamisele köögis, leiva lõikamisele ning laua- ja kööginõude 
pesemisele. 
 
18. Spordiüritused peavad vastama noorte vanusele, tervislikule 
seisundile ja füüsilisele ettevalmistusele. 
 
19. Noortelaagrites pakutav toit peab olema eakohane, ohutu ning 
vastama toiduseaduse ja teiste selle alusel õigusaktidega kehtestatud 
nõuetele. Toit valmistatakse võimalikult värsketest, töötlemata 
toiduainetest vastavalt kaheks nädalaks või üheks laagrivahetuseks 
koostatud menüüle, arvestades sotsiaalministri 14. detsembri 1995. a 
määrusega nr 62 kinnitatud «Eesti toitumissoovitusi». Toidukorrad 
peavad olema kindlal kellaajal ning toidukordade vahe päeval ei tohi 
ületada nelja tundi. 
 
20. Noorte sooja veega üldpesemist tuleb korraldada vähemalt üks kord 
seitsme päeva jooksul. 
 
21. Laagris haigestunud noore haigestumisest teavitatakse kohe 
lapsevanemaid (vajadusel arsti). Kuni lapsevanema või arsti tulekuni 
peab haigestunud noor viibima tervishoiutöötaja või laagri muu töötaja 
jälgimisel. 
 
22. Haigestunud noor toimetatakse olenevalt noore terviseseisundist 
koju (vanemate eemalviibimisel nende määratud hooldaja juurde) või 
tervishoiuasutusse. 
 
 
         IV. VASTUTUS 
 
 
23. Laagri omanik või laagreid korraldav rentnik vastutab käesoleva 
dokumendiga kehtestatud terviskaitsenõuete ja vajaliku sisustuse 
olemasolu eest. 
 
24. Laagri juhataja vastutab laagri korrashoiu, toitlustamise, 
personali töökorralduse ja noore igakülgseks arenguks vajalike ohutute 
tingimuste olemasolu eest. 
 
 
                 Lisa
       «Noortelaagri tervisekaitse- ja noore tervise- 
         seisundi nõuete ning arstitõendi vormi» 
                 juurde
 
Tervishoiuasutus 
        Välja antud . . . . . . . . . . 20 . . . a.
 
Arsti nimi 
Telefon 
Arstikood    Haigekassa 
Litsentsinumber Haigekassa kaardi nr 
 
 
Arstitõend
(Esitamiseks noortelaagrile)
 
Nimi -------------------------------------------------------
            (ees- ja perekonna)
Vanus ------------------------------------------------------
Aadress ja vanemate kontaktandmed --------------------------
------------------------------------------------------------
Põetud nakkushaigused --------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
 
Vaktsineerimised   Vaktsineerimine   Revaktsineerimine 
DTL --------------------------------------------------------
Tbc --------------------------------------------------------
Leetrid ----------------------------------------------------
Punetised --------------------------------------------------
Mumps ------------------------------------------------------
OPV --------------------------------------------------------
Erimärkused ------------------------------------------------
Puukentsefaliit --------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Arstliku läbivaatuse tulemused
------------------------------------------------------------
Terviseseisundi iseärasused (sh kroonilised tervisehäired ja
allergia), mis vajavad arstlikku järelevalvet, abi või 
nõustamist -------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Soovitused kehaliseks tegevuseks, toitlustamiseks jm -------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
 
Arsti pitser       Allkiri----------------------------
   
  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json