Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 21, 122

Vabariigi Valitsuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.01.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. veebruari 2003. a otsusega nr 361

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22) § 69 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Välisministeeriumi valitsemisalas on ettepanekute tegemine riigi välispoliitika kavandamiseks, välislepingute ja välismajandusega seotud küsimuste lahendamine, Eesti Vabariigi suhtlemise korraldamine välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sise- ja välisprotokolli korraldamine riiklike tähtpäevade tähistamise ning riiklikult oluliste välisvisiitide läbiviimise, samuti kõrgete külaliste vastuvõtmise korral, Eesti riigi ja kodanike huvide kaitsmine välisriikides, rahvusvahelise arengu- ja humanitaarabi andmise korraldamine, Eesti tutvustamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.»

§ 2. Välissuhtlemisseadust (RT I 1993, 72/73, 1020; 1996, 49, 953; 1997, 73, 1200) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

« 32) kiidab heaks Eesti arengukoostöö põhimõtted ja esitab need Riigikogule otsustamiseks ning kehtestab arengu- ja humanitaarabi andmise korra;»;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) korraldab Vabariigi Presidendi, peaministri ja valitsusliikmete välisvisiite, välisriikide riigi- ja valitsusjuhtide ning valitsusliikmete visiite Eestisse, samuti osaleb teiste riiklikult oluliste välisvisiitide ja kõrgete külaliste vastuvõtu korraldamisel;»;

3) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:

« 27) korraldab rahvusvahelise arengu- ja humanitaarabi andmist;»;

4) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 28 järgmises sõnastuses:

« 28) teeb rahvusvaheliselt kättesaadavaks Eestit tutvustava ning sisepoliitilisi arengusuundi ja välispoliitilisi eesmärke selgitava teabe ning akrediteerib selleks soovi avaldanud välismaiseid massiteabevahendeid esindavaid ajakirjanikke.»;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Välisminister kehtestab määrusega arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid.»;

6) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Välisminister kehtestab määrusega välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise korra.»

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json