Teksti suurus:

Raamatupidamise seaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.03.2003
Avaldamismärge:RT I 2003, 23, 133

Raamatupidamise seaduse rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. veebruari 2003. a otsusega nr 371

§ 1. Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduse (RT I 1999, 24, 360; 2002, 21, 117; 53, 336; 57, 357; 61, 375) § 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Raamatupidamine

Audiitorkogu lähtub raamatupidamise korraldamisel raamatupidamise seadusest (RT I 2002, 102, 600), teistest õigusaktidest ning audiitorkogu põhikirjast.»

§ 2. Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduse (RT I 2000, 57, 374; 2002, 57, 357; 62, 377) § 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa lähtub raamatupidamise korraldamisel raamatupidamise seadusest (RT I 2002, 102, 600), teistest õigusaktidest ja haigekassa põhikirjast.»

§ 3. Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses (RT I 1997, 34, 535; 1998, 61, 979; 2000, 10, 55; 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 53, 336; 63, 387; 102, 600; 105, 612) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 102 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib fondi vara investeerida väärtpaberituru seaduse § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele.»;

2) paragrahvi 114 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Fondi raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse, lähtudes raamatupidamise seadusest (RT I 2002, 102, 600), kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Lepingulise fondi raamatupidamisarvestusele ja -aruandlusele ei kohaldata raamatupidamise seaduse §-s 14, § 15 lõikes 2, § 18 lõikes 3 ning §-des 25 ja 26 sätestatut.»

§ 4. Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduse (RT I 1999, 18, 300; 2002, 53, 336; 57, 357; 61, 375) § 38 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kaitseliidu raamatupidamist korraldatakse raamatupidamise seaduses (RT I 2002, 102, 600), teistes õigusaktides ning Kaitseliidu põhikirjas sätestatud korras.»

§ 5. Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505; 102, 600) § 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Koondumise osalise käive on raamatupidamise seaduse (RT I 2002, 102, 600) §-s 34 nimetatud vastavas juhendis sätestatu kohaselt arvutatud koondumisele eelnenud majandusaastal koondumise osalise poolt müüdud kaupade ja osutatud teenuste müügitulu (netokäive).»

§ 6. Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses (RT I 1999, 23, 349; 2002, 17, 96; 21, 117; 23, 131; 53, 336; 63, 387; 102, 600; 105, 612) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) krediidiasutus esitab eksitavaid, tegelikkusele mittevastavaid andmeid või võltsitud dokumente või on korduvalt olulisel määral rikkunud käesolevat seadust või raamatupidamise seadust (RT I 2002, 102, 600) või»;

2) paragrahvi 90 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Krediidiasutus lähtub raamatupidamise korraldamisel raamatupidamise seadusest, muudest Eesti õigusaktidest ja oma põhikirjast. Krediidiasutuste raamatupidamise juhendi kehtestab Eesti Pank.»

§ 7. Jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json