Teksti suurus:

Kohtumenetluse seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 23, 140

Kohtumenetluse seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. veebruari 2003. a otsusega nr 379

§ 1. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus (RT I 1998, 43–45, 666; 108/109, 1783; 1999, 16, 271; 31, 425; 2000, 51, 319; 55, 365; 2001, 21, 113; 34, 186; 53, 313; 93, 565; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 64, 390; 92, 529; 2003, 13, 64) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 149 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) on olemas õiguskantsleri kinnitatud kokkulepe, mis on tehtud vaidluses samade poolte vahel sama eseme kohta samal alusel.»;

2) paragrahvi 217 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) pooled on sõlminud õiguskantsleri kinnitatud kokkuleppe vaidluses sama hagieseme üle samal alusel.»

§ 2. Halduskohtumenetluse seadustiku (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67) § 9 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

« (62) Kaebuse õiguskantsleri poolt lepitusmenetlusnormi olulise rikkumise tuvastamiseks võib esitada 30 päeva jooksul kokkuleppe kinnitamise teatavakstegemisest arvates.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json